Raport.

TRAKCJA PRKII SA (26/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") w związku z udzieloną 30 listopada 2018 roku zgodą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż wybranych nieruchomości oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018, informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży, na podstawie której Trakcja PRKiI zbyła na rzecz spółki Lotnicza 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha oraz działki gruntu o numerze 3/4 opowierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00103043/5, za cenę wynoszącą 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych) brutto, która zostanie uiszczona na rachunek bankowy nie później niż do dnia 29 września 2019 roku. Powyższa transakcja podlega zwolnieniu z zapłaty podatku od towarów i usług (VAT).
Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy Sprzedaży będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży wynosiła 2,8 mln zł. Wpływ na wynik finansowy Spółki związany z wyżej opisaną transakcją zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Trakcja PRKiI SA
ISIN:PLTRKPL00014
NIP:525-000-24-39
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
Adres: ul. Złota 59 00-120 Warszawa
Telefon:+48 22 6286263
www:www.grupatrakcja.com
Kalendarium raportów
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce TRAKCJA PRKII
2019-06-25 07-06-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649