Raport.

TECHMADEX SA (26/2017) Zawarcie ugody

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Spółka zawarła ugodę ("Ugoda") z BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Dłużnik") w sprawie o zapłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek zawartych ze Spółką w latach 2011-2014. O złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 11/2017.
Na podstawie Ugody Dłużnik uznaje bezwarunkowo zadłużenie za wymagalne i niesporne oraz uznaje dług łącznie w kwocie 1 992 898,87 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 87/100), na którą składają się: kwota główna w wysokości 1 445 000,00 zł oraz kwota odsetek umownych liczonych na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 294 251,88 zł oraz kwota odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych na dzień zawarcia Ugody w wysokości 253 646,99 zł. Spłata całego ww. zadłużenia nastąpi do 15 stycznia 2018 r.
Wartość przedmiotu postępowania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Techmadex SA
ISIN:PLTHMDX00012
NIP:5260214249
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Migdałowa 91 02-796 Warszawa
Telefon:+48 22 6251856
www:www.techmadex.com.pl
Komentarze o spółce TECHMADEX
2019-05-24 03-05-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649