Raport.

T-BULL SA (7/2018) Wyniki finansowe za 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Spółki (wybrane pozycje) za czwarty kwartał 2017 r. oraz cały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Na dzień publikacji niniejszego raportu dane roczne nie zostały jeszcze zbadane przez firmę audytorską.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  T-BULL S.A.
  WYNIKI FINANSOWE – 2017 R.
  (str. 1/2)
  BILANS – AKTYWA
  Wyszczególnienie 31.12 .2017 r. 31.12 .2016 r.
  [PLN] [PLN]
  A. Aktywa trwałe 13 045 109,67 8 389 634,91
  I. Wartości niematerialne i prawne 6 543 250,35 3 937 989,78
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 224 530,20 175 041,40
  III. Należności długoterminowe 204 894,02 204 894,02
  IV. Inwestycje długoterminowe 29 714,40 40 000,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 042 720,70 4 031 709,71
  B. Aktywa obrotowe 1 816 511,89 840 222,42
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 665 066,02 487 357,65
  III. Inwestycje krótkoterminowe 523 172,21 254 251,66
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 628 273,66 98 613,11
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 170,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 14 861 791,56 9 229 857,33
  BILANS – PASYWA
  Wyszczególnienie 31.12 .2017 r. 31.12 .2016 r.
  [PLN] [PLN]
  A. Kapitał własny 12 956 821,87 7 849 291,51
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 112 410,00 110 200,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 736 881,51 2 744 077,81
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI. Zysk (strata) netto 5 107 530,36 4 995 013,70
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 904 969,69 1 380 565,82
  I. Rezerwy na zobowiązania 216,00 6,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 897 013,92 1 380 559,82
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 739,77 0,00
  PASYWA RAZEM 14 861 791,56 9 229 857,33


  T-BULL S.A.
  WYNIKI FINANSOWE – 2017 R.
  (str. 2/2)
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Wyszczególnienie
  01. 10 .2017 r.

  31.12 .2017 r.
  [PLN]
  01.01.2017 r.

  31.12 .2017 r.
  [PLN]
  01. 10 .201 6 r.

  31.12 .201 6 r.
  [PLN]
  01.01.201 6 r.

  31.12.2016 r.
  [PLN]
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 2 102 944,26 8 231 009,69 2 183 934,40 8 498 537,05
  Zysk z działalności operacyjnej 1 346 862,05 5 377 167,40 1 640 706,30 6 172 238,48
  Amortyzacja 1 031 889,27 3 681 336,02 819 663,43 2 887 623,26
  EBITDA
  (zysk operacyjny nieuwzględnia-
  jący kosztu amortyzacji)
  2 378 751,32 9 058 503,42 2 460 369,73 9 059 861,74
  Zysk (strata) netto 1 431 985,51 5 107 530,36 1 455 844,64 4 995 013,70
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Wyszczególnienie
  01. 10 .2017 r.

  31.12 .2017 r.
  [PLN]
  01.01.2017 r.

  31.12 .2017 r.
  [PLN]
  01. 10 .201 6 r.

  31.12 .201 6 r.
  [PLN]
  01.01.201 6 r.

  31.12.2016 r.
  [PLN]
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej 1 329 845,91 7 705 364,30 2 045 496,27 7 536 095,37
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -1 467 720,34 -7 676 921,38 -2 265 270,66 -7 641 897,82
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej -58 389,36 241 610,64 -115 513,04 -303 903,04
  Przepływy pieniężne netto
  razem -196 263,80 270 053,56 -335 287,43 -409 705,49
  Środki pieniężne
  na początek okresu 721 080,78 254 763,43 589 539,09 664 468,92
  Środki pieniężne
  na koniec okresu 524 816,99 524 816,99 254 251,66 254 251,66  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:T-Bull SA
ISIN:PLTBULL00024
NIP:8992714800
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09 53-445 Wrocław
Telefon:+48 795630974
www:www.t-bull.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce T-BULL
2019-05-24 17-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649