Raport.

TORPOL SA (24/2018) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 2 kwietnia br. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) oraz PRE-FABRYKAT sp. z o.o. (łącznie jako Konsorcjum) w organizowanym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (Zamawiający) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 maja 2019 roku powziął informację, że w wyniku ustnego wyroku ogłoszonego w tym samym dniu w godz. popołudniowych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), KIO uwzględniła odwołanie, w którym stwierdziła, że oferta Konsorcjum podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wyrok KIO nie jest prawomocny. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji KIO Emitent dokona całościowej analizy twierdzeń w nim wskazanych oraz podejmie decyzję odnośnie, przewidzianych przepisami prawa, ewentualnych dalszych działań. O kolejnych krokach w ww. postępowaniu Spółka poinformuje w raportach bieżących.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649