Raport.

UNIBEP SA (42/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Kosmonautów nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 49,8 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).
Kredyt Deweloperski został udzielony Spółce Kosmonautów z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70 % kosztów inwestycji deweloperskiej pn. "Nowych Kosmonautów Etap I" zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Serbskiej /Naramowickiej. Natomiast Kredyt VAT udzielony został z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę do urzędu skarbowego podatku VAT, należnego w związku z otrzymanymi od nabywców wpłatami na poczet ceny sprzedaży na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży.
Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego został ustalony jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający dwanaście miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści sześć miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 31 lipca 2021 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający dwadzieścia cztery miesiące po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 31 stycznia 2021 roku.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) umowna hipoteka łączna ustanowiona na Nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielenia obu kredytów; ii) zastawy rejestrowe na prawach majątkowych przysługujących Komplementariuszowi oraz Komandytariuszowi wobec Kosmonautów z tytułu uczestnictwa w spółce jako jej wspólnicy; iii) zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza. Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.
O zawarciu z Kosmonautów umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Serbskiej/Naramowickiej zlokalizowanej w Poznaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2018.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unibep SA
ISIN:PLUNBEP00015
NIP:543-02-00-365
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
Adres: ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:+48 85 7308000
www:www.unibep.pl
Kalendarium raportów
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIBEP
2021-08-04 21-08-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor