Raport.

ULTIMATE GAMES SA (4/2019) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, ulica Świętokrzyska numer 18, przed notariuszem Anną Niżyńską, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który - działając na podstawie art. 444 i art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał Rady Nadzorczej Spółki nr 1/01/2019/EMI oraz nr 2/01/2019/EMI z dnia 27 stycznia 2019 r. - powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Spółki uchwałą nr 1 z dnia 29 stycznia 2019 roku podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty 523.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), to jest o kwotę 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) w drodze emisji 23.000 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarządu Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały nr 2/01/2019/EMI z dnia 27 stycznia 2019 r., dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali w całości pozbawieni prawa poboru akcji serii F, co uzasadnione zostało interesem Spółki. Zarząd Emitenta zdecydował się na realizację wspomnianej procedury, ponieważ pozwoli ona w bardzo krótkim czasie na dokapitalizowanie Spółki bez zbędnych i długich procedur formalnych.
Objęcie akcji serii F w ramach emisji, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), to jest w drodze zaoferowania akcji trzem dotychczasowym akcjonariuszom, tj. Panu Mateuszowi Zawadzkiemu, Panu Jakubowi Trzebińskiemu i Panu Aleksemu Uchańskiemu.
Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji serii F wynosi 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) za jedną akcję.
Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649