Raport.

TORPOL SA (40/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 lipca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., które odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Z a ł ą c z n i k d o r a p o r t u b i e ż ą c e g o n r 40 /201 9


  Projekty uchwał
  Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 9 lipca 2019 r.


  Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 9 lipca 2019 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ……… …………… na
  Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział w w. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 9 lipca 2019 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
  § 1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółka Akcyjna.
  6. Zamknięcie obrad .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrz ymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 9 lipca 2019 roku

  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 ) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu spółki
  TORPOL S.A., Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., uchwala co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Pana Jerzego Suchnickiego z funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku o brad

  Projekt Uchwały nr …
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 9 lipca 2019 roku

  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 ) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu spółki
  TORPOL S.A., Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., uchwala co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Szymona Adamczyka na członka
  Rady Nadzorc zej Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2019-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649