Raport.

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402`1 i art. 402`2 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 grudnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Po lska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia
  Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
  Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru
  przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 3 99 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu
  spół ek handlowych, zwołuje na dzień 06.12. 2017 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z
  następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie o brad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji manda towo -skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji mandatowo -skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
  zgromadzenia.
  Akc jonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż n a dwadzieścia jeden dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres: [email protected] .
  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed termine m walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: [email protected] - projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wpro wadzonych do
  porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.
  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
  przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
  [email protected] olska.pl pełnomocnictwo.


  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
  innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
  wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełno mocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik
  winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa.
  Formularze pozwalające na wykonywanie praw a głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie
  internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
  Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej oraz wypowiadan ia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych
  środków.
  Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wy korzystaniu tych środków.
  Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.
  Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczes tniczenia w walnym
  zgromadzeniu.
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku
  przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na 20.11. 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przypadku:
  1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Wa lnym Zgromadzeniu akcjonariusze
  posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym
  Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  do podmiotów prowadzących ich rachunk i papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu
  spółek handlowych t j.:
   firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
   liczbę akcji,
   rodzaj i kod akcji,
   firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
   wartość nominalną akcji,
   imię i nazwisko albo firmę (nazwę) upraw nionego z akcji,
   siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
   cel wystawienia zaświadczenia,
   datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
   podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  2) akcji na okaziciela mających postać dokumentu – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce nie
  później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu dokumenty akcji oraz nie mogą
  ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
  dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
  terytorium Unii Europejsk iej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu
  wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
  upływem dnia reje stracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
  księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Uzyskanie pełnego tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z
  pro jektami uchwał.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
  która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
  Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
  Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dot yczące
  walnego zgromadzenia.
  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem
  www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
  Dodatkowe informacje.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgroma dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
  rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego
  dzień Walnego Zgro madzenia.
  Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dołożyć wszelkich starań, aby
  możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mo codawcy (ze wskazaniem
  imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo
  powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
  Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym p rawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć działania
  służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym
  zapytaniu w fo rmie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
  w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego
  reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fi zyczną winno
  wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do
  przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.
  Wykonie obowiązków informacyjnych e mitentów papierów wartościowych.
  Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Mini stra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowski m (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), pełną treść
  powyższego ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załączników do tych projektów
  przekazuje się również w formie raportu bieżącego.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Telemedycyna
  Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, z dnia 06.12.2017r.
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia …… 2017 r.
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu
  Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Telemedycyna Polsk a S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera ….. na
  Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
  W głosowaniu tajnym ogółem oddano ….. głosów . -------------------------------- ---------------
  „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
  zakładowego oraz …. % obecnych na Zgromadzeniu . -------------------------------- ----------
  „Pr zeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
  „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
  Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia ……. 2017 r.
  w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo -
  skrutacyjnej
  Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu
  Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia  2
  odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo -
  skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
  „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
  zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
  „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
  Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia ……. 2017 r.
  w sprawie: wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej
  Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
  w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej. --------
  W głosowaniu jawnym ogółem oddano …. głosów. -------------------------------- --------------
  „Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
  zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
  „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
  Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia …….. 2017 r.  3
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje
  następujący porządek obrad: -------------------------------- -------------------------------- -----------
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
  2. Wybór Przewodniczą cego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- ------------------------
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo -
  skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  5. Wybór komisji mandatowo -skrut acyjnej. -------------------------------- -------------------
  6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- ------
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki . -------------------------------- ------
  8. Zamknięcie obrad. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -------------------
  W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
  „Za” powyższą uchwałą oddano ….. ważnych g łosów stanowiących …. % kapitału
  zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  „Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
  „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
  W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło
  następując e uchwał y: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
  z dnia ….. 2017 r.
  4
  w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
  podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitał u docelowego wraz
  z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej
  nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady
  Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach
  pod wyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
  Mając na uwadze, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  (i) celem strategicznym Spółki jest rozwój świadczonych usług, a także
  wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu telemedycyny oraz
  umożliwienia Spółce d alszej ekspansji rynkowej, przy jednoczesnym
  utrzymaniu pozycji lidera na rynku usług telemedycznych; ---------------------------
  (ii) w związku z prowadzoną ekspansją, Spółka potrzebuje pozyskać środki na
  sfinansowanie przyszłych inwestycji, przy czym za optymalną formę ich
  finanso wania Spółka uznaje emisję nowych akcji; -------------------------------- -------
  (iii) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółką Telemedycyna Polska S.A.
  a akcjonariuszem - NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, NEUCA
  MED Sp. z o.o. zadeklarowała gotowość przekazywania środkó w
  inwestycyjnych na potrzeby finansowania projektów Spółki Telemedycyna
  Polska S.A. w zamian za akcje emitowane w ramach kapitału docelowego; -----
  (iv) możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
  w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od podmiotu
  będącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził wolę przekazania Spółce
  środków inwestycyjnych na osiągnięcie wskazanego wyżej celu
  strategicznego Spółki. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
  w Katow icach, działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444 -447 KSH zw. z art. 433
  § 2 KSH oraz wobec upływu terminu wskazanego w art. 430 § 2 KSH zw. z art. 19
  ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie
  zgłoszenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  12 stycznia 2017 r. postanawia co następuje : -------------------------------- ---------------------
  5
  § 1
  Ustanowienie kapitału docelowego
  Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6 dodaje się nowy § 6a
  w następującym brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- -------------
  § 6a
  1. Zarząd Sp ółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego
  Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej
  niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku
  podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki
  („Kapitał docelowy”). -------------------------------- -------------------------------- -------------
  2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
  emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31
  grudnia 2019 r. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
  4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych,
  Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
  kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd
  jest umocowany do: -------------------------------- -------------------------------- --------------
  1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji; -----------------------
  2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji,
  a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. o rejestracji akcji; -------------------------------- ----------------------
  3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się
  o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym; -----------
  4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy
  w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych
  w granicach kapitału docelowego; -------------------------------- ---------------------------
  5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji
  emitowanych w ramach kapitału docelowego. -------------------------------- ------------
  § 2
  Wyłączenie prawa poboru  6
  1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyż szania kapitału zakładowego
  Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia
  przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału
  docelowego. Nini ejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu
  Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody
  pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny
  emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach
  kapitału docelowego. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa
  poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości, by takie działanie leżało
  w interesie Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 3
  Przepis końcowy
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu
  Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru. ------------------
  W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
  „Za” powyższą uchwałą oddano ……. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
  zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  „Przeciw” powyższej uchwale oddano ….. głosów. -------------------------------- ---------------
  „Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały ….. głosów. -----------------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Wzór pełnomocnictwa[miejscowość, data]
  Telemedycyna Polska S.A.
  Ul. Modelarska 12
  40'142 Katowice
  Mocodawca: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , a dresu, telefonu i adresu poczty
  elektronicznej]
  Pełnomocnik: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , adresu, telefonu i adresu
  poczty elektronicznej]
  Pełnomocnictwo
  Mocodawca, tj. [imię i nazwisko lub firma] niniejszy m udziela Pełnomocnikowi, tj. [imię i
  nazwisko lub firma] pełnomocnictwa do uczestniczeni a oraz wykonywania prawa głosu z
  posiadanych przez Mocodawcę [wskazanie liczby] akcji spół ki Telemadycyna Polska S.A.
  na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień [ data].


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Telemedycyna Polska SA
ISIN:PLTLMDC00018
NIP:648-25-42-977
EKD: 86.21 ochrona zdrowia
Adres: ul. Modelarska 12 40-142 Katowice
Telefon:+48 32 3761455
www:www.telemedycynapolska.pl
Komentarze o spółce TELEMEDYCYNA POLSKA
2019-06-26 02-06-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649