Raport.

TORPOL SA (27/2019) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 dotyczącego wyboru przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) najkorzystniejszej oferty złożonej przez TORPOL S.A. (Emitent) w ramach postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji bez ogłoszenia pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń" realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - roboty wykończeniowe (etap II)", Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 10 maja 2019 r. umowy z Inwestorem na realizację ww. projektu (Umowa).
Roboty budowlane w ramach Umowy zostaną wykonane zgodnie z projektem Inwestora, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania przedstawionych przez Inwestora.
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto). Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony do połowy grudnia 2020 r.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m. in. w przypadku zwłoki w realizacji Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 10% wynagrodzenia netto pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej, przy czym łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649