Raport.

TESGAS SA (17/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2018 r. zawarł w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) umowy na "Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 od m. Słopnice do m. Zbludza, wraz z urządzeniami towarzyszącymi o łącznej długości L = 13 400 m" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych".
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 14/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wyagrodzenie w kwocie 15.240.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto tj. 18.754.200,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 31 stycznia 2020 r.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonych w harmonogramie, chyba, że Wykonawca nie ponosi winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu taktycznego, planu zarządzania jakością oraz cyklicznych raportów, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienie w bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,
- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności, w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (niezaleznie od podstawy prawnej), w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto,
- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
- z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody, wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
- z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
- w zakresie nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, w przypadku nie przedstawienia do wglądu w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni zanonimizowanych kopii umów o pracę wskazanych osób, zatrudnionych na umowę o pracę, przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy taki przypadek,
- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonwcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
- z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi okreslonymi w umowie, skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac, wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,.
Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 937.260,00 (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100)
Emitent udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego..
Pozostale warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stostowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tesgas SA
ISIN:PLTSGS000019
NIP:777-25-27-260
EKD: 42.21 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: ul. Batorowska 9 62-070 Dąbrowa
Telefon:+48 61 8901600
www:www.tesgas.pl
Kalendarium raportów
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TESGAS
2021-06-18 16-06-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor