Raport.

TOYA SA (8/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOYA S.A. przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TOYA S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 6/3/2018 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8 z dnia 27/02/2018 roku w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. "a", ust. 4, i dodania nowego ust. 5 do statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27/02/2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27/02/2018 roku w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. "a", ust. 4, i dodanie nowego ust. 5 do statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie prawem przewidzianej niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.
Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu Spółki został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  STATUT SPÓŁKI
  TOYA S.A.
  Tekst jednolity
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Firma Spółki brzmi: “TOYA” Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu: “TOYA” S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz
  używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  § 2
  Siedzibą Spółki jest Wrocław.
  § 3
  Założycielami Spółki są:
  1. Jan Szmidt,
  2. Tomasz Koprowski,
  3. Ro muald Szałagan,
  4. Wojciech Sielecki.
  § 4
  1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje delegatury, oddziały, przedstawicielstwa,
  biura, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach oraz
  podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.
  § 5
  Czas t rwania Spółki jest nieograniczony.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 6
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie,
  2) Uprawa roślin wieloletnich,
  3) Rozmnażanie roślin,
  4) Chów i hodowla zwierząt,
  5) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
  6) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
  7) Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
  8) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów
  leśnych,
  9) Pozyskiwanie drewna,
  10) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
  11) Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  12) Rybołówstwo,
  13) C hów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych,
  14) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,


  15) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  16) Produkcja napojów,
  17) Produkcja wyrobów tartacznych,
  18) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
  materiałów używanych do wyplatania,
  19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
  20) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elekt ryczną,
  21) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie
  sieciowym,
  22) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
  klimatyzacyjnych,
  23) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  24) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  25) Zbieranie odpadów,
  26) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
  27) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
  gospodarką odpadami,
  28) Realizacja projektów budowlanyc h związanych ze wznoszeniem budynków,
  29) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  30) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
  31) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
  elektroenergetycznych,
  32) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  33) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
  34) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
  budowlanych,
  35) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
  36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
  37) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  38) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  39) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli,
  40) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
  hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
  41) Sprzedaż h urtowa realizowana na zlecenie,
  42) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,
  43) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  44) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
  45) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  46) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
  47) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  48) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  49) Sprzedaż det aliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  50) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  51) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
  52) Sprzedaż detal iczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  53) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
  54) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  55) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
  56) Transport kolejowy towarów,
  57) Pozostały transport lądowy pasażerski,


  58) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
  59) Magazynowanie i przechowywanie towarów,
  60) Działalność usługowa w spomagająca transport,
  61) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  62) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  63) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  64) Pozostałe zakwatero wanie,
  65) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
  66) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
  gastronomiczna działalność usługowa,
  67) Przygotowywanie i podawanie napojów,
  68) Wydawanie książek i period yków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
  w zakresie oprogramowania,
  69) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
  70) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  71) Nadawanie programów radiofonicznych,
  72) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  73) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  74) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
  satelitarnej,
  75) Działalność w z akresie telekomunikacji satelitarnej,
  76) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  77) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana,
  78) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami int ernetowymi (hosting) i podobna
  działalność; działalność portali internetowych,
  79) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  80) Działalność holdingów finansowych,
  81) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
  82 ) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  83) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  84) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
  85) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  86) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  87) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
  88) Działalność prawnicza,
  89) Działalność ra chunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,
  90) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych,
  91) Doradztwo związane z zarządzaniem,
  92) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
  93) Badania i analizy techniczne,
  94) Reklama,
  95) Badanie rynku i opinii publicznej,
  96) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  97) Działalność fotograficzna,
  98) Działalność związana z tłumaczeniami,
  99) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  100) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,


  101) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
  102) Wynaje m i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
  103) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim,
  104) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pra cowników,
  105) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
  106) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
  107) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynk ach,
  108) Sprzątanie obiektów,
  109) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
  wspomagającą,
  110) Działalność centrów telefonicznych (call center),
  111) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  112) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  113) Pozaszkolne formy edukacji,
  114) Działalność wspomagająca edukację,
  115) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
  116) Działalność związana ze sportem,
  117) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  118) Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
  119) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
  120) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego,
  121) Pozostała indywi dualna działalność usługowa.
  2. Heżeli podjęcie lub prowadzenie którejkolwiek z wyżej wymienionej działalności wymaga zgody,
  zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może
  nastąpić po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia lub koncesji.
  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 7
  1. Kapitał zakładowy wynosi 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące
  dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.042.226 (słownie:
  siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści d wa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na
  okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  2. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
  3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okazicie la dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza.
  4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
  5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej
  wartości nominalnej nie większej niż 233 000 (dwieście trzydzieści trzy tysiące) złotych, w drodze
  podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w celu realizacji inwestycji Spółki polegającej
  na uzyskaniu 100% kontroli w spółce zależnej YATO TOOLS. Cena emisyjna będzie wynosić 4,25 zł
  (sło wnie: cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do
  podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego
  upoważnia także do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Upoważnienie, o którym
  mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru
  przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.
  6. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa
  poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich
  sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W
  szczególności upowa żnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  związanych z zaoferowaniem akcji w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji i


  ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz
  do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
  8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 224.343 zł
  (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote) poprze z emisje nie więcej
  niż 2.243.430 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści) nowych
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu
  przyznania prawa do objęcia akcji ser ii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A
  wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu
  motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie w sprawie przyjęcia zasad
  programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników Spółki.
  § 8
  1. Przeniesienie własności akcji imiennych, z wyjątkiem dziedziczenia, ustanowienie na nich zastawu
  lub uży tkowania wymaga pisemnej zgody Zarządu.
  2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki,
  wskazując we wniosku o wydanie zgody liczbę i cenę akcji, osobę nabywcy oraz przewidywany termin
  transakcji.
  3. Pi erwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym
  akcje imienne. Zarząd niezwłocznie zawiadamia tych akcjonariuszy o otrzymaniu wniosku o
  wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych, wyznaczając im termin na złożenie zam ówienia na akcje,
  nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Heżeli liczba zamówień na
  akcje przewyższy liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd dokona ich redukcji proporcjonalnie
  do liczby akcji posiadanych przez ak cjonariuszy.
  4. W przypadku, gdy pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne nie skorzystają z prawa
  pierwszeństwa albo gdy nie ma innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne poza
  akcjonariuszem zamierzającym zbyć swe akcje, a Zarząd odmawia wydania zezwolenia, Zarząd w
  terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku wskazuje innego nabywcę. Brak wskazania innego
  nabywcy w przypadku i w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoważny z
  wyrażeniem zgody na zbycie akcji imiennych.
  5. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności akcji. Za cenę
  akcji przyjmuje się cenę określoną we wniosku, o którym mowa w ust. 2.
  6. Naruszenie wyżej wymienionych postanowień powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.
  7. W przypadku zbywania akcji imiennych w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia zbywalności akcji
  imiennych określone w ust. 1. Ponadto w syt uacji, gdy w następstwie wezwania, o którym mowa w
  zdaniu powyższym, akcjonariusz osiągnął co najmniej 75 % ogólnej liczby głosów w Spółce, ważność
  tracą ograniczenia zbywalności akcji imiennych określone w ust. 1.
  § 9
  1. Akcje mogą być umarzane uchwa łą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje
  mają być umarzane. Umorzenie następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału
  zakładowego.
  2. Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów określon ych przez
  właściwe przepisy.
  3. Warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały
  określającej:
  a) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,
  b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie
  nabycia akcji w celu ich umorzenia,
  c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,


  d) wysokość wynagrodzenia wypłaca nego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane
  w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.
  IV. KAPITAŁ I FUNDUSZE
  § 10
  Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  1. kapitał zakładowy,
  2. k apitał zapasowy,
  3. kapitał rezerwowy,
  4. fundusz świadczeń socjalnych,
  5. inne fundusze tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  V. ORGANY SPÓŁKI
  § 11
  Organami Spółki są :
  A. Zarząd Spółki
  B. Rada Nadzorcza
  C. Walne Zgromadzenie
  A. Z ARZĄD SPÓŁKI
  § 12
  1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jeżeli Zarząd jest
  wieloosobowy - Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków danej kadencji Zarządu określa Rada
  Nadzorcza.
  2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
  4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzająceg o sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.
  § 13
  1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na
  zewnątrz.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do k ompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
  3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada
  Nadzorcza.
  § 14
  Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spół ki upoważnieni są: jednoosobowo Prezes
  Zarządu lub łącznie Wiceprezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
  §15
  1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany
  przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dok onuje się innych czynności prawnych związanych ze
  stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.
  2. Warunki umów, na podstawie których członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje określa Rada
  Nadzorcza.  B. RADA NADZORCZA
  § 16
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję.
  Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają
  najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
  ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.
  4. W okresie, gdy akcje Spó łki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
  niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteri a
  niezależności ustalone zostaną w Regulaminie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad ładu
  korporacyjnego obowiązującego na tym rynku regulowanym.
  5. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie do Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka
  Rady Nadzorcze j składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności, o
  których mowa w ust. 4 powyżej.
  6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w
  ust. 4 powyżej, przez cały okres kadencji. Niezależny członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do
  niezwłocznego powiadomienia Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
  7. Niespełnienie lub utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z
  niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na
  możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą.
  8. Rada Nadzorcza w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady
  Nadzorczej (z innego powodu ni ż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba określona zgodnie z
  ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do
  czasu uzupełnienia jej składu.
  § 17
  1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad dz iałalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
  jej działalności.
  2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w
  przepisach prawa oraz ponadto:
  a) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółk i, po
  przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,
  b) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
  c) wypłata przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  d) zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich budżetów, planów biznesowych oraz planów
  strategicznych Spółki,
  e) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
  f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych
  praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1 000 000 złotych, z wyj ątkiem
  obciążania nieruchomości i ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych w celu
  zabezpieczenia kredytów i pożyczek związanych z podstawową działalnością Spółki,
  g) zaciąganie kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie wek sli lub
  poręczeń wekslowych wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub
  niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, jeżeli wartość takiej czynności przekracza
  500.000 złotych,
  h) obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w innych spół kach lub nabywanie obligacji
  zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji innych spółek jeżeli skutkiem
  takiej czynności będzie wykazanie w księgach Spółki łącznej wartości księgowej objętych lub
  nabytych udziałów lub akcji lub obligacji o w artości przekraczającej 500.000 złotych,


  i) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek
  składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza
  zakres zwykłej działalności Spółki lub n iezwiązanych z podstawową działalnością Spółki,
  których wartość przekracza 1.000.000 złotych,
  j) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku innych niż nieruchomości,
  jeżeli czynności te nie są związane bezpośrednio lub nie wynikają ze zwykłej lub podstawowej
  działalności Spółki, a wartość takich obciążeń przekracza 1.000.000 złotych,
  k) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych
  umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub
  niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, w zakresie innym niż w wskazane w pkt f) -j),
  których łączna wartość przekracza 2.000.000 złotych.
  3. Podjęcia uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie wymagają c zynności
  Zarządu podejmowane w ramach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu lub planu
  biznesowego.
  4. Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu
  na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzg lędnieniu wymogu aby co najmniej jeden
  członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
  sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu w tym jego
  Przewodniczący spełniała kryterium niezależ ności, o którym mowa w powszechnie obowiązujących
  przepisach prawa.
  5. Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa w razie:
  a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu
  przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,
  b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;
  c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu.
  § 18
  1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza
  Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Ra da Nadzorcza.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje
  posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
  zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do
  chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
  3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady
  Nadzorczej.
  § 19
  1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły z obrad podpisują wszyscy obecni na
  posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
  2. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób
  przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły winny być zebrane w księdze protokołów.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając
  swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Ten sposób głosowania jest
  dopuszczalny wyłącznie w sprawach przewidzianych w porządku obrad pos iedzenia Rady Nadzorczej,
  z którym zapoznali się członkowie Rady Nadzorczej. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas
  podejmowania uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
  powołania, odwołania i zawieszania w czyn nościach członków Zarządu.
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo we Wrocławiu albo w Warszawie
  albo w Krynicznie albo w Trójmieście. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami
  Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego


  komunikowania się na odległość. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania
  uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania,
  odwołania i zawieszania w czy nnościach członków Zarządu.
  § 20
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej 3 razy w roku.
  2. Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie
  Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno
  odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypad ku, gdy Przewodniczący albo
  w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają wnioskowanego
  posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który
  wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwoł ać takie posiedzenie.
  § 21
  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
  członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Powyższy przepis stosuje się
  odpowiednio w przypadku, o którym mo wa w § 19 ust. 4 Statutu.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości
  głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
  3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady, a
  zatwierdza go Walne Zgromadzenie.
  § 22
  Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych
  czynności nadzorczych.
  § 23
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Wynagrodzeni e członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  C. WALNE ZGROMADZENIE
  § 24
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie albo w Krynicznie.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu
  miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
  Rady Nadzorczej albo na wniosek ak cjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wniosek o zwołanie
  zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego porządku obrad.
  5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić
  w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
  przepisanym terminie,
  b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zarząd
  Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 albo
  c) gdy uzna to za wskazane.
  7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
  ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają


  przewodniczącego tego zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest niezwłocz nie dokonać ogłoszenia o
  zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym przepisami prawa.
  8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocników.
  9. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd.
  § 25
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy
  lub reprezentowanych akcji z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w przepisach prawa.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa
  lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ oddanych głosów w sprawach:
  a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
  b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  c) połączenia Spółki z inną spółką,
  d) obniżenia kapitału zakładowego,
  e) umorzenia akcji
  f) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
  g) rozwiązania Spółki.
  4. Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa
  przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy,
  których dotyczą.
  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia ważnie podjęte wiążą wszystkie organy Spółki, a także wszystkich
  akcjonariuszy, w tym także nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu.
  § 26
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia na leży podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania
  finansowego,
  b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  c) udzielenie członkom organów spółk i absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  d) powzięcie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  f) nabycie własnych akcji,
  g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  h) zmiana Statutu, w tym podw yższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  i) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
  j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  k) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  l) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  m) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
  n) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  o) umorzenie akcji.
  2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez
  Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.  § 27
  1. W alne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności,
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba wskazana odpowiednio przez Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych
  do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
  VI. GOSPODARKA SPÓŁKI
  § 28
  Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwsze sprawozdanie finansowe
  zostanie sporząd zone za okres od dnia rejestracji spółki do dnia 31 grudnia 2000 r.
  § 29
  1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  a) kapitał zapasowy,
  b) inwestycje,
  c) fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę przyszłej dywidendy,
  d) dywidendę dla akcjonariuszy,
  e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Akcje nie w pełni opłacone uczestniczą w dywidendzie według opłaconej części.
  3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
  na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki
  wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  § 30
  Skreślony.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Toya SA
ISIN:PLTOYA000011
NIP:895-16-86-107
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
Adres: ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 3246200
www:www.toya.pl
Kalendarium raportów
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOYA
2020-04-09 03-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649