Raport.

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia

  Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

  Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru
  przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 3 99 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu
  spółek handlowych, zwołuje na dzień 26.06 .201 8 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym
  porządkiem obrad:
  1. Otwarcie o brad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji manda towo -skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji mandatowo -skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz informacji przedłożonych przez Rad ę
  Nadzorczą.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
  obrotowy 201 7 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 201 7.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó łki za rok obrotowy 201 7,
  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
  3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
  obrotowy 2017 ,
  4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapi tałowej za rok obrotowy 2017 ,
  5) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ,
  6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017 ,
  7) przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad.

  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
  zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres: [email protected] .

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mog ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy


  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: [email protected] - projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw , które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projek ty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
  przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółk ę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
  [email protected] pełnomocnictwo.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
  innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pe łnomocnictwa, jeżeli
  wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik
  winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa.
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie
  internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wyk orzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej oraz wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych
  środków.
  Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektroniczne j ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu tych środków.

  Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.
  Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

  Dzień rejestracji uczes tnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Wa lnym
  Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku
  przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na 10.06.2018 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przyp adku:
  1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
  posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym
  Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestn ictwa w Walnym Zgromadzeniu
  do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o
  prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informac je, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu
  spółek handlowych tj.:
  − firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  − liczbę akcji,
  − rodzaj i kod akcji,
  − firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  − wartość nominalną akcji,
  − imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  − siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  − cel wystawienia zaświadczenia,
  − datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  − podpis osoby upoważnionej do wysta wienia zaświadczenia.
  2) akcji na okaziciela mających postać dokumentu – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce nie
  później niż w dniu rejestracji uczestnic twa w Walnym Zgromadzeniu dokumenty akcji oraz nie mogą
  ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
  dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
  terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu
  wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
  upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
  księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Uzyskanie pełnego tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z
  projektami uchwał
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peł ny tekst dokumentacji,
  która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
  Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące
  walnego zgromadzenia.
  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem
  www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Dodatkowe informacje
  Akcjonariusz może uczes tniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
  rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  Informacja o ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzają cego
  dzień Walnego Zgromadzenia.
  Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dołożyć wszelkich starań, aby
  możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznac zenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem


  imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo
  powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
  Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane . Spółka może podjąć działania
  służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym
  zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
  w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego
  reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno
  wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do
  przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia zwołanego na dzień 26.06.2018 r.

  (Projekt ) Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego
  Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska
  S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.


  (Projekt) Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo -skrutacyjnej.

  Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego
  Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska
  S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru
  członków komisji mandatowo -skrutacyjnej.


  (Projekt) Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej

  Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A.,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje
  o powołaniu trzyosobowej komisji mand atowo –skrutacyjnej, w następującym składzie:
  1) [•];
  2) [•];
  3) [•].  `
  (Projekt) Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący
  porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ora z jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo -
  skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji mandatowo -skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spół ki za rok obrotowy 2017 ,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz informacji przedłożonych
  przez Radę Nadzorczą.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitał owej za rok
  obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalnośc i grupy kapitał owej za rok obrotowy 201 7.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spół ki za rok obrotowy 201 7,
  3) zatwierdzenie skonsolidowanego s prawozdania finansowego grupy kapitał owej za
  rok obrotowy 201 7,
  4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitał owej za rok obrotowy
  201 7,
  5) pokr ycia straty za rok obrotowy 201 7,
  6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonani a przez
  nich obowią zków w roku obrotowym 2017,
  7) przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  (Projekt) Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwc a 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Telemedycyna Polska Spó łka
  Akcyjna za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  kw otę 2.390. 552,33 zł,
  3) rachunek zysków i str at za rok obrotowy od 01.01.201 7 r. do 31.12.2017 r., wykazujący
  stratę netto w wysokości 269.636,47 zł,
  4) rachunek przepływu środków pieniężn ych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
  r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23.072,53 zł,
  5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok o brotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 269.636,47 zł,
  6) informacja dodatkowa i objaśnienia,
  oraz po zapoznaniu się z wynik ami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym
  zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , tj. sprawozdanie obe jmujące
  okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  (Projekt) Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności
  spółki Telemedycyna Polska Spó łka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z
  wynika mi oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie
  Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , tj. sprawozdanie obe jmujące okres od
  1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej p odjęcia.


  (Projekt) Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
  obrotowy 2017.

  § 1
  Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za podstawie przepisu art. 63c
  ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po
  rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałow ej Tele medycyna
  Polska S.A. za rok 2017 , w którego wchodzą:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  kwotę 2.348. 385,82 zł,
  3) rachunek zysków i str at za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący
  stratę netto w wysokości 311. 467,93 zł,
  4) rachunek przepływu środków pieniężny ch za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
  r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 72.911,45 zł,
  5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 311.467,93 zł,
  6) informacja dodatkowa i objaśnienia,
  niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyn a
  Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  (Projekt) Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalnoś ci grupy kapitałowej
  za rok 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Te lemedycyna
  Polska S.A. obe jmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  (Projekt) Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 201 8 r.

  w sprawie: pokrycia straty za rok 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.201 7 r. do
  31.12.2017 r. w kwocie 269.636,47 zł zostanie p okryta z zysków przyszłych lat.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  (Projekt) Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w spraw ie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Za rządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 20 17 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.


  (Projekt) Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwc a 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2 01 7 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Ra dy Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zosta je w głosowaniu tajnym.

  (Projekt) Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu
  z wykonania przez niego o bowiązków w roku obrotowym 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 201 7 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 sty cznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
  Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.


  (Projekt) Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Pols ka S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 201 8 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
  Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i a rt. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rad y Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
  Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.


  (Projekt) Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzor czej – Panu Krzysztof owi Szalwa
  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolu torium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
  Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

  (Projekt) Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Julicie Czyżewskiej
  z wykonania przez nią o bowiązków za okres od dni a 1 stycznia 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków c złonka Rady
  Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dn ia 9 czerwca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

  (Projekt) Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi
  Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spół ek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Z gromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.
  (Projekt) Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Józefackiemu
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017
  r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu sp ółek handlowych, po
  zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
  finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
  Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
  absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
  Nadzor czej Spółki za okres od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.  (Projekt) Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia 26 czerwca 2018 r.

  w sprawie: przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej .

  § 1
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać z mian w składzie Rady Nadzorczej
  w następujący sposób:……………………………………………………..

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  § 3
  Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Wzór pełnomocnictwa[miejscowość, data]
  Telemedycyna Polska S.A.
  Ul. Modelarska 12
  40'142 Katowice
  Mocodawca: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , a dresu, telefonu i adresu poczty
  elektronicznej]
  Pełnomocnik: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , adresu, telefonu i adresu
  poczty elektronicznej]
  Pełnomocnictwo
  Mocodawca, tj. [imię i nazwisko lub firma] niniejszy m udziela Pełnomocnikowi, tj. [imię i
  nazwisko lub firma] pełnomocnictwa do uczestniczeni a oraz wykonywania prawa głosu z
  posiadanych przez Mocodawcę [wskazanie liczby] akcji spół ki Telemadycyna Polska S.A.
  na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień [ data].


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Telemedycyna Polska SA
ISIN:PLTLMDC00018
NIP:648-25-42-977
EKD: 86.21 ochrona zdrowia
Adres: ul. Modelarska 12 40-142 Katowice
Telefon:+48 32 3761455
www:www.telemedycynapolska.pl
Komentarze o spółce TELEMEDYCYNA POLSKA
2019-04-20 15-04-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649