Raport.

UNIBEP SA (9/2018) Zawarcie umowy na realizację kompleksowej rozbudowy drukarni w województwie mazowieckim

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 marca 2018 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowej rozbudowie drukarni fleksograficznej w Parzniewie w gminie Brwinów (Umowa).
Zamawiającym jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie (Zamawiający).
Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego budynku drukarni, w tym budowa budynku socjalnego oraz hali magazynowej (Inwestycja).
Terminy realizacji inwestycji: I kwartał 2018 r. - I kwartał 2019 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 22,5 mln zł netto.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta oraz z tytułu odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto.Jednocześnie każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania, nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unibep SA
ISIN:PLUNBEP00015
NIP:543-02-00-365
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
Adres: ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:+48 85 7308000
www:www.unibep.pl
Kalendarium raportów
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIBEP
2020-05-29 09-05-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649