Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (20/2018) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym Spółka zawarła z Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, umowę ("Umowa"), której przedmiotem jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za lata obrotowe 2017 i 2018 oraz przegląd śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za pierwsze półrocze 2018 i 2019 roku.
Wyboru biegłego rewidenta dokonała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 grudnia 2017 r.
Spółka korzystała z usług wskazanego podmiotu w następującym zakresie:
- badanie statutowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i statutowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.;
- badanie historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okresy od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. oraz od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., które zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki;
- prace poświadczające, których przedmiotem były prognozy wyników na lata obrotowe 2017 i 2018, które zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że przekazuje ww. informację w związku z tym, że w momencie wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą Spółka nie podlegała jeszcze obowiązkom informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Kalendarium raportów
2020-04-22Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-09-26Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2020-04-01 13-04-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649