Raport.

UNIBEP SA (44/2018) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Projektowy) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" (Inwestycja).
Zamawiającym jest: Miasto Białystok (Zamawiający).
Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 194,6 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Emitenta stanowi ok. 114,7 mln zł netto.
Okres realizacji Inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia podpisania Umowy.
Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych przewidzianych Umową obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, przy czym Umowa przewiduje limit kar ze wszystkich tytułów wynoszący 10 % Wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unibep SA
ISIN:PLUNBEP00015
NIP:543-02-00-365
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
Adres: ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:+48 85 7308000
www:www.unibep.pl
Kalendarium raportów
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIBEP
2021-05-06 18-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor