Raport.

TECHMADEX SA (4/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. otrzymał od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza reprezentującego akcje stanowiące 51,02 proc. kapitału zakładowego, wniosek na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r. o punkty obejmujące:
-podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków.
W związku z powyższym, do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone numerami od 17 do 19. Nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik niniejszego dokumentu.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
1. Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ,
2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Techmadex S.A.,
3. Projekty uchwał na ZWZ Techmadex S.A.,
4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ,
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów,
6. Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 1

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA TECHMADEX SA

  Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru
  Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
  numerem KRS 0000394861, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2
  Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień
  15 maja 2018 roku , na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgroma dzenie (dalej „ZWZ”), które
  odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pr zyjęcia porządku obrad.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  2017.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
  rok obrotowy 2017.
  9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Sp ółki w sprawie pokrycia straty za
  rok obrotowy 2017.
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej TECHMADEX w roku 2017.
  11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej TECHMA DEX za rok obrotowy 2017.
  12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
  z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę:
  a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
  b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  c. wniosku Zarządu w sprawie pok rycia straty za rok obrotowy 2017, a także
  zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi
  Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
  13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017,
  b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarząd u
  z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
  d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2017,


  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 2

  e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej
  kadencji.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagr adzania Członków Rady
  Nadzorczej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
  w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego .
  18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
  w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego .
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
  wieczystego oraz własności budynków.
  20. Wolne wnioski.
  21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


  Zgodnie z ar t. 402 2 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Zarząd przedstawia następujące
  informacje:

  I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia
  w Zwyczajnym Walnym Zgromad zeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki
  na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 29 kwietnia 2018 roku .

  II. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art.
  406 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
  dni przed datą ZWZ, tj. dnia 29 kwietnia 2 018 roku.
  Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których
  ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
  prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
  W celu uczestniczeni a w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
  powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych
  z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu
  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 18 kwietnia 201 8
  roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni u, tj. nie później niż 30 kwietnia 2018 roku .
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
  karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem
  obrad.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz
  osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 3

  III. Dostęp do dokumentacji
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnem u
  Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod
  adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenia.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie
  Spó łki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00 ‐16.00 na trzy dni powszednie
  przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dniach 10 -14 maja 2018 r. Tam też udostępnione
  będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie
  i na zasa dach przewidzianych w KSH.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres e ‐mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może
  zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres mailowy Biur a Zarządu Spółki:
  [email protected]

  IV. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A.
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnom ocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A.,
  chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może repreze ntować
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  za pisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
  udzielonymi przez akcjonariusza.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TECHMADEX SA jest
  członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spó łki lub członek
  organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może
  upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu 15 maja 2018 roku . Pełnomocnik ma
  obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnieni e bądź możliwość
  wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX SA i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia
  do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa . Jest on udostępniony na stronie
  internetowej pod adresem : www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
  Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
  Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem
  o udzieleniu pełnomocnict wa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan
  udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
  pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego
  pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictw a udziela osoba prawna (w rozumieniu art.
  33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu
  cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w
  którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku , gdy pełnomocnikiem jest osoba
  prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu cywilnego,
  akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym
  pełnomocnik jest zarejestrowany.
  Przesłane drogą elektroniczną do kumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
  powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 4

  Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e ‐mail Biura Zarządu Spółki:
  [email protected]
  Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła
  jednocześnie do Spółki adres e ‐mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka
  będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
  Spółka może podjąć odpowiednie działa nia służące identyfikacji akcjonariusza
  i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie
  telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
  udzielenia pełnomocnictwa.
  Zasady do tyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
  stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi
  odpowi edzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób
  posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie
  zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności
  osó b uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX
  S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

  V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia .
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden
  dni przed wyznaczonym ter minem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie
  na adres siedziby Spółki 02 -796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej na
  adres e ‐mail Biura Zarządu Spółki: [email protected]
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub proj ekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone
  przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym
  terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Ogłoszeni e następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

  VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obr ad ZWZ lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie
  na adres siedziby spółki: 02 -796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej
  na adres e ‐mail: [email protected]
  Spółka niezwłoc znie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
  www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Wa lnego Zgromadzenia
  Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów
  uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których
  mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie os obno do każdego
  projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść
  uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.


  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ A TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 5


  VIII. Komunikacja elektroniczna.
  1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadz eniu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się
  w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  2. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
  internetowej Spółki: www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
  Zgromadzenia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 1


  Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
  zwołanego na dzień 15 maja 2018 roku


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

  § 1. [Uchylenie tajności]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyla tajno ść głosowania w sprawie dotyczącej wyboru
  komisji skrutacyjnej.

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
  1/….
  2/ …
  3/ …..

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stan owiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 2

  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


  § 1. [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
  w W arszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH oraz zgodnie z § 10 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia Pana/Panią ….

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i któr e to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych .
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1. [Przyjęcie porządku obrad]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie W yboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017.


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 3

  9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok
  obrotowy 2017.
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  TECHMADEX w roku 2017.
  11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej TECH MADEX za rok obrotowy 2017.
  12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
  z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę:
  a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
  b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
  zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, a także
  zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
  z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
  13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Za rządu z działalności Grupy
  Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
  d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017,
  e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych pr zez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wy nagradzania Członków Rady Nadzorczej.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 4

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 201 7 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TE CHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po
  zapoznaniu się z treścią:
  1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  2) jednostkowego sprawozdania finansoweg o Spółki za rok obrotowy 2017,
  3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2017,
  4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę
  Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz
  jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym,
  postanawia niniejszym, co następuje:
  § 1. [Zatwierdzenie ]
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:
  1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  wykazujące stratę netto w kwocie 5.207.147 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto
  czterdzieści siedem złotych )
  2) sprawozdanie z całkowit ych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.207.147 zł (pięć
  milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych )
  3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz ądzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po
  stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.261.795 zł (jedenaście milionów dwieście
  sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych)
  4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dni a 1 stycznia 2017 roku do 31
  grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.207.147 zł (pięć
  milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych )
  5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 rok u do 31 grudnia
  2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę
  2.744.248 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem
  złotych)


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 5

  6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

  § 2. [Złoż enie uchwały do KRS]
  Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała
  podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  § 3. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcy jnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie
  art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następ uje:

  § 1. [Pokrycie straty]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie
  pokrycia straty za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.207.146,58 zł (słownie: pięć milionów dwieście
  siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady
  Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie
  5.207.146,58 zł (słownie: pięć milionów d wieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100)
  w całości z kapitału zapasowego pochodzącego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości
  nominalnej.

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.
  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 6


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  TECHMADEX za rok obrotowy 201 7 oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obr otowym 201 7

  Zwyczajne W alne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie
  art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:
  1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym
  2017,
  2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok
  obrotowy 2017,
  3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego
  Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017,
  4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę
  Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w
  roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowa nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  postanawia niniejszym, co następuje:
  § 1. [Zatwierdzenie ]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 20 17
  roku, na które składają się:
  1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset
  osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych)
  2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem
  w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset
  trzynaście złotych)
  3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017
  roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.333.655 zł (jedenaście milionów
  trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)
  4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
  4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trz ynaście złotych)
  5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017
  roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 7

  pieniężnych o kwotę 2.747.179 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści sied em tysięcy sto
  siedemdziesiąt dziewięć złotych)
  6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

  § 2. [Złożenie uchwały do KRS]
  Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała
  podlega złożeniu do Krajowego Reje stru Sądowego.
  § 3. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjn ej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

  § 1. [Udzielenie absolutorium]
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akc yjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
  Dariuszowi Gilowi – Prezesowi Zarządu TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie,
  absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017
  roku do 31.12.2017 roku.
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.
  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 8

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


  § 1. [Udzielenie absolutorium]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECH MADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
  Leszkowi Janowi Juraszowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą
  w W arszawie absolutor ium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres
  od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyj nej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


  § 1. [Udzielenie absolutorium]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu
  Tomaszowi Wojciechowi Jurczykowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Warszawie absolut orium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za
  okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 9

  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


  § 1. [Udzielenie absolutorium]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi
  Zawiszy - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedz ibą w Warszawie
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017
  roku do 31.12.2017 roku.
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uch wałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
  wstrzymujących się był o …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [-] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017


  § 1. [Udzielenie absolutorium]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dzia łając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi
  Mikołajowi Jurczykowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ro ku obrotowym 2017, za okres od
  1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 10

  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyj nej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017


  § 1. [Udzielenie absolutorium]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Agnieszce
  Agacie Gil - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z si edzibą w W arszawie
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017
  roku do 31.12.2017 roku.
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 11

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji


  § 1. [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie § 1 3 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie
  składała się z 5 osób .
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji


  § 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 -letnią kadencję
  Pana/Panią [ -] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .
  § 2. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.
  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 12

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [ -] 2018 r.
  w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej


  § 1. [ Zmiana warunków wynagradzania Człon ków Rady Nadzorczej]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia
  warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że pozb awia Członków Rady
  Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej .
  § 2. [Utrata mocy uchwały]
  Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. w
  sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia czł onków Rady Nadzorczej.
  § 3. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [-] 2018 r.
  w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania
  pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego


  § 1. [Nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom]

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek
  handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji
  własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
  2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
  § 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]
  1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 303.165 (trzysta trzy
  tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji własnych.


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 13

  2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
  3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
  4. Cena nabycia jednej akcji własne j będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od
  akcjonariuszy i będzie wynosić [ -] zł za jedną akcję.
  5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [ -] zł.
  6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawi e jednego zaproszenia do
  składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na
  rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w
  szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
  a) składanie zleceń maklerskich,
  b) zawieranie transakcji pakietowych,
  c) zawieranie umów cywilnoprawnych.
  7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na
  zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.
  § 3. [Termin nabycia]
  Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 maja 2018 r.
  § 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]
  1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art.
  348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między
  akcjonariuszy.
  2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu
  spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie [ -] zł.
  3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wys okości [ -] zł z
  kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
  § 5. [Upoważnienie Zarządu]
  1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególnośc i do zawarcia z podmiotem
  prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze
  transakcji giełdowych.
  2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.
  3. Zarząd jest zobowiązany do podania d o publicznej wiadomości warunków nabywania akcji
  własnych.
  § 6. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 14

  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjn ej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [-] 2018 r.
  w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz
  w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego


  § 1. [Nabycie akcji własnych w celu umorzenia]

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd
  Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w
  niniejszej uchwa le.
  2. Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia .
  § 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]
  1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 515.827 (pięćset
  piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji własnych.
  2. Przedm iotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
  3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
  4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od
  akcjonariuszy i będ zie wynosić [ -] zł za jedną akcję.
  5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [ -] zł.
  6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do
  składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do w szystkich akcjonariuszy Spółki, na
  rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w
  szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
  d) składanie zleceń maklerskich,
  e) zawieranie transakcji pakietowych,
  f) zawieranie umów cywilnoprawnych.
  7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na
  zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.
  § 3. [Termin nabycia]
  1. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia na warunkach określonych w
  niniejszej uc hwale może się rozpocząć nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu
  wskazanym w § 3 uchwały nr [ -] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja
  2018 r., tj. po zakończeniu procedury nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania
  praco wnikom, określonej uchwałą nr [ -] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [ -].
  2. Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 30 maja 2018 r.
  § 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]
  1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostani e wypłacone z kwot, które zgodnie z art.
  348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między
  akcjonariuszy.


  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 15

  2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu
  spółek handlowych, tworzy się kapitał r ezerwowy w kwocie [ -] zł.
  3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości [ -] zł z
  kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
  § 5. [Upoważnienie Zarządu]
  1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem
  prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze
  trans akcji giełdowych.
  2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych.
  3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji
  własnych.
  § 6. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „ za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  Uchwała nr [ -]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
  z dnia [-] 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności
  budynków


  § 1. [Zbycie nieruchomości]

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TE CHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, działając na
  podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie:
  1. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na
  gruncie, położonego w Warszawie pr zy ulicy Migdałowej 87,
  2. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na
  gruncie, położonego w Warszawie przy ulicy Migdałowej 91.
  § 2. [Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego]
  Szczegółowe warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego ustali Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem,
  że cena transakcji ma odpowiadać warunkom rynkowym.  Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA
  zwołanego na dzień 15.05. 2018

  TECHMADEX SA Strona 16

  § 3. [Wejście uchwały w życie]
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
  … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały …
  ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów
  wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co
  stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Wzór pełnomocnictwa na ZWZA TECHMADEX SA
  TECHMADEX SA Strona 1

  PEŁNOMOCNICTWO

  Dane Akcjonariusza :
  Imię i nazwisko/ Nazwa:
  …………………………………………................…… ………………….. …………………..
  Adres:
  …………………………………………… ………………………………...............…………..
  Nr dowodu/ Nr właściwego r ejestru: ……………… ….. …………………….................
  Ja, niżej podp isany
  .............................................................................. ........ ........................ ... .......................
  ......................................................................................................... ........ .......................
  (imię i nazwisko, funkcja)
  działający w imieniu spółki …………………………… ……………………………………
  uprawnionej jako akcjonariusz do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  TECHMADEX S.A. w dniu 15 maja 201 8 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do
  uczestnictwa w Walnym Zg romadzeniu wydanym przez:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)
  w dniu…………………………
  o numerze………………………………………................……………………
  upoważniam niżej wskazaneg o pełnomocnika:
  Dane Pełnomocnika
  Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:
  ……………………..............………………………… ………………………………………. .
  Adres:
  …………………………………………… …………….............………………………………
  Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:
  ............................................ ........................................... ................................................ .
  do reprezentowania ……………...............................….............. na Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. w dniu 15 maja 201 8 r. i wykonywania
  prawa głosu na tym Zgromadzeniu.
  Poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania
  przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX SA w dniu 15 maja 201 8 r.
  zgo dnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

  ………………………………………….………………………………………………… … ….
  (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S.A.
  oraz liczbie głosów z tych akcji
  w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zwołanego na dzień 15 maja 201 8 roku


  TECHMADEX SA Strona 1


  SERIA
  AKCJI

  RODZAJ
  AKCJI
  LICZBA
  AKCJI

  UDZIAŁ
  W KAPITALE

  LICZBA
  GŁOSÓW
  UDZIAŁ
  W GŁOSACH
  NA W ZA
  A na okaziciela 515 000 33,97% 515 000 33,97%
  B na okaziciela 485 000 32,00% 485 000 32,00%
  C na okaziciela 65 000 4,29% 65 000 4,29%
  D na okaziciela 9 700 0,64% 9 700 0,64%
  E na okaziciela 17 800 1,17% 17 800 1,17%
  F na okaziciela 423 327 27,93% 423 327 27,93%
  RAZEM 1 515 827 100,00% 1 515 827 100,00%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 1

  FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Ja/Działając w imieniu*
  _______________________________________
  (imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)
  Adres:_________________________________
  PESEL/REGON/KRS*:____________________
  Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:
  TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02 -796 Warszawa
  niniejszym udzielam pełnomocnictwa
  _____________________________________
  (imię i nazwisko/firma Pełnomocnika *)
  Adres:_______________________________ _
  PESEL/REGON/KRS*:__________________
  Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu
  _____________________
  (imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)
  prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TE CHMADEX S.A.,
  mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 15 maja 2018 r. roku o godz . 9.00.
  *- niepotrzebne skreślić

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
  w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw


  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 2

  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba ak cji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Za
  Liczba akcji: _____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TE CHMADEX S.A.
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2017
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:________ _____
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od


  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 3

  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstr zymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 4

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Lic zba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obo wiązków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 5

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez niego obowiąz ków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonywanych przez ni ą obowiązków w roku obrotowym 201 7
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgło szenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):
  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 6

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcz ej kolejnej kadencji
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosow ania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu
  zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Prze ciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie upoważnienia Zarządu do naby cia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
  oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw


  FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  ZWZA TECHMADEX SA

  TECHMADEX SA Strona 7

  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:_____________
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):

  UCHWAŁA NR [-] ZWZA TECHMADEX S.A
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności
  budynków
  Za
  Liczba akcji:_____________
  Przeciw
  Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:________ _____
  Wstrzymuję się
  Liczba akcji:_____________
  Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
  głosu):
  W imieniu Akcjonariusza:
  __________________________________ ________________________________
  (podpis) (podpis )
  Miejscowość:_____________________ Miejscowość:____________________
  Data:_______________ Data:______________


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Techmadex SA
ISIN:PLTHMDX00012
NIP:5260214249
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Migdałowa 91 02-796 Warszawa
Telefon:+48 22 6251856
www:www.techmadex.com.pl
Komentarze o spółce TECHMADEX
2019-03-24 04-03-35
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649