Raport.

ULTIMATE GAMES SA (14/2019) Informacja w zakresie emisji akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w odpowiedzi na duże zainteresowanie Spółką ze strony instytucji finansowych w związku z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek główny GPW, a także biorąc pod uwagę chęć kontynuacji dalszego, dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności Spółki, informuje o zaangażowaniu kapitałowym inwestorów instytucjonalnych w skład akcjonariatu Emitenta.
W związku z powyższym informujemy:
1) w dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 230 tys. akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach której Spółka pozyskała ok. 3 mln zł na dalszy rozwój. Objęcia akcji serii F dokonały trzy osoby - dotychczasowi akcjonariusze Spółki tj. Pan Mateusz Zawadzki - Prezes Zarządu, Pan Jakub Trzebiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Aleksy Uchański. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie akcji serii F do ASO na rynku NewConnect i następnie przeniesienie tych akcji na rynek regulowany GPW;
2) w dniu 29 stycznia 2019 r. trzej akcjonariusze Spółki, tj. Pan Mateusz Zawadzki, Pan Jakub Trzebiński oraz Pan Aleksy Uchański dokonali sprzedaży na rzecz inwestorów instytucjonalnych części posiadanych przez siebie akcji tj. łącznie 465,7 tys. szt. akcji Emitenta, po cenie równej cenie emisyjnej nowoemitowanych akcji serii F, tj. po cenie sprzedaży 13,00 zł za jedna zbywaną akcję między innymi celem objęcia akcji nowej emisji;
3) w dniu 29 stycznia 2019 r. zawarto porozumienia pomiędzy Panem Mateuszem Zawadzkim, Panem Jakubem Trzebińskim oraz Panem Aleksym Uchańskim, zgodnie z którymi otrzymali oni zgodę na zbycie (łącznie przez 3 ww. akcjonariuszy) w sumie 465,7 tys. szt. akcji Emitenta na rzecz inwestorów instytucjonalnych.
Powyższe zasady wejścia inwestorów instytucjonalnych w skład akcjonariatu Emitenta podyktowane są politykami inwestycyjnymi tych podmiotów, polegającymi na ograniczeniu w obejmowaniu akcji nienotowanych w ramach ASO NewConnect lub rynku regulowanym GPW.
W związku z powyższym dotychczasowi akcjonariusze sprzedali część posiadanych akcji istniejących i objęli akcje nowej emisji.
Zarząd Spółki informuje, że obecnie pracuje nad produkcją i dystrybucją ponad 50 gier do wydania tylko w 2019 r., a pozyskane finansowanie pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Emitenta i zwiększenie skali działalności.
Realizacja procesu pozyskania inwestorów instytucjonalnych, w powyższym kształcie, daje możliwość dokapitalizowania Emitenta bez zbędnych, długich procedur formalnych - co z uwagi na wzrost skali prowadzonej działalności oraz realizowane, jak i planowane projekty deweloperskie gier ma istotne znaczenie.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649