Raport.

T-BULL SA (5/2018) Raport roczny za rok obrotowy 2017

Zarz?d T-Bull S.A. z siedzib? we Wroc?awiu (?Sp??ka?) niniejszym przekazuje raport roczny Sp??ki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.Podstawa prawna:

? 5 Za??cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu: ?Informacje bie??ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Wi?cej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  T - BULL S.A.
  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017
  (01.01.2017 R. – 31.12.2017 R.)
  AUTORYZOWANY
  DORADCA:
  BIURO
  RACHUNKOWE:
  W r o c ł a w
  3 0 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 2
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  Szanowni Państwo,
  z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport roczny T -Bull S.A. za rok obrotowy 201 7 obejmujący
  okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. Kierujemy go do akcjonariuszy i obligatariuszy Spół-
  ki, którym dziękujemy za zaufa nie , do pracowników, którzy każdego dnia z pasją współtworzą sukces
  T-Bulla, do kontrahentów, z którymi współpracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku oraz do
  graczy, którzy produkcje studia T -Bull pobrali już ponad 315 mln razy (według naszej najlepszej wiedzy
  jest to więcej niż liczba ściągnięć gier mobilnych wszystkich pozostałych polskich deweloperów łącznie)
  – dziękujemy . Do zapoznania się z raportem serdecznie zapraszamy również wszystkie inne osoby
  zainteresowane działalnością T -Bull S.A.
  W minionym roku Spółka z sukcesem kontynuowała realiz ację sw ojego model u biznesow ego , prowa-
  dz ąc intensywne działania mające na celu umocnienie je j pozycji na rynku gier mobilnych . W latach
  2017 -2018 (do dnia publikacji niniejszego raportu) wydaliśmy dziewięć znacząc ych tytułów, w tym pięć
  gier samochodowych, jeden symulator wyścigów motorowodnych, jedną grę snajperską oraz dwie
  karciane.
  Popularność naszych produkcji przełożyła się na bardzo dobre wyniki finansowe . W 201 7 r. przychody
  netto ze sprzedaży wyniosły 8,2 mln zł, EBIT 5,4 mln zł, EBITDA 9,1 mln zł, zysk netto 5,1 mln zł, a suma
  bilansowa 14,9 mln zł . Wyniki wypracowane w latach 2016 -2017 wskazują na ugruntowaną i stabilną
  pozycję Spółki , przy czym w naszej opinii ma ona realny potencjał znaczącego rozwoju w kolejnych
  okresach.
  19 w rześnia 2017 r. zaktualizowaliśmy strategię rozwoju Spółki na lata 2017 -2022, która zakłada m.in.
  wydawanie gier o znacznie większej wartości sprzedaży z pojedynczego tytułu, zwiększenie nakładów
  na rozwój technologiczny Spółki w z akresie tworzenia architektury serwerowej i rozwiązań multiplayer ,
  poszerzenie kanałów dystrybucyjnych o platformy stacjonarne (PC i konsole) , budowanie spójnego
  portfolio pomiędzy platformami mobilnymi i stacjonarnymi (PC i konsole) oraz poszerzenie portf olio
  gier o nowe gatunki w celu otworzenia się na zupełnie nowy segment graczy.
  Zdynamizowaniu rozwoju służyć mają środki pozyskane z oferty publicznej do 100.000 akcji Spółki,
  której przeprowadzenie planowane jest na najbliższe tygodnie. Obecnie procedowa ne jest postępowa-
  nie przed Komisją Nadzoru Finansowego mające na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Bezpo-
  średnio po przeprowadzeniu oferty publicznej będziemy ubiegać się o przeniesienie notowań akcji
  Spółki z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Pa pierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Innym istotnym wydarzeniem było przyznanie Spółce w grudniu 2017 r. przez Narodowe Centrum
  Badań i Rozwoju dofinansowani a na opracowanie platformy „G -Camp” służącej do zarządzania tre-
  ścią, zasobami graficznymi oraz int erakcjami w multiplatformowych grach m obilnych. Wartość projek-
  tu opiewa na 6,2 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 4,3 mln zł.
  W celu zapoznania się z pełnym obrazem sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017, a także po jego za-
  kończeniu, s erdecznie zaprasz amy do zapoznania się z całością niniejsz ego raport u.


  Z poważaniem,

  Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski
  Prezes Zarządu Członek Zarządu

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 3
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  SPIS TREŚCI
  1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ..................... 4
  2. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ .. 5
  2.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR ................................ ................................ 6
  3. Grupa kapitałowa i dane jednostki zależnej ................................ ................................ .. 6
  4. Sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ... 8
  5. Sprawozdanie z działalności ................................ ................................ .............................. 8
  6. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ................................ ................. 8
  7. Oświadczenia Zarządu ................................ ................................ ................................ ........ 8
  8. Ład korporacyjny ................................ ................................ ................................ ................. 9


  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 4
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  Nazwa (firma) i forma prawna T-Bull Spółka Akcyjna
  Siedziba i kraj siedziby Wrocław, Polska
  Adres
  ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
  53 -445 Wrocław
  (Sky Tower)
  Telefon (+48) 795 630 974
  (+48) 506 846 313
  E-mail [email protected] -bull.com
  Strona internetowa www.t -bull.com
  Identyfikator PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
  Przedmiot działalności Produkcja i dystrybucja gier na urządzenia mobilne
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Kapitał zakładowy 112.410,00 zł – w pełni opłacony
  Numer KRS 0000579900
  Zarząd Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu
  Damian Fijałkowski – Członek Zarządu


  T-Bull S.A. jest producentem gier na urządzenia mobilne o ugruntowanej pozycji na glo-
  balnym rynku. Spółka realizuje model free to play (F2P), który polega na udostępnianiu
  aplikacji za darmo, a następnie generowaniu dochodów ze sprzedaży dodatków do roz-
  gr ywek oraz reklam. Gry publikowane są pod markami T-Bull i ThunderBull Entertain-
  ment .
  Na dzień 31 marca 2018 r. skumulowana liczba pobrań gier T -Bulla wyniosła 315,8 mln –
  według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki jest to więcej niż ilość ściągnięć gier mobil nych
  wszystkich pozostałych polskich deweloperów łącznie. Wolumen ten dezaktualizuje się
  bardzo szybko: średnia dzienna liczba pobrań w 201 7 r. wyniosła ok. 330 tys.
  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 5
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  2. Wybrane dane finansowe
  BILANS
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 r.
  [PLN]
  31.12.201 6 r.
  [PLN ]
  31.12.201 7 r.
  [EUR]
  31.12.201 6 r.
  [EUR]
  Aktywa trwałe 13 062 374,67 8 389 634,91 3 131 788,02 1 896 391,25
  Aktywa obrotowe 1 799 252,89 840 222,42 431 382,41 189 923,69
  Kapitał własny 12 956 827,87 7 849 291,51 3 106 482,50 1 774 252,15
  Kapitał zakła dowy 112 410,00 110 200,00 26 951,02 24 909,58
  Zobowiązania i rezerwy na zobowią-
  zania 1 904 969,69 1 380 565,82 456 728,69 312 062,80
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 904 753,69 1 380 559,82 456 676,90 312 0 61,44
  Suma bilansowa 14 861 797,56 9 229 857,33 3 563 211,19 2 086 314,95

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Wyszczególnienie
  01.01.201 7 r.

  31.12.201 7 r.
  [PLN]
  01.01.201 6 r.

  31.12.201 6 r.
  [PLN]
  01.01.201 7 r.

  31.12.201 7 r.
  [EUR]
  01.01.201 6 r.

  31.12.201 6 r.
  [EUR]
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 8 231 009,69 8 498 537,05 1 939 141,59 1 942 212,00
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 377 167,40 6 172 238,48 1 266 805,58 1 410 571,68
  Amortyzacja 3 681 336,02 2 887 623,26 867 285,07 659 922,59
  Zysk (str ata) brutto 5 829 499,36 5 973 719,70 1 373 370,35 1 365 203,21
  Zysk (strata) netto 5 107 536,36 4 995 013,70 1 203 283,26 1 141 534,77

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 6
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Wyszczególnienie
  01.01.2017 r.

  31.12.2017 r.
  [PLN]
  01.01.2016 r.

  31.12. 2016 r.
  [PLN]
  01.01.2017 r.

  31.12.2017 r.
  [EUR]
  01.01.2016 r.

  31.12.2016 r.
  [EUR]
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej 7 722 629,30 7 536 095,37 1 819 372,38 1 722 260,52
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -7 694 1 86,38 -7 641 897,82 -1 812 671,52 -1 746 440,07
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej 241 610,64 -303 903,04 56 920,99 -69 452,44
  Przepływy pieniężne netto razem 270 053,56 -409 705,49 63 621,85 -93 631,99
  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 268 920,55 -410217,26 63 354,93 -93 748,95
  Środki pieniężne na początek okresu 254 763,43 664 468,92 60 019,66 151 854,31
  Środki pieniężne na koniec okresu 524 816,99 254 763,43 123 641,51 58 222,33
  2.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR
  Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obo-
  wiązującego na dany dzień bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą:
   na dzień 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN ,
   na dzień 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN .
  Pozycje rachunku zysków i strat oraz r achunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego . Przyjęte kursy
  wynoszą:
   za okres 01.01.2 017 r. – 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,2447 PLN ,
   za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,3757 PLN .
  3. Grupa kapitałowa i dane jednostki zależnej
  T-Bull S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą: Emitent (podmiot dominujący)
  oraz T -Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu (podmiot w 100% zależny od Emitenta).
  Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58
  ust. 1 ustawy o rachunkowości. T -Bull Limited nie rozpocz ął i nie prowadzi działalności ope-
  racyjnej , a jego dane finansowe są ni eistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4
  ust. 1 ww. ustawy. Emitent podjął działania mające na celu likwidację T -Bull Limited.
  Emitent nie jest podmiotem zależnym w żadnej grupie kapitałowej.

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 7
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDNIA 2017 R.
  Poniższ a tabel a przedstawia dane finansowe jedno stki zależnej od Emitenta, tj. T -Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu .
  WYBRANE DANE FINANSOWE T -BULL LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONG KONGU
  Wyszczególnienie
  01.01.2017 r.

  31.12.2017 r.
  [HKD]
  01.01.2016 r.

  31.12.2016 r.
  [HKD]
  01.01.2017 r.

  31.12.2017 r.
  [PL N]
  01.01.2016 r.

  31.12.2016 r.
  [PLN]
  01.01.2017 r.

  31.12.2017 r.
  [EUR]
  01.01.2016 r.

  31.12.2016 r.
  [EUR]
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Am ortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał podstawowy * 10 000,00 10 000,00 4 455,00 5 387,00 1 049,55 1 231,12
  Suma bilansowa * 10 000,00 10 00 0,00 4 455,00 5 387,00 1 049,55 1 231,12
  * na ostatni dzień wskazanego okresu sprawozdawczego

  Walutą bazową w powyższej tabeli jest HKD (dolar Hongkongu ). Kapitał podstawowy i suma bilansowa zostały przeliczone:
  1) z HKD na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy :
   na dzień 31.12.2017 r. : 1 HKD = 0,4455 PLN ,
   na dzień 31.12.2016 r.: 1 HKD = 0,5387 PLN ,
  2) z PLN na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy :
   na dzień 31.12.2017 r .: 1 EUR = 4,1709 PLN ,
   na dzień 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN .

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 8
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDN IA 2017 R.
  4. Sprawozdanie finansowe
  Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z obo-
  wiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowią-
  zującymi przepisami i standardami zawodowymi , stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  5. Sprawozdanie z działalności
  Sprawozdanie z działalności Emitenta w roku obrotowym 2017 stanowi załącznik do niniej-
  szego raportu.
  6. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
  Sprawozdani e z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sporządzone
  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi ą załącznik do niniejszego raportu.
  Wyrażona w sprawozdaniu z badania opinia firmy audytorskiej nie jest negatywna ani nie
  zawiera zastrzeżeń .
  7. Oświadczeni a Zarządu
  My , niżej podpisan i, Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu i Damian Fijałkowski – Członek Zarządu,
  oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok
  obrotowy 201 7 i dane porównywalne sporzą dzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
  T-Bull S.A. („ Emitent ”), oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację ma-
  jątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności
  Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  My, niżej podpisani, Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu i Damian Fijałkowski – Członek Zarządu,
  oświadczamy, że firma audytorka przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania fin anso-
  wego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2017 został a wybran a zgodnie z przepisami , w tym dotyczącymi
  wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto oświadczamy, że firma audytorska oraz
  członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporz ądzenia bezstronnego
  i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowią-
  zującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

  ________________________ ________________________
  Grzegorz Zwo liński Damian Fijałkowski
  Prezes Zarządu Członek Zarządu
  T-Bull S.A. T-Bull S.A.

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 9
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDN IA 2017 R.
  8. Ład korporacyjny
  T-Bull S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w wydanym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumencie „Dobre Praktyki Spó łek Notowa-
  nych na NewConnect” , z zastrzeżeniami opisanymi w poniższej tabeli.
  Nr
  zasady Treść zasady Zastrzeżenie
  1
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efek-
  tywną politykę informacyjną, zarówno z wyko-
  rzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem
  nowocz esnych technologii oraz najnowszych
  narzędzi komunikacji zapewniających szybkość,
  bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny
  dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak
  najszerszym stopniu z tych metod, powinna
  zapewnić odpowiednią komu nikację z inwest o-
  rami i anality kami, wykorzystując w tym ce lu
  również nowoczesne metody ko munikacji in-
  ternetowej, umożliwiać transmitowanie obrad
  walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrować przebieg obrad i upu-
  bliczniać go na stronie internetowej.
  Sp ółka stosuje zasadę z pominięciem
  rejestrowania, transmisji i upubliczniania
  obrad WZ z uwagi na konieczność ponie-
  sienia kosztów niewspółmiernie wyso-
  kich do potencjalnych korzyści oraz ze
  względu na niewielkie (według najlepszej
  wiedzy Zarządu Spółki) zainteresowanie
  akcjonariuszy wdrożeniem takiego roz-
  wiązania.
  5
  Spółka powinna prowadzić politykę informa-
  cyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
  inwestorów indywidualnych. W tym celu Spół-
  ka, poza swoją stroną korporacyjną powinna
  wykorzystywać indywidu alną dla danej spółki
  sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stro-
  nie www. gpwinfost refa.pl.
  Spółka stosuje zasadę poza aktywnym
  wykorzystywaniem serwisu
  www.gpwinfostrefa.pl , który został wyłą-
  czony. Spółka posiada profil w serwisie
  www.infostrefa.com .
  9.2
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym infor-
  mację na temat wynagrodzenia Autoryzowane-
  go Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytu-
  łu świadczenia wobec Emitenta usług w każ-
  dym zakresie.
  Spółka nie stosuje zasad y. Wyn agrodze-
  nie na rzecz Autoryzowanego Doradcy
  stanowi tajemnicę handlową, w związku
  z czym nie jest ujawnian e. Emitent pod-
  kreśla, że według jego najlepszej wiedzy
  wynagrodzenie Autoryzowanego Dorad-
  cy nie odbiega od stawek rynkowych.
  11
  Przynaj mniej 2 razy w roku emitent, przy
  współpracy A utoryzowanego Doradcy, powi-
  nien organizować publicznie dostępne spotka-
  nie z inwestorami, analityk ami i mediami.
  Zasada nie jest stosowan a, pon ieważ
  według najl epszej wiedzy Zarządu na-
  kłady poniesione na ich organizację są
  niewspółmierne do potencjalnie osią ga-
  nych korzyści. Spółka istotne informacje
  przekazuje za pośrednictwem system ów
  EBI i ESPI.

  RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017 S t r o n a | 10
  1 STYCZNIA 2017 R. – 31 GRUDN IA 2017 R.
  16
  Emitent publikuje rapo rty miesięczne, w termi-
  nie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport
  miesięczny powinien zawierać co najmniej:
   informacje na temat wystąpienia tendencji
  i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przy-
  szłości istotne skutki dl a kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych emitenta,
   zestawienie wszystkich informacji opubliko-
  wanych przez emitenta w trybie raportu bie-
  żącego w okresie objętym raportem,
   informacje na temat realizacji celów emisji,
  jeżeli taka realizacja, choćby w cz ęści, miała
  miejsce w okresie objętym raportem,
   kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia
  mające mieć miejsce w nadchodzącym mie-
  siącu, które dotyczą emitenta i są istotne
  z punktu widzenia interesów inwestorów,
  w szczególności daty publikacji raportów
  okr esowych, planowanych walnych zgroma-
  dzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwe-
  storami lub analitykami, oraz oczekiwany
  termin publikacji raportu analitycznego.
  Emitent publikuje raporty miesięczne
  poprzez Elektroniczny System Przekazy-
  wania Informacji (syste m ESPI) o treści
  innej niż ta, która została określona
  w Dobrej Praktyce nr 16, jednak
  uwzględniającej (według najlepszej wie-
  dzy Zarządu) zapotrzebowanie rynkowe
  na informacje o Spółce. Zawierają one:
  1. informacje, o łącznej liczbie pobrań
  aplikacji Spółki w danym miesiącu
  oraz o łącznej skumulowanej liczbie
  pobrań do ostatniego dnia tego mie-
  siąca;
  2. dodatkowe informacje o zdarzeniach
  lub okolicznościach, które:
   są związane ze Spółką,
   miały miejsce w raportowanym mie -
  siącu,
   w opinii Zarządu Emitenta mogą nie
  sp ełniać cechy informacji poufnych
  w rozumieniu Rozporządzenia MAR,
  jednak mogą być istotne dla akcjo-
  nariuszy Spółki, zgodnie z płynącym
  z rynku do Spółki przekazem.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  T - BULL S.A.
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  W r o c ł a w
  3 0 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 2
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ..................... 3
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ...................... 4
  3. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ................................ ...... 4
  4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku
  obrotowym 2017, a także po jego zakończeniu ................................ ............................. 4
  4.1. Realizacja strategii rozwoju ................................ ................................ ......................... 4
  4.2. Dofinansowanie w ramach konkursu „GameINN” ................................ ................ 7
  4.3. Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A. ................................ ............................ 7
  4.4. Działania związane z ofer tą publiczną akcji oraz przeniesieniem notowań
  na rynek regulowany ................................ ................................ ................................ .... 7
  4.5. Działania związane z obligacjami ................................ ................................ ............... 7
  4.6. Odwołanie prognoz finansowych ................................ ................................ .............. 8
  4.7. Realizacja programu motywacyjnego ................................ ................................ ....... 8
  5. Przewidywany rozwój Spółki ................................ ................................ ............................. 8
  6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ................................ ...... 8
  7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa ................................ .............................. 9
  8. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ......................... 9
  9. Transakcje na akcjach własnych ................................ ................................ ...................... 9
  10. Oddziały (zakłady) Spółki ................................ ................................ ................................ . 10
  11. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ ....... 10
  11.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka
  prowadzi działalność ................................ ................................ ................................ ..10
  11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ................................ ............. 15
  11.3. Czynniki ryzyka regulacyjne ................................ ................................ ...................... 21
  11.4. Czynniki ryzyka związane z akcjami i strukturą akcjonariatu ............................ 28
  12. Definicje i objaśnienia skrótów ................................ ................................ ....................... 34


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 3
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  Nazwa (firma) i forma prawna T-Bull Spółka Akcyjna
  Siedziba i kraj siedziby Wrocław, Polska
  Adres
  ul. Szczęśliwa 33/2 .B. 09
  53 -445 Wrocław
  (Sky Tower)
  Telefon (+48) 795 630 974
  (+48) 506 846 313
  E-mail [email protected] -bull.com
  Strona internetowa www.t -bull.com
  Identyfikator PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
  Przedmiot działalności Produkcja i dystrybucja gier na urządzenia mobilne
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Kapitał zakładowy 112.410 ,00 zł – w pełni opłacony
  Numer KRS 0000579900
  Zarząd Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu
  Damian Fijałkowski – Członek Zarządu


  T-Bull S.A. jest producentem gier na urządzenia mobilne o ugruntowanej pozycji na global-
  nym rynku. Spółka realizuje model free to play (F2P), który polega na udostępnianiu aplika-
  cji za darmo, a następnie generowaniu dochodów ze sprzedaży dodatków do rozgrywek
  oraz re klam. Gry publikowane są pod markami T-Bull i ThunderBull Entertainment .
  Na dzień 31 marca 2018 r. skumulowana liczba pobrań gier T -Bulla wyniosła 315,8 mln –
  według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki jest to więcej niż ilość ściągnięć gier mobilnych
  wszystk ich pozostałych polskich deweloperów łącznie. Wolumen ten dezaktualizuje się bar-
  dzo szybko: średnia dzienna liczba pobrań w 201 7 r. wyniosła ok. 330 tys.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 4
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  2. Podstaw a spor ządzenia sprawozdania Zarządu z d ziałalności
  Spółki
  Sprawozdanie Zarządu T-Bull S.A. z działalności Spółki zostało sporządzone na podstawie
  art. 49 ustawy o rachunkowości, mając również na względzie postanowienia Regulaminu Al-
  ternatywnego Systemu Obrotu (w tym zwłaszcza Załącznika nr 3) przyjętego przez Gieł dę Pa-
  pierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego 201 7, który dla Spółki rozpoczyna się 1 stycznia
  2017 r., a kończy się 31 grudnia 201 7r.
  3. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
  Zasady sporządzenia rocznego spra wozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2017
  zostały przedstawione w tym sprawozdaniu finansowym.
  4. Zdarzenia istotnie wpływając e na działalność Spółki , jakie na-
  stąpiły w roku obrotowy m 201 7, a także po jego zakończeniu
  4.1. Realizacja strategii rozwoju
  W roku obrotowym 2017 r. T-Bull prowadził intensywne działania mające na celu umocnienie
  jego pozycji na rynku gier mobilnych . W okresie tym oraz w 2018 r., do dnia sporządzenia
  niniejszego sprawozdania, Spółka opublikowała 9 gier 1, których eksploatacja przez użytkow-
  ników może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki .
  19 września 2017 r. Spółka zaktualizowała i opublikowała strategię jej rozwoju na lata 2017 -
  2022, która zakłada:
   wydawanie tytułów o znacznie większej wartości sprzedaży z pojedynczego tytułu;
   krótkoterminowe zmniejszenie liczby tytułów debiutujących na rynku w trakcie prac nad
  tytułami znacznie większej wartości sprzedaży, efektem czego będzie pojawienie się więk-
  szych tytułów w 2018 r. i realizowanie wyższych przychodów w kolejnych latach;
   zwię kszenie nakładów na rozwój technologiczny Spółki w zakresie tworzenia architektury
  serwerowej i rozwiązań multiplayer;
   poszerzenie kanałów dystrybucyjnych o platformy stacjonarne (PC i konsole);
   budowanie spójnego portfolio pomiędzy platformami mobilnymi, a platformami stacjo-
  narnymi (PC i konsole);

  1 Ilość dotyczy premier na Google Play. Analogiczne gry mogły być następnie publikowane na innych platformach.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 5
  W ROKU OBROTOWYM 2017
   rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami (w tym największymi platformami dys-
  trybucji aplikacji i gier mobilnych: App Store, Google Play, Windows Store, BlackBerry
  World itp.);
   poszerzenie portfolio gier o n owe gatunki w celu otworzenia się na zupełnie nowy seg-
  ment graczy.

  Infografika . Gry wydane przez T -Bull S.A. w latach 2017 -2018 (do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania)
  Racing Xtreme Poker Online Best Sniper

  Boat Racing 3D Traffic Xtreme 3D Poker World

  Drag Rivals 3D
  Idle Racing GO
  Nitro Racing GO Traffic Clicker


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 6
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. gry T-Bull pobrane zostały 12,6 mln razy
  (średnia dzienna: ok. 265 tys. razy). Łączna ilość pobrań na dzień 31.12.201 7 r. wyniosła
  294,1 mln, a na dzień 3 1.03.201 8 r. 315,8 mln – według najlepszej wiedzy Spółki jest to więcej
  niż liczba pobrań wszystkich pozostałych polskich deweloperów gier mobilnych łącznie. Ilość
  pobrań przekłada się (w sposób pośredni) na wyniki finansowe Spółki.
  Wykres. Łączna liczba pobrań gier T -Bull  Prowadzona przez T -Bull działalność ma charakter globalny. Poniższe tabele przedstawiają
  udział poszczególnych krajów w ilości pobrań i w monetyzacji w przypadku gry Moto Rider
  GO.
  Tabel e. 10 krajów o największej liczbie pobrań i największej monetyzacji jednej z gier: Moto Rider GO ,
  wraz z informacją o Polsce
  ŚCIĄGNIĘCIA MONETYZACJA
  1 Indie 28,74%
  68,65%
  1 USA 17,57%
  64,65%
  2 Brazylia 15,37% 2 Japonia 8,77%
  3 Indonezja 4,79% 3 Brazylia 8,51%
  4 Rosja 4,11% 4 Indie 6,77%
  5 Turcja 3,68% 5 Rosja 6,39%
  6 Meksyk 3,60% 6 Niemcy 4,14%
  7 Argentyna 2,30% 7 Turcja 3,36%
  8 USA 2,24% 8 Wielka Brytania 3,17%
  9 Tajlandia 1,95% 9 Francja 3,03%
  10 Kolumbia 1,87% 10 Indonezja 2,94%
  20 Polska 0,55% 27 Polska 1,10%

  1 mln 10 mln
  50 mln
  100 mln
  200 mln
  300 mln 316 mln
  styczeń 2013 r. styczeń 2014 r. styczeń 2015 r. styczeń 2016 r. styczeń 2017 r. styczeń 2018 r. marzec 2018 r.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 7
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  4.2. Dofinansowanie w ramach konkursu „GameINN”
  11 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęła datowana na 5 grudnia 2017 r. informacja z Narodo-
  wego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z którą Spółce przyznane zostało dofinansowanie
  w ramach konkursu „GameINN” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020, Priory-
  tet I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2: „Sektorowe pro-
  gramy B+R”).
  Dofinansowany projekt pole ga na opracowaniu platformy „G -Camp” służącej do zarządzania
  treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.
  Wartość projektu opiewa na 6,2 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 4,3 mln zł.
  4.3. Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A.
  W wyniku przeprowadzonej oferty publicznej 75.000 istniejących akcji serii B oraz 145.000
  nowo emitowanych akcji serii C The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 8 września
  2017 r. Spółka przydzieliła inwestorom 42.856 akcji serii B The Dust S.A.
  Akcje zostały objęte po cenie jednostkowej wynoszącej 12,00 zł, w związku z czym łączna war-
  tość transakcji wyniosła 514.272,00 zł.
  Po opisanym zdarzeniu Spółka posiada 297.144 akcje The Dust S.A. (20,08% w kapitale zakła-
  dowym oraz 14,29% w ogólnej liczbie głosów).
  4.4. Działania związane z ofertą publiczną akcji oraz przeniesieniem notowań
  na rynek regulowany
  W 2017 r. Spółka prowadziła działania mające na celu przeprowadzenie przez nią oferty pu-
  blicznej do 100.000 akcji oraz przeniesienie notowa ń z NewConnect na prowadzony przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany. Na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania Spółka ubiega się o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finanso-
  wego prospektu emisyjnego .
  4.5. Działania związane z obligacjami
  29 maja 2017 r. Spółka dokonała terminowego, zgodnego z warunkami emisji, wykupu
  wszystkich obligacji serii A o wartości nominalnej 1,2 mln zł, które zostały wyemitowane
  29 maja 2015 r.
  25 maja 2017 r. Spółka dokonał a przydziału sześć sztuk n iezabezpieczonych obligacji na oka-
  ziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł., z czego dwie (400 tys. zł) zostały wyku-
  pione 30 marca 2018 r. (zgodnie z warunkami emisji), natomiast termin wykupu pozostałych
  czterech sztuk (800 tys. zł) zosta ła ustalona na 31 grudnia 2018 r.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 8
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. wyniosła
  1,9 mln zł.
  4.6. Odwołanie prognoz finansowych
  9 sierpnia 2017 r. Spółka podjęła decyzję o odwołaniu prognoz finansowych opublikowanych
  w dniu 28 października 2016 r. przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (system
  ESPI) .
  Powodami odwołania prognoz było :
  1. niespełnienie się założeń odnośnie liczby debiutów nowych tytułów gier oraz mniejszej
  sprzedaży z pojedynczego tytułu;
  2. podjęcie strategicznej decyzji o przeformatowaniu Spółki w kierunku wydawania tytułów
  o znacznie większej wartości sprzedaży z pojedynczego tytułu, związane z krótkotermino-
  wym zmniejszenie m liczby tytułów debiutujących na rynku, w zamian za wcześniejsze po-
  jawienie się większych tytułów w roku 2018 i realizowanie wyższych przychodów w kolej-
  nych latach;
  3. rozwój technologiczny Spółki i związane z tym przesunięcie (wobec założeń do wcześniej
  opublikowanych prognoz ) ciężkości prac projektowych Spółki w kierunku ro związań z za-
  kresu multiplayer oraz gier opartych na architekturze serwerowej.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie ma opublikowanych obowiązu-
  jących prognoz.
  4.7. Realizacja programu motywacyjnego
  Wpływ na Spółkę w 2017 r. miał wprowadzony 8 grudnia 2016 r. program motywacyjny, w ra-
  mach którego w grudniu 2016 r. z pracownikami Spółki podpisane zostały umowy objęcia
  łącznie 22.100 akcji serii D, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
  Celem programu było stworzenie mec hanizmu motywującego kluczowych pracowników
  Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost jej wartości.
  Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS 10 sierpnia 2017 r.
  5. Przewidywany rozwój Spółki
  Zgodnie z założeniami Spółka będzie realizować strate gię rozwoju przedstawioną w punkcie
  3.1.
  6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  W toku realizacji poszczególnych projektów T-Bull kreuje innowacyjne koncepcje i wdraża je
  w produkowanych grach. Spółka cały czas prowadzi działania w dziedzinie badań i rozwoju,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 9
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  które dotyczą zwłaszcza opracowywania nowych systemów mechanik monetyzacyjnych.
  Skutkuje to osiąganiem odpowiedniego poziomu ściągalności i monetyzacji gier studia T -Bull.
  7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
  Aktualna sytuacja finansowa T-Bull S.A. jest stabilna, co zostało przedstawione w zaudytowa-
  nym sprawozdaniu finansowym. Spółka reguluje wszystkie swoje zobowiązania finansowe,
  utrzymu jąc odpowiedni poziom płynności.
  W roku obrotowym 2017 Spółka wypracowała 5,4 mln zł zysku operacyjnego, 9,1 mln zł
  EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji) i 5,1 mln zł zysku netto, osią-
  gając przy tym wysoką rentowność na wszystkich poziomach wyników. Suma bilansowa na
  dzień 31 grudnia 2 017 r. wyniosła 14,9 mln zł, co oznacza 61% -owy wzrost r/r. 87% źródeł
  finansowania (sumy pasywów) stanowi kapitał własny.
  Spółka nie ma posiada aktywnych prognoz finansowych, jednak Zarząd zakłada wzrost rozwój
  T-Bull S.A. i związaną z tym poprawę wyników .
  8. Zatrudnienie
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. , w przeliczeniu na pełne etaty, Spółka zatrudniała 55 osób.
  9. Transakcje na akcjach własnych
  21 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi upoważnie-
  nia do nabywania przez Spółkę akcji w łasnych . Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie
  akcje zwykłe na okaziciela serii D, które zostały objęte przez pracowników Spółki w ramach
  programu motywacyjnego, o którym mowa w punkcie 3.7. Wysokość zapłaty za 1 akcję zo-
  stała ustalona na poziomie warto ści nominalnej akcji, tj. równej cenie, po jakiej akcje były obej-
  mowane przez pracowników.
  Nabywanie akcji w ramach upoważnienia może następować w okresie nie dłuższym niż 12
  miesięcy od rozpoczęcia notowań akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednak nie dłuższym niż 5 lat od dnia pod-
  jęcia uchwały, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w ca-
  łości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd .
  Celem nabywania akcji własnych jest realizacja postanowień programu motywacyjnego, sta-
  nowiącego, że Spółka ma prawo odkupu (w celu odsprzedaży pozostałym pracownikom
  uczestniczącym w programie motywacyjnym) , a pracownik (uczestnik programu m otywacyj-
  nego) ma obowiązek odsprzedaży akcji po cenie nabycia, jeżeli:

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 10
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  1) nastąpi rozwiązanie lub wygaśniecie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez Spółkę
  z uczestnikiem programu umowy o pracę lub gdy uczestnik programu będzie w trakcie
  okresu wypowiedzenia takiej umowy;
  2) nastąpi ciężkie naruszenie przez uczestnika programu jego obowiązków zawodowych;
  3) uczestnik programu prowadził będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  4) uczestnik programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za określone w regulami-
  nie k ategorie przestępstw.
  Z powodu wystąpienia okoliczności, o której mowa w powyższym punkcie 1):
   w 2017 r. Spółka nabyła łącznie 1700 akcji własnych o wartości nominalnej 170,00 zł, sta-
  nowiących 0,15% w kapitale zakładowym,
   w 2018 r. (do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) Spółka nabyła łącznie 425 akcji
  własnych o wartości nominalnej 42,50 zł, stanowiących 0,04% w kapitale zakładowym.
  Spółka w latach 2017 -2018 ( do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) nie zbyła akcji
  własnych, w związku z czy m wszystkie ww. akcje są akcjami zatrzymanymi.
  10. Oddziały (zakłady) Spółki
  Spółka nie posiada zakładów ani oddziałów .
  11. Zarządzanie ryzykiem
  Niniejszy punkt z awiera informacje na temat głównych czynników ryzyka związanych z Emi-
  tentem. Listy tej nie należy trak tować jako zamkniętej. Ze względu na złożoność i zmienność
  warunków prowadzenia działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym doku-
  mencie, czynniki mogą wpłynąć w sposób negatywny na działalność Emitenta i jego sytuację
  finansową .
  Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, ryzyka kredyto-
  wego, ryzyka istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynno-
  ści finansowej. Rachunkowość zabezpieczeń nie jest stosowana. Zarząd Emitent a prowadzi
  dzi ałalność, zwracając uwagę na minimalizację ekspozycji Spółki na wszystkie zdiagnozowane
  ryzyka.
  11.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowa-
  dzi działalność
  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Spółka prowadzi działalność g ospodarczą na rynku polskim, a także na rynkach zagranicz-
  nych. Znaczna część przychodów Emitenta pochodzi z obrotu zagranicznego, dlatego na po-

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 11
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  ziom przychodów Emitenta, oprócz rynku krajowego, wpływ mają przede wszystkim tenden-
  cje i sytuacja makroekonomicz na na światowych rynkach. Ewentualne spowolnienie gospo-
  darcze może negatywnie wpłynąć na osiąganą przez Emitenta rentowność oraz dynamikę
  rozwoju.
  Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu zależna jest od czynników makroekonomicz-
  nych, takich jak poziom PK B, poziom wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw do-
  mowych oraz poziom wydatków konsumpcyjnych. Należy wziąć pod uwagę, że Spółka nie ma
  wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana
  może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta i jego wyniki finansowe.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną p rzez Spółkę.
  Ryzyko walutowe
  Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast znaczna część
  przychodów realizowana jest w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Emitent ma do
  czynienia jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zm ian kursów walutowych. Na dzień spo-
  rządzenia niniejszego dokumentu ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w sto-
  sunku do USD i EUR. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż część przychodów Emitenta realizowa-
  nych w PLN jest również zależna od kursów walut, gdyż bazowe rozliczenie odbywa się w wa-
  lutach obcych i dopiero później, przed właściwym przekazaniem środków Emitentowi, nastę-
  puje techniczne przeliczenie na PLN według aktualnie obowiązujących kursów. Aprecjacja zło-
  tego względem USD i EUR może negatywnie wpłynąć w szczególności na przychody ze sprze-
  daży, co przy stałych kosztach wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie
  wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Emitent nie stosuje
  zabezpieczeń przed ryzykiem walut owym.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z nielegalnym ud ostępnianiem produktów Spółki
  Znaczna część przychodów Emitenta pochodzi z dystrybucji produktów za pośrednictwem
  kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produk-
  tów Emitenta bez zgody i wiedzy Emitenta. Pozyskiwanie p rzez konsumentów produktów
  Emitenta w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta oraz
  jego wyniki finansowe.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 12
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko konkurencji
  Rynek gier jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nie-
  rzadko o podobnej tematyce. Konkurencyjny rynek wymag a od Emitenta pracy nad ciągłym
  podwyższaniem jakości produktów, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów
  gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe
  produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zain teresowania określonymi produktami Emitenta
  na rzecz produktów konkurencji. Spółka działa na rynku międzynarodowym, stąd negatywny
  wpływ na jej działalność może mieć aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świe-
  cie.
  Spółka narażona jest na ryzyko konku rencji przede wszystkim w ujęciu generalnym, jako pod-
  miot oferujący produkty rozrywki elektronicznej. Branża aplikacji multimedialnych jest
  branżą, w której kluczową rolę odgrywa innowacyjność, dostęp do nowych technologii i ciągła
  dbałość o optymalizację kosztową. Ze względu na profil, a także szeroki zasięg geograficzny
  działalności, Spółka do grona swoich konkurentów zalicza szereg podmiotów zajmujących się
  tworzeniem gier w Polsce i na świecie.
  Jednocześnie Spółka jest zdania, że w ujęciu jednostkowym, dzięki wysokiemu zróżnicowaniu
  produktów, możliwe jest silne minimalizowanie konkurencji ze strony produktów innych pod-
  miotów z branży. Gry oferowane przez poszczególnych producentów różnią się pod wzglę-
  dem prezentowanej tematyki, co powoduje, że każdy pro ducent może znaleźć na rynku swoją
  niszę, pod warunkiem, że zdoła wytworzyć produkcję nowatorską lub taką, która zaciekawi
  potencjalnego gracza. Powyższe powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności rynku
  rozrywki elektronicznej.
  Rynek produkcji gier jest rynkiem rozwijającym się, w związku z czym istnieje ryzyko pojawie-
  nia się nowych podmiotów konkurencyjnych wobec Emitenta, które będą oferować produkty
  podobne do produktów Emitenta. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania
  produktami Emit enta wśród konsumentów na wybranych lub wszystkich rynkach geograficz-
  nych, na których Spółka prowadzi działalność. Istotne zwiększenie poziomu konkurencji na
  rynkach, na których Spółka prowadzi działalność może negatywnie wpłynąć na działalność
  operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 13
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ryzyko zw iązane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych
  Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emi-
  tenta mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie,
  do osłabienia pozycji Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może
  mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów
  Znacząca część przychodów Emitenta pochodzi z dystrybucji gier przez kluczowych odbior-
  ców, tj. między in nymi Google Inc ., Microsoft Corporation , Apple oraz BlackBerry , którzy są jed-
  nocześnie jednymi z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie, za pośrednictwem
  prowadzonych przez nich cyfrowych platform dystrybucyjnych. Ewentualna rezygnacja któr e-
  goś z wymienionych odbiorców z oferowania gier Emitenta może mieć znaczący negatywny
  wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Ponadto umowy o dystrybucję
  dotyczą określonych produktów Emitenta, których specyfikacja jest elementem umowy . Ist-
  nieje ryzyko nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu Emitenta do dystrybucji, co może ogra-
  niczyć wynik finansowy Emitenta realizowany na sprzedaży danego produktu.
  Wyżej wymienieni odbiorcy są kluczowymi dystrybutorami produktów Emitenta na dzień spo-
  rządzenia niniejszego dokumentu , jednakże ich struktura może ulec zmianie. Zmiana ta może
  być uwarunkowana popularnością poszczególnych platform, która jest pochodną zaintereso-
  wania poszczególnymi modelami urządzeń mobilnych dających dostęp do ściśle okreś lonej
  platformy.
  Z uzależnieniem od kluczowych odbiorców związane jest także ryzyko niewywiązywania się
  lub nienależytego wywiązania się z warunków umów, co może skutkować utratą kluczowych
  klientów lub nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacj i lub nieterminową rea-
  lizację umów.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów
  Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia
  się nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą
  się wpisywać. Podobnie nowy produ kt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych pre-

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 14
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  ferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę tren-
  dów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. ce-
  chujący się wysoką innowacyjnoś cią, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytua-
  cje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii
  Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Ry-
  nek nowych tech nologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność cią-
  głego monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania
  się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Emitenta
  do zmienia jących się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działal-
  ność operacyjną Emitenta i jego wyniki finansowe.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia
  Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kam-
  panie walcząc e z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier oraz promujące zdrowy, ak-
  tywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie
  się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapo-
  trzeb owania na produkty oferowane przez Emitenta, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć
  na jego wyniki finansowe.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku
  Na polskim rynku pracy, na którym Spółka pozyskuje pracowników i współpracowników, wi-
  doczny jest deficyt wysoko wykwalif ikowanych pracowników z sektora IT, przy jednoczesnym
  wysokim popycie na takich specjalistów. Powyższe może powodować trudności w znalezieniu
  przez Spółkę pracowników z wystarczającym wykształceniem i doświadczeniem. Co więcej,
  większość szkół wyższych w P olsce nie oferuje edukacji w kierunku zawodów związanych
  z projektowaniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ry-

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 15
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  zyko, że Spółka będzie miała czasowe problemy ze znalezieniem osób o spełniających jej ocze-
  kiwania kwalifikac jach i doświadczeniu w zakresie programowania. Z uwagi na powyższe, nie
  można wykluczyć, iż w przyszłości nieunikniony będzie wzrost kosztów zatrudnienia, w tym
  również kosztów ponoszonych w celu utrzymania kluczowych dla Spółki pracowników.
  Według najleps zej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko nieuzyskania zakładanych wpływów z emisji akc ji
  Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka prowadzi działania mające na celu
  przeprowadzenie przez nią oferty publicznej do 100.000 akcji oraz przeniesienie notowań
  z NewConnect na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek
  regulowany.
  W przypadku, gdy cena emisyjna nowych akcji zostanie ustalona na poziomie niższym od za-
  kładanego, bądź w przypadku, gdy nie wszystkie nowe akcje zostaną objęte (lub nie zostaną
  objęte wcale) , wpływy z emisji będą niższe niż zakładane. W t akim przypadku Emitent będzie
  finansował inwestycje ze środków własnych, a w razie potrzeby oraz w miarę posiadanej zdol-
  ności kredytowej oraz płynności finansowej, przy pomocy finansowania dłużnego. Może to
  wydłużyć termin osiągnięcia zakładanych celów str ategicznych. Dodatkowo zwiększenie kosz-
  tów finansowych związane z korzystaniem z finansowania dłużnego może negatywnie wpły-
  nąć na wyniki finansowe Emitenta.
  11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
  Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu
  Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know -how osób stanowiących
  zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadrę zarządzającą i kadrę kierowniczą
  Emitenta. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy
  oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu
  pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłyną ć na jakość danej gry oraz
  na termin jej oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emi-
  tenta. Podobnie utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Emitenta
  może wpłynąć na okresowe pogorszenie wyników finans owych Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 16
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ryzyko związane z opóź nieniami w produkcji gier
  Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika
  ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych
  oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokr otnie, rozpoczęcie kolejnego etapu
  produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ry-
  zyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie
  w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założone go harmonogramu produkcji może spowo-
  dować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży okre-
  ślonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Emitenta oczekiwanych wyników finanso-
  wych.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta
  Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opi-
  nie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali re-
  cenzujących gry oraz na platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji pro-
  duktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zau-
  fania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytua-
  cja wymagałaby od Emitenta przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketin-
  gowe mające na celu neutralizację neg atywnych opinii o Emitencie, a także mogłaby negatyw-
  nie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie neg atywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi
  Według dostępnych informacji wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani
  administracyjne, mające istotny wpływ na działalno ść Emitenta . Jednak działalność Emitenta
  w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentual-
  nymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera
  także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zo-
  bowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów
  i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny spo-
  sób wpłynąć na renomę Emitenta, a w konsekwencj i na jego wyniki finansowe.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 17
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko ros zczeń z zakresu praw własności intelektualne j
  Emitent w zakresie swojej działalności wykorzystuje elementy dostarczane przez podmioty
  zewnętrzne. Umowy z dostawcami przewidują możliwość korzystania przez Spółkę z zakupio-
  nej technologii bez ograniczeń rzecz owych i czasowych. Ponadto Spółka działa na podstawie
  uzyskanych licencji, dlatego istnieje ryzyko, że podmioty zewnętrzne, biorąc pod uwagę nie-
  precyzyjne postanowienia umów licencyjnych, będą w posiadaniu praw własności intelektu-
  alnej do poszczególnych mo dułów bądź projektów gier.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko zwią zane z utratą płynności finansowej
  Emitent może być narażony na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobo-
  wiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Emitent jest narażony na ry-
  zyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych
  wobec Emitenta, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe,
  przy użyciu których dystrybuowane są produkty Emitenta. Takie zjawisko może mieć nega-
  tywny wpływ na płynność Emitenta i powodo wać m.in. konieczność dokonywania odpisów
  aktualizujących należności.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na dział alność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych
  Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elek-
  trycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne,
  dzia łania wojenne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Emi-
  tenta albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejsze-
  nie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów. Wskazane okoliczności mogą m ieć
  znaczący, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 18
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ryzyko czynnika ludzkiego
  W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowani są wyłącznie pracownicy zatrudnieni
  w oparciu o umowę o pracę. Czynności dokonywane przez pracowników w ramach pracy
  mogą prowadzić do powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem obo-
  wiązków przez pracowników. Takie działania mogą mieć charakter działań zamierzonych
  bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w procesie produkcji gier. Zisz-
  czenie się tego typu ryzyka prowadz ić może w dalszej kolejności do pogorszenia wyników fi-
  nansowych Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na d ziałalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko wypadków przy pracy
  Działalność, w którą zaangażowani są pracownicy lub osoby współpracujące z Emitentem po-
  woduje obarczenie działalności Emitenta ryzykiem zajścia wypadków przy pracy. Zdarzenie
  takie może skutkować opóźnieniami w procesie projektowania gier i związanym z tym niewy-
  konywaniem umów w określonym terminie. Innym skutkiem wypadków przy pracy mogą być
  roszczenia odszkodowawcze wobec Emitenta. Sytuacje takie mogą mieć negatywny wpływ
  na wynik finan sowy Emitenta, a także na jego renomę.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki opisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów
  Emitent w procesie produkcji swoich aplikacji współpracuje z podmiotami zewnętrznymi.
  W szczególności, Emitent korzysta z silnika (główna cześć kodu aplikacji) Unity 3D, wykupując
  okresowo subskrypcję z dostępem do tej technologii. Ewentualne niewywiązanie się z umów
  przez podmioty zewnętrzne może skutkować opóźnieniem realizacji zamówień przez Emi-
  tenta, co z kolei może powodować konieczność poniesienia przez Emitenta dodatkowych, nie-
  przewidzianych kos ztów. W dłuższej perspektywie, niewykonywanie zobowiązań przez klu-
  czowego klienta może prowadzić do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a klu-
  czowym klientem, na skutek czego znaczącemu zmniejszeniu uległyby przychody Emitenta
  z działalności opera cyjnej.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 19
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ryzyko związane z awarią sprzę tu wykorzystywanego w działalności Spółki
  Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektro-
  nicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa
  do natychmiastowego usunięcia, Spó łka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania
  części swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić
  także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub
  utrata danych kluczowych dla d anego projektu może spowodować niemożność wykonania
  zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów,
  co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
  Dodatkowo, działalność polegająca na wymianie danych w ramach systemu teleinformatycz-
  nego może stać się przedmiotem ataku ha ckerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia
  lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania produktów Spółki. Materializacja powyż-
  szego ryzyka mogłaby mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki, w szczególności na koszty zwią-
  zane z koniecznością poczynienia nakładów na usunięcie skutków ataku. Ponadto, istnieje ry-
  zyko wykradnięcia poufnych danych dotyczących, np. aktualnie opracowywanej gry.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji
  Funkcjonalność niektór ych produktów Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo
  w stosunku do produktów podmiotów konkurencyjnych. Taka procedura może prowadzić
  do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, na-
  ruszenia praw autorskich lub d opuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia po-
  stępowań w tym zakresie.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową
  Emitent zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć,
  że w działalności Emitenta ziszczą się ryzyka ubezpieczeniowe w wym iarze przekraczającym
  zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane, nieobjęte w żad-
  nym zakresie ochroną ubezpieczeniową. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wy-
  nik z działalności Emitenta.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 20
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta
  Głównymi celami Emitenta jest m.in. tworzenie gier najwyższej jakości, na wszystkie możliwe
  rynki i platformy mobilne, rozwijanie produkcji gier, prowadzenie badań i analizy rynku, ma-
  jące na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań w nowo powstających grach, zwiększanie
  zatrudnienia.
  Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicz-
  nej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swo-
  jej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wyklu czyć, że na skutek zmian w oto-
  czeniu zewnętrznym, Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją stra-
  tegię.
  Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane
  nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą
  kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi zna-
  czący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących
  koniecznością nabycia nowych urząd zeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na
  realizację strategii przez Emitenta i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści, niż pierwot-
  nie zakładane.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia ninie jszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko wprowadzenia nowych platform
  Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie
  można wyklu czyć wprowadzenia nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych syste-
  mów mobilnych), które szybko staną się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, że Spółka
  nie będzie miała możliwości produkowania gier na nowe platformy wystarczająco wcześnie,
  by zapewnić zastąpienie wpływów z gier na dotychczasowe platformy, wpływami z produktów
  na nowe platformy. Ponadto w takiej sytuacji Spółka będzie zmuszona do poniesienia dodat-
  kowych kosztów w celu przystosowania produkcji do nowych platform. Wskazane okolic zno-
  ści mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 21
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ryzyko podlegania umów prawu obcemu
  W ramach swojej działalności Emitent zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże
  się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powsta-
  nia pomiędzy Emitentem a jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie
  prawo państwa zagranicznego. Spółka zawarła także umowy, z których spory poddane zostały
  sądowi państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Emitent może być zmuszony
  do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywne go wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego
  Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością w zakresie popytu konsu-
  mentów na produkty rozrywki elektronicznej. Na zainteresowanie graczy produktami Emi-
  tenta wpływ mają m.in. czynniki niezależne od Emitenta, jak panujące aktualnie trendy, czy
  gusta konsumentów. Istotny dla osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest również poziom ja-
  kości produktów znajdujących się już na rynku i stanowiących bez pośrednią konkurencję
  dla produktów Emitenta (w szczególności gier o zbliżonej tematyce), co determinuje ryzyko
  stworzenia przez Emitenta produktu, który nie spotka się z wystarczającym zainteresowa-
  niem ze strony potencjalnych klientów.
  Do kosztów związany ch z produkcją i wprowadzeniem na rynek nowej gry należą przede
  wszystkim wydatki poniesione na produkcję i aktualizację gry oraz wydatki na marketing. Ren-
  towność danej gry i związana z tym możliwość pokrycia wydatków poniesionych w ramach
  procesu jej prod ukcji jest bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym danej gry, którego
  skalę można mierzyć przychodami ze sprzedaży i wielkością popytu.
  Istnieje ryzyko, że nowa gra Emitenta, ze względu na czynniki, których Emitent nie mógł prze-
  widzieć, nie odniesie sukc esu rynkowego. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik
  finansowy Emitenta. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Emitenta.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki o pisany powyżej czynnik ryzyka na dzień sporządze-
  nia niniejszego dokumentu nie ma oraz nie miał w przeszłości istotnie negatywnego wpływu
  na działalność prowadzoną przez Spółkę.
  11.3. Czynniki ryzyka regulacyjne
  Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią zmie-
  niające się przepisy prawa, w szczególn ości w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, sys-
  temu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów
  prawa i ich wykładni może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 22
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Dodatkowo zmienność polskich przepisów praw a uzależniona jest od zmian regulacji praw-
  nych dokonywanych na szczeblu unijnym. Zmiany przepisów unijnych powodują konieczność
  ich implementacji do prawa krajowego.
  Należy zaznaczyć, że Spółka nie ma wpływu na kształtowanie się przepisów prawa oraz ich
  interpretacji, może jedynie, z zachowaniem wszelkiej staranności dostosowywać się do zmie-
  niającego otoczenia prawnego. Taka postawa nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka prezen-
  towania odmiennych stanowisk w interpretacji przepisów po stronie Emitenta oraz o rganów
  administracyjnych czy sądów. Każda rozbieżność stanowisk może skutkować powstaniem zo-
  bowiązań finansowych Emitenta, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki fi-
  nansowe Emitenta.
  Ryzyko zmian otoczenia prawnego
  Zmiany przepisów prawa, zarówno polskich, jak i tych regulujących funkcjonowanie Spółki na
  innych docelowych rynkach, w tym w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni
  wpływ na działalność rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcję gier,
  dotyczących zagadnień praw własności intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprze-
  dażą produktów Spółki (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego ), mogą niekorzystnie od-
  działywać na działalność prowadzoną przez Spółkę . W szczególności mogą one powodować
  zwiększenie kosztó w jej funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości
  marż zawartych w cenach poszczególnych gier, wprowadzenie określonych ograniczeń admi-
  nistracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów
  prawa budzącyc h wątpliwości interpretacyjne, może zaistnieć stan niepewności co do obo-
  wiązującego stanu prawnego i wynikających z niego skutków, co z kolei może pociągnąć
  za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub reali-
  zację jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych
  przepisów prawa.
  Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Spółkę , ryzyko stanowi ewentualne
  wprowadzenie przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży gier przeglądarkow ych
  i mobilnych, w tym np. przepisów ograniczających grupy wiekowe konsumentów, do których
  produkty Spółki mogą być kierowane. Ewentualne zaostrzenie przepisów regulujących sprze-
  daż produktów oferowanych przez Spółkę może negatywnie wpłynąć na wyniki sprze daży,
  a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki .
  Specyfika produktów Spółki sprawia, że ich treści mogą nie spełniać nietypowych wymagań
  stawianych przez przepisy prawa. Gry muszą być dostosowane do tematyki i celu, w związku
  z czym nierzadko zawierają p rzemoc, wulgarny język i treści niedozwolone dla osób niepełno-
  letnich. Jednocześnie, w rzeczywistości trudno jest ograniczyć dzieciom i osobom młodym
  kontakt z produktami przeznaczonymi dla osób dorosłych, jeśli produkty te są powszechnie

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 23
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  dostępne. Istniej e zatem ryzyko wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na okre-
  ślonym rynku, na którym działa Spółka , które mogłyby wykluczyć część produktów Spółki
  z obrotu. Takie specyficzne uregulowania mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność Spółki
  i doprowad zić do spadku wyników sprzedaży, a co za tym idzie, do pogorszenia wyników fi-
  nansowych Emitenta .
  Ryzyko związane z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi modelu F2P
  W lutym 2014 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z organami krajowymi
  odpo wiedzialnymi za egzekwowanie prawa i z największymi firmami technologicznymi
  z branży gier. Celem konsultacji było znalezienie rozwiązania, które miało zapobiegać proble-
  mom konsumentów z grami w modelu F2P. W opinii członków Komisji Europejskiej klienci,
  a zwłaszcza dzieci, potrzebują większej ochrony przed niespodziewanymi i niechcianymi kosz-
  tami związanymi z dodatkowymi płatnościami wewnątrz gry, które występują w znaczącej
  większości gier w modelu F2P.
  W związku z tym, Komisja Europejska podejmowała dzia łania mające na celu doprowadzenie
  do tego, aby gry F2P nie były nazywane darmowymi grami. W wyniku współpracy z Komisją
  Europejską, we wrześniu 2014 r . Google zabroniło twórcom aplikacji opartych na mikropłat-
  nościach nazywania ich darmowymi, nakazując umi eszczanie informacji „zakupy w aplikacji”.
  W listopadzie 2014 r. podobną politykę wprowadził App Store. Zmiana nazwy typu gier korzy-
  stających z systemu mikropłatności z F2P na nazwę, w której nie występuje słowo „free” może
  niekorzystnie wpłynąć na rozpows zechnienie gier i pozyskanie nowych graczy. Komisja Euro-
  pejska może w przyszłości podejmować kolejne kroki w celu ochrony praw konsumentów
  i negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej wyniki finansowe.
  Ryzyko związane z prawem pracy
  Dla działalności Em itenta znaczenie mogą mieć zmiany przepisów dotyczących zatrudniania
  pracowników, w tym obcokrajowców, przede wszystkim w zakresie wymogów związanych
  z zabezpieczeniem socjalnym pracowników, zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym
  obszarze mogą mieć wpł yw na poziom kosztów ponoszonych przez Emitenta. Dodatkowo
  znaczący wpływ na działalność Emitenta mogą mieć podwyżki płacy minimalnej oraz zmiany
  w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych, które mogą zwiększyć koszty pracy pono-
  szone przez Emitenta.
  Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego
  Istotne znaczenie dla Spółki mają zmiany w zakresie prawa podatkowego zarówno krajowego,
  jak i zagranicznego. Praktyka organów skarbowych, jak również orzecznictwo sądowe w za-
  kresie prawa podatkowego nie są jed nolite. Rodzi to potencjalne ryzyko przyjęcia przez or-
  gany podatkowe odmiennej od Spółki interpretacji przepisów, co w konsekwencji może pro-
  wadzić do powstania zaległości płatniczych wobec organów skarbowych.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI S t r o n a | 24
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  Ze względu na podleganie niektórych umów zawier anych przez Spółkę przepisom kontrahen-
  tów z zagranicy, Spółki dotyczy ryzyko podatkowe wynikające z obowiązku podlegania zagra-
  nicznym jurysdykcjom podatkowym w związku ze sprzedażą do klienta bezpośredniego.
  Dodatkowe ryzyko stanowią zmiany stawek podatkó w pośrednich, które mogą negatywnie
  wpłynąć na sytuację finansową Spółki . Ewentualne zmiany w wysokości podatku VAT mogą
  niekorzystnie wpływać na rentowność sprzedawanych usług w związku z obniżeniem popytu
  ze strony finalnych odbiorców.
  Ryzyko związane z wprowadzeniem przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży
  produktów Emitenta
  Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Emitenta, ryzyko stanowi ewentualne
  wprowadzenie przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży tego typu produktów,
  w tym np . ograniczających grupy
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  1
  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINA NSOWEGO

  W dniu 30 -04 -2018 roku Zarząd Spółki zatwierdził i opublikował sprawozdanie finansowe T-BULL
  S.A. sporządzone za 2017 rok.

  1. Informacje o Spółce
  T-BULL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z o graniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
  Wspólników Spółki T -BULL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjętą w dniu 26 marca 2015
  roku w obecności notariusza Małgorzaty Lenart z Kancelarii Nota rialnej Małgorzata Lenart, Ilona
  Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu (Rep. A Nr 2173/2015). Przekształcona Spółka, w dniu 12
  października 2015 roku została wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000579900.

  Siedziba Spółki mieści się w e Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej 33 .

  Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 021496967 .

  Głównym przed miotem działalności Spółk i jest :

  PKD 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem ,
  PKD 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  PKD 62.09.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  PKD 63.11.Z pozostała działalność usługowa w z akresie technologii informatycznych
  i komputerowych,
  PKD 63.12.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność,
  PKD 74.10.Z działalność portali internetowych, działalność w zakresie specjalistycznego
  projektowania,
  PKD 85 .59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  PKD 85.60.Z dział alność wspomagająca edukację,
  PKD 85.60.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

  2. Czas trwania Spółki

  Czas trwania Spółki jest nieozn aczony.

  3. Okresy, za które prezentowane są historyczne informacje finansowe
  Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe:
  ▪ od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:
  ▪ od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 r.

  4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki
  Zarząd Spółki:
  ▪ Fijałkowski Damian,
  ▪ Zwoliński Grzegorz.

  Rada Nadzorcza Spółki:
  ▪ Łapczyński Radosław,
  ▪ Niklewicz Paweł ,
  ▪ Kłysz Krzysztof ,


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  2
  ▪ Gre cz ner Bartosz,
  ▪ Ratymirski Wojciech ,

  5. Wsk azanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawiera dane łączne
  Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych . Spółka
  nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

  6. Wskazan ie, czy Emitent jest jednostką dominując, wspólnikiem jednostki współzależnej lub
  znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Spółka jest znaczącym inwestorem w stosunku do The Dust Sp. z o.o.
  Spółka jest jednostką dominu jącą dla TBULL Limited z siedzibą w Hong Kongu.
  Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ jej
  jednostka podporządkowana - TBULL Limited z siedzibą w Hong Kongu - w okresie objętym
  sprawozdaniem finansowym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie rozpoczęła
  działalności operacyjnej. Dodatkowo na dat ę sprawozdania zosta ły podj ęte dzia łania w celu
  wykre ślenia sp ółki T -Bull Limited z rejestru sp ółek w Hong Kongu.

  Spółka odstąpiła od konsolidacji na podst awie art. 58. 1. ustawy o rachunkowości zgodnie z którym
  konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są
  nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 tj. rzetelnie i jasno przedstawiając
  sytuac ję majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W związku z tym iż T -Bull Limited nie
  rozpoczęła działalności odstąpienie od konsolidacji nie narusza obowiązku z art. 4 u.1 ustawy.

  7. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe o raz dane
  porównywalne nastąpiło połączenie spółek
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w roku poprzednim nie nastąpiło połączenie
  spółek.

  8. Założenie kontynuacji działania
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować
  działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi
  zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie
  istnieją okoliczności wskazujące na zagrożen ie kontynuowania działalności.

  9. Porównywalność danych
  Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób
  zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we
  wszystkich prezentowanyc h okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę
  przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów w
  okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach
  rachun kowych .

  10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów
  (także amortyzacji) ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu
  sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych

  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawa o
  rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.

  Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesion e na ich
  nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  3
  10.1 Wartości Niematerialne i P rawne

  10.1.1 . Nabyte Wartości Niematerialne i Prawne

  W dacie przyjęcia aktywa do użytkowania spółka ujmuje wartości niematerialne i prawne w ewidencji
  według cen naby cia Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się
  do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
  ✓ prawa majątkowe,
  ✓ autorskie prawa majątkowe,
  ✓ licencje,
  ✓ koncesje,
  ✓ prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarow ych, wzorów zdobniczych lub
  użytkowych,
  ✓ koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
  ✓ wartość firmy,
  ✓ know -how
  o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z
  prowadzoną działalnością gospodarczą alb o oddane do używania na podstawie umowy najmu,
  dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

  10.1.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac rozwojowych
  Wartość początkowa aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakr esie stanowi suma
  wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia
  kryteria ujmowania ich w bilansie. Jako koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka traktuje
  projekty gier F2P (dostępnych za darmo na platformach mobilnych) zaprojektowanych w znacząco
  odmienny sposób, przy użyciu odmiennego algorytmu. Każda nowa gra podawana jest testom w celu
  stworzenia optymalnego modelu monetyzacji, bazującego na zachowaniu gracza w produkcjach.
  Aktywa niematerialne powstałe na wskutek prowadzenia prac rozwojowych dzieli się na zakończone
  (przyjęte na ewidencję wartości niematerialnych i prawnych) oraz prace w toku realizacji, które do
  momentu ich zakończenia prezentowane są w bilansie w pozycji długoterminowe rozliczenia
  między okresowe.

  10.1.3. Amortyzacja Aktywów Niematerialnych i Prawnych

  Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem gier na urządzenia mobilne podlegają
  amortyzacji liniowej przez okres od 24 -60 miesięcy na podstawie oszacowań Zarządu Spółki co do
  możli wości czerpania korzyści ekonomicznych i możliwości generowania przychodów.
  Inne niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej użyteczności,
  według następujących zasad:
  ✓ nabyte licencje 20 -50 %,
  ✓ nabyte grafiki 20 -30%,
  ✓ nabyte modele 3D 20 -30% ,
  ✓ wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł są
  umarzane w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.

  Na dzień bilansowy , Spółka ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza
  wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to
  wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżona do bieżącej wartości , tych przewidywanych
  przyszłych korzyści ekonomicznych lub ceny sprzedaży netto. O dpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

  10.2 . Rzeczowe Aktywa Trwałe

  Za rzeczowe aktywa trwałe uznaje się:
  ✓ grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  4
  ✓ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe j i wodnej,
  ✓ urządzenia techniczne i maszyny,
  ✓ środki transportu,
  ✓ inne przedmioty
  kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie
  używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na
  podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
  Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na
  podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy
  spełnia ją warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o ra chunkowości.
  Środki trwałe kontrolowane przez jednos tkę, o wartości początkowej od 2.500,00 zł do wartości
  nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki
  majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej
  niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do ko sztów materiałów.
  Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z
  Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
  Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
  ekonomicznej użyteczno ści, które kształtuje się następująco:
  Budynki 10 -40 lat
  Urządzenia techniczne i maszyny 4 -25 lat
  Środki transportu 2,5 -5 lat
  Pozostałe środki trwałe od 4 lat

  10.4. Inwestycje długoterminowe

  Inwestycje długoterminowe w jednostkach podporządkowanych wyce nia się według ceny nabycia
  pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .

  10.5. Inwestycje krótkoterminowe

  Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.
  Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się według
  skorygowanej ceny nabycia .

  10.6. Należności krótkoterminowe i długoterminowe

  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po
  uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

  10 .7. Transakcje w walucie obcej

  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu średniego NBP. Rozchód środków pieniężnych w walucie obcej z rachunków
  własnych dokonywany jest wg metody „pierws ze przyszło - pierwsze wyszło” (FIFO).
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyrażone w walutach obcych
  wycenia się po średnim kursie NBP, obowiązującym na ten dzień.

  Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przych odów (kosztów) finansowych
  per saldo . Operacje przewalutowania środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych na walutę
  PLN dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayPal wyceniania się według
  kursu faktycznie zastosowanego.

  10.8. Śro dki pieniężne i inne aktywa pieniężne  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  5
  Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominaln ej.

  10.8. Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
  okresów. Koszty p odlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych są rozliczane
  proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypad ających na bieżący okres sprawozdawczy i są preze ntowane w pozostałych rezerwach.

  10.9. Rezerwy i akty wa z tytułu odroczonego podatku
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
  wynikający ze zdarzeń przes złych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
  obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne,
  oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej
  w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice
  dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

  Wysokość r ezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
  podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku
  realizacji różnic przejściowych.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do od liczenia od podatku dochodowego , w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
  które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

  10.10. Zobowiązania

  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań
  dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych .

  10.11 . Przychody ze sprzedaży

  Spółka generuje przychody: z reklam wyświetlanych w aplikacjach, z mikropłatności oraz ze
  sprzed aży licencji na oprogramowanie.
  W przypadku przychodów z mikropłatności i licencji momentem rozpoznania przychodu jest moment
  potwierdzenia transakcji jako zakończonej przez kontrahenta i jednoczesnego przekazania środków
  pieniężnych do dewelopera (Spółki).
  Przychód z wyświetlanych reklam jest należny po zakończonej konwersji użytkownika
  i zatwierdzeniu tego przez system reklamo dawcy.

  10.12 . Kredyty bankowe i pożyczki

  Kredyty bankowe i pożyczki wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
  pomocą efektywnej stopy zwrotu.

  10.13 . Inne z obowiązania finansowe

  Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
  finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według
  wartości godziwej.

  Zobowiązania finansowe , z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, wycenia się nie później niż na koniec
  okresu sprawozdawczego, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  6

  10.14 . Kapitały

  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze
  sądowym.

  Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.

  11. Średnie kursy w ym iany złotego w stosunku do EURO

  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich
  kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały
  się następująco:

  Okres obrotowy Śred ni kurs w okresie 1 Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
  01.01 – 31.12.201 7 4,2576 4,1709 4,4240 4,1709
  01.01 – 31.12.2016 4,3757 4,2355 4,5035 4,4240
  1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego mi esiąca w danym okresie

  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
  ▪ bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego ok resu,
  ▪ rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w
  odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w danym okresie.
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości
  wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymi any.

  12. Wybrane dane finansowe Emitenta w przeliczeniu na EURO

  Okres 01.01. – 31.12.2017 r. tys. zł tys. EURO
  Przychody netto ze sprzedaży produk tów, towarów i materiałów 8 231 1 933
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 377,17
  1 262,96
  Zysk (strata) brutto 5 829,50 1 369,20
  Zysk (strata) netto 5 107,53
  1 199,63
  Aktywa razem 14 861,79 3 563,21
  Aktywa trwałe 13 062,37 3 131,79
  Aktywa obrotowe 1 799,26 431,38
  Kapitał własny 12 956,83 3 106,48
  Kapitał akcyjny 112,41

  26,95
  Zobowiązania razem 1 904,7 456,66
  - w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 904,7 456,66
  Liczba akcji – w szt. 112,40 26,95
  Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO ) 11,53 2,76
  Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO) 4,54 1,05
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 722,63
  1 813,85
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 694,19
  -1807,17
  Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci finansowej 270,05 63,43
  Zmiana stanu środków pieniężnych -512,40 -120,35

  Okres 01.01. – 31.12.2016 r. tys. zł tys. EURO
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 498,54 1 94 2,21
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 172 ,24 1 410, 57
  Zysk (strata) brutto 5 973,72 1 36 5,20


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  7
  Zysk (strata) netto 4 995,01 1 141,53
  Aktywa razem 9 229,86 2 086,32
  Aktywa trwałe 8 389,63 1 896,39
  Aktywa obrotowe 840,22 189,92
  Kapitał własny 7 849,29 1 774,25
  Kapitał akcyjny 110,2 0 24,91
  Zobowiązania razem 1 380,56 312,06
  - w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 380,56 312,06
  Liczba akcji – w szt. 1 102 000,00 1 102,00
  Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO) 7,12 1,61
  Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO) 4,66 1,0 6
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 536, 09 1722,26
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 641,90 - 1 746,44
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 303,90 - 69,43
  Zmiana stanu środków pieniężn ych - 410,22 - 93,72

  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
  ▪ bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego o kresu,
  ▪ rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w
  odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w danym okresie.
  Przeliczenia dokonano zgodnie z e wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości
  wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

  13. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości

  13.1. Nakłady na gry w budowie

  Ustawa o rachunkowości (dalej ust awa) jak i MSR 38 „Wartości niematerialne” przewidują, że do
  aktywów niematerialnych można zaliczać prace rozwojowe po spełnieniu ściśle określonych
  warunków. Zgodne z art. 33 ust 2 ustawy koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych
  przez jednostkę n a własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem
  technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
  1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych
  wiarygodni e określone;
  2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio
  udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub
  stosowaniu technologii;
  3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryt e, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych
  produktów lub zastosowania technologii.

  Za dzień przyjęcia prac rozwojowych jednostka przyjmuje dzień pierwszego debiutu na rynku. Do
  tego dnia koszty wytworzenia gier prezentowane są w pozycji rozlicze ń międzyokresowych. W
  momencie, kiedy następuje debiut gry wydatki spełniające definicję art. 33 ust. 2 ustawy przenoszone
  są do wartości niematerialnych i prawnych.
  W ujęciu rachunkowym proces budowy gry można więc podzielić na t rzy etapy:
  1) etap 1 – wydat ki, które nie spełniają definicji art. 33 ust.2 ustawy są traktowane jako koszty prac
  badawczych i ujmowane w wyniku okresu,
  2) etap 2 – wydatki od momentu, kiedy spełniają definicję art. 33 ust.2 ustawy do momentu
  pierwszego debiutu na rynku (tzw. gry w budo wie) ujmowane są w pozycji innych
  długoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
  3) etap 3 – wydatki, które spełniają definicję art. 33 ust. 2 ustawy od momentu debiutu gry
  przekwalifikowane są do pozycji Wartości niematerialne i prawne – Koszty zakończonych pr ac
  rozwojowych i od miesiąca następującego po debiucie podlegają amortyzacji.


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  8
  Rozpoczęcie amortyzacji zakończonej gry następuje nie wcześniej niż po przyjęciu składnika wartości
  niematerialnej do używania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
  uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności składnika wartości niematerialnych.
  Wg MSR 38 do aktywów niematerialnych można zaliczyć koszty prac rozwojowych zakończonych
  (gotowe gry) oraz niezakończonych (gry w fazie realizacji). Warunkie m zakwalifikowania prac
  rozwojowych związanych z produkcją gier do aktywów niematerialnych jest jednak spełnienie łącznie
  następujących warunków:
  a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych
  tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
  b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
  c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
  d) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwa rzał prawdopodobne przyszłe
  korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na
  produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub -
  jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę - użytecz ność składnika wartości
  niematerialnych;
  e) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć
  ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości
  niematerialnych;
  f) możliwość wiarygodnego ustalenia nak ładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które
  można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

  Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, jednostka traktuje wydatki jako koszty okresu.

  Prace rozwoje w trakcie realizacji, jako nieamor tyzowane wartości niematerialne, podlegają nie
  rzadziej niż raz w roku testowaniu pod kątem utraty ich wartości.

  Zatem wg MSR 38 tworzenie gry można podzielić na poniższe 3 etapy:
  1) etap 1 – wydatki które nie spełniają definicji MSR 38 są traktowane jako k oszty prac
  badawczych i ujmowane w wyniku okresu
  2) etap 2 – wydatki od momentu kiedy spełniają warunki MSR 38 do momentu pierwszego
  debiutu na rynku (tzw. gry w budowie) ujmowane są w pozycji „Wartości niematerialne” -
  prace rozwojowe w toku,
  3) etap 3 – wydatki które spełniają definicję definicji MSR 38 od momentu pierwszego debiutu
  gry na rynku przekwalifikowane są do pozycji Wartości niematerialne i prawne – koszty
  zakończonych prac rozwojowych i podlegają amortyzacji.
  Według MSR 38 naliczenie odpisów amortyz acyjnych rozpoczyna się wtedy, gdy składnik aktywów
  niematerialnych jest dostępny do użytkowania, a kończy w dniu usunięcia składnika z bilansu.
  Zdaniem Emitenta różnica między ustawą o rachunkowości i MSR 38 w przypadku gier stanowiących
  zakończone prace rozwojowe dotyczy jedynie momentu rozpoczęcia amortyzacji (wpływ
  zaprezentowano w punkcie 13.4) oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym gier w budowie na
  etapie 2 realizacji.

  13.2. Ujęcie programu motywacyjnego

  W dniu 8 grudnia 2016 r. , Rada Nadzorc za wprowadziła w Spółce program motywacyjny. Zgodnie z
  jego regulaminem, programem motywacyjnym zostali objęci pracownicy Spółki zatrudnieni do dnia
  30.06.2015 r. i dalszym ciągu pozostają cy pracownikami, a umowa z nimi nie została wypowiedziana
  i nie bieg nie okres jej wypowiedzenia, z wyłączeniem członków Zarządu i członków Rady
  Nadzorczej . Uczestnikom Programu zostało zaoferowane 22.1 00 akcji zwykłych na okaziciela. Spółka
  będzie miała prawo odkupu, a Uczestnik Programu będzie miał obowiązek odsprzedaży Akcji po
  cenie nabycia, jeżeli:
  - nastąpi rozwiązanie lub wygaśniecie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez Spółkę z
  Uczestnikiem Programu umowy o pracę lub gdy Uczestnik Programu będzie w trakcie okresu
  wypowiedzenia takiej umowy;


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  9
  - nastąpi ciężkie nar uszenie przez Uczestnika Programu jego obowiązków zawodowych;
  - Uczestnik Programu prowadził będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - Uczestnik Programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za ok reślone w regulaminie
  kategorie przestępstw
  W opin ii Zarządu wprowadzone rozwiązanie motywacyjne będzie miało pozytywne przełożenie na
  wypracowywane przez Spółkę wyniki finansowe.
  Do wyceny rynkowej akcji przyjęto następujące kursy:
  z dnia 15 grudnia 2016 roku: dla 21 675 sztuk akcji - 171,00 zł
  z dnia 19 grudnia 2016 roku: dla 425 sztuk akcji - 170,50 zł
  Wartość godziwa zaoferowanych akcji wynosi 3 776 677,50 zł
  Rozliczenie programu motywacyjnego w myśl MSR wpłyn ęłoby na kapitał własny o kwotę
  3 776 677,50 zł, w ustawie o rachunkowości program motywacyjn y nie podlega wycenie a na kapitały
  odnoszona jest jedynie wartość podwyższenia.

  13. 3. Identyfikacja podmiotów powiązanych

  Według MSR przez podmioty powiązane rozumie się wspólne przedsięwzięcia, kluczowych
  członków personelu kierowniczego, bliskie os oby oraz jednostki prowadzące programy świadczeń po
  okresie zatrudnienia. Ustawa o rachunkowości definiuje podmioty powiązane jako „d wie lub więcej
  jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej ”.

  13.4 Wpływ na kapitał własny i wynik finansowy różn ic w zasadach wyceny miedzy ustawą o
  rachunkowości a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

  Tytuł korekty 31.12.2016 31.12.2017
  wpływ na wynik
  netto okresu
  wpływ na kapitał
  własny
  wpływ na wynik
  netto okresu
  wpływ na kapitał
  własny
  Moment
  rozpoczęcia
  amortyzacji
  - 30 376,46 - 73 862,07 -53 877,00 -127 738,60
  Wycena programu
  motywacyjnego - 3 776 677,50 - 3 776 677,50 - -
  Razem - 3 807 053,96 - 3 850 539,57 -53 87,00 -127 738,60  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  10
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T-BULL S.A.
  Sprawozdani e finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i porównywalne dane
  finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.
  Bilans
  AKTYWA Noty 31.12.2017 31.12.2016
  A. Aktywa trwałe 13 062 374 ,67 8 389 634,91
  I. Wartości niematerialne i p rawne 1 6 543 250,35 3 937 989,78
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 6 110 002,33 3 574 007,16
  2. Wartość firmy - -
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 433 248,02 363 982,62
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 224 530,20 175 041,40
  1. Środki trwałe 224 530,20 175 041,40
  a) grunty ( w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu) - -
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
  i wodnej - -
  c) urządzenia techniczn e i maszyny 100 282,98 115 403,64
  d) środki transportu - -
  e) inne środki trwałe 124 247,22 59 637,76
  2. Środki trwałe w budowie - -
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - -
  III. Należności długoterminowe 3 204 894,02 204 89 4,02
  1. Od jednostek powiązanych - -
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale - -
  3. Od pozostałych jednostek 204 894,02 204 894,02
  IV. Inwestycje długoterminowe 4 29 714,40 40 000,00
  1. Nieruchomości - -
  2. Wartości niematerialne i prawne - -
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 29 714,40 40 000,00
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - udziały lub akcje - -
  - inne papiery wartościowe - -
  - udzielone pożyczki - -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
  b) w pozostałych jednostkach, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 29 714,40 40 000,00
  - udziały lub akcje 29 714,40 40 000,00
  - inne papiery wartościowe - -
  - udzi elone pożyczki - -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
  c) w pozostałych jednostkach - -
  - udziały lub akcje - -
  - inne papiery wartościowe - -


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  11
  - udzielone pożyczki - -
  - inne długoterminowe aktywa finanso we - -
  4. Inne inwestycje długoterminowe - -
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 6 059 985,70 4 031 709,71
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego - 97,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 6 059 985,70 4 031 612,71
  B. Aktywa obrotowe 1 799 252,89 840 222,42
  I. Zapasy - -
  1. Materiały - -
  2.. Produkty i półprodukty w toku - -
  3. Produkty gotowe - -
  4. Towary - -
  5. Zaliczki na dostawy - -
  II. Należności krótkoterminowe 6 665 072,02 487 357,65
  1. Należności od jednostek powiązanych - -
  a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) inne - -
  2.Należności od pozostałych jednostek, w
  których jedno stka posiada zaangażowanie w
  kapitale
  - 13 837,50
  a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: - 13 837,50
  - do 12 miesięcy - 13 837,50
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) inne - -
  3. Należności od pozostałych jednostek 665 072, 02 473 520,15
  a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: 126 449,08 401 979,00
  - do 12 miesięcy 126 449,08 401 979,00
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  świadczeń
  529 650,00 55 637,00
  c) inne 8 972,94 15 904,15
  d) dochodzone na drodze sądowej - -
  III . Inwestycje krótkoterminowe 7 523 172,21 254 251,66
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 523 172,21 254 251,66
  a) w jednostkach powiąza nych - -
  - udziały lub akcje - -
  - inne papiery wartościowe - -
  - udzielone pożyczki - -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - udziały lub akcje - -


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  12
  - inne papiery wartościow e - -
  - udzielone pożyczki - -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 172,21 254 251,66
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 515 858,48 229 716,62
  - inne środki pieniężn e 7 313,73 24 535,04
  - inne aktywa pieniężne - -
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 8 611 008,66 98 613,11
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz
  podstawowy) 170,00 -
  D. Akcje (udz iały) własne 10 - -
  A k t y w a r a z e m 14 861 797,56 9 229 857,33

  PASYWA Noty 31.12.2017 31.12.2016
  A. Kapitał ( fundusz) własny 12 956 827,87 7 849 291,51
  I. Kapitał ( fundusz) podstawowy 11 112 410,00 110 200,00
  II. Kapitał za pasowy 12 7 736 881,51 2 744 077,81
  III. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe - -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -
  VI. Zysk (strata) netto 25 5 107 536,36 4 995 013,70
  VII. Od pisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  ( wartość ujemna) - -
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 904 969,69 1 380 565,82
  I. Rezerwy na zobowiązania 13 216,00 6,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 216,00 6,0 0
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - -
  - długoterminowa - -
  - krótkoterminowa - -
  3. Pozostałe rezerwy - -
  - długoterminowe - -
  - krótkoterminowe - -
  II. Zobowiązania długoterminowe 14 - -
  1. Wobec j ednostek powiązanych - -
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent
  posiada zaangażowanie w kapitale - -
  3. Wobec pozostałych jednostek - -
  a) kredyty i pożyczki - -
  b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych - -
  c) inne zobowiązania finansowe - -
  d) zobowiązania finansowe - -
  e) inne - -
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 1 904 753,69 1 380 559,82


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  13
  1. Wobec jednostek powiązanych - -
  a) z tytułu dostaw i usług - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) inne - -
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale
  - -
  b) z tytułu dostaw i usług - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy - -
  c) inne - -
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14 1 904 753,69 1 380 559,82
  a) kredyty i pożyczki 383 358,18 -
  b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1 200 000,00 1 200 000,00
  c) inne zobowiązania finansowe - -
  d) z tytułu dostaw i usług 190 687,3 0 84 110,01
  - do 12 miesięcy 190 687,3 0 84 110,01
  - powyżej 12 miesięcy - -
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi - -
  f) zobowiązania wekslowe - -
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publicznych
  122 968,44 96 449,81
  h) z tytułu wynagrodzeń - -
  i) inne 7 739,77 -
  4. Fundusze specjalne - -
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 - -
  1. Ujemna wartość firmy - -
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
  a) długoterminowe - -
  b) krótkoterminowe - -
  P a s y w a r a z e m 14 861 797,56 9 229 857,33

  Wartość księgowa (w zł) 12 956 827,87 7 849 291,51
  Liczba akcji (w szt.) 1 124 100,00 1 102 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 11,53 7,12
  Rozwodniona liczba akcji 1 124 100,00 1 124 100
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 11,53 6,98

  Pozycje pozabilansowe
  Nota 31.12.201 7 31.12.201 6
  1. Należności warunkowe 17 0,00 0,00
  2. Zobowiąza nia warunkowe 17 0,00 0,00
  3. Inne (z tytułu) 0,00 0,00
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0,00 0,00
  Rachunek zysków i strat porównawczy  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  14
  Noty 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży produk tów,
  towarów i materiałów, w tym:
  14 268 989,99 13 595 504,59
  - od jednostek powiązanych 76 110,00 124 400,00
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 8 231 009,69 8 498 537,05
  2. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość
  dodatnia zmniejsze nie - wartość ujemna)
  0,00 0,00
  3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 6 037 980,30 5 096 967,54
  . 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 0,00 0,00
  II. Koszty działa lności operacyjnej

  8 859 612,45 7 408 441,96
  1. Amor tyzacja 3 681 336,02 2 887 623,26
  2. Zużycie materiałów i energii 144 138,66 225 877,48
  3. Usługi obce 1 396 140,47 1 173 934,96
  4. Podatki i opłaty, w tym : 30 698,88 45 133,45
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00
  5. Wynagrodzenia 2 328 774, 61 1 542 673,64
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 877 711,67 637 481,68
  - emerytalne 242 797,38 161 717,49
  7. Pozostałe koszty rodzajowe 400 812,14 895 717,49
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
  III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I -II) 5 409 377,54 6 187 062,63
  IV. Pozostałe przychody operacyjne 20 22 875,21 18 619,31
  1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00
  2. Dotacje 0,00 0,00
  3. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych 0,00 0,00
  4. Inne przychody operacyjne 22 875,21 18 619,31
  V. Pozostałe koszty operacyjne 22 55 085,35 33 443,46
  1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  3. Inne koszty operacyjne 55 085,35 33 443,46
  VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV -
  V)
  5 377 167,40 6 172 238,48
  VII. Przychody finansowe 22 642 415,06 5 008,86
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  b) od pozostałych jednostek, w tym 0,00 0,00
  - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  2. Odsetki, w tym: 0,00 5 008,86
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 642 415,04 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  15
  5. Inne 0,02 0,00
  VIII. Koszty finan sowe 23 190 083,10 203 527,64
  1. Odsetki, w tym: 143 114,54 117 813,61
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
  tym:
  0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne 46 968,56 85 714,03
  IX. Zysk (strata) brutto (VI+VII -VIII) 5 829 499,36 5 973 719,70
  XV. Podatek dochodowy 24 721 96 3,00 978 706,00
  a) część bieżąca 721 656 ,00 978 906,00
  b) część odroczona 307,00 -200, 00
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty)

  0,00 0,00
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto
  jednostek podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  XVIII. Zysk (strata) netto (XIV -XV -XVI+/ -XVII)

  5 107 536, 36 4 995 013,70  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 107 536,36 4 995 013,70
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 124 100,00 1 071 869
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 26 4,54 4,66
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1 124 100,00 1 072 897,00
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,54 4,66

  Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny
  Noty 31.12.2017 31. 12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 8 231 009,69 8 498 537,05
  - od jednostek powiązanych 76 110,00 124 400,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 8 231 009,69 8 498 537,05
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 0,00 0,00
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
  tym: 1 698 117,44 1 177 632,99
  - jednostkom powiązanym 0,00 0,00
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 698 117,44 1 177 632,99
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A -B) 6 532 892,25 5 7 320 904,06
  D. Koszty sprzedaży 181 787,92 442 626,27
  E. Koszty ogólnego zarządu 941 726,79 691 215,16
  F. Zysk (strata) na sprzedaży (C -D-E) 5 409 377,54 6 187 062,63
  G. Pozostałe przychody operacyjne 20 22 875,21 18 619,31
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  16
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 22 875,21 18 619,31
  H. Pozostałe koszty operacyjne 21 55 085,35 33 443,4 6
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 55085,35 33 443,46
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G -H) 5 377 167,40 6 172 238,48
  J. Przychody finansowe 22 642 415,06 5 008,86
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 5 008,86
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 642 415,04 0,00
  - w jedn ostkach powiązanych 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,02 0,00
  K. Koszty finansowe 23 190 083,10 203 527,64
  I. Odsetki, w tym: 143 114,54 117 813,61
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II. Strata z t ytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 46 968 ,56 85 714,03
  L. Zysk (strata) brutto (I+J -K) 5 829 499,36 5 973 719,70
  M. Podat ek dochodowy 24 721 963,00 978 706,00
  a) część bieżąca 721 656,00 978 906,00
  b) część odroczona 307,00 -200,00
  N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty) 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto (L -M-N) 5 107 536,36 4 995 013,70

  Zestawienie zmian w kapitale włas nym
  01.01.2017 -
  31.12.201 7
  01.01.2016 -
  31.12.201 6
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 849 291,51 2 842 667,81
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  b) korekty błędów 0,00 0,00
  I.a. K apitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
  porównywalnych
  7 849 291,51 2 842 667,81
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 200,00 100 800,00
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0,00 9 400,00
  a) zwiększenia (z tytułu) 2 210,00 15 000,00
  - emisji akcji (wydania udziałów) 2 210,00 15 000,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 5 600,00
  - umorzenia akcji 0,00 5 600,00
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 112 410,00 110 200,00
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 744 077,8 1 1 343 396,28
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 997 223,70 1 400 681,53
  a) zwiększenia (z tytułu) 4 995 013,70 1 400 681,53


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  17
  -emisji akcji ( program motywacyjny) 0,00 2 210,00
  -podziału zysku (ustawowo) 4 995 013,70 1 398 471,53
  - podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0,00 0,00
  b) zmniejszenia 2 210,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  - umorzenia akcji 0,00 0,00
  - rejestracja akcji w KRS ( program motywacyjny) 2 210,00 0,00
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 736 881,51 2 744 077,81
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenia 0,00 0,00
  b) zmniejszenia 0,00 0,00
  3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwiększenia 0,00 0,00
  b) zmniejszenia 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 995 013,70 0,00
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  b) kor ekty błędów 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównywalnych
  4 995 013,70 1 398 471,53
  a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 4 995 013,70 1 398 471,53
  - podziału zysku z lat ubiegłych 4 995 013,70 1 398 471,53
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,0 0
  b) korekty błędów 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównywalnych
  0,00 0,00
  a) zwiększenia 0,00 0,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  6. Wynik netto 5 107 536,36 4 995 013,70
  a) zysk netto 5 107 536,36 4 995 013,70
  b) strata netto 0,00 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 956 827,87 7 849 291,51
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty)
  12 956 827,87 7 849 291,51

  Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  A. Przepływy śro dków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 5 107 536,36 4 995 013,70
  II. Korekty razem 2 615 092,94 2 541 081,67
  1. Amortyzacja 3 681 336,02 2 887 623,26
  2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 133,01 511,77
  3. Odse tki i udziały w zyskach (dywidendy) 141 577,54 115 513,04
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -659 986,40 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 210,00 -107,00
  6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  7. Zmiana stanu należności -177 714,37 -546 818,25
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 140 835,69 47 097,40
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -512 298,55 37 261,45
  10. Inne korekty 0,00 0,00


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  18
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 7 722 629,30 7 536 095,37
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 670 272,00 0,00
  1. Zbycie wartości ni ematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00

  0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 670 272,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 670 272,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 670 272,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielo nych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielony ch pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 . Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 8 364 458,38 7 641 897,82
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych a ktywów
  trwałych
  8 364 458,38 7 641 897,82
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzie lone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci inwestycyjnej (I - II) - 7 694 186,38 -7 641 897,82
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 1 583 358,18 17 210,00
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do ka pitału
  0,00 17 210,00
  2. Kredyty i pożyczki 383 358,18 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 200 000,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II. Wydatki 1 341 747,54 321 113,04
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 170,00 5 600,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 200 000,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 200 000,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
  8. Odsetki 141 577,54 115 513,04
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 241 610,64 -303 903,04
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/ -B.III +/ - C.III) 270 053,56 -409 705,49
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 268 920,55 -410 217,26
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursow ych -1 133,01 -511,77
  F. Środki pieniężne na początek okresu 254 763,43 664 468,92
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D), w tym: 524 816,99 254 763,43
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  19
  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FIN ANSOWEGO

  NOTA 1
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.201 7 31.12.201 6
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 6 110 002,33 3 574 007,16
  b) wartość firmy 0,00 0,00
  c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0,00 0,00
  - oprogramowanie k omputerowe 0,00 0,00
  d) inne wartości niematerialne i prawne 433 248,02 363 982,62
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne i prawne, razem 6 543 250,35 3 937 989,78

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  (STRUKTURA WŁ ASNOŚCIOWA) 31.12.201 7 31.12.201 6
  a) własne 6 543 250,35 3 937 989,78
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
  umowy leasingu
  0,00 0,00
  Wartości niematerialne i prawne, razem 6 543 250,35 3 937 989,78  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  20

  ZMIANY WARTOŚCI NIE MATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych
  wartość firmy
  nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  Wartości niemat erialne i prawne, razem
  31.12.2016 r. oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i
  prawnych na początek okresu 2 316 168,99 0,00 0,00 0,00 2 373 092,78 0,00 4 689 261,77
  b) zwiększenia ( z tytułu) 2 250 087,80 0,00 0,00 0,00 2 352 552,38 0,00 4 602 640 ,18
  - zakupu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352 552,38 2 352 552,38
  - wytworzone na własne potrzeby 2 250 087,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 087,80
  c) zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i
  prawnych na koniec okresu 4 566 256,79 0,00 0,00 0,00 4 725 645,16 0,00 9 291 901,95
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
  początek okresu 440 078 61 0,00 0,00 0,00 2 096 165,16 0,00 2 536 243,7 7
  f) amortyzacja za okres ( z tytułu) 552 171, 02 0,00 0,00 0,00 2 265 497,38 0,00 2 817 668, 40
  - wyprodukowanych gier 552 171,02 0,00 0,00 0,00 0,00 552 171,02
  - odniesiona na prace rozwojowe 0,00 0,00 0,00 2 265 497,38 0,00 2 265 497,38
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
  koniec okresu 992 249,63 0,00 0,00 0,00 4 361 662,54 0,00 5 353 912,17
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
  początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
  koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  j) wartość netto wartości niematerialnych i
  prawnych na koniec okresu 3 574 007,16 0,00 0,00 0,00 363 982,62 0,00 3 937 989,78


  Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem gier na urządzenia mobilne podlegają amortyzacji liniowej przez okres od 24 -60 miesięcy.

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE T -BULL S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2017 R.
  21
  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych
  wartość firmy
  nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne, razem
  31.12.2017 r. oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto w artości niematerialnych i
  prawnych na początek okresu
  4 566 256,79 0,00 0,00 0,00 4 725 645,16 0,00 9 291 901,95
  b) zwiększenia ( z tytułu) 3 990 872,31 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 6 202 872,31
  - wytworzenie na własne potrzeby 3 990 872,31 0,00 0,0 0 0,00 0,00 3 990 872,31
  - zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212 000,00 0,00 2 212 000,00
  c) zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -
  -
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i
  prawnych na koniec okresu
  8 557 129,10 0,00 0,00 0,00 6 937 645,16 0,00 15 494 774,36
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
  początek okresu
  992 249,14 0,00 0,00 0,00 4 361 662,54 0,00 5 353 912,17
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 454 877,14 0,00 0,00 0,00 2 142 734,60 0,00 3 597 611,74
  -produkcj
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:T-Bull SA
ISIN:PLTBULL00024
NIP:8992714800
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09 53-445 Wrocław
Telefon:+48 795630974
www:www.t-bull.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce T-BULL
2019-05-20 18-05-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649