Raport.

TESGAS SA (22/2018) Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 września 2017 roku, otrzymał, od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwaną dalej "Towarzystwem"), działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej "Fundusze"), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) (dalej "Ustawa"). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Towarzystwo poinformowało, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 13 września 2017 roku, Towarzystwo nabyło 15.193 (słownie: piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji spółki TESGAS S.A., w wyniku czego zmieniła się ogólna liczna głosów bezpośrednio posiadanych przez Towarzystwo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 817.366 (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 7,20% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na dzień niniejszego zawiadomienia Towarzystwo posiada bezpośrednio 832.559 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 7,34% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto Towarzystwo informuje, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy
Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 i pkt. 2 Ustawy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tesgas SA
ISIN:PLTSGS000019
NIP:777-25-27-260
EKD: 42.21 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: ul. Batorowska 9 62-070 Dąbrowa
Telefon:+48 61 8901600
www:www.tesgas.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce TESGAS
2019-06-25 07-06-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649