Raport.

TORPOL SA (83/2017) Informacja nt. złożenia kolejnego pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje o złożeniu w dniu 21 grudnia 2017 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy przez konsorcjum w składzie: Emitent, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Astaldi), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o. o. (Intercor) oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. (PBDiM) (łącznie: Konsorcjum), pozwu o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. (łącznie: Zamawiający).
Wniesionym pozwem Konsorcjum dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Zamawiających ciążących na nich zgodnie z łączącą strony umową oraz wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie przekazania Konsorcjum części placu budowy oraz obowiązku współdziałania przy realizacji robót związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego "Nowa Łódź Fabryczna". Roszczenia objęte wzniesionym pozwem obejmują przy tym wyłącznie koszty pośrednie, tj. koszty ogólne budowy oraz koszty ogólnego zarządu, poniesione przez Konsorcjum w związku z zaistnieniem zakłóceń i przedłużeniem czasu na ukończenie robót.
Konsorcjum w pierwszej kolejności wnosi o zasądzenie od Zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych członków Konsorcjum w stosunku: 40% (Emitent) - 40% (Astaldi) - 10% (Intercor) - 10% (PBDiM). Jednocześnie mając na uwadze rozbieżność poglądów w judykaturze, co do charakteru prawnego "konsorcjum" oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie Konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków Konsorcjum również jednolity charakter konsorcjum. Wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 34 mln zł, przy czym Emitent szacuje, iż w wariancie podziału wierzytelności poszczególnych członków Konsorcjum sporna kwota przypadająca na Emitenta wyniesie ok. 9,4 mln zł.
Emitent przypomina, że w dniu 18 września 2017 roku Konsorcjum wniosło do tego samego sądu co powyżej, pozew o zapłatę kwoty ok. 48,2 mln zł przeciwko Zamawiającemu z tytułu wykonanych i nieobjętych umową robót dodatkowych w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2017. Udział Emitenta, który jest liderem Konsorcjum będącego wykonawcą inwestycji "Nowa Łódź Fabryczna" wynosi 40% (we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649