Raport.

TORPOL SA (5/2018) Informacja nt. zawartych umów podwykonawczych

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. roku zawarł z PKP Telkol Sp. z o.o. (dawniej: PKP Budownictwo sp. z o.o., a w dalszej części również jako Podwykonawca) umowę podwykonawczą na wykonanie części prac budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji składających się na realizowane przez Emitenta na zlecenie PKP PLK S.A. (Inwestor) roboty budowlane w ramach przetargu nr 2 - Modernizacja odcinka Trzebinia - Krzeszowice, w związku z czym łączna wartość umów podwykonawczych zawartych z Podwykonawcą wyniosła ok. 41 mln zł netto.
Na wskazaną powyżej wartość składa się wynagrodzenie należne Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu ww. umowy podwykonawczej w wysokości ok. 14 mln zł netto, jak również wynagrodzenie w wysokości ok. 27 mln zł netto za wykonanie części prac budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji składających się na realizowane przez Emitenta na rzecz Inwestora roboty budowlane w ramach zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk".
Termin realizacji robót objętych przedmiotem ww. umów podwykonawczych uzgodniony został w oparciu o graniczne terminy realizacji poszczególnych prac wskazane w umowach zawartych pomiędzy Emitentem a Inwestorem i jest z nimi zasadniczo zbieżny. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi
72 miesiące.
Umowy przewidują możliwość naliczenia kar umownych m. in. w przypadku nieterminowego wykonania ich przedmiotu, niezabezpieczenia/niewłaściwego zabezpieczenia należytego wykonania umów, przy czym limit kar umownych został ograniczony do wysokości 30% łącznej wartości zobowiązań. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Pozostałe warunki umów podwykonawczych zawartych z Podwykonawcą, w tym w zakresie ich zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od nich lub ich rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649