Raport.

REDAN SA (32/2018) Objęcie przez Redan nowych akcji TXM SA i zmiana udziału Redan w TXM SA

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Redan"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM SA z siedzibą w Andrychowie ("Spółka", "TXM") dokonała emisji 4.287.999 zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 8.575.998,00 zł oraz emisji 1.162.001 akcji zwykłych imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 2.324.002,00 zł. Szczegółowe informacje na temat emisji akcji serii G i akcji serii B przedstawia raport bieżący nr 28/2018 opublikowany przez TXM w dniu 14 sierpnia 2018 r.
W dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM zaoferował Redan objęcie, w trybie subskrypcji prywatnej:
a) 2.787.999 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 2787999, oraz
b) 1.162.001 nowo wyemitowanych akcji zwykłych imiennych Spółki serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1162001.
Emitent przyjął te oferty i zawarł z TXM umowy objęcia akcji. Emitent zobowiązał się pokryć obejmowane akcje wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 7.900.000,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych płatnym na rachunek TXM w terminie do 20 sierpnia 2018 r.
Po zarejestrowaniu opisanych powyżej zmian w kapitale zakładowym TXM, udział Redan w TXM zmieni się następująco:
a) liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrośnie z obecnego poziomu 18 876 920 posiadanych akcji, stanowiących 56,5% kapitału zakładowego do liczby 22 826 920 akcji stanowiących 58,7% kapitału zakładowego;
b) tym samym zmieni się liczba głosów do których wykonywania uprawniony będzie Emitent - wzrośnie z obecnej liczby 30 876 920 głosów stanowiących 68,0% wszystkich głosów w Spółce do 34 826 920 głosów, stanowiących 68,4% wszystkich głosów w Spółce.
Jednocześnie w dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM wyemitował 10 500 000 niezbywalnych obligacji serii A, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Każda obligacja może być zamieniona na jedną akcję serii H, zatem w ramach kapitału warunkowego TXM może być wyemitowanych łącznie do 10 500 000 akcji serii H. Ponadto zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji TXM serii A spełnienie świadczenia Spółki polegającego za zapłacie odsetek od obligacji serii A nastąpi w drodze konwersji wierzytelności obligatariusza o wypłatę odsetek na nowe akcje w Spółce emitowane przez TXM w ramach kapitału docelowego. Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji TXM serii A zamiennych na akcje serii H przedstawia raport bieżący nr 31/2018 opublikowany przez Redan w dniu 14 sierpnia 2018 r.
Obligacje serii A mają 4 lata do wykupu oraz są oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 8% w skali roku. Zatem maksymalnie może być wyemitowanych 3 360 000 nowych akcji w celu pokrycia odsetek w przypadku, gdy konwersja obligacji serii A na akcje serii H nastąpi w najpóźniejszym możliwym terminie.
Redan nie objął żadnych obligacji TXM serii A. Zatem w przypadku konwersji wszystkich obligacji serii A na akcje serii H oraz emisji nowych akcji Spółki w celu pokrycia nimi odsetek od obligacji serii A udział Redan w kapitale zakładowym TXM zmniejszy się do 43,3%, a akcje posiadane przez Redan będą uprawniały do wykonywania 53,8% głosów na walnym zgromadzeniu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TXM SA
ISIN:PLTXM0000015
NIP:6760077170
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Krakowska 140a 34-120 Andrychów
Telefon:+48 33 8706565
www:www.textilmarket.pl
gpwlink:txm.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-23Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-04-23Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce TXM
2019-04-20 14-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649