Raport.

TAURON POLSKA ENERGIA SA (22/2019) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z 16 maja 2019 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. ("Statut"), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że 27 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 8 maja 2019 r. i wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  STATUT

  TAURON POLSKA ENERGIA S.A.  UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH:

  1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.,
  2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9 maja 2007 r.,
  3) akt notarialny Rep. A nr 7706/2007 z dnia 18 maja 2007 r.,
  4) akt notarialny Rep. A nr 10147 /2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ,
  5) akt notarialny Rep . A nr 3111/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. ,
  6) akt notarialny Rep. A nr 21289 /2007 z dnia 30 października 2007 r. ,
  7) akt notarialny Rep. A nr 15313/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ,
  8) akt notarialny Rep. A nr 17865 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ,
  9) akt notarialny Rep. A nr 23875 /2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ,
  10) akt notarialny Rep. A nr 1468/ 2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.,
  11) akt notarialny Rep. A nr 14946/2009 z dn ia 17 czerwca 2009 r.,
  12) akt notarialny Rep. A nr 20818/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.,
  13) akt notarialny Rep. A nr 22065/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. ,
  14) akt notarialny Rep. A nr 947/ 2010 z dnia 4 marca 2010 r. ,
  15) akt notarialny Rep. A nr 1555/2010 z dnia 8 kwietn ia 2010 r. ,
  16) akt notarialny Rep. A nr 3654/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ,
  17) akt notarialny Rep. A nr 8906/2010 z dnia 12 października 2010 r.,
  18) akt notarialny Rep. A nr 8292/2010 z dnia 14 września 2010 r.
  (z wyłączeniem zmiany przedmiotu działalności Spółk i, o której mowa w § 1
  uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki ),
  19) akt notarialny Rep. A nr 10184/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ,
  20) akt notarialny Rep. A nr 4169/2011 z dnia 6 maja 2011 r. ,
  21) akt notarialny Rep. A nr 11433 /2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ,
  22) ak t notarialny Rep. A nr 4042/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. ,
  23) akt notarialny Rep. A nr 52/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. ,
  24) akt notarialny Rep. A nr 4377 /2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. ,
  25) akt notarialny Rep. A nr 3842/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ,
  26) akt notarialny Rep. A nr 2718 /2019 z dnia 8 maja 2019 r.

  2

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1
  1. Spółka prowadzi działalność pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy: TAURON Polska Energia S.A. oraz wyróżniającego
  znaku graficznego.

  §2
  1. Siedzibą Spółki są: Katowice.
  2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rze czypospolitej Polskiej i poza jej
  granicami.
  3. Spółka może otwierać i prowadzić , oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz
  inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

  §3
  Założycielami Spółki są:
  1) Skarb Państwa,
  2) EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  3) ENION S.A. z siedzibą w Krakowie,
  4) Elektrownia Stalowa Wola S.A . z siedzibą w Stalowej Woli.

  §4
  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.


  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI

  §5
  1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  1) (PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej,
  2) (PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego,
  3) (PKD 09.10.Z) Dział alność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej
  i gazu ziemnego,
  4) (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo
  i wydobywanie,
  5) (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
  6) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  7) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
  8) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
  9) (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
  10) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  11) (PKD 35 .30.Z) Wytwarzanie i zaopatry wanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  12) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
  i elektroenergetycznych,
  13) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynie rskich,
  14) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizując ych się w sprzedaży pozostałych
  określonych towarów,


  3

  15) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmującyc h się sprzedażą towarów różnego
  rodzaju,
  16) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjny ch
  i oprogramowania,
  17) (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektr onicznego i telekomunikacyjnego
  oraz części do niego,
  18) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  19) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  20) (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
  21) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
  22) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
  23) (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
  24) (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  25) (PKD 61.20.Z) Działalnoś ć w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
  z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  26) (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
  27) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  28) (PKD 62.01.Z) Działalność związan a z oprogramowaniem,
  29) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  30) (PKD 62.03.Z) Działalność związ ana z zarządzaniem urządzeniami
  informatycznymi,
  31) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
  informatyczn ych i komputerowych,
  32) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie st ronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność,
  33) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
  34) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indzie j
  niesklasyfikowana,
  35) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
  36) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
  37) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
  38) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  39) (PK D 64.99.Z) Poz ostała finansowa dzia łalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  40) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
  i towarów giełdowych,
  41) (PKD 66.19.Z) Pozostała działal ność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  42) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzani e nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi,
  43) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo -księgowa, doradztwo podatkowe,
  44) (P KD 70.10.Z) Dz iałalność firm centraln ych (head offices) i holdingów,
  z wyłączeniem holdingów finansowych,
  45) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  46) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w za kresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarząd zania,
  47) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
  48) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojow e w dziedzinie pozostałych nauk
  przyrodniczych i technicznych,
  49) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
  50) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonal na, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana,
  51) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
  komputery,


  4

  52) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozosta łych maszyn, urządzeń oraz dóbr
  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  53) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
  54) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkoln e formy edukacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowane,
  55) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
  56) (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność zw iązana ze sportem,
  57) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  58) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  59) (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
  2. Jeżeli do podjęcia działalności okr eślonej w ust . 1 wymagane będzie zezwolenie lub
  koncesja, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu.
  3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy,
  którzy nie zgadzają się na taką zmianę.


  III. KAP ITAŁY
  §6
  Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed
  zarejestrowaniem Spółki.

  §7
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset
  sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sze ść tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
  złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa
  miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości
  nominalnej 5,00 zł (słownie: pię ć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard
  pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset
  sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto
  sześćdziesiąt trzy mi liony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe
  imienne serii BB.

  §8
  1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 .
  2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
  3. Akcje Spółki mogą być akcja mi imiennymi, jeżeli są akcjami wydanymi w zamian za
  wkłady niepieniężne oraz w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące
  przepisy prawa wymagają, aby wydane akcjonariuszom akcje były imienne.
  4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na oka ziciela na zasadach i w trybie
  przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

  §9
  1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
  Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań
  zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia
  akcji przez Spółkę.  5

  4. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki wymaga uchwały Walneg o Zgromadzenia
  z wyłączeniem przypadku określonego w art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
  5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną
  umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
  umorzonych b ądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
  obniżenia kapitału zakładowego.
  6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji podlega ogłoszeni u.


  IV. PRAWA AKCJONARIUSZY

  §10
  1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10 % (dziesięć procent) ogółu głosów
  w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na
  Wa lnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce.
  2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie doty czy Skarbu
  Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa
  wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki
  uprawniając ą do wykonywania co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) ogółu
  głosów w Spó łce.
  3. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub
  zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (Zgrupowanie
  Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana lic zba głosów przekracza
  10 % (dziesięć pr ocent) ogółu głosów w Spółce, podlega o na redukcji. Zasady kumulacji
  i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej.
  4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot
  dominujący i zależny, której przysługuje bezpośredni o lub pośrednio prawo głosu na
  Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także
  osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby
  uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepi sów usta wy z dnia 29 lipca
  2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału
  w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot za leżny na potrzeby niniejszego paragrafu
  rozumie się odpowiednio osobę:
  1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo
  jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  lub
  2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla,
  jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej
  albo mającą jednocześnie status jednostki dominując ej (w tym dominującej
  wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższ ego szczebla i współzależnej)
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  3) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny)
  dec ydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości
  stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami
  publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
  4) której głosy wynikające z posi adanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki
  podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach


  6

  określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sy stemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem
  znacznych pakietów akcji Spółki.
  6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują
  poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcj onariuszy.
  7. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce
  przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład
  Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięciu procent) ogółu głosów w Spółce.
  Redukcja głosów j est dokonywana według następujących zasad:
  1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce
  spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania
  Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce po nad 10%
  ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom
  wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
  2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów
  przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wch odzącym w skład
  Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów
  w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych
  akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja
  głosów poszczegól nych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na
  podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący
  w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza
  redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia sta nu, w którym łączna liczba głosów,
  którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy
  nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,
  3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu ,
  zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
  4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego
  na Walnym Zgromadzeniu.
  8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu,
  bezpośrednio lub przez peł nomocnika, ma obowi ązek, bez odrębnego wezwania,
  o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośred nio lub pośrednio więcej niż 10 %
  (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.
  9. Nie zależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu us talenia podstawy do kumulacji
  i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni
  członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy
  jest osob ą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego
  akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragraf u. Uprawnienie, o którym mowa
  w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów,
  którymi akcjonariusz Spółki dysponu je samodzielnie lub łącznie z innymi
  akcjonariuszami Spółki.
  10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny,
  o którym mowa w ustępach 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi
  informacyjnemu, może wykonyw ać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie
  przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
  11. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać
  zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.  7

  V. ORGANY SPÓŁK I

  §11
  1. Organami Spółki są:
  1) Zarząd,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Walne Zgromadzenie.
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych
  oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością
  głosów, przy czym prz ez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów
  oddanych „za ” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” .

  A. ZARZĄD SPÓŁKI

  §12
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach
  sądowych i pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy zwią zane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami
  prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady
  Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

  §13
  1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziała nie dwóch
  członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony
  jest jeden członek Zarządu albo prokurent.
  3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwał y wszystkich członków Zarządu.
  Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
  4. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

  §14
  1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych
  czynności Spółki.
  2. Uchwały Zarządu wymagają, w szcze gólności:
  1) regulamin Zarządu,
  2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  4) powołanie prokurenta,
  5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo -finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz
  Strate gii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ,
  7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz
  wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4,  8

  8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu , z zastrzeżeniem
  postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13,
  9) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub
  w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowi eń § 20 ust. 2 pkt 1,
  10) nabycie składników aktywów trwał ych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości
  przekraczającej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1,
  11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością,
  użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu
  wieczystym, o wartości przekraczaj ącej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem
  postanowień § 20 ust. 2 pkt 2,
  12) określenie wykonyw ania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na
  Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
  w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń
  Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 us t. 4 pkt 9 i 10 ,
  13) zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
  14) przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
  15) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do
  Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną wi ększością głosów z zastrzeżeniem
  określonym w § 13 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
  Zarządu.
  §15
  1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie
  Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkie m Zarządu.
  2. Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności
  Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
  1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi public relations i komunik acji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem,
  2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na
  podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach z arządzania mieniem państwowym
  w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
  sponsoringu.
  3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją
  projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
  4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
  dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23
  z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzani a mieniem
  państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem
  państwowym.
  §1 6
  1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
  2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za
  wy jątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.
  3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie
  następujące warunki:


  9

  1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2) posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia
  usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarcze j na
  własny rachunek,
  3) posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
  rachunek,
  4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 -3 wymogi okre ślone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
  członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
  1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze
  poselskim, senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu
  Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie
  umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
  zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
  pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze ,
  4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
  organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt inte resów wobec działalności
  spółki .

  §17
  1. Członków Zarządu lub cały Zarząd p owołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając
  funkcje Prezesa i Wiceprezesów.
  2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez
  Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
  3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby
  Spółki.
  4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania
  kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz
  wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
  1) Rada Nadzor cza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku
  zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
  2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka
  Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania,
  w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin
  i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy
  kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
  wymagania i sposób oceny kandydata,
  3) Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w §16 ust. 3 i 4,
  4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie
  internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Ene rgii,


  10

  5) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego
  akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

  §18
  Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala
  Walne Zgromadzenie z u względnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
  zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami .


  B. RADA NADZORCZA

  §19
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnośc ią Spółki we wszystkich dziedzinach
  jej działalności .

  §20
  1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
  za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidow anego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
  2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
  o których mowa w pkt 1 i 2,
  4) sporządza nie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:
  a) ocen y sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
  zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza
  dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej
  informacje na temat:
   składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
   spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
   liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
   dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
  c) ocen y sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
  dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określon ych
  w Regulaminie Giełdy oraz przepis ach dot yczących informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  d) ocen y racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności
  sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakter ze, albo
  informację o braku takiej polityki,
  5) sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z nadzoru realizacji przez Zarząd
  inwestycji w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie
  prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z t ym związanych,  11

  6) sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności
  zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym
  w innych podmiotach prawa handlowego,
  7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania
  finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej,
  8) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu
  rze czowo – finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ,
  9) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
  10) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
  11) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz
  rocznego raportu z j ego realizacji,
  12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  13) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
  Spółki,
  14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  15) zatwierdzanie regulaminu organiza cyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach
  reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
  relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządza niem,
  17) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38 1,
  18) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  a) 20 000 000 złotych lub
  b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansoweg o,
  z zastrzeżeniem postanowień ust. 6,
  2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczony mi do wartości
  niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji
  długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli
  wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% war tości
  sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie
  ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem
  postanowień ust. 6, a także oddanie tych składników do korzystania innemu
  podmiotowi, na o kres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie
  czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności p rawnej
  przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do
  korzystania w przypadku:


  12

  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika mająt kowego do
  odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu
  czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy
  zawartej na czas nieoznaczony,
   cały czas obowi ązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas
  oznaczony,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika
  majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową
  przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadc zeń, jakie
  przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
  zawartej na czas nieoznaczony,
   cały czas obowiązywania umowy – w przypadku um ów zawartych na czas
  oznaczony,
  3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji
  i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
  4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
  5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dy widendy,
  6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów inn ej spółk i, o wartości przekraczającej :
  a) 20 000 000 złotych, lub
  b) 5% sumy aktywów w rozumieniu usta wy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdan ia finansowego,
  7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej :
  a) 20 000 000 złotych, lub
  b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu usta wy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozda nia finansowego ,
  8) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
  liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem postanowień
  ust. 3,
  9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosun ków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
  przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach
  zawieranych z tym samym podmiotem prze kracza 500 000 zł netto, w stosunku
  rocznym,
  10) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem podwyższającej w ynagrodze nie powyżej kwoty,
  o której mowa w pkt 9,
  11) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysok ość wynagrodzenia nie
  jest przewidziana,


  13

  12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie osta tniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  13) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej
  50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ost atniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego.
  3. Obowiązkowi, o który m mowa w ust. 2 pkt 8) nie podlegają transakcje typowe
  i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej
  przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej .
  4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagr odzenia dla Członków Zarządu,
  z zastrzeżeniem § 1 8,
  3) zawieszanie w czynnościach członk ów Zarządu, z ważnych p owodów,
  4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im
  wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez
  oddel egowanego jako członka rady oraz z tytułu oddelegowania do czasowego
  sprawowania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia
  ustalonego dla członka zarządu, w miejsce którego c złonek rady został
  oddelegowany,
  5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
  6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta
  umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie umowy o sprawowanie
  zarządu w Spółce,
  7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spó łki za granicą,
  8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innyc h
  spółek,
  9) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na
  Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub
  udzi ałów, w sprawach:
  a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich
  wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EURO w złotych,
  b) rozwiązania i likwidacj i spółki ,
  10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON
  Polska Energia S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest
  przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego
  2007 r. o ochronie kon kurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),
  w sprawach:
  a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  b) zmiany statut u lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,


  14

  e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  f) umorzenia udziałów lub akcji,
  g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów or az rad nadzorczych,
  h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  i) o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
  zarządzania mieniem państwowym , z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, z wyłączeniem
  spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w ust. 6 niniejszego
  paragrafu, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania
  składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowi ć majątek
  niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
  energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego
  elektroenergetycznego .
  5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w us t. 2
  oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.
  6. Obowiązkowi, o k tórym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 pkt 10 lit. i), nie
  podlegają czynności prawne dokonywane na warunkach rynkowych, w szczególności na
  giełdach towarowych w rozumieniu pr zepisów o giełdach towarowych lub w systemach
  obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami
  finansowymi, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie
  sprzedaży lub obrotu: energią elektryczną, pali wami do wytwarzania energii elektrycznej,
  w tym gazem ziemnym i węglem, lub produktami powiązanymi, w tym prawami
  majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw
  pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectw efektywności en ergetycznej,
  gwarancjami pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO 2, lub ich instrumentami
  pochodnymi albo innymi prawami z nimi związanymi, jeżeli wartość danej czynności nie
  przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu usta wy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
  finansowego, a w przypadku nabycia wymienionych wyżej składników aktywów trwałych
  – jeżeli wartość danej czynności nie przekracza wskazanej powyżej wartości lub kwoty
  100 000 000 złotych.
  §21
  1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do
  samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
  2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej
  pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

  §22
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych
  i odwoły wanych przez Walne Zgromadzenie, zastrzeżeniem §2 3.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata,
  za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.
  3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby
  Spółki.
  §23
  1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  1) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu
  Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą


  15

  do wykonywania co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogółu głosów
  w Spółce, Skarb Państwa jest uprawni ony do powoływania i odwoływania członków
  Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady
  Nadzorczej określonej w statucie (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita
  ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4)
  powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:
  a) jest zobowiązany głosować na Walnym Zgromadzeniu w sprawie ustalenia
  liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej maksymalnej liczbie
  członków Rady Nadzorczej określonej w sta tucie w razie zgłoszenia takiego
  wniosku do Zarządu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających
  liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogółu
  głosów w Spółce,
  b) jest wyłączony od prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie
  powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym
  niezależnych członków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy
  Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od
  wymaganego statutem, a obecni na Walnym Z gromadzeniu akcjonariusze inni
  niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie
  z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej określonym w niniejszym punkcie.
  2) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu
  Państwa w rozumieniu § 1 0 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą
  do wykonywania poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) ogółu głosów w Spółce,
  Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu
  Państwa, jest uprawnio ny do powoływania i odwoływania jednego członka Rady
  Nadzorczej.
  3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Pa ństwa w trybie
  określonym w pkt 1 lub pkt 2 powyżej, następuje w drodze oświadczenia
  składanego Spółce.
  2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności
  (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie „ niezależny członek rady
  nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia
  Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące go roli dyrektorów niewykonawczych lub
  będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
  ((2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A .
  3. Niezależni członko wie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do
  składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności.
  W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności,
  członek Rady Nadzorczej zo bowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie
  Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady
  Nadzorczej.
  4. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej
  niż dwóch, Zarząd Spó łki zobowiązany jest niezwłocz nie zwołać Walne Zgromadzenie
  i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie
  Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających
  na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada
  Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
  5. Postanowienia ust. 2 -4 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie
  kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego
  członka Ra dy Nadzorczej.
  6. Dla celów niniejszego paragrafu przez podmiot powiązany ze Spółką rozumie się


  16

  podmiot dominujący wobec Spółki lub podmiot od niej zależny. Podmiot Dominujący
  oznacza podmiot w sytuacji, gdy:
  1) posiada większość głosów w organach innego podmiot u (Podmiotu Zależnego),
  także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
  2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów
  zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego) , lub
  3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest
  jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze
  pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym
  w stosunku zależności.

  §24
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają na pierwsz ym posiedzeniu ze swego grona
  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego,
  Wiceprzewo dniczącego i Sekretarza Rady.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego
  nieobecności, Wiceprzewodniczący.
  4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są
  wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec
  Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

  §25
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie
  14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej o ile uchwała Walnego
  Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
  3. Posiedzenia Ra dy Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,
  przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
  4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków
  Rady lub na wniosek Zarządu.
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protoko łowane stosownie do postanowień art. 391 § 2
  Kodeksu spółek handlowych.
  §26
  1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie
  wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem
  Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch
  dni określając sposób przekazania zaproszenia.
  2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin
  posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
  3. Zmiana zapro ponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni
  są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmienionego porządku
  obrad.
  §27
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
  połowa jej człon ków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.


  17

  3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach
  osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4
  nie stosuje się.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4
  Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedn iego
  powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały .
  5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady
  Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

  §28
  1. Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia
  zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Członków Zarządu lub umowy
  o sprawowanie Zarządu . Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swych członków
  do podpisania wyżej wymienionych umów.
  2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pom iędzy Spółką a członkami Zarządu
  dokonywane są w tym samym trybie.

  §29
  1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzo rczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady
  Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie
  nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
  4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
  określon ej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
  prawa.
  5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków
  Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności : koszty przejazdu
  z miejsca zamieszkan ia do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub
  posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszt y indywidualnego nadzoru
  oraz koszt y zakwaterowania i wyżywienia.

  C. WALNE ZGROMADZENIE

  §30
  1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadac h określonych w Kodeksie spółek
  handlowych.
  2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny
  niż Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zwołanie Walnego
  Zgromadzenia wymaga współpracy ze strony Zarządu, Z arząd ma obowiązek dokonać
  wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji
  i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

  §31
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, albo w Warszawie .

  §32
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicząc y Rady Nadzorczej, a w razie jego


  18

  nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności:
  Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo
  akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawnia jące do
  wykonywania największej liczby głosów. Następnie, spośród osób uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si ę Przewodniczącego Zgromadzenia .

  §33
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na
  nim ak cji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego
  Statutu nie stanowią inaczej.
  2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje
  większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co n ajmniej
  połowę kapitału zakładowego.

  §34
  Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich
  głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

  §35
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1) rozpatrzenie i zatwierd zenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej ,
  2) udzielenie absolutorium cz łonkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków,
  3) podział zysku lub pokrycie straty,
  4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  5) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
  6) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
  z z astrzeżeniem § 29 ust. 4.
  7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
  umowy z członk iem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na
  rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu,
  pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady
  nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  9) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych
  imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia
  akc ji,
  11) nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek
  handlowych,
  12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek
  handlowych,
  13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,


  19

  14) użycie kapitału zapas owego,
  15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  16) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  17) umorzenia akcji,
  18) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spół ki,
  19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
  2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym.

  §36
  1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 35, powinny być wnoszone wraz
  z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie
  wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej , w szczególności w sprawach,
  o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2).
  2. W ymóg opiniowania przez Radę Nadzorczą nie doty czy wniosków składanych przez
  uprawnionych akcjonariuszy.


  VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

  §37
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

  §38
  1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyc eny,
  4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  5) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na
  pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego .

  §38 1
  1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów,
  ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa
  się w trybie prz etargu lub aukcji , chyba że wartość rynkowa zbywan ych składnik ów nie
  przekracza 20.000 zł.
  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub
  aukcji , w przypadku gdy:
  1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki fina nsowego majątku
  trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know -
  how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa
  uchwała Rady Nadzorczej,


  20

  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą
  Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż
  nastę puje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub
  stale z nim zamie szkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się
  z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń
  dokonanych przez najemcę zalicza się na pocz et ceny lokalu,
  4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na
  zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  6) przedmiotem zbycia są składniki aktywów trwałych o których mowa w § 20 ust.6 .
  3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
  na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki,
  w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych
  miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
  2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
  ogłoszenia o przetargu lub aukcji ,
  3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą ucze stniczyć:
  a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego
  Zarządu i Rady Nadzorczej,
  c) osoby, którym powierzono w ykonanie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a -c,
  e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku
  prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
  bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,
  4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesien ie wadium
  w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów
  trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość
  wadium,
  5) Przed przystąpien iem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą,
  która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców;
  jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości
  księgowej netto,
  6) Spółka może odstąpić o d wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez
  rzeczoznawcę, jeżeli:
  a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
  7) Przetarg przeprowadza się w formach:
  a) przetargu ustnego,
  b) przetargu pisemnego,


  21

  8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzeni a przetargu lub aukcji , treść
  ogłoszenia , formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,
  9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub
  aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
  10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

  §39
  Zarząd Spółki jest obowiązany:
  1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za
  ubiegły r ok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
  2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
  3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią
  i raportem biegłego rewidenta,
  4) przedstawić Zwyczaj nemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1,
  opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady N adzorczej,
  o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia
  bilansowego.
  §4 0
  1. Sposób przeznaczenia czy stego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
  2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co
  najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej
  jednej trzeciej części kapitału zakł adowego.
  3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  2) pozostałe kapitały i fundusze,
  3) inne cele.
  4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznacz ony na dzień podjęcia uchwały
  o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia .
  5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
  posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
  Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za
  popr zedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może
  najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego,
  wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  powiększonego o kapitały rezerw owe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty
  zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje
  własne.

  VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

  §41
  Spółka publikuje swoje ogłoszenia, objęte obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze
  Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne
  właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób.


  22

  VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

  §42
  1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
  2. Likwidatoram i są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia
  stanowi inaczej.
  3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to
  rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu
  o średni kurs waluty krajowej d o EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank
  Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki
  upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą
  równowartość ta jest ustalana.
  4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Grupie K apitałowej, należy przez to rozumieć grupę
  kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości .
  5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć spółkę
  powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Mi ędzynarodowych Standardach
  Rachunkowości (MSR) .

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tauron Polska Energia SA
ISIN:PLTAURN00011
NIP:9542583988
EKD: 35.14 handel energią elektryczną
Adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice
Telefon:+48 32 7742700
www:www.tauron.pl
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TAURON POLSKA ENER...
2021-09-16 17-09-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor