Raport.

UNIBEP SA (43/2018) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn - Ełk Południe

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu (Partner Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe" (Inwestycja).
Zamawiającym jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (Zamawiający).
Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 568,7 mln zł netto, przy czym udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 30 %, co odpowiada kwocie ok. 172,5 mln zł netto.
Okres realizacji Inwestycji wynosi 29 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą realizowane poza tzw. okresem zimowym tj. do 15 grudnia oraz od 15 marca każdego roku.
Inwestycja jest realizowana na warunkach kontraktowych FIDIC.
Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych przewidzianych Umową obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum - w wysokości 15% wynagrodzenia, przy czym Umowa przewiduje limit kar ze wszystkich tytułów wynoszący 20 % Wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unibep SA
ISIN:PLUNBEP00015
NIP:543-02-00-365
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
Adres: ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:+48 85 7308000
www:www.unibep.pl
Kalendarium raportów
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIBEP
2021-06-19 01-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor