Raport.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 27 kwietnia 2018 r. (raport bieżący nr 9/2018) informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r., wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 lipca 2018 r., na mocy którego w dniu 4 lipca 2018 r., zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki przyjęte uchwałą Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Treść tekstu jednolitego Statutu została opublikowana w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w związku z § 78 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ULMA Construccion Polska SA
ISIN:PLBAUMA00017
NIP:527-02-03-299
EKD: 45.23 budowa i przebudowa dróg i lotnisk, budownictwo lądowe
Adres: Koszajec 50 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 5067000
www:www.ulma-c.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ULMA CONSTRUCCION ...
2020-04-02 01-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649