Raport.

TARCZYŃSKI SA (17/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 marca 2018 r. otrzymał powiadomienia od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. prezesem zarządu Emitenta Jackiem Tarczyńskim i członkiem rady nadzorczej Emitenta Elżbietą Tarczyńską - spółki EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby peni ącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko z ni ą zwi ązanej
  a) Nazwa/Nazwisko EJT spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z siedzib ą
  w Uje
  źdźcu Maym, adres: Uje ździec May 80, 55-100
  Trzebnica, wpisana do rejestru przedsi
  ębiorców Krajowego
  Rejestru S
  ądowego pod numerem KRS 0000707064, której
  dokumentacja jest przechowywana przez S
  ąd Rejonowy dla
  Wrocawia Fabrycznej we Wrocawiu, IX Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko zwi ązana z osobami peni ącymi obowi ązki
  zarz
  ądcze u Emitenta tj. prezesem zarz ądu Emitenta Jackiem
  Tarczy
  ńskim i czonkiem rady nadzorczej Emitenta El żbiet ą
  Tarczy ńsk ą
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz ącego
  aukcje lub monitoruj ącego aukcje
  a) Nazwa Tarczy ński S.A.
  b) LEI 259400E95FYJSCEM5973
  4 Szczegóowe informacje dotycz ące transakcji: rubryk ę tę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE Tarczy
  ński S.A., ISIN: PLTRCZN00016
  b) Rodzaj transakcji Nabycie w drodze wezwania do zapisywania si ę na
  sprzeda
  ż akcji Tarczy ński S.A.
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  14 PLN 1.510.241
  d)
  Informacje zbiorcze
  ączny wolumen
  Cena
  ączny wolumen:
  1.510.241
  Cena: 14 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-08
  f) Miejsce transakcji
  Poza systemem obrotu – w odpowiedzi na wezwanie
  * Niepotrzebne skreśli ć


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tarczyński SA
ISIN:PLTRCZN00016
NIP:9151525484
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica
Telefon:+48 71 3121283
www:www.tarczynski.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TARCZYŃSKI
2020-04-02 07-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649