Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (27/2017) Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Floryda 1 Sp. z o.o. SKA reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdzie się uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wraz z wnioskiem akcjonariusz złożył projekt uchwały dotyczącej wymienionej powyżej sprawy, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki zapowiada, że niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2019-05-24 17-05-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649