Raport.

REDAN SA (33/2018) Objęcie inwestorów, którzy objęli akcje lub obligacje TXM, umową akcjonariuszy TXM

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., informującego o zawarciu przez Redan SA z 21 CONCORDIA 1 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Concordia") umowy ("UA") pomiędzy nimi jako akcjonariuszami TXM SA z siedzibą w Andrychowie ("TXM", "Spółka") (Redan i Concordia dalej zwani łącznie "Stronami Pierwotnymi"), Zarząd Redan SA ("Emitent", "Redan") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. zawarł umowę ("Umowa Przyłączająca"), na mocy której do UA przystąpiło dwóch inwestorów, którzy objęli akcje serii G lub obligacje serii A wyemitowane przez TXM ("Nowi Akcjonariusze").
Zgodnie z postanowieniami UA, Concordia zażądała od Redan, aby do UA przystąpili Nowi Akcjonariusze.
Umowa Przyłączająca reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron Pierwotnych i Nowych Akcjonariuszy. Zgodnie z Umową Przyłączającą postanowienia UA dotyczące w szczególności zasad dotyczących zbywania Akcji w okresie obowiązywania UA oraz wykonywania prawa żądania sprzedaży (drag along) oraz prawa przyłączenia (tag along), stosuje się odpowiednio w stosunkach pomiędzy Stronami Pierwotnymi a Nowymi Akcjonariuszami, m.in. z następującymi zastrzeżeniami:
• żadnemu z Nowych Akcjonariuszy nie przysługuje prawo żądania sprzedaży (drag along) przez którąkolwiek ze Stron Pierwotnych, natomiast każda ze Stron Pierwotnych jest uprawniona wykonać prawo żądania sprzedaży wobec dowolnego z Nowych Akcjonariuszy, jeżeli jednocześnie wykona to prawo w stosunku do drugiej Strony Pierwotnej;
• każdemu z Nowych Akcjonariuszy w stosunku do każdej ze Stron Pierwotnych przysługuje prawo przyłączenia, jednak żadnej ze Stron Pierwotnych nie przysługuje prawo przyłączenia w stosunku do któregokolwiek z Nowych Akcjonariuszy;
• w stosunkach pomiędzy Stronami Pierwotnymi i Nowymi Akcjonariuszami odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy dot. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z UA, na mocy których każda ze stron naruszających UA, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz strony, której prawo, roszczenie lub uprawnienie zostało naruszone, karę umowną w wysokości 50.000.000 PLN.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TXM SA
ISIN:PLTXM0000015
NIP:6760077170
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Krakowska 140a 34-120 Andrychów
Telefon:+48 33 8706565
www:www.textilmarket.pl
gpwlink:txm.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-23Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-04-23Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce TXM
2019-04-20 14-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649