Raport.

TXM SA (25/2018) Rejestracja zmian Statutu TXM S.A. w KRS i tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 6 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 3, 5 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 roku. Treść uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku.
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie doszło m. in. do modyfikacji oznaczenia istniejących akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nadal 66.880.000,00 zł i jak dotychczas dzieli się na 33.440.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Po opisywanym zdarzeniu struktura kapitału zakładowego Spółki składa się z:
a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych numerami od 00000001 do 12000000.
Ogólna liczba głosów w Spółce nie zmieniła się i wynosi 45.440.000 głosów.
Ponadto, na skutek ww. rejestracji zmian Statutu Spółki możliwe stało się:
1) przeprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda oznaczonych numerami od 000001 do 10.500.000 (nastąpiła zmiana Statutu Spółki w drodze dodania w § 6 nowych ustępów 13 i 14); potencjalna emisja akcji zwykłych na okaziciela serii H związana może być z zamianą wyemitowanych w przyszłości przez Spółkę nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) oprocentowanych, niezbywalnych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej każda 2,00 zł (słownie: dwa złote), zamiennych na akcje Spółki serii H;
2) dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji oraz pozbawienie w całości lub w części - za zgodą Rady Nadzorczej Spółki - prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji (nastąpiła zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie do niego nowego § 6a).
Wszystkie zarejestrowane w dniu 6 sierpnia 2018 roku zmiany Statutu Spółki zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Zmiany Statutu Spółki
  przyjęte na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 lipca 2018 r.

  W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany:
  1) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów
  osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 33.440.000 (słownie: trzydzieści trzy
  miliony czterysta czterd zieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa
  złote) każda, z czego:
  a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na
  okaziciela serii A;
  b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imien nych serii C1 oznaczonych jest
  numerami od 00000001 do 12000000 .
  2. Akcje serii C1 są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie polega na tym, że każdej akcji
  przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów
  osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 33.440.000 (słownie: trzydzieści trzy
  miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 z ł (słownie: dwa
  złote) każda, z czego:
  a) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii A oznaczonych jest numerami od
  00000001 do 00002000;
  b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A1 oznaczonych jest
  numerami od 00002001 do 00202000;
  c) 107.900 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A2
  oznaczonych jest numerami od 00202001 do 00309900;
  d) 124.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A3
  oznaczonych jest numerami od 00309901 do 00433900;
  e) 986. 100 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji imiennych serii
  A4 oznaczonych jest numerami od 00433901 do 01420000;
  f) 794.600 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji
  imiennych serii B oznaczonych jest numerami o d 00000001 do 00794600;
  g) 15.225.400 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy
  czterysta) akcji imiennych serii C oznaczonych jest numerami od 00000001 do
  15225400;


  h) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznac zonych jest
  numerami od 00000001 do 12000000;
  i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych jest
  numerami od 00000001 do 04000000.
  2. Akcje serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i C1 są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie polega na
  tym, że każdej akcji przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  2) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 8 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od
  daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
  zgromadzenia.
  dotychczas owe brzmienie § 8 ust. 4 Statutu Spółki:
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od
  daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zawierającego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
  zgromadzenia.
  3) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa
  oraz w innych postanowieniach Statutu należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
  2) podział zysków albo pokrycie strat oraz określanie przeznaczenia utworzonych przez
  Spółkę funduszy,
  3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
  postanowień § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej
  dane j kadencji, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 in fine;
  4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  5) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania
  przez nich obowiązków,
  6) zmiana Statutu Spółki,
  7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  8) połączenie i przekształcenie Spółki,
  9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,


  11) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
  zorgani zowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
  rzeczowego,
  12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
  13) wyrażanie zgody na nabycie prze z Spółkę akcji własnych,
  14) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki
  w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2 /3
  (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani będą
  akcjonariusze posiadający co najmniej 3/4 ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9,
  10, 11 i 13 są podejmowane większością 3/4 głosów. Taką samą większością
  podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w
  ust. 1 pkt 7 powyżej, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia
  Statutu przewidują surowsze wymagania.
  dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa
  oraz w innych postanowieniach Statutu należy:
  a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  b) podział zysków albo pokrycie strat oraz określanie przeznaczenia utworzonych przez
  Spółkę funduszy,
  c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
  postanowień § 12 ust. 2 i 3,
  d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  e) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania
  przez nich obowiązków,
  f) zmiana Statutu Spółki,
  g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  h) połączenie i pr zekształcenie Spółki,
  i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  k) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego pra wa
  rzeczowego,
  l) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,


  m) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiot u działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki
  w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3
  (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co
  najmniej połowa kapitału zakładowego .
  4) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 10 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
  nieobecności Wiceprzewodn iczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno
  Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo
  osoba wyznaczona przez Zarząd.
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych
  postanowie ń Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
  głosów.
  3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
  przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
  likwidatorów bądź o p ociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
  osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
  akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika.
  5. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
  dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nad zorczej, a w razie jego
  nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno
  Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo
  osoba wyznaczona przez Zarząd.
  2. zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązują cych przepisów prawa i Statutu uchwały Walnego
  Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
  3. Do czasu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, uchwały Walnego
  Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej będą zapadały większością 4/5 gł osów
  oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia
  Statutu stanowią inaczej:
  1) podział zysku,
  2) podwyższenie kapitału zakładowego,
  3) emisja obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych, lub innych instrumentów
  finansowych upraw niających do objęcia akcji nowej emisji,
  4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.


  4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
  akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek
  hand lowych nie stanowią inaczej.
  5. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
  przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
  likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
  osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
  akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pe łnomocnika.
  7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu. Rada
  Nadzorcza.
  5) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu,
  do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we
  wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności:
  1) powoływanie i odwoływanie c złonków Zarządu,
  2) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach
  członków zarządu w Podmiotach Zależnych;
  3) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,
  4) zawieszanie w czynnościach posz czególnych lub wszystkich członków Zarządu
  Spółki,
  5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz
  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nad zorczej z oceny tych
  sprawozdań ,
  6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu
  pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu
  Zgromadzeniu,
  7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czyn ności Zarządu
  Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z
  innych powodów nie może działać,
  8) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki,
  w tym związanych ze stosunkiem pracy,
  9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych
  ekonomicznofinansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym
  planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki,


  10) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uch wałą
  Walnego Zgromadzenia,
  11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
  Spółki,
  12) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy
  Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem tra nsakcji i umów
  typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności
  operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym,
  13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  14) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zale żne do spółek
  lub wspólnych przedsięwzięć, a także na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź
  akcji, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub
  innym podmiocie lub nabycie lub zbycie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych
  części przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne ,
  15) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
  16) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych,
  17) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkow ania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości,
  18) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych,
  19) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli
  spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiąz ań Finansowych
  przekroczyłoby dwukrotność EB=TDA za ostatnie 12 miesięcy albo wartość kapitałów
  własnych Grupy wynikających z ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w
  ramach zatwierdzo nych uprzednio limitów kredytowych),
  20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jednej lub serii
  transakcji, bądź zmianę ich warunków skutkujących zaciągnięciem zobowiązań (w
  tym warunkowych), ustanowieniem obciążeń, a także rozporządzeniem majątkiem,
  w tym udzieleniem pożyczki, limitu kredytowego itp. w tym także warunkowych, w
  imieniu Grupy o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
  w stosunku do jednego podmiotu lub Podmiotu Powiązanego z takim po dmiotem.
  Limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zobowiązań
  Finansowych, o którym mowa w pkt 19) powyżej. W przypadku umów na czas
  nieoznaczony wartość zobowiązań określa się za okres pierwszych 36 miesięcy
  obowiązywania umowy. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej dokonywanie
  transakcji zakupu towarów ani wydatków inwestycyjnych odbywających się na
  zasadach rynkowych w ramach limitów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w
  rocznych ekonomiczno -finansowych planach działalności Spółki, o których m owa w
  pkt 9) powyżej;
  21) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy:


  a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej
  wypowiedzenia przez Spółkę lub Podmiot Zależny, lub
  b) przewidującej przysługujący Spółce lub Podmiotowi Zależnemu okres
  wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy, lub
  c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub
  Podmiotem Zależnym lub na danym rynku w ujęciu geograficznym, lub
  d) której przedmiotem jest naby cie licencji, z wyjątkiem licencji na
  oprogramowanie komputerowe, lub
  e) której przedmiotem jest udzielenie licencji, przekazanie praw autorskich lub
  innej własności intelektualnej, lub
  f) której przedmiotem jest zbycie lub jakiekolwiek ograniczenie moż liwości
  korzystania (np. w formie licencji) z praw do znaków towarowych, lub
  g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka lub Podmiot Zależny
  mogą być zobowiązane, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście
  tysięcy złotych),
  h) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, a także umowy zwolnienia z
  długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu
  którejkolwiek z tych umów przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
  22) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby
  Podmioty Zależne,
  23) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów
  Zależnych,
  24) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury w Spółce i w Podmiotach Zależnych,
  25) wyrażanie zgody na ogranicze nie lub wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy, w
  przypadku, gdy odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia przekazują Radzie
  Nadzorczej takie uprawnienie,
  26) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub
  radach nadzorczych spó łek nie będących Podmiotami Zależnymi,
  27) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego
  indywidualnego wykonywania nadzoru.
  dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki:
  1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych p ostanowieniach Statutu,
  do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we
  wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności:
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,
  3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
  Spółki,


  4) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowe go sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz
  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych
  sprawozdań,
  5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu
  pokrycia strat oraz prze dkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu
  Zgromadzeniu,
  6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu
  Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z
  innych powodów nie może działać,
  7) reprez entowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki,
  w tym związanych ze stosunkiem pracy,
  8) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno -
  finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym p lanów i
  budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki,
  9) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą
  Walnego Zgromadzenia,
  10) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
  Spółki,
  11) wyrażanie zgod y na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy
  Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów
  typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności
  operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmi otem Zależnym,
  12) zatwierdzenia regulaminu Zarządu,
  13) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek i
  wspólnych przedsięwzięć, a także na nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji lub
  przedsiębiorstw lub ich zorganizowan ych części podmiotów spoza Grupy przez
  Spółkę lub jej Podmioty Zależne,
  14) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
  15) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych,
  16) wyrażanie zgody na nabycie lub z bycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości,
  17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli
  spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiązań Finansowych
  przekroczyłoby dwukrotność EB=TDA za ostatnie 12 miesięcy albo wartość kapitałów
  własnych Grupy wynikających z o statniego zatwierdzonego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w
  ramach zatwierdzonych uprzednio limitów kredytowych),
  19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jednej lub serii transakcji, bądź zmianę
  ich warunków skutkujących zaciągnięciem zobowiązań (w tym warunkowych),
  ustanowieniem obciążeń, a także rozporządzeniem majątkiem, w tym udzieleniem
  pożyczki, limitu kredytowego itp. w tym także warunkowych, w imieniu Spółki o
  wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w stosunku do
  jednego podmiotu lub Podmiotu Powiązanego z takim podmiotem. Limit, o którym


  mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zobowiązań Finansowych, o którym
  mowa w pkt 18) powyżej. W przypadku umów na czas nieoz naczony wartość
  zobowiązań określa się za okres pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy. Nie
  wymaga zgody Rady Nadzorczej dokonywanie transakcji zakupu towarów ani
  wydatków inwestycyjnych odbywających się na zasadach rynkowych w ramach
  limitów zatwierdz onych przez Radę Nadzorczą w rocznych ekonomiczno -
  finansowych planach działalności Spółki, o których mowa w pkt 8) powyżej;
  20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy:
  a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej
  wypowi edzenia przez Spółkę, lub
  b) przewidującej przysługujący Spółce okres wypowiedzenia dłuższy niż 6
  miesięcy lub
  c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub
  na danym rynku w ujęciu geograficznym lub
  d) której przedmiotem jest nabycie licencji, z wyjątkiem licencji na
  oprogramowanie komputerowe lub
  e) której przedmiotem jest udzielenie licencji
  f) której przedmiotem jest zbycie praw do znaków towarowych lub
  g) przewidującej kary umowne, do zapłaty kt órych Spółka może być
  zobowiązana, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy
  złotych),
  21) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby
  Podmioty Zależne,
  22) wyrażanie zgody na zmianę polityki rach unkowości Spółki oraz Podmiotów
  Zależnych.
  23) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury.
  6) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 12 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną
  pięcioletnią kadencję, z tym, że w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami
  zgodnie z art. 385 i nast. Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej
  będzie wynosiła pięć osó b.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
  1) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  powołuje 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej
  15% ogólnej liczby akcji Spółki;
  2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  powołuje Redan S.A., w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 15% ogólnej
  liczby akcji Spółki;
  3) od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie,
  przy czym do dnia, w którym Spółka pozostaje spółką publiczną w rozumieniu
  Ustawy o Ofercie Publicznej, członek lub członkowie ci muszą spełniać kryteria


  niezależności określone w p rzepisach prawa, zasadach ładu korporacyjnego lub
  dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku
  regulowanym, na którym notowana pozostaje Spółka.
  3. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka
  niez ależnego Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, nie później niż na
  7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać
  wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
  uzasadnienie kandyda tury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych
  kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
  na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów
  niezależności, jak również z awierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o
  przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie
  kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na niezależnego członka Rady
  Nadzorczej zgłasza Zarząd pod czas obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 pkt 1 lub 2 może być odwołany przed
  upływem kadencji w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza uprawnionego do
  powołania takiego członka Rady Nadzorczej .
  5. Powołanie lub od wołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4
  powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
  6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub
  Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile
  przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
  określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz
  powołuje i odwołuje ich członków.
  7. Heżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w
  ust. 2 pkt. 3 wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, Radzie Nadzorczej przysługuje
  uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy
  swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
  dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki:
  1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią
  kadencję.
  2. Redan S.A. przysługuje osobiste upr awnienie do:
  1) powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej, w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 40% ogólnej liczby
  akcji Spółki;
  2) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej w okresie gdy Redan S.A.
  posiada co najmniej 20% i nie więcej niż 40% ogólnej liczby akcji Spółki.
  3. 21 Concordia 1 Sàrl przysługuje osobiste uprawnienie do:
  1) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej, w tym
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w o kresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada
  co najmniej 20% ogólnej liczby akcji Spółki.
  4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
  5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej następuje
  w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce


  6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub
  Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile
  przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
  określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz
  powołuje i odwołuje ich członków.
  7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 3 powyżej Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich
  członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza.
  8. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie
  Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków
  niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać kryteria określone w
  zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, któr ych
  akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
  9. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka
  niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem
  Walnego Zg romadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera
  dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i
  doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie
  kandydata o wyraże niu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające
  spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 8 powyżej, jak również
  zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech
  niezależności. W przypad ku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających
  kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd
  podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
  10. Heżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z inn ych przyczyn niż upływ
  kadencji, bądź z jakichkolwiek innych powodów skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej
  liczby członków określonej w § 12 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do
  wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty
  będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 12
  Statutu TXM SA.
  7) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 13 ust. 6 -9 i 14 Statutu Spółki otrzymał y następujące brzmienie:
  6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
  jej członków.
  7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu
  musi brać co najmniej połowa członków Rady Nadzor czej, jeżeli przepisy prawa lub
  postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej – rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 4, 12, 14, 15,
  16, 17, 19, 20, 21 lit. e), f) oraz h), 23, 25 do ich podjęcia wymagają co najmniej 4 głosów
  członków Rady Nadzorczej oddanych za przyjęciem tych uchwał , w tym zagłosowania za
  uchwałą co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez 21 Concordia 1


  Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz co najmniej jednego członka Rady
  Nadzorczej powołanego przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2.
  9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 12
  wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez dwóch niezależnych członków Rady
  Nadzorczej powołanych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 3, a w przypadku gdy w skład Rady
  Nadzorczej wchodzi 5 członków – przez jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
  14. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z
  udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne
  Zgromadzenie w drodze uchwały, z tym, że Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do
  stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie,
  którego wysokość określa Rada Nadzorcza.
  dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6 -9 i 14 Statutu Spółki :
  6. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu
  jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu
  musi brać co najmniej 3 (nie mniej jednak niż połowa) członków Rady Nadzorczej, jeżeli
  przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości
  głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 3, 13,15, 18,22,
  do ich podjęcia wymagają zgody większości 2/3 członków Rady Nadzorczej.
  9. Dla ważności uchwał Rady Nadzo rczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 11
  wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez co najmniej jednego niezależnego
  członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 8.
  14. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagr odzenie oraz zwrot kosztów związanych z
  udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne
  Zgromadzenie w drodze uchwały.
  8) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 14 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
  Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.
  2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
  3. Do składania oświadcze ń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
  członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy
  związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem
  do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
  Zarządu.
  6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spół kę
  reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego


  Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze
  stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.
  7. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z
  Wiceprezesów.
  8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  9. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa reg ulamin uchwalony przez Zarząd i
  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:
  1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
  Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.
  2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
  3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
  członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
  4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy
  związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem
  do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
  Zarządu.
  6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza a lbo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
  Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze
  stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.
  7. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypa dku jego nieobecności jeden z
  Wiceprezesów.
  8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  9. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i
  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  9) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. § 21 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
  4. „Podmiot Powiązany” oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w MSR
  24,
  dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 4 S tatutu Spółki:
  4. „Podmiot Powiązany” oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w
  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133),
  10) na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. po § 6 ust. 12 Statutu Spółki dodano nowe postanowienia oznaczone jako ust. 13 i 14 o
  następującej treści :


  13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały n r 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie (i)
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A
  zamiennych na akcje na okaziciela serii :, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii : oraz
  obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii :, (iv) zmiany Statutu Spółki, o
  kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złot ych),
  poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii : o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda
  oznaczonych numerami od 000001 do 10.500.000 („Akcje Serii :”).
  14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 13
  powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii : posiadaczom obligacji serii A
  zamiennych na Akcje Serii : emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
  Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 13 powyżej.
  Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii : będą posiadacze obligacji serii A zamiennych na
  Akcje Serii H.
  11) na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. po § 9 ust. 3 Statutu Spółki dodano nowe postanowienie oznaczone jako ust. 4 o następującej
  treści:
  4. Od dnia objęcia i opłacenia obligacji serii A zamiennych na akcje serii : wyemitowanych
  na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2018
  roku zmiana Statutu Spółki wymaga oddania głosu za uchwałą przez 21 Concordia 1 Sàrl,
  w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15%
  ogólnej liczby akcji Spółki oraz oddania głosu za uchwałą przez Redan S.A., w okresie gdy
  Redan S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akc ji Spółki.
  12) na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018
  r. po dotychczasowym § 6 wprowadzono nowy §6a, o następującym brzmieniu:
  §6a
  1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okr esie
  trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie
  uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r., do
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł
  (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.
  2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w
  niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady
  Nadzorczej, z zastrzeż eniem postanowień ust. 8.
  3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu
  poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu
  powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę
  Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi
  wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej


  zgody przez Rad ę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb
  przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
  4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości
  lub w części prawa poboru doty chczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji
  emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie
  Statutu.
  5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania
  przydziału akcji emitowanych w r amach kapitału docelowego określonego w niniejszym
  paragrafie Statutu.
  6. Zgody Rady Nadzorczej określone w ust. 2 – 5 powyżej powinny zostać wyrażone w formie
  uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką
  uchwałą musi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21
  Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden
  członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt.
  2 Statutu.
  7. W granic ach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
  postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
  związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  określonego w niniejszym p aragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie
  przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
  8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji
  serii A wyemitowanych na podst awie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę
  odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału
  zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapit ału docelowego. Cena emisyjna akcji
  emitowanych w tym celu w ramach kapitału docelowego będzie równa 2,00 zł (słownie:
  dwa złote).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TXM SA
ISIN:PLTXM0000015
NIP:6760077170
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Krakowska 140a 34-120 Andrychów
Telefon:+48 33 8706565
www:www.textilmarket.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TXM
2021-08-04 21-08-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor