Raport.

TORPOL SA (28/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Załącznik do raportu bieżącego nr 28 /201 9

  Poznań, dnia 15 maja 2019 r.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2019 r.

  Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru
  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013
  („Spółka”), dzi ałając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402 1 Kodeksu spółek
  handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 11:00 , w Centrum Konferencyjnym
  ADGAR PLAZA ( sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie .
  Szczegółowy porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  spółki TORPOL S.A. za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansoweg o Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Ka pitałowej TORPOL za rok
  2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
  o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  public relations i komunikacji społecznej oraz na usług i doradztwa związanego
  z zarządzaniem za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określe nia sposobu podziału zysku wypracowanego przez
  spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki
  TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  12. Zamknięcie obrad .
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  Na podstawie art. 402 2 KSH Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące zasad udziału
  w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgrom adzeniu Spółki
  mają wyłącz nie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 26 maja 2019 roku (dzień rejestracji
  uczestnictwa).
  W celu zapewnienia udziału w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony
  ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej n iż po ogłoszeniu
  o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym W alnym Zgromadzeniu,
  tj. nie później niż w dniu 27 maja 2019 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów
  wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Z wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. Zaświadczenia o prawie uczes tnictwa w Z wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu, będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
  prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi.
  Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystaw ionego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa oraz zabranie go ze sobą na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczes tnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 maja
  201 9 roku.

  Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
  Akcjo nariusz może uczestniczyć w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika . Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
  akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  Pełnomocnik może reprezentowa ć więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
  każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy,
  tj. nie stars ze niż 30 dni do daty obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, z odpowiednich
  rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podm iotów,
  przedstawionych ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty
  te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do d nia
  poprzedzającego dzień Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres [email protected] . Osoby
  udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
  uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  Członek Zarządu Spółki i pracow nik Spółki mogą być peł nomocnikami akcjonariuszy na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik lub
  członek organów lub pracownik spółki zale żnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
  reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
  akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
  interesów. Udzielenie dalszego p ełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik
  taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcj i zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz
  posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
  ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
  z rachunków.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
  elektronicznej.
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udo stępnione na
  stronie internetowej Spółki pod adresem www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład
  korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy . Spółka informuje, iż korzystanie
  z ww. formularza nie jest obligatoryjne.
  Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa
  w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej do dnia
  10 czerwca 201 9 roku do godz. 12.00 dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna
  weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być
  sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez odpowiednio akcjonariusza lub
  osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w f ormie skanu jako
  załącznik w formacie PDF na ww. adres poczty elektronicznej. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
  (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku p rzedstawienia przez
  pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób upr awnionych do uczestnictwa
  w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjona riusza i pełnomocnika
  w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
  ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
  skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
  pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji
  akcjonariusza i pełnomocnika. Sp ółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania
  zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
  pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału
  w Zwyczajnym Wal nym Zgromadzeniu.
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania
  w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy
  sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów wykazujących umo cowanie danej osoby
  do działania w jego imieniu.
  Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone
  na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
  stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

  Lista akcjonariuszy
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do u czestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem 61 -052 Poznań, ul . Mogileńska 10G na trzy dni
  pow szednie przed dniem odbycia Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 6, 7 i 10
  czerwca 201 9 roku w godzinach od 9.00 do 15.30 .
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną ,
  podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] .
  Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
  obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza TORPOL S.A.,
  w szczególności poprzez przedstawienie zaświadczenia o prawi e uczestnictwa w Z wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

  Uprawnienia akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu

  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zak ładowego
  przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później
  niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
  może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem , ul. Mogileńska 10G 61 -052 Poznań
  lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółc e na adres poczty elektronicznej:
  [email protected] .

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
  Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
  żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
  Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdza jące ich tożsamość oraz
  uprawnienie do żądania umieszczenia określo nych spraw w porządku obrad Z wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Z wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawi one przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę
  akcji na dzień złożenia żądania, oraz
  2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału
  dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie
  starsze go niż 30 dni do daty obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania
  akcjonariusza.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
  występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny
  zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia
  albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące
  iden tyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprow adzone
  na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie
  opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania
  Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl , w zakładce Relacje
  Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakł adowego
  mogą przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w jej
  siedzibie pod adresem, ul. Mogileńska 10G, 61 -052 Poznań lub – w przypadku formy
  elektronicznej – wysłane Spółce na adres poczty elektronicznej: [email protected] , projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

  Akcjonariusz lub akcjonariusze składający projekty uchwał muszą przedstawić, wraz z żądaniem,
  dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia
  określo nych spraw w porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzeni a, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  potwier dzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę
  akcji na dzień złożenia żądania, oraz
  2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału
  dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdza jącego tożsamość,
  3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania akcjonariusza.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyż ej dotyczy akcjonariuszy
  występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny
  zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia
  albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka moż e podjąć niezbędne działania służące
  identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
  Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projekty
  uchwał. Ogłoszenie projektów uchwał zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za
  pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie
  internetowej Spółki www.torpol.pl .
  Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do u czestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.

  3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
  Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują:
  − możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej,
  − możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej,
  − możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  W związku z powyższym wymienione formy uczestnictwa nie będą możliwe na Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

  T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]

  NIP: 972 -09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
  Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości


  4. Dostęp do dokumentacji
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
  wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Mogileńska
  10G, 61 -052 Poznań, oraz na stronie internetowej Spółki: www.torpol.pl w zakładce Relacje
  Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od dnia zwołania
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
  do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki,
  niezwłocznie po ich sporządzeniu.
  Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
  internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy .  Zarząd TORPOL S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649