Raport.

TORPOL SA (29/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku.
Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia - 15 marca 2019 r., którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  Załącznik do raportu bieżącego nr 29 /201 9


  Projekty uchwał
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r.  Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ……… …………… na
  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia TORPOL S.A.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział w w. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie p orządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  spo łki TORPOL S.A. za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za ro k 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalnos ci Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spo łki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz
  sprawozdania Zarządu z działalnos ci niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za
  rok 2018.
  8. Po djęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  Spo łki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi
  doradztwa związanego z zarządz aniem za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
  Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalnos ci za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15
  marca 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie okres lenia sposobu podziału zysku wypra cowanego
  przez spo łkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organo w spo łki
  TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2018.
  12. Zamknięcie obrad .
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  TORPOL S.A. za rok 2018


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co nastę puje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki
  za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2018
  r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 3 1.12.2018 r., sprawozdanie
  z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
  a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz p o stronie
  kapitałów własnych i zobowiązań sumę 833.995.595,37 złotych (słownie: osiemset
  trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
  pięć złotych i 37/100),
  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite
  dochody netto w wysokości 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem milionów dwieście
  osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100) oraz zysk netto
  w wysokości 8.166.758,25 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć
  tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 25/100),
  c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r.
  zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem
  milionów dwieś cie osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100),
  d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r.
  zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 150.648.000,50 złotych (słownie:
  sto pięćdziesiąt mili onów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych i 50/100)

  zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2018.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku o brad

  Pro jekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 201 8

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek
  handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwala co
  następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sp rawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: skonsolidowany
  bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok
  obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sk onsolidowane sprawozdanie z całkowitych
  dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
  a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie
  kapitałów własnych i zobowiązań sumę 843.343.514,04 złotych (słownie: osiemset
  czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czternaście złotych i
  04/100),
  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowit ych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia
  2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 19.357.113,90 złotych (słownie:
  dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych i
  90/100) oraz zysk netto w wysokości 19.156.587,32 z łotych (słownie: dziewiętnaście
  milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 32/100),
  c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31
  grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kw otę 19.357.113,90 złotych
  (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście
  złotych i 90/100),
  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31
  grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 152.434.499,33
  złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące
  czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 33/100);
  zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2018 rok .
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 20 19 roku

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 201 8 oraz sprawozdania
  Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 201 8

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, , a także w oparciu o przepis art. 55 ust.
  2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala c o następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:
  a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz
  spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.201 8 r. do dnia 31.12.201 8 r.,
  b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej
  TORPOL w okresie od dnia 01.01.201 8 r. do dnia 31.12.201 8 r. (Raport zrównoważonego
  rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 201 8 rok),
  postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach
  reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
  relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
  za 201 8 r.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki,
  uchwala co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu
  Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi p rawne, usługi marketingowe, usługi
  public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
  za 201 8 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których od dano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej
  działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady
  Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz w okresie 01 stycznia –
  15 marca 2019 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki
  TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sprawozdania finansowego
  Grupy Kapi tałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., sprawozdania
  Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku
  obrotowym 2018 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grup y
  Kapitałowej TORPOL za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych,
  wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji
  społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., a także ocenę
  wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku
  obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do pun ktu nr 10 planowanego porządku obrad
  Projekt Uchwały n r …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
  w roku obrotowym 2018

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348
  § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto
  wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018 w kwocie 8.166.758, 25 zł
  (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych
  25/100) na:
  1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 2.424.258,25 zł (słownie: dwa miliony
  czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 25/100);
  2. wypłatę dywidendy – kwota 5.742.500,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset
  czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 0,25 zł na jedną akcję.
  § 2
  1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r. (dzień dywidendy) ust ala się
  na dzień 31 lipca 2019 r.
  2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 października 2019 roku.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Pro jekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi
  Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi
  Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
  w okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowan iu tajnym.


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu
  z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi
  Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
  okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu - Wiceprezesowi
  Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi
  Ulatowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od 01.01.201 8 r. do 3 0.07 .201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi
  Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi
  Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od 01 .01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi
  Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi
  Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki a bsolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały n r …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z
  wykonania przez nią obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus
  – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie
  od 01.01 .201 8 r. do 31.12. 201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady
  Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust . I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice
  Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią
  obowiązków w okresie od 01.01. 201 8 r. do 31.12. 201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady
  Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu
  Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania p rzez niego
  obowiązków w okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady
  Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi
  Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykona nia przez niego
  obowiązków w okresie od 01.01. 201 8 r. do 31.12. 201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady
  Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi
  Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od 0 1.01.201 8 r. do 31 .12 .201 8 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad

  Projekt Uchwały nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
  z siedzibą w Poznaniu
  z dnia 11 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady
  Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
  spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi
  Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonani a przez niego
  obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : …
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : …
  Łączna liczba głosów oddanych : …
  Liczba głosów „za” : …
  Liczba głosów „przeciw” : …
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : …

  Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649