Raport.

THE DUST SA (4/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Wrocław
  15 maja 201 9 r.

  T H E D U S T S . A .

  RAPORT KWARTALNY
  ZA I KWARTAŁ 201 9 R.  AUTORYZOWANY
  DORADCA:


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 2 | S t r o n a


  SPIS TREŚCI

  1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ............................. 3
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ........ 5
  2.1. Bilans – aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 5
  2.2. Bilans – pasywa ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 5
  2.3. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ................................ .... 6
  2.4. Zesta wienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ................................ .... 7
  2.5. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ........... 7
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu ................................ ............. 8
  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń ................................ .............................. 8
  4.1. Gra oparta na motywach twórczości Pana Jacka Piekary ................................ ................................ 8
  4.1.1. Prawa majątkowe do książek i produkcja gry na komputery PC
  oraz konsole ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8
  4.1.2. Gra mobilna ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 9
  4.1.3. Finansowanie ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 10
  4.1.4. Konferencja prasowa ................................ ................................ ................................ ....................... 10
  4.2. Gry na zlecenie ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 10
  4.3. Wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 10
  5. Informacja na temat prognozy wyników finansowych ................................ ....................... 11
  6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych ......................... 11
  7. Informacje na temat grupy kapitałowej ................................ ................................ ................. 11
  8. Struktura akcjonariatu ................................ ................................ ................................ ............... 11
  9. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ................................ 11  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 3 | S t r o n a

  1. Podstawowe informacje o Spółce
  Nazwa (firma) The Dust Spółka Akcyjna
  Forma prawna spółka akcyjna
  Siedziba i kraj siedziby Wrocław , Polska
  Adres ul. Podwale 7/5
  50 -043 Wrocław
  Telefon +48 503 740 261
  E-mail [email protected]
  Strona internetowa www.thedust.pl
  Identyfikator PK D
  (działalność przeważająca) 58 .21 .Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  Przedmiot działalności produkcja i dystrybucja gier na urządzenia mobilne
  REGON 022411447
  Kapitał zakładowy 148 .000,00 zł – w pełni opłacony
  Numer KRS 0000672621
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  The Dust S.A. jest producentem gier na urządzenia elektroniczne: smartfony i tablety (w tym w
  technologii AR, tj. augmented reality – rozszerzona rzeczywistość) oraz komputery PC i konsole (w
  tym w technologii VR, tj. v irtual reality – wirtualna rzeczywistość ).
  Model biznesowy Spółki zakłada prowadzenie działalności na dwóch płaszczyznach: gry na zlece-
  nie podmiotów trzecich i gry własne.
  Gry własne
  Gry własne cechują się bardzo wysokim pote ncjałem wzrostu, dlatego aktualnie Spółka skupia się
  na tym segmencie. Ostatnią produkcją jest „Frankenstein: Beyond the Time” – gra w technologii VR
  dostępna jest na platformach Steam, VivePort (HTC) i Oculus.
  Najważniejszym projektem w historii The Dust jest gra oparta na motywach powieści składających
  się na tzw. „Cykl Inkwizytorski” autorstwa Pana Jacka Piekary (uznany, jed en z najpopularniejszych
  pisarzy literatury fantastycznej w Polsce ). Spółka aktualnie p rowadzi działania przygotowawcze do
  rozpoczęcia jego realizacji. Na czerwiec 2019 r. planowane jest zorganizowanie konferencji praso-
  wej poświęconej tej produkcji.
  Gry na zlecenie
  Gry na zlecenie podmiotów trzecich stanowią relatywnie bezpieczne źródło przy chodów. W tym
  segmencie Spółka z sukcesem zrealizowała szereg gier reklamowych (advergaming), m.in. „Kapsel
  Run!”, „Kapsel Run 2 Challenge” , „Gry Kubusia” (marki Tymbark i Kubuś – Grup a Maspex ) czy też


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 4 | S t r o n a

  gry edukacyjne na zlecenie Urzędu Transportu Kolejoweg o – Skarbu Państwa związane z bezpie-
  czeństwem na obszarach kolejowych. W portfolio The Dust jest również pierwsza gra w technologii
  AR na platformę Microsoft – „King of Cards”.
  Projekty Spółki spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem , czego dowodem są m. in. prestiżowe
  nagrody: Golden Arrow, Impactor , Mobile Trends czy też wyróżnienie w konkursie Kreatura.
  29 października 2018 r. kampanii Tymbark Prank! przyznane zostały dwie srebrne statuetki w pre-
  stiżowym i cenionym na całym świecie konkursie Effie Award s – druga najlepsza kampania w kate-
  goriach „brand experience” i „napoje bezalkoholowe”. Znaczną część tej kampanii (gra mobilna)
  zrealizował The Dust.


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 5 | S t r o n a

  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  2.1. Bilans – aktywa
  Wyszczególnienie 31. 03 .201 9 r.
  [PLN]
  31. 03 .201 8 r.
  [PLN]
  A. Aktywa trwałe 718 545,04 1 026 945,83
  I. Wartości niematerialne i prawne 546 357,93 686 933,17
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 90 180,59 102 445,85
  III. Należności długoterminowe 21 441,74 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 564,78 237 566,81
  B. Aktywa obrotowe 1 657 153,60 1 303 483,40
  I. Zapasy 790 713,97 11 687,08
  II. Należności krótkoterminowe 61 085,11 245 974,91
  III. Inwestycje krótkoterminowe 802 190,02 1 044 698,04
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 164,50 1 123,37
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 2 375 698,64 2 330 429,23
  2.2. Bilans – pasywa
  Wyszczególnienie 31. 03 .201 9 r.
  [PLN]
  31. 03 .201 8 r.
  [PLN]
  A. Kapitał własny 2 317 566,41 2 287 080,70
  I. Kapitał podstawowy 148 000,00 148 000,00
  II. Kapitał zapasowy 2 267 494,99 2 074 098,21
  III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 56 577,96 198 531,25
  VI. Zysk (strata) netto -154 506,54 -133 548,76
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 132,23 43 348,53
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 58 132,23 43 348,53
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 2 375 698,64 2 330 429,23  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 6 | S t r o n a

  2.3. Rachunek zysków i strat
  Wyszczególnienie
  01. 01 .201 9 r.

  31. 03 .201 9 r.
  [PLN]
  01. 01 .201 8 r.

  31. 03 .201 8 r.
  [PLN]
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zró wnane z nimi 199 448,37 224 813,42
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 318,38 53 694,88
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
  zmniejszenie – wartość ujemna) 189 129,99 -452 666,49
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 623 785,03
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 356 164,28 388 896,00
  I. Amortyzacja 40 651,44 21 898,93
  II. Zużycie materiałów i energii 2 251,80 18 130,89
  III. Usługi obce 80 910,15 114 816,53
  IV. Podatki i opłaty 350,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 207 055,55 190 380,72
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 371,33 25 916,15
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 574,01 17 752,78
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -156 715,91 -164 082,58
  D. Pozostałe przychody operacyjne 108,75 31 047,62
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 108,75 31 047,62
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1,03 1,39
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 1,03 1,39
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -156 608,19 -133 036,35
  G. Przychody finansowe 2 101,65 0,00
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  II. Odsetki 2 101,65 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 0,00 512,41
  I. Odsetki 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 512,41


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 7 | S t r o n a

  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -154 506,54 -133 548,76
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) -154 506,54 -133 548,76
  2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Wyszczególnienie
  01. 01 .201 9 r.

  31. 03 .201 9 r.
  [PLN]
  01. 01 .201 8 r.

  31. 03 .201 8 r.
  [PLN]
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 472 072,95 2 420 629,46
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po ko-
  rektach 2 472 072,95 2 420 629,46
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 317 566,41 2 287 080,70
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowa-
  nego podziału zysku (pokrycia straty) 2 317 566,41 2 287 080,70
  2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
  Wyszczególnienie
  01. 01 .201 9 r.

  31. 03 .201 9 r.
  [PLN]
  01. 01 .201 8 r.

  31. 03 .201 8 r.
  [PLN]
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -154 506,54 -133 548,76
  II. Korekty razem -222 435,25 421 343,34
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -376 941,79 287 794,58
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00
  II. Wydatki 1 356,83 698 915,03
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (I-II) -1 356,83 -698 915,03
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 0,00 0,00

  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) -378 298,62 -411 120,45
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -378 298,62 -411 120,45
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 180 488,64 1 455 818,49
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 802 190,02 1 044 698,04


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 8 | S t r o n a

  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  Raport kwartalny obejmuje okres od 1 stycznia 201 9 r. do 31 marca 201 9 r. Zostały w nim zapre-
  zentowane również dane porównawcze za analogiczny okres 201 8 r.
  Przedstawione dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasa-
  dami rachunkowości. Odzwierciedlają one w sposó b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Raport zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.
  W związkiem z brakiem takiego wymogu dane kwartalne nie były przedmiotem badania ani prze-
  glądu przez firmę audy torską.
  Informacje na temat stosowanych zasad (polityki) rachunkowości opisane zostały w opublikowa-
  nym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 201 8. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport
  kwartalny nie uległy one zmianie.
  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń
  4.1. Gra oparta na motywach twórczości Pana Jacka Piekary
  4.1.1. Praw a majątkow e do książek i produkcja gry na komputery PC oraz konsole
  W dniu 25 marca 2019 r. Spółka zawarła z Panem Jackiem Piekarą (dalej: „Twórca”) um owę nabycia
  przez The Dust od Twórcy autorskich praw majątkowych do serii książek o inkwizytorze Mordime-
  rze Madderdinie (dalej: „Powieści”), składających się na tzw. „Cykl Inkwizytorski”. Twórca jest wy-
  łącznym autorem Powieści.
  Nabyte prawa upoważniają Spó łkę do pełnego wykorzystania wszelkich motywów opisanych w
  Powieściach w celu produkcji, dystrybucji i sprzedaży bazujących na nich gier elektronicznych na
  wszelkie dostępne platformy (według uznania Emitenta), w tym w szczególności komputery PC,
  konsole X box, konsole PlayStation, konsole Nintendo, a także na urządzenia mobilne (w szczegól-
  ności z systemami Android i iOS oraz na PlayStation Vita).
  Umowa dotyczy jednej gry na urządzenia stacjonarne (pierwszej z ewentualnej serii) i jednej gry na
  urządzenia mo bilne (pierwszej z ewentualnej serii), wraz z aktualizacjami. Intencją Twórcy i Spółki
  jest przy tym zawarcie w przyszłości umów umożliwiających stworzenie przez The Dust kolejnych
  gier z serii.
  Gry mają zostać osadzone w mrocznym i realistycznie brutalnym świecie opartym na Powieściach
  i być przeznaczone przede wszystkim dla odbiorcy dorosłego, niestroniącego od trudnych wybo-
  rów moralnych. Twórca jest zobowiązany do udzielania Spółce konsultacji w zakresie fabuły, jednak
  The Dust ma swobodę w realizacji gi er.


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 9 | S t r o n a

  Umowa z Panem Jackiem Piekarą dotyczy dodatkowo udzielenia Spółce przez Twórcę licencji
  uprawniającej The Dust do wykorzystania autorskich praw majątkowych w zakresie produkcji, dys-
  trybucji i sprzedaży gry planszowej bazującej na Powieściach, z zastrze żeniem, że licencja taka do
  końca 2024 r. przysługuje innej osobie. W związku z tym Emitentowi licencja została udzielona na
  wypadek chęci stworzenia przez The Dust gry planszowej po tym okresie, a jeśli wcześniej, to w
  ramach porozumienia z ww. licencjobi orcą. Emitent informuje przy tym, że aktualnie gra planszowa
  ma dla niego znaczenie drugorzędne w stosunku do gier elektronicznych, dlatego na najbliższą
  przyszłość nie planuje działań ukierunkowanych na jej produkcję.
  Z tytułu przedmiotowej umowy Twórcy p rzysługuje wynagrodzenie rynkowe określone w sposób
  zapewniający interes i bezpieczeństwo Emitenta.
  Aktualnie Spółka prowadzi działania przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji gry na komputery
  PC i konsole.
  4.1.2. Gra mobilna
  W dniu 23 kwietnia 2019 r. Emitent p odpisał z T -Bull S.A. (dalej: „T -Bull”) list intencyjny, który wyraża
  chęć współpracy obu spółek przy produkcji gry mobilnej w powyższym zakresie.
  The Dust i T -Bull będą współpracować na zasadzie koprodukcji.
  The Dust będzie odpowiedzialny za:
  – przygotowani e grafiki, która będzie spójna z produkowaną przez The Dust grą odnoszącą się
  do twórczości Twórcy na pozostałe platformy cyfrowe,
  – nadzór nad koncepcją i wykonaniem gry tak, aby zachować spójność, o której mowa powyżej.
  T-Bull będzie odpowiedzialny za:
  – oprogramowanie gry,
  – przygotowanie mechanik monetyzacyjnych (gra będzie realizowana w modelu F2P ),
  – wydanie gry i prowadzenie działań marketingowych wewnątrz platform dystrybucyjnych
  (sklepy Google Play i App Store ).
  Każda strona listu intencyjnego będzie po krywała poniesione przez siebie koszty związane z pro-
  dukcją . Strony będą partycypować, wspólnie z Twórcą, w dochodach generowanych przez grę. Za-
  sady ustalania wynagrodzenia zostaną określone.
  Podpisany list ma charakter intencyjny. Realizacja przedsięwzięć podejmowanych na jego podsta-
  wie wymaga szczegółowego uregulowania w odrębnej umowie, która powinna zostać zawarta do
  31 grudnia 2019 r. (okres obowiązywania listu intencyjnego ). Odległy termi n wynika ze złożoności
  produkcji i konieczności dokonania wielu ustaleń.


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 10 | S t r o n a

  T-Bull jest jednym z największych producentów i wydawców gier mobilnych w Europie, specjalizu-
  jącym się w modelu F2P. Jego produkcje zostały pobrane na całym świecie łącznie ponad 400 mln
  razy.
  T-Bull posiada 20,08% -owy udział w kapitale zakładowym oraz 14,29% -owy udział w ogólnej liczbie
  głosów The Dust.
  4.1.3. Finansowanie
  W dniu 5 kwietnia 2019 r. Spółka podpisała list intencyjny z inwestorem, który deklaruje gotowość
  do udziału w finansowa niu produkcji gry bazującej na „Cyklu Inkwizytorskim” Pana Jacka Piekary.
  Kwota finansowania ma sięgnąć do 3 mln zł.
  Szczegóły dotyczące finansowania i współpracy Spółki z inwestorem mają zostać określone
  w umowie inwestycyjnej, która powinna zostać zawart a do dnia 5 lipca 2019 r.
  Spółka będzie również wykorzystywała środki własne, a w razie konieczności nie wyklucza się po-
  zyskania dodatkowego kapitału, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu plany w tym
  zakresie nie są sprecyzowane.
  4.1.4. Konferencja prasowa
  Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka prowadziła działania mające na celu organizację
  konferencji prasowej poświęconej produkcji przez Spółkę gier opartej na motywach twórczości
  Pana Jacka Piekary. Planuje się, że odbędzie się ona w czer wcu 2019 r.
  4.2. Gry na zlecenie
  W raportowanym okresie Spółka prowadziła działania mające na celu pozyskanie kontraktów na
  produkcję gier na zlecenie podmiotów trzecich.
  4.3. Wyniki finansowe
  W I kwartale 2019 r. Emitent skupiony był na działaniach zmierzających do rozpoczęcia produkcji
  najważniejszej g ry w jego dorobku, o czym mowa w punkcie 4.1. Z perspektywy tego projektu
  osiągnięci e w raportowanym okresie marginalnych przychodów nie jest okolicznością niepokojącą.
  Emitent zwraca uwagę na bardzo bezpieczną strukt urę bilansu na dzień 31 marca 2019 r.:
  – kapitał własny: 2 318 tys. zł,
  – zobowiązania: 58 tys. zł,
  – wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania / aktywa) : 2,4%,
  – stan środków pieniężnych: 802 tys. zł,
  – wskaźnik płynności gotówkowej (środki pieniężne / zobowiązania): 13,8,


  R A P O R T K W A R T A L N Y
  I K W A R T A Ł 2 0 1 9 R. 11 | S t r o n a

  5. Informacja na temat prognozy wyników finansowych
  Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy jego wyników finansowych.
  6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyj-
  nych
  W toku realizacji poszczególnych projektów Spółka kreuje innowacyjne dla niej koncepcje i wdraża
  je w produkowanych grach. Emitent wykorzystuje innowacyjne technologie VR (virtual reality – wir-
  tualna rzeczywistość) i AR (augmented reality – rozszerzona rze czywistość).
  7. Informacje na temat grupy kapitałowej
  Jednostką dominującą wobec The Dust S.A. (a także wobec MoveApp Sp. z o.o. oraz Brand Voice
  Sp. z o.o.) jest Me & My Friends S.A. J est to spółk a o ugruntowanej 1 pozycji na międzynarodowym
  rynku marketingu 360 0.
  Emitent nie jest jednostką dominującą wobec żadnego podmiotu. Spółka nie sporządza sprawoz-
  dań skonsolidowanych.
  8. Struktura akcjonariatu
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, struktura jej akcjonariatu jest zgodna z poniższą tabelą.
  Tabela . Struktur a akcjonariatu The Dust S.A. na dzień 15.05.201 9 r. – akcjonariusze posiadający co najmniej
  5% w ogólnej liczbie głosów
  Akcjonariusz Seria
  akcji
  Ilość
  akcji
  Udział w kapi-
  tale zakłado-
  wym
  Ilość
  głosów
  Udział w ogól-
  nej liczbie gło-
  sów
  Me & My Friends S.A. A 600 000 40,54 % 1 200 000 57,69 %
  T-Bull S.A. B 297 144 20,08 % 297 144 14,29 %
  Pozostali B i C 582 856 39,38 % 582 856 28,02 %
  RAZEM: 1 480 000 100,00% 2 080 000 100,00%
  9. Zatrudnienie
  Na dzień 31.03.201 9 r. Spółka zatrudniała 2 15 osób, z czego 8 osób na podstawie umów o pracę,
  na pełny etat.
  1 Przykładowi klienci (podmioty/marki): Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Adidas, T -Mobile,
  Orange, Huawei, Bank BPH, Michelin, Toshiba, Polskie Linie Lotnicze LOT, PKP, Alior Bank, Empik, Open’er Festival,
  Makro, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Crédit Agricole, Allegro. 2 Zatrudnienie rozumiane zgodnie z drugim zdaniem punktu 4a Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO, wraz z
  powołaniem (członkowie Zarządu).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:The Dust SA
ISIN:PLTHDST00017
NIP:8992753616
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Podwale 7/5, 50-043 Wrocław
Telefon:+48 503740261
www:www.thedust.pl
Komentarze o spółce The Dust
2019-07-12 08:42:47
Kutars
Jazdapolnoc
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649