Raport.

TARCZYŃSKI SA (38/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 sierpnia 2018 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku:
1) Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Uchwała nr 12 zgłoszona przez Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  

  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE CEGO NR 38/2018
  UCHWAY
  NIEPODJ ĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  TARCZY ŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNIA 2018 ROKU


  U CHWAA N R 12
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia czonków Rady Nadzorczej

  § 1
  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spóek handlowych ustala się, że wynagrodzenie
  dla czonków Rady Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie 7.000,00 z brutto
  miesi ęcznie dla Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej, 6.000,00 z brutto miesi ęcznie
  dla Wiceprzewodnicz ącego Rady Nadzorczej i 5.000,00 z brutto miesi ęcznie dla
  Czonka Rady Nadzorczej. Dodatkowo ka żdy z czonków Komitetu Audytu otrzyma
  wynagrodzenie w wysoko ści 1.000,00 brutto miesi ęcznie.--------------------------------
  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.----------------------------------------------

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu projektu uchway zgoszonego przez
  Akcjonariusza Aviva OFE w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych
  gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- ----------------------------------------------

  - za uchwa ą: 3.220.000 gosów, ------------------------------- ---------------------------
  - przeciw uchwale: 9.857.183 gosów, -------------- --------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  

  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE CEGO NR 38/2018
  UCHWAY
  PODJ ĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  TARCZY ŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNIA 2018 ROKU


  U CHWAA N R 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Dziaaj ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. wybiera Pana Mateusza Rodzynkiewicza na
  Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.------------------------- ---------------------

  Edmund Bienkiewicz stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 10.566.942
  wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
  Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

  - za uchwa ą: 10.566.942 gosów, ------------------------------ -----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. -------------------------------------- --------------------

  U CHWAA N R 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 r.
  w sprawie powoania Komisji Skrutacyjnej

  Dziaaj ąc na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regula minu Walnego
  Zgromadzenia Tarczy ński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A.
  wybiera w gosowaniu tajnym czonków Komisji Skruta cyjnej w osobach:------------
  1. Pani ą Magorzat ę Gaj, --------------------------------------------- --------------------
  2. Pani ą Izabel ę Kolibabk ę, ------------------------------------------------- ------------
  3. Pani ą Klaudi ę Wo źniak. --------------------------------------------- ------------------

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 13.077.183 wa żnych
  gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- ----------------------------------------------


  


  - za uchwa ą: 13.077.183 gosów, ------------------------------ --------------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ---------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ------------------


  U CHWAA N R 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. przyjmuje nast ępuj ący
  porz ądek obrad:----------------------------------------- ---------------------------------------
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------- -----------------------------
  2. Wybór Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.------------------------- -----
  3. Stwierdzenie wa żno ści zwoania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ści
  do podejmowania uchwa.---------------------------- ---------------------------------------
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------ --------------------------------
  5. Przyj ęcie porz ądku obrad.----------------------------------------- -------------------
  6. Podj ęcie uchway w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie aneksu do umowy
  zastawu rejestrowego na przedsi ębiorstwie Spóki. --------------------------------- -------
  7. Podj ęcie uchway w sprawie ustalenia liczebno ści Rady Nadzorczej. -----------
  8. Wybór czonków Rady Nadzorczej Spóki w drodze gosowania oddzielnymi
  grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH. ----------- ---------------------------------------
  a) Wybór czonków Rady Nadzorczej Spóki w drodze g osowania oddzielnymi
  grupami. ------------------------------------------ -----------------------------------------------
  b) Powoanie pozostaych czonków Rady Nadzorczej S póki. -----------------------
  9. Podj ęcie uchway w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla c zonków Rady
  Nadzorczej Spóki. -------------------------------- ----------------------------------------------
  10. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------- --------------------

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
  wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
  Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

  - za uchwa ą: 13.077.183 gosów, ------------------------------ -----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------  

  U
  CHWAA N R 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu
  rejestrowego na przedsi ębiorstwie Spóki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. (" Spóka"), dziaaj ąc w
  oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spóki oraz ar t. 393 pkt 3) Kodeksu Spóek
  Handlowych, uchwala, co nast ępuje:---------------------------------------------- ----------
  § 1
  Wyra ża si ę nast ępcz ą zgod ę na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1
  („ Aneks ”) do umowy zastawów rejestrowych na przedsi ębiorstwie Spóki zawartej
  w dniu 11 grudnia 2017 r. pomi ędzy Spók ą jako zastawc ą a Bank Zachodni WBK
  S.A. jako administratorem zastawu tytuem zabezpiec zenia wierzytelności
  kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib ą we Wrocawiu oraz
  Powszechna Kasa Oszcz ędno ści Bank Polski S.A. z siedzib ą w Warszawie
  („ Kredytodawcy ”) oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z sie dzibą w
  Warszawie przewidzianych m.in. umow ą kredytów terminowych oraz kredytu
  odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwie ście pi dziesi ąt milionów pi set
  tysi ęcy zotych) zawart ą przez Kredytodawców m.in. ze Spók ą jako kredytobiorc ą
  („ Umowa Kredytu ”), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r.
  aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian z astawu rejestrowego
  przewidzianych w Aneksie. ------------------------- ------------------------------------------

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
  wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
  Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

  - za uchwa ą: 10.857.183 gosów, ------------------------------ -----------------------
  - przeciw uchwale: 2.220.000 gosów, -------------- --------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

  W tym miejscu Przewodnicz ący zarz ądzi pi minut przerwy.-------------------


  


  U CHWAA N R 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie ustalenia liczebno ści Rady Nadzorczej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. („Spóka"), dziaaj ąc w
  oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spóki, uchwala, co n astępuje:------------------------------
  § 1
  Ustala si ę liczebno
  Rady Nadzorczej Spóki na 6 (sze ściu) czonków. ---------------
  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
  wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
  Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

  - za uchwa ą: 11.487.183 gosów, ------------------------------ ------------------------
  - przeciw uchwale: 1.000.000 gosów, -------------- --------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 590.000 gosów. --------------------------------- ------------------

  U
  CHWAA N R 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru czonków Rady Nadzorczej w drodze gosowania
  oddzielnymi grupami
  § 1
  Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spóek handlo wych Akcjonariusze Aviva
  Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale- Nederlanden Otwarty
  Fundusz Emerytalny i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Zota Jesień
  reprezentuj ący ącznie 3.220.000 akcji na niniejszym Walnym Zgromadz eniu
  tworz ący grup ę nr 1 powouj ą na czonka Rady Nadzorczej Spóki Jacka
  Osowskiego. --------------------------------------- -------------------------------------------  

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 3.220.000 wa żnych
  gosów z 3.220.000 akcji stanowi ących 28,38 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- -----------------------------------------------

  - za uchwa ą: 3.220.000 gosów, ------------------------------- ----------------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- -------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ----------------

  U
  CHWAA N R 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

  § 1
  Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
  czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Edmunda Bienkie wicza.-----------------------
  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
  gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

  - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

  U
  CHWAA N R 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku


  

  w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej
  § 1
  Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
  czonka Rady Nadzorczej Spóki Pani ą El żbiet ę Tarczy ńsk ą.------------------------

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
  gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

  - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------


  U
  CHWAA N R 9
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

  § 1
  Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
  czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Krzysztofa Wach owskiego.-------------------
  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
  gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

  - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------


  

  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

  U CHWAA N R 10
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej
  § 1
  Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
  czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Tadeusza Trzisz kę.----------------------------

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
  gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

  - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

  U CHWAA N R 11
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

  § 1
  Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
  czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Piotra yskaw ę.------------------------------

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------


  

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
  gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
  tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

  - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

  U CHWAA N R 12
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
  z dnia 3 sierpnia 2018 roku
  w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia czonków Rady Nadzorczej

  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spóek handlowych ustala się, że wynagrodzenie
  dla czonków Rady Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie:-----------------------------------
  § 1
  1) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenie Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej
  Spóki wynosi ć b ędzie 4.100,00 z brutto. -------------------------- ---------------------
  2) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenia Zast ępcy Przewodnicz ącego Rady
  Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie 3.800,00 z brutto.--------------------------- ----------
  3) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenie Czonka Rady Nadzorcz ej Spóki wynosić
  b ędzie 3.000,00 z brutto. Dodatkowo ka żdy z czonków Komitetu Audytu otrzyma
  wynagrodzenie w wysoko ści 1.000,00 z brutto miesi ęcznie. ----------------------------

  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.----------------------------------------------

  Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu projektu uchway zgoszonego przez
  Penomocnika Akcjonariusza Jacka Tarczy ńskiego w gosowaniu jawnym oddano
  13.077.183 wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau
  zakadowego Spóki, w tym:------------------------- ------------------------------------------

  - za uchwa ą: 11.487.183 gosów, ------------------------------ ---------------------------
  - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- --------------------------------------
  - wstrzymuj ących si ę: 1.590.000 gosów. ------------------------------- ---------------  
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tarczyński SA
ISIN:PLTRCZN00016
NIP:9151525484
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica
Telefon:+48 71 3121283
www:www.tarczynski.pl
Kalendarium raportów
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TARCZYŃSKI
2021-05-06 18-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor