Raport.

TORPOL SA (22/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Emitenta (Lider Konsorcjum) oraz PRE-FABRYKAT sp. z o.o. (łącznie jako Konsorcjum) w organizowanym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, została w dniu 2 kwietnia 2019 roku wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferta Konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny cena (waga 60%), doświadczenie kluczowego personelu (waga 10%) oraz metodyka wykonawcy (waga 30%).
Termin realizacji ww. inwestycji został określony na 19 miesięcy od daty zawarcia umowy. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi ok. 188,3 mln zł brutto (tj. ok. 141,5 mln zł netto). Udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 50%.
W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649