Raport.

TERMOEXPERT SA (10/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2017 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 235.852,29 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 29/100) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:
- kwota 155.301,30 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden złotych 30/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,15 zł na jedną akcję,
– kwota 80.550,99 zł (osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 99/100) na kapitał zapasowy Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 20 sierpnia 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 03 września 2018 roku.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 1.035.342 sztuk akcji wszystkich serii..
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Termoexpert SA
ISIN:PLTRMEX00019
NIP:7491979326
EKD: 42.99 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Telefon:+48 77 4836672
www:www.termoexpert.com.pl
Komentarze o spółce TERMOEXPERT
2019-07-18 21-07-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649