Raport.

SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 6/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 6 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-06-30 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 6 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-06-30 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSK?W I STRAT Przych?d razem 81 476,06 49 433,14 19 202,79 11 297,20 Koszty dzia?alno?ci razem (66 936,50) (47 305,06) (15 776,02) (10 810,86) Zysk ( strata ) na dzia?alno?ci operacyjnej 14 539,56 2 128,08 3 426,78 486,34 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 13 918,14 1 951,54 3 280,32 445,99 Zyski ( strata ) netto 13 118,60 1 082,07 3 091,88 247,29 Ca?kowite dochody og??em 13 118,60 1 087,78 3 091,88 248,60 ?rednia wa?ona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 1,54 0,13 0,36 0,03 Rozwodniony zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 1,54 0,13 0,36 0,03 WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEP?YW?W PIENI?ZNYCH Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (1 299,94) (8 061,65) (306,38) (1 842,37) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (17 270,01) (1 238,22) (4 070,30) (282,98) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 12 616,51 (2 722,42) 2 973,54 (622,17) Przep?ywy netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (5 953,43) (12 022,28) (1 403,14) (2 747,51) WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILNASU Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Aktywa razem 119 694,72 91 446,93 27 442,85 20 670,64 Aktywa trwa?e 99 758,40 66 518,81 22 871,97 15 035,90 Aktywya obrotowe 19 936,32 24 928,12 4 570,87 5 634,75 Zobowi?zania razem 48 941,39 33 812,21 11 220,97 7 642,91 - zobowi?zania d?ugoterminowe 30 279,58 12 699,66 6 942,31 2 870,63 - zobowi?zania kr?tkoterminowe 18 661,82 21 112,55 4 278,66 4 772,28 Kapita? w?asny 70 753,32 57 634,72 16 221,87 13 027,74 Kapita? podstawowy 4 264,56 4 264,56 977,75 963,96 Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? [ z? i EUR ] 8,30 6,76 1,90 1,53 WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSK?W I STRAT Przych?d razem 61 776,85 44 516,76 14 559,96 10 173,63 Koszty dzia?alno?ci razem (61 056,36) (42 061,67) (14 390,15) (9 612,56) Zysk ( strata ) na dzia?alno?ci operacyjnej 720,49 2 455,10 169,81 561,08 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 770,72 2 302,67 181,65 526,24 Zyski ( strata ) netto 617,54 1 337,38 145,54 305,64 Ca?kowite dochody og??em 617,54 1 343,10 145,54 306,94 ?rednia wa?ona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 0,07 0,16 0,02 0,04 WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEP?YW?W PIENI??NYCH Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (3 143,47) (9 331,33) (740,87) (2 132,53) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (910,94) 198,93 (214,69) 45,46 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (1 792,87) (2 637,12) (422,56) (602,67) Przep?ywy netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (5 847,28) (11 769,52) (1 378,12) (2 689,75) WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Aktywa razem 85 578,01 88 299,05 19 620,78 19 959,10 Aktywa trwa?e 71 433,37 61 995,80 16 377,79 14 013,52 Aktywya obrotowe 14 144,64 26 303,25 3 242,99 5 945,58

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2018 roku
  obrotowego trwającego od 01 stycznia 2017 roku
  do 30 września 2018 roku sporządzone według
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2018 roku
  Spis Treści
  1
  SPIS TREŚCI
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ............................ 3
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ......... 4
  Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ . 5
  Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ....... 6
  Śródroczne Skonsolidowane sprawozd anie ze zmian w kapitale własnym ................................ ......................... 8
  Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ .............................. 9
  Śródroczne Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych cd. ................................ ....................... 10
  INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA VI KWARTAŁ 2017/2018 ................................ ................................ ....... 11
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 11
  2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .................. 14
  3. Stosowane zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............ 16
  4. Zysk z okazjonalnego nabycia ................................ ................................ ................................ ................... 17
  5. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych ................................ ................................ ........................... 18
  6. Zwięzły opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowe j ................................ ................................ .................. 21
  7. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne,
  które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość ................................ ................... 23
  8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Grupy ... 24
  9. Zmiany w wielkości kapitałów własnych, w tym transakcje umorzenia akcji własnych ........................... 24
  10. Zmiany w zakresie istotnych źródeł finansowania ................................ ................................ ................ 24
  11. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane ................................ ................................ ............................... 24
  12. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ..................... 24
  13. Zmiany w wartościach szacunkowych, w tym w zakresie aktywów i zobowiązań warunkowych oraz
  roszczeń i spraw sądowych ................................ ................................ ................................ ............................... 24
  14. Wartość godziwa instrumentów finansowych oraz innych aktywów wycenianych w wartości godziwej
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 25
  15. Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ................................ ................................ .................... 25
  16. Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje ................................ ................. 25
  17. Pozostałe informacje i objaśnienia, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej 25
  18. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawcz ego ................................ ................................ ........... 25  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2018 roku
  Spis Treści
  2
  KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA VI
  KWARTAŁ 2017/2018 ROKU ................................ ................................ ................................ .............................. 26
  19. Wyniki finansowe za VI kwartał 2017/2018 roku ................................ ................................ .................. 26
  20. Wskazania czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będę miały wpływ na osiągane przez Grupę
  Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ 27
  21. Prognozy finansowe ................................ ................................ ................................ .............................. 27
  22. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ........................... 28
  WYBR ANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ . 29
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ .... 30
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ............................ 33
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .. 34
  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Wybrane dane finansowe
  3
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  Dane w PLN Dane w EUR

  *Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Okres 18 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Przychód razem 81 476,06 49 433,14 19 202,79 11 297,20
  Koszty działalności razem (66 936,50) (47 305,06) (15 776,02) (10 810,86)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 539,56 2 128,08 3 426,78 486,34
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 918,14 1 951,54 3 280,32 445,99
  Zysk (strata) netto 13 118,60 1 082,07 3 091,88 247,29
  Całkowite dochody ogółem 13 118,60 1 087,78 3 091,88 248,60
  Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
  Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR] 1,54 0,13 0,36 0,03 Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR] 1,54 0,13 0,36 0,03


  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 299,94) (8 061,65) (306,38) (1 842,37) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 270,01) (1 238,22) (4 070,30) (282,98) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 616,51 (2 722,42) 2 973,54 (622,17) Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 953,43) (12 022,28) (1 403,14) (2 747,51)


  Dane w PLN Dane w EUR
  Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Aktywa razem 119 694,72 91 446,93 27 442,85 20 670,64
  Aktywa trwałe 99 758,40 66 518,81 22 871,97 15 035,90
  Aktywa obrotowe 19 936,32 24 928,12 4 570,87 5 634,75
  Zobowiązania razem 48 941,39 33 812,21 11 220,97 7 642,91
  zobowiązania długoterminowe 30 279,58 12 699,66 6 942,31 2 870,63
  zobowiązania krótkoterminowe 18 661,82 21 112,55 4 278,66 4 772,28
  Kapitał własny 70 753,32 57 634,72 16 221,87 13 027,74
  Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 977,75 963,96
  Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
  Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR] 8,30 6,76 1,90 1,53

  ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Średni kurs w okresie 4,2429 zł 4,3757 zł
  Kurs na koniec okresu 4,3616 zł 4,4240 zł

  * obecny rok obrotowy i podatkowy Grupy Kapitałowej ma charakter przejściowy, rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2017 r oku i zakończy się 30 września 2018 r. – patrz informacje punkt 1. 5 na stronie 12  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  4
  ZATWIERDZENIE SPRAWO ZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za
  okres od 01 stycznia 2017 do 3 0 czerwca 201 8 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości (MSR) 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” i zatwierdzone przez Z arząd
  jednostki dominującej w składzie:
  Warszawa, dnia 03 sierpnia 201 8 roku

  Cezary Kozanecki
  Prezes Zarządu
  Dariusz Korecki
  Wiceprezes Zarządu
  Artur Ostrowski
  Członek Zarządu


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  5
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z CAŁKOWITYC H DOCHODÓW

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  *Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów 5 530,69 36 899,26 6 806,17 18 941,59 Przychody ze sprzedaży towarów 4 606,82 44 576,80 2 823,83 30 491,55 Razem przychody 10 137,51 81 476,06 9 629,99 49 433,14
  Koszt własny sprzedaży (4 257,38) (25 223,62) (4 442,94) (13 817,93) Wartość sprzedanych towarów (3 954,49) (37 144,99) (2 154,27) (25 132,08) Koszty sprzedaży (1 451,46) (6 784,97) (1 180,48) (4 046,72) Koszty zarządu (1 898,19) (10 460,23) (1 794,19) (6 989,06) Zysk z okazjonalnego nabycia** 2 858,66 10 176,70 - - Pozostałe (koszty) przychody netto 219,16 2 500,61 438,77 2 680,73 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 653,79 14 539,56 496,89 2 128,08
  Przychody finansowe 22,44 133,17 0,04 152,66 Koszty finansowe (282,97) (611,08) (53,90) (325,57) Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (32,87) (143,51) (8,65) (3,63) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 360,39 13 918,14 434,38 1 951,54
  Podatek dochodowy*** (258,83) 799,54 205,07 869,47
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 619,22 13 118,60 229,31 1 082,07
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto 1 619,22 13 118,60 229,31 1 082,07
  Inne całkowite dochody - Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat - - - - Zyski i straty aktuarialne - - - 7,05 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - - Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - - - Skutki aktualizacji majątku trwałego - - - - Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych - - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - - (1,34) Inne całkowite dochody - Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat - - - - Różnice kursowe powstałe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - - Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - - - Inne - - - - Inne całkowite dochody netto - - - 5,71 Całkowite dochody ogółem 1 619,22 13 118,60 229,31 1 087,78
  Zysk netto przypadający:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziałowcom mniejszościowym 1 619,22 13 118,60 229,31 1 082,07 - - - -
  Całkowity dochód ogółem przypadający: 1 619,22 13 118,60 229,31 1 082,07 Akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziałowcom mniejszościowym 1 619,22 13 118,60 229,31 1 087,78 - - - -
  * dane za rok 2016 po korekcie błędu – patrz informacje i objaśnienia punkt 3 .3.1 str. 1 6 ** związane z nabyciem spółki Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. i powstałym w wyniku nabycia zyskiem z okazjonalnego nabycia – patrz informacje i objaśnienia punkt 4 *** na wysokość efektywnej stopy podatkowej (5,74% w ujęciu narastającym) główny wpływ ma zysk na okazjonalnym nabyciu w wysokości 10 176 ,70 tys. zł, któr y nie jest przychodem podatkowy


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  6
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ
  Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2017 *Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA

  Aktywa trwałe Wartość firmy - - - -
  Pozostałe wartości niematerialne 44 119,50 36 661,03 32 327,66 28 691,68
  Rzeczowe aktywa trwałe 49 429,83 33 056,38 34 439,64 35 017,95
  Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 1 450,99 1 457,99 1 385,84 1 394,49
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 11,24 1,50 1,50 1,50
  Pozostałe aktywa finansowe, w tym: (0,00) - - -
  Udzielone pożyczki - - - -
  Aktywa dostępne do sprzedaży (0,00) - - -
  Aktywa przeznaczone do obrotu - - - -
  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 745,40 1 141,95 1 684,18 1 412,64
  Pozostałe aktywa niefinansowe 1,43 - - 0,55
  Aktywa trwałe razem 99 758,40 72 318,85 69 838,83 66 518,81
  Aktywa obrotowe Zapasy 4 774,03 4 637,39 3 237,15 5 156,24
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 12 825,30 18 579,84 12 605,39 11 397,47
  Pozostałe aktywa finansowe, w tym: - - - -
  Udzielone pożyczki - - - -
  Aktywa dostępne do sprzedaży - - - -
  Aktywa przeznaczone do obrotu - - - -
  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - - -
  Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego 7,80 - - 79,46
  Pozostałe aktywa niefinansowe 199,86 180,41 307,89 212,18
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 129,33 19 516,12 2 940,79 8 082,76
  - - - Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Aktywa obrotowe razem 19 936,32 42 913,76 19 091,22 24 928,12

  Aktywa razem 119 694,72 115 232,61 88 930,05 91 446,93

  *dane za rok 2016 po korekcie błędu – patrz informacje i objaśnienia punkt 3 .3.1 str. 1 6


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  7
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd.

  Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2017 *Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 4 264,56 4 264,56
  Kapitał zapasowy 57 467,76 57 467,76 57 467,76 54 537,78
  Kapitał rezerwowy 5,94 5,94 5,94 5,94
  Zyski zatrzymane (4 103,54) (4 103,54) (4 103,54) (2 255,63)
  Wynik bieżącego okresu 13 118,60 4 085,13 485,51 1 082,07 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 70 753,32 61 719,85 58 120,23 57 634,72
  Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym - - -
  Razem kapitał własny 70 753,32 61 719,85 58 120,23 57 634,72
  Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe 14 738,62 359,00 1 064,22 1 752,73
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 276,27 460,45 644,63 828,81
  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 458,19 724,01 1 200,97 979,51
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej - - - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 458,19 724,01 1 200,97 979,51
  Inne zobowiązania finansowe - - - -
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 75,59 75,59 75,59 75,59
  Rezerwa na podatek odroczony - - - -
  Pozostałe rezerwy długoterminowe - - - -
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe (1) 14 730,91 13 951,69 7 858,80 9 063,03
  Zobowiązania długoterminowe razem 30 279,58 15 570,74 10 844,20 12 699,66
  - - - Zobowiązania krótkoterminowe - - - Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe 4 002,70 1 371,78 7 793,24 2 984,85
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 12 844,18 33 357,87 8 796,43 15 333,48
  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 769,53 819,56 639,94 560,63
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej - - - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 769,53 819,56 639,94 560,63
  Inne zobowiązania finansowe - - - -
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 447,89 447,89 447,89 447,89
  Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 38,09 88,79 -
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 84,62 84,62 84,62 92,34
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe (1) 512,89 1 822,22 2 114,71 1 693,36
  - - - - Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 18 661,82 37 942,02 19 965,62 21 112,55
  Zobowiązania razem 48 941,39 53 512,76 30 809,82 33 812,21
  Kapitał i zobowiązania razem 119 694,72 115 232,61 88 930,05 91 446,93
  * dane za rok 2016 po korekcie błędu – patrz informacje i objaśnienia punkt 3 .3.1 str. 1 6 (1) przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym


  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  8

  ŚRÓ DROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W K APITALE WŁASNYM

  Kapitał podstawowy ogółem, w tym:
  Kapitał akcyjny opłacony
  Kapitał akcyjny nieopłacony Kapitał zapasowy
  Kapitał rezerwowy ogółem, w tym:
  Kapitał rezerwowy - zyski i straty aktuarialne
  Kapitał rezerwowy - wycena aktywów finansowych
  Kapitał rezerwowy - rachunkowość zabezpieczeń
  Kapitał rezerwowy - pozostały Zyski zatrzymane
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli Kapitał własny razem tys. Zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Stan na 1 kwietnia 2018 roku 4 264,56 4 264,56 - 57 467,76 5,94 5,94 - - - (4 103,54) 11 499,39 69 134,11 - 69 134,11 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - - 1 619,22 1 619,22 - 1 619,22 Stan na 30 czerwca 2018 roku 4 264,56 4 264,56 - 57 467,76 5,94 5,94 - - - (4 103,54) 13 118,60 70 753,32 - 70 753,32 Stan na 1 stycznia 2017 roku 4 264,56 4 264,56 - 54 537,78 5,94 5,94 - - - (2 255,63) 1 082,07 57 634,72 - 57 634,72 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - 2 929,98 - - - - - (1 847,91) (1 082,07) - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - 13 118,60 13 118,60 - 13 118,60 Stan na 30 czerwca 2018 roku 4 264,56 4 264,56 - 57 467,76 5,94 5,94 - - - (4 103,54) 13 118,60 70 753,32 - 70 753,32 Stan na 1 kwietnia 2017 roku 4 264,56 4 264,56 - 54 537,78 5,94 5,94 - - - (1 867,52) 256,20 57 196,95 - 57 196,95 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - 2 929,98 - - - - - (2 236,02) 693,96 - 693,96 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - - 229,31 229,31 - 229,31 Stan na 30 czerwca 2017 roku 4 264,56 4 264,56 - 57 467,76 5,94 5,94 - - - (4 103,54) 485,51 58 120,23 - 58 120,23 Stan na 1 stycznia 2016 roku 4 264,56 4 264,56 - 55 303,78 0,23 0,23 - - - (1 756,45) (1 265,19) 56 546,94 - 56 546,94 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - (766,00) - - - - - (499,19) 1 265,19 - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - 5,71 5,71 - - - - 1 082,07 1 087,78 - 1 087,78 Stan na 31 grudnia 2016 roku 4 264,56 4 264,56 - 54 537,78 5,94 5,94 - - - (2 255,63) 1 082,07 57 634,72 - 57 634,72


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  9

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 360,39 13 918,14 434,38 1 951,54
  Korekty o pozycje: (886,60) (15 218,08) (429,36) (10 013,18)
  Amortyzacja 1 065,80 4 273,42 601,61 2 090,40
  Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności - - - -
  Różnice kursowe - 56,27 - -
  Odsetki otrzymane - (0,03) (0,03) (0,01)
  Odsetki zapłacone 206,97 424,74 145,26 301,77
  Dywidendy otrzymane - - - -
  (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (11,38) (43,08) 5,38 (233,03)
  Zmiana stanu zapasów (59,48) 436,04 2 263,16 (767,28)
  Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych 3 662,01 (1 632,28) (3 416,62) 6 727,92
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych (2 484,47) (5 145,59) 565,05 (13 984,88)
  Zmiana stanu rezerw - (7,72) - 65,81
  Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań (404,99) (2 631,34) (545,80) (2 786,43)
  Podatek dochodowy zapłacony (2,39) (771,81) (47,37) (1 427,45)
  Inne (2 858,66) (10 176,70) - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 473,79 (1 299,94) 5,02 (8 061,65)

  Przepływy z działalności inwestycyjnej
  Wpływy
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 513,86 25,69 19,20
  Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - - -
  Wpływy z aktywów finansowych, w tym: - 0,03 8,68 0,01
  zbycie aktywów finansowych - - - -
  dywidendy i udziały w zyskach - - - -
  spłata udzielonych pożyczek - - - -
  odsetki otrzymane - 0,03 0,03 0,01
  inne wpływy z aktywów finansowych - - 8,65 -
  Wpływy z dotacji na aktywa trwałe 337,17 7 157,39 122,62 5 920,17
  Inne wpływy inwestycyjne - - - -
  Wydatki - - -
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 329,04) (10 077,91) (1 726,21) (6 981,22)
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - - -
  Wydatki na aktywa finansowe: (17,13) (14 863,37) (0,00) (196,37)
  nabycie jednostki zależnej - (14 806,88) - -
  udzielone pożyczki - - - -
  inne wydatki na aktywa finansowe (17,13) (56,49) - (196,37)
  Inne wydatki inwestycyjne - - - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 009,01) (17 270,01) (1 569,22) (1 238,22)

  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  10

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDO WANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH CD.

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016

  Przepływy z działalności finansowej
  Wpływy
  Wpływy netto z emisji instrumentów kapitałowych - - - -
  Zaciągnięte kredyty i pożyczki 1 002,44 19 506,96 2 451,52 1 686,19
  Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - -
  Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych (630,04) (630,04) (0,00) -
  Inne wpływy finansowe - - - -
  Wydatki - - - -
  Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - -
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
  Spłaty kredytów i pożyczek (261,40) (5 559,48) (328,27) (2 966,67)
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
  Spłaty innych zobowiązań finansowych 494,75 (276,18) (140,43) (1 140,16)
  Odsetki zapłacone (206,97) (424,74) (137,18) (301,77)
  Inne wydatki finansowe - - - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 398,79 12 616,51 1 845,64 (2 722,42)

  Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (136,43) (5 953,43) 281,44 (12 022,28)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 265,76 8 082,76 2 659,35 20 105,04
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 129,33 2 129,33 2 940,79 8 082,76

  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  11

  INFORMACJE I OB JAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA VI KWARTAŁ 201 7/2018
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje o jednostce dominującej
  Spółka SYNEKTIK S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona Aktem No tarialnym z dnia
  4 października 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 4 lutego 2011 roku Spółka została
  przekształcona w spółkę akcyjną, jej siedziba znajduje się przy al. W. Witosa 31, 00 -710 Warszawa. Spółka została
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000377574. Spółce nadano numer statystyczny REGON 015164655 oraz numer NIP 521 -31 -97 -
  880. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego spraw ozdania finansowego,
  skład org anów zarządczych i nadzorczych Jednostki D ominującej był następujący:
  Zarząd:
  Cezary Dariusz Kozanecki Prezes Zarządu
  Dariusz Marcin Korecki Wiceprezes Zarządu
  Artur Mieczysław Ostrowski Członek Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Mariusz Wojciech Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Sawa Zuzanna Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
  Piotr Stanisław Chudzi k Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Wiktor Nowjalis Członek Rady Nadzorczej
  W okresie od publikacji ostatniego sprawozdania finansowego skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  12

  1.2 Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej
  W d nia 29 marca 2018 r. w wyniku realizacji przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów SYNEKTIK S.A. nabył 100
  % udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
  SYNEKTIK S.A. za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku obejmu je również dane finansowe nabytego
  podmiotu.
  1.3 Informacje o Grupie Kapitałowej
  Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. wchodz ą następujące podmioty :
  − SYNEKTIK S.A. - podmiot dominujący
  − Iason Sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK S.A
  − Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. ) - podmiot zależny, w 100%
  kontrolowany przez SYNEKTIK S.A.
  Ponadto Grupa Kapitałowa posiada jednostkę współzależną Cyklosfera Sp. z o.o. - (joint venture), 50% udziałów
  należy do SYNEKTIK S.A.
  1.4 Istotne podmioty podporządkowane
  Iason Sp. z o.o.
  SYNEKTIK S.A. nabył 100% udziałów w spółce Iason Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2010 roku. Siedziba spółki mieści
  się przy Al. Witosa 31, 00 -710 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
  numerem KRS 0000326401. Spółka rozpoczęła działalność 24 marca 2009 r. i jej czas trwania j est nieoznaczony.
  SYNEKTIK S.A. posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem
  finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.
  Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. )
  SYNEKTIK S.A. nabył 100% udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w dniu 29 marca 2018 roku. W dniu
  10 maja 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy podmiotu na Synektik Pharma Sp. z o.o.. Siedziba spółki mieści się
  przy Aleja Witosa 31 , 00 -710 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
  numerem KRS 0000395740 . Spółka rozpoczęła działalność 9 września 20 11 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony.
  SYNEKTIK S.A. posiada 100% udziałów w spółce. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem
  finansowym obejmowała produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków.
  Połączenie spółek Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. ) z Iason Sp. z o.o.
  W ramach reorganizacji i uproszczenia Grupy Kapitałowej Synektik S.A. celem efektywniejsze go wykorzystanie
  potencjału spółek zależnych i uzyskani u synergii ekonomiczno -finansowych w dniu 30 maja 2018 r. podjęto
  uch wałę w sprawie połączenia podmiotów zależnych od Synektik S.A. tj. Synektik Phar ma Sp. z o.o. (poprzednia
  nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o w drodze przejęcia przez Synektik Pharma Sp. z o.o.
  spółki Iason Sp. z o.o. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie
  całeg o majątku Iason Sp. z o.o. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Synektik Pharma Sp. z o.o.,
  poprzez utworzenie nowych udziałów, które Synektik Pharma Sp. z o.o. wyda Synektik S.A. - jedynemu
  wspólnikowi spółki Iason Sp. z o.o. Dodatkowe inform acje zostały przedstawione w pkt. 18 niniejszego
  sprawozdania.
  Cyklosfera Sp. z o.o.
  SYNEKTIK S.A. w dniu 9 sierpnia 2013 roku objął 50% udziałów w spółce Cyklosfera Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści
  się przy ul. Feliksa Konecznego, nr 6, lok. 19U, 31 -126 Kraków. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze
  Sądowym pod numerem KRS 0000481802 i jej czas trwania jest nieoznaczony. Spółka traktowana jest jako joint -
  venture i podlega konsolidacji metodą praw własności, począwszy od sprawozdania finansowego z a III kwartał
  201 4 roku. Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała
  świadcz enie usług diagnostycznych.


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  13

  1.5 Zmiana r ok u obrotow ego
  Do 31 grudnia 2016 r. r okiem obrotowym jednostek objętych skonsolid owanym sprawozdaniem finansowym był
  rok kalendarzowy. W dniu 06 czerwca 201 6 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
  uchwałą nr 17/2016 dokonało zmiany roku obrotowego i podatkowego, tak że będzie on trwał 12 miesięcy
  rozpoczynających się 1 października i k ończących 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. W związku
  z powyższą zmianą obecny rok obrotowy i podatkowy Grupy Kapitałowej ma charakter przejściowy , rozpoczął się
  w dniu 01 stycznia 2017 r., a skończy się z dniem 30 września 2018 r oku. Następnie, pierwszy rok obrotowy
  i podatkowy określony zgodnie z uchwałą nr 17/2016 będzie trwał od 1 października 2018 roku do 30 września
  2019 roku.
  Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek Grupy sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.
  1.6 Kapitał akcyjn y i akcjonariusze
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku kapitał zakładowy SYNEKTIK S.A. wynosi 4.264.564,50 PLN i dzieli się na 8.529.129
  akcji serii A, B, BB, BBB , C, D i E o wartości nominalnej 0,50 PLN każda.
  Według stanu wiedzy Spółki, s truktura akcjonariatu na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym
  zgromadzeniu, została przed stawiona w poniższej tabeli:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  na WZ
  Udział
  w głosach
  na WZ
  Mariusz Książek i podmioty od niego zależne * 2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13%
  MELHUS COMPANY Ltd 2 134 980 25,03% 2 134 980 25,03%
  FTIF Templeton Eastern Europe Fund 844 335 9,90% 844 335 9,90%
  TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane 730 000 8,56% 730 000 8,56%
  * Raport ESPI 37/2017
  Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach , którzy posiadali na dzień 11 maja 20 18 roku bezpośrednio
  lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z informacjami
  posiadanymi przez Spółkę.
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  na WZ
  Udział
  w głosach
  na WZ
  Mariusz Książek i podmioty od niego zależne* 2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13%
  MELHUS COMPANY Ltd 2 134 980 25,03% 2 134 980 25,03%
  FTIF Templeton Eastern Europe Fund 844 335 9,90% 844 335 9,90%
  TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane 730 000 8,56% 730 000 8,56%
  * Raport ESPI 37/2017
  W okresie od przekazania raportu za V kwartał 2017 /2018 roku do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego
  za VI kwartał 2017 /2018 roku, w strukturze własności znacznych pakietów akcji SYNEKTIK S.A. nie nastąpiły
  zmiany.  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  14

  1.7 Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące
  Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za VI kwartał 2017 /2018 roku ,
  osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcj e Spółki zgodnie z poniższą tabelą :
  Zarząd Spółki Liczba akcji
  Wartość
  nominalna w
  PLN
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w
  głosach
  na WZ
  Cezary Kozanecki* 2 134 980 1 067 490 25,03% 25,03%
  Dariusz Korecki 100 913 50 456,50 1,18% 1,18%
  *pośrednio poprzez Melhus Company Ltd
  Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu finansowego nie doszło do zmian w
  zakresie posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające.
  Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za VI kwartał 2017 /2018 roku osoby
  nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:
  Rada Nadzorcza Liczba akcji
  Wartość
  nominalna
  w PLN
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Udział
  w
  głosach
  na WZ
  Piotr Nowjalis 5 000 2 500 0,06% 0,06%
  Według stanu wiedzy Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu finansowego nie doszło do
  zmian w zakresie posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich przez osoby nadzorujące .
  2. PLATFORMA ZASTOSOWAN YCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FIN ANSOWEJ
  Oświadczenie o zgodności
  Nin iejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34
  Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz pozostałymi MSR/MSSF mającymi zastosowanie a w zakresie
  nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogam i ustawy z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
  wykonawczych.
  Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego s ą
  spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy
  zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
  W okres ie od 1 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2018 roku nie dokonano w Grupie istotnej zmiany przyjętych
  zasad rachunkowości i sposobów sporządzania sprawozdania finansowego.
  Kontynuacja działalności
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę
  w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia, na który sporządzon o
  sprawozdanie finansowe, tj. 3 0 czerwca 2018 roku . W opinii Z arządu na dzień podpisania sprawozdania
  finansowego nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy w dającej się
  przewidzieć przyszłości.


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  15

  2.1. Platforma zastosowanych MSSF
  2.1.1. Status zatwierdzania standardów w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).
  Następujące standardy i zmiany standardów stały się obowiązujące z dniem 1 stycznia 2018 roku:
  • MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później ,
  • MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014), obejmujący zmiany do MSSF
  15 (opublikowanego dnia 11 września 2015) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • zmiany MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
  (opublikowano 12 września 2016) – doprecyzowanie zapisów w sytuacji wejścia w życie MSSF 9 – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opubli kowano dnia 12 kwietnia 2016 roku) - mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatniczych na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca
  2016) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące częścią
  Zmian wyni kających z przeglądu MSSF 2014 -16 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finanso wej po raz
  pierwszy będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -16 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016) –
  mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
  • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku ) –– mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego rocznego sprawoz dania niezatwierdzone przez UE.
  • zmiany do MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) - mające
  zastosowanie dla okresów rocznych od dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  rocznego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.
  2.1.2. Stand ardy zastosowane po raz pierwszy
  W bieżącym okresie nie weszły w życie żadne nowe standardy, interpretacje lub zmiany zatwierdzone do
  stosowania w Unii Europejskiej.
  2.1.3. Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji
  Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
  została opublikowana, lecz nie weszła jeszcze w życie.  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  16

  3. STOSOWANE ZASADY RAC HUNKOWOŚCI
  3.1 Podstawa sporządzenia
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
  działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności
  gospodarczej przez Grupę przez okres prz ynajmniej 12 kolejnych miesięcy .
  3.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych
  (PLN, zł). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozd awczą Grupy Kapitałowej. Dane w śródrocznym
  sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały
  podane z większą dokładnością.
  3.3 Zastosowane zasady rachunkowości
  Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym z a rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, które jest dostępne pod adresem: www.synektik.pl
  z wyjątkiem zmian wyszczególnionych poniżej.

  3.3.1 Korekta błędu
  Przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G rupa dokonała
  zmian określonych postanowieniami MSR 8 „Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i
  korygowanie błędów”, w związku z tym przekształcano retrospektywnie dane dotyczące wcześniejszych okresów.
  W 2016 roku nie została wyliczona kwota z tytułu aktywa na podatek odroczony, związanego z eliminacją marży
  zrealizowanej na sprzedaży wewnątrz Grupy. Ze względu na istotność kwoty wpływającej na wynik roku 2016,
  Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu sprawozdania za 2016 r.
  Poniżej przedstawiono wpływ korekty na poszczególne elementy sprawozdania skonsolidowanego za rok 2016.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Uprzednio publikowane Po korekcie błędu Wielkość korekty
  tys. zł tys. zł tys. zł

  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 951,54 1 951,54 -

  Podatek dochodowy 1 563,44 869,47 -693,98

  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 388,09 1 082,07 693,98
  Całkowite dochody ogółem 393,81 1 087,78 693,98
  Całkowity dochód ogółem przypadający:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej 393,81 1 087,78 693,98
  Zysk (strata) na jedną akcję [w zł/gr na jedną akcję]
  Z działalności kontynuowanej:
  Zwykły - - -
  Rozwodniony - - -
  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  17

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  AKTYWA
  Uprzednio publikowane Po korekcie błędu Wielkość korekty
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 718,67 1 412,64 693,98
  Aktywa trwałe razem 65 824,84 66 518,81 693,98
  Aktywa razem 90 752,96 91 446,93 693,98

  PASYWA
  Uprzednio publikowane Po korekcie błędu Wielkość korekty
  Wynik bieżącego okresu 388,09 1 082,07 693,98
  Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 56 940,74 57 634,72 693,98
  Razem kapitał własny 56 940,74 57 634,72 693,98


  4. ZYSK Z OKAZJONALNEGO NABYCIA
  W dniu 29 marca 2018 roku SYNEKTIK S.A. nabył 101 udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. (obecna
  nazwa Synektik Pharma Sp. z o.o.) stanowiących 100% kapitału zakładowego. W skonsolidowanym sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów za poprzedni kwartał Grupa Kapitałowa rozpoznała – zgodnie z MSSF 3 – zysk
  z okazjonalnego nabycia w wysokości 7.318.045,26 PLN.
  Na dzień nabycia spółki Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. łączna strata podatkowa wynosiła 15.045.562,00 PLN i
  wyliczone od niej aktywo – 2.858.656,72 PLN. W związku z podjętymi uchwałami o połączeniu spółek Synektik
  Pharma Sp. z o.o. (dawniej Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. ) i Iason Sp. z o.o. , a także większą wiedzą na temat
  przyszłych wyników i możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych Zarząd Grupy podjął decyzję o
  uwzględnieniu aktywa z tego tytułu w zysku z okazjonalnego nabycia. W konsekwencji ł ączna kwota zysku z
  okazjonalnego nabycia wynosi 10.176.701,98 PLN.
  Ze względu na złożoność szacunków oraz rzetelność wyceny do wartości godziwej Grupa Kapitałowa dokona
  ostatecznej weryfikacji transakcji nabycia do k ońca roku obrotowego.
  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  18

  5. PRZYCHODY I WYNIKI S EGMENTÓW OPERACYJNYCH
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest sprzedaż specjalistycznego sprzętu
  medycznego, wspomagającego go oprogramowania oraz powiązanych z tym usług serwisowo -pomiaro wych, jak
  również produkcja radiofarmaceutyków.
  Podstawowe produkty i usługi Grupy Kapitałowej prowadzone są następujących segmentach działalności:
  1. Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową , w tym:
  a. Sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i terapii oraz w medycynie nuklearnej
  Grupa prowadzi działalność handlową w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego do radiologii
  obrazowej (produkowanego m.in. przez Philips , Toshiba, Fuji , Agfa ), wstrzykiwaczy ko ntrastu wraz
  z materiałami zużywalnymi (Medtron), urządzeń do terapii (Carl Zeiss , Theraclion , Eckert&Ziegler,
  Capnomed ) oraz sprzętu i wyposażenia stosowanego w medycynie nuklearnej (głównie produkcji
  firmy Comecer). W ramach tej działalności Grupa dokonu je kompleksowej dostawy sprzętu,
  połączonej z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, instalacją urządzeń oraz szkoleniem
  personelu.
  b. Rozwiązania informatyczne
  Grupa posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji i dystrybucji obrazów
  radiologicznych i danych administracyjnych, funkcjonujące pod nazwą hand lową ARPACS, do
  których licencje oferuje publicznym i prywatnym placówkom medycznym oraz spółkom
  informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital
  Inf ormation System). Dodatkowo Grupa oferuje specjalistyczne oprogramowanie takich firm jak:
  Intrasense, Imagylis.
  c. Usługi serwisowo - pomiarowe sprzętu medycznego
  Oferta Grupy obejmuje usługi serwisowe wybranych produktów z oferowanego sprzętu
  medycznego. Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym
  aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Podmiot Dominujący, które posiada
  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
  2. Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków
  Produkcja ra diofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, jest prowadzona
  w zakładach produkcyjnych Grupy SYNEKTIK zlokalizowanych w Kielcach , Warszawie i Mszczonowie .
  Grupa wytwarza radiofarmaceutyki: FDG Fluorodeoksyglukoza 18F -FDG (IASON Efdege), N aF 18F -
  NaF (IASOflu) oraz IASOcholine. Grupa Kapitałowa posiada prawa własności do 4 produktów
  farmaceutycznych: Glunektik, Metaflu, DOPA i Fluorocholine. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi
  badania i prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w rama ch C entrum Badawczo -
  Rozwojowego i Centrum Badań Klinicznych.
  Pozycje nieprzypisane obejmują wewnątrzgrupowe transakcje, które nie dotyczą podstawowych segmentów
  działalności Grupy. Ponadto pozycje te obejmują również koszty Zarządu i pozostałe przychody/koszty netto ,
  które nie są alokowane do segme ntów operacyjnych . Pozycje finansowania Grupy oraz podatek dochodowy są
  zarządzane na poziomie Grupy i nie są ujmowane w segmentach operacyjnych.
  Ocena wyników segmentów dokonywana jest na podstawie EBITDA i EBIT. EB ITDA stanowi zysk operacyjny bez
  uwzględnienia amortyzacji , EBIT stanowi zysk operacyjny.
  Dla wszystkich segmentów stosowane są jednolite zasady rachunkowości oparte na polityce właściwej
  sprawozdawczości finansowej. Transakcje pomiędzy segmentami są elimi nowane w procesie konsolidacji.
  Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych segmentów
  operacyjnych.  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  19


  Segmenty operacyjne za okres 3 m -cy zakończonych 3 0.06.2018

  Sprzęt medyczny i IT*
  Produkcja radiofarma - ceutyków Pozycje nieprzypisane
  Eliminacje

  Sprawozdanie skonsoli - dowane

  Przychody: 5 211,29 5 430,47 771,00 (1 275,25) 10 137,51
  Sprzedaż krajowa 5 131,77 4 385,03 - - 9 516,80
  Sprzedaż eksportowa 79,52 541,18 - - 620,71
  Sprzedaż wewnętrzna - 504,25 771,00 (1 275,25) -
  Koszty operacyjne: (5 675,75) (4 817,51) 771,06 1 238,49 (8 483,71)
  Koszt własny sprzedaży (1 755,54) (3 335,56) (412,38) 1 246,11 (4 257,38)
  Wartość sprzedanych towarów (3 214,90) (735,80) - (3,79) (3 954,49)
  Koszty sprzedaży (705,31) (746,16) - - (1 451,46)
  Koszty zarządu - - (1 894,37) (3,83) (1 898,19)
  Zysk z okazjonalnego nabycia - - 2 858,66 - 2 858,66
  Pozostałe (koszty) przychody netto - - 219,16 - 219,16

  EBIT (464,46) 612,95 1 542,06 (36,76) 1 653,79
  Amortyzacja (162,94) (499,74) - (396,91) (6,21) (1 065,80)

  EBITDA (301,52) 1 112,70 1 938,97 (30,56) 2 719,59


  Segmenty operacyjne za okres 1 8 m-cy zakończonych 3 0.06.2018

  Sprzęt medyczny i IT *
  Produkcja radiofarma - ceutyków Pozycje nieprzypisane
  Eliminacje

  Sprawozdanie skonsoli - dowane

  Przychody: 54 369,94 30 043,77 4 986,00 (7 923,64) 81 476,06
  Sprzedaż krajowa 53 947,46 24 278,02 - - 78 225,48
  Sprzedaż eksportowa 422,47 2 828,11 - - 3 250,58
  Sprzedaż wewnętrzna - 2 937,64 4 986,00 (7 923,64) -
  Koszty operacyjne: (50 411,40) (23 692,07) (342,31) 7 509,28 (66 936,50)
  Koszt własny sprzedaży (13 650,47) (16 514,04) (2 515,74) 7 456,63 (25 223,62)
  Wartość sprzedanych towarów (33 213,34) (3 940,65) - 9,00 (37 144,99)
  Koszty sprzedaży (3 547,59) (3 237,38) - - (6 784,97)
  Koszty zarządu - - (10 503,88) 43,65 (10 460,23)
  Zysk z okazjonalnego nabycia - - 10 176,70 - 10 176,70
  Pozostałe (koszty) przychody netto - - 2 500,61 - 2 500,61
  EBIT 3 958,53 6 351,70 4 643,69 (414,36) 14 539,56
  Amortyzacja (868,33) (820,00) (2 696,31) 111,23 (4 273,42)
  EBITDA 4 826,86 7 171,70 7 340,00 (525,59) 18 812,98
  * od 01 października 2017 roku nastąpiła zmiana prezentacji danych – działalność usługowo -serwisowa została zaprezentowana łącznie z
  segmentem sprzęt diagnostyczn y i IT.

  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  20

  Segmenty operacyjne za okres 3 m -cy zakończonych 3 0.06.2017

  Sprzęt medyczny i IT
  Produkcja radiofarma - ceutyków
  Usługi serwisowo - pomiarowe Pozycje nieprzypisane
  Eliminacje

  Sprawozdanie skonsoli - dowane

  Przychody: 4 420,09 5 888,25 940,93 861,00 (2 480,29) 9 629,99
  Sprzedaż krajowa 4 420,09 3 825,27 884,37 - - 9 129,73
  Sprzedaż eksportowa - 443,70 56,57 - - 500,26
  Sprzedaż wewnętrzna - 1 619,29 - 861,00 (2 480,29) -
  Koszty operacyjne: (4 201,54) (4 559,62) (936,24) (1 788,52) 2 352,81 (9 133,10)
  Koszt własny sprzedaży (1 877,20) (3 576,83) (906,77) (411,01) 2 328,88 (4 442,94) Wartość sprzedanych towarów (1 764,17) (356,88) (29,47) - (3,74) (2 154,27)
  Koszty sprzedaży (560,16) (625,91) - - 5,59 (1 180,48)
  Koszty zarządu - - - (1 816,27) 22,09 (1 794,19)
  Pozostałe (koszty) przychody netto - - - 438,77 - 438,77

  EBIT 218,56 1 328,63 4,69 (927,52) (127,47) 496,89
  Amortyzacja (87,04) (15,04) (47,28) (453,25) 0,99 (601,61)

  EBITDA 305,59 1 343,67 51,97 (474,26) (128,46) 1 098,51


  Segmenty operacyjne za okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016

  Sprzęt diagnostyczny i IT
  Produkcja radiofarma - ceutyków
  Usługi serwisowo - pomiarowe Pozycje nieprzypisane
  Eliminacje

  Sprawozdanie skonsoli - dowane

  Przychody: 30 887,24 18 855,49 3 546,03 5 274,00 (9 129,62) 49 433,14
  Sprzedaż krajowa 30 887,24 13 876,01 3 244,24 - - 48 007,49
  Sprzedaż eksportowa - 1 123,86 301,79 - - 1 425,64
  Sprzedaż wewnętrzna - 3 855,62 - 5 274,00 (9 129,62) -

  Koszty operacyjne: (29 752,04) (14 360,75) (3 896,41) (6 237,15) 6 941,29 (47 305,06)
  Koszt własny sprzedaży (4 007,17) (11 300,03) (3 555,47) (1 839,32) 6 884,07 (13 817,93) Wartość sprzedanych towarów (23 261,00) (1 497,86) (340,94) - (32,28) (25 132,08)
  Koszty sprzedaży (2 483,87) (1 562,85) - - - (4 046,72)
  Koszty zarządu - - - (7 078,56) 89,50 (6 989,06)
  Pozostałe (koszty) przychody netto - - - 2 680,73 - 2 680,73

  EBIT 1 135,20 4 494,74 (350,38) (963,15) (2 188,33) 2 128,08
  Amortyzacja (334,97) (57,71) (178,96) (1 522,73) 3,97 (2 090,40)

  EBITDA 1 470,17 4 552,45 (171,42) 559,57 (2 192,30) 4 218,48
  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  21

  6. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNY CH DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa koncentrowała aktywność
  operacyjną w następujących obszarach:
  I. Radiofarmacja: dalszy wzrost sprzedaży , reorganizacja i poszerzenie oferty
  W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu radiofarmacji,
  umacniając pozycję Grupy na rynku, zwiększając zarówno wolumen jak i wartość sprzedaży. W okresie objętym
  niniejszym sprawozdaniem finansowym całkowita wartość przychodów Grupy Kapitałowej w segmencie
  radiofarmaceutyków zwiększyła się o 15% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku kalendarzowego i
  wyniosła 4 ,93 mln PLN (po odjęciu transakcji wewnętrznych). To najlepszy wynik dla tego okresu kalendarzowego
  w historii Grupy Kapitałowej. Najwyższą dynamikę sprzedaży osiągnięto w produkcji radioznacznik ów specjaln ych
  (r/r + 8%) oraz uzupełniających produkt ach radiofarm ace utycznych . Sprzedaż eksportowa stanowiła ponad 11%
  przychodów segmentu , a jej dynamika do analogocznego okresu kalendarzowego wyniosła 22%.

  Pod koniec marca 2018 roku Grupa sfinalizowała transakcję przejęci a jednego z lokalnych konkurentów spółk ę -
  Monrol Poland (obecnie Synektik Pharma) oraz przystąpiła do implementacji procesu połączenia operacyjno -
  prawnego obu podmiotów . W analizowamym okr esie pr zepro wadzona zaostała reorganizacja przejętej firmy, w
  tym relokacja części produkcji Grupy do przejętego zakładu produkcyjnego w Mszczonowie, optymalizacja
  zatrudnienia oraz procesów produkcyjnych i logisty cznych w ramach należących do Grupy Kapita łowej trzech
  zakładów. W ocenie Zarządu Spółki pierwsze znaczące efekty transakcji będą widoczne począwszy od VII kw. roku
  obrotowego 2017/2018.

  2,07 2,73 2,53 2,56 2,62 2,61
  1,28
  1,50 1,59 1,72 1,38 1,48
  Σ 3,47
  Σ 4,52 Σ 4,27
  Σ 4,93 Σ 4,97 Σ 4,96
  I kw. 2017 r. I kw. 2018 r.* II kw. 2017 r. II kw. 2018 r.** III kw. 2017 r. IV kw. 2017 r.
  Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (mln zł)
  Radiofarmaceutyki podstawowe Radiofarmaceutyki specjalne Inne Σ Razem
  *Vkw. roku obrotowego 2017/2018**VI kw. roku obrotowego 2017/2018
  30% 15%


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  22

  W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa sfinalizowała umowę z Blue Earth Diagnostics Ltd, wiodącą firm ą z
  branży diagnostyki molekularnej, w sprawie wprowadzenia na polski rynek radioznacznika Axumin®,
  stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Na mocy zawartego w czerwcu br. porozumienia IASON Sp. z o.o.,
  wchodząca w skład Grupy Kapitałowej, rozpocznie produ kcję Axumin® , stając się wyłącznym dostawcą
  radioznacznika na polskim rynku. Axumin® to radioznacznik stosowany do obrazowania przy pozytonowej
  tomografii emisyjnej u osób z podejrzeniem wznowy nowotworu prostaty w oparciu o podwyższone stężenie
  swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen, PSA) we krwi. Axumin® jest jedynym
  radioznaczni kiem o tym przeznaczeniu dopuszczonym do obrotu w krajach Unii Europejskiej i USA. W ocenie
  Zarządu Spółki Axumin® stanowi strategiczne uzupełnienie portfolio radiofarmaceutyków Spółki,
  komplementarne wobec produkowanej przez Grupę Kapitałową Fluorocholine . W ocenie Zarządu Spółki
  docelowo produkcja i sprzedaż Axumin® może mieć istotny wpływ na wyniki segment u radiofarmaceutyków .
  W V I kw. roku obrotowego 2017/2018 Grupa Synektik kontynuowała druga fazę badań klinicznych nad
  kardioznacznikiem. Na dzień publ ikacji sprawozdania finansowego Spółka wkracza w ostatni trymest
  prowadzonej drugiej faz y badań klinicznych . W ocenie Zarządu Spółki druga faza badań klinicznych zosta nie
  zakończona w 2018 r.
  II. Sprzedaż urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych : bu dowa backlog u, strategiczny
  alian s
  W analizowanym okresie Grupa realiz owała pozyskan e kontrakt y i zlece nia na dostawy sprzętu medycznego i
  rozwiązań informa tycznych oraz świadczyła usługi serwisowo - pomiarowe. W okresie objętym niniejszym
  sprawozdaniem finansowym całkowita wartość przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu
  medycznego i rozwiązań IT wyniosła 5,21 mln PLN i była o 2,8 % niższa od przychodów ze sprzedaży analogicznego
  okresu kalendarzowego 2017 roku . Jednocześnie Grupa zbudowała portf el zamówień do realizacji w kolejnych
  okresach sprawozdawczych . Na koniec czerwca br. wartość pozyskanych, a niezrealizowanych (nierozliczonych)
  kontraktów na dostawę sprzętu i rozwiązań IT (backlog) wyniosła 6,89 mln PLN, wobec 0,85 mln PLN na koniec
  czer wca 2017. Równocześnie wartość aktywnych ofert (quota log) na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 9,66 mln
  PLN, wobec 7,63 mln PLN rok wcześniej.  7,36
  6,06
  0,85
  6,89
  7,63
  9,66
  1.01.2017-30.06.2017 1.01.2018-30.06.2018
  Sprzedaż, zlecenia do realizacji i aktywne oferty (mln zł)
  Zlecenia zrealizowane w okresie Zlecenia do realizacji (backlog) na koniec okresu
  Aktywne oferty (quota log) na koniec okresu
  Quota log -złożone oferty, będące przedmiotem podstępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu technologicznego z potencjalnym nabywcą


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  23

  W ocenie Zarządu Spółki Grupa Kapitałowa ma potencjał znaczącego wzrostu sprzedaży w segmencie w kolejnych
  okresach sprawozdawczych, zarówno w oparciu o już posiadany backlog zleceń, jak również obecną wartość
  aktywnych ofert i perspektywy dalszego rozwoju segmentu, związane z poszerzeniem portfolio produktowego, z
  robotem chirurgicznym da Vinci na czele (więcej informacji w pkt. 18 niniejszego sprawozdania). Czynnikiem
  rynkowym determinującym wielkość sprzedaży w kolejnych okresach jest występująca w tym s egmencie
  sezonowość sprzedaży związan a z cyklem wydatkowani a środków inwestycyjnych na ryn ku ochrony zdrowia.

  7. ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZ ANIA, KAPITAŁ WŁASNY , WYNIK
  NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH
  CHARAKTE R, WIELKOŚĆ LUB CZĘS TOTLIWOŚĆ
  W okresie VI kwartału 2017/2018 nastąpiło utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  dotyczącego strat z lat poprzednich spółki Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp.
  z o.o.). W kons ekwencji zmianie uległy wartości wyniku netto, poziomy sumy bilansowej oraz przepływy
  pieniężne.
  Aktywa i zobowiązania
  Aktywa zwiększyły się o kwotę 2.858.656,72 PLN wynikającą z utworzenia aktywa z tytułu strat poda tkowych z
  lat ubiegłych.
  Wynik finansowy
  Grupa rozpoznała w sprawozdaniu skonsolidowanym z całkowitych dochodów w pozycji zysk z okazjonalnego
  nabycia aktywo z tytułu strat poda tkowych z lat ubiegłych w wysokości 2.858.656,72 PLN. Miało to wpływ na
  wysokość efektywnej stopy podatkowej, która w sprawozdaniu skonsolidowanym z całkowitych dochodów za
  okres 01 stycznia 2017 – 30 czerwca 2018 roku wyniosła 5,74 %.
  W związku z nabyciem spółki, Jednostka Dominująca poniosła dodatkowe koszty w wysokości 29.962,00 PLN,
  które zostały ujęte w kosztach admi nistracyjnych.
  Przepływy pieniężne
  W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji przepływy z działalności operacyjnej w podpunkcie inne
  została wykazana kwota zysku z okazjonalnego nabycia w wysokości 2.858.656,72 PLN.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zawiera również wyniki finansowe podmiotu Synektik
  Pharma Sp. z o.o. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, w związku z procesem reorganizacji Grupy
  Kapitałowej w segmencie radiofarmaceutyków (rozwiązanie umów administracy jnych , rezerwy na należności,
  wycena stanów magazowych) wyniki finansowe zostały obciążone jednorazowymi kosztami w wysokości około
  210.000 PLN.  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  24

  8. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄC E SEZONOWOŚCI LUB CY KLICZNOŚCI W ODNIESI ENIU DO
  ŚRÓDROCZNEJ DZIAŁALN OŚCI GRUPY
  Działalność Grupy Kapitałowej charakteryzuje się istotnym zjawiskiem sezonowości sprzedaży. Sezonowość tę
  można dostrzec głównie w przychodach generowanych w segmencie sprzedaży sprzętu medycznego oraz
  rozwiązań informatycznych. Wynika to ze sposobu realiz acji założonych budżetów przez publiczne instytucje
  ochrony zdrowia, które aktywnie wydatkują środki własne pod koniec danego roku budżetowego. Sezonowość
  sprzedaży jest typowym zjawiskiem na rynkach, na których Grupa Kapitałowa prowadzi działalność.
  W kon sekwencji większość przychodów ze sprzedaży Grupa uzyskuje w drugiej połowie roku, a szczególnie w
  ostatnim kwartale kalendarzowym. W latach 2013 -2017 przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę
  Kapitałową w I I kwartale stanowiły odpowiednio: około 13%, 24%, 8%, 25% oraz ponad 15% przychodów ze
  sprzedaży rocznej za ww. lata.
  9. ZMIANY W WIELKOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH , W TYM TRANSAKCJE U MORZENIA
  AKCJI WŁASNYCH
  W okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 201 8 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała emisji akc ji ani
  transakcji umorzenia akcji własnych.
  10. ZMIANY W ZAKRESIE IST OTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  W okresie VI kwartału 2017 /2018 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała istotnych zmian w zakresie źródeł
  finansowania .
  W dniu 27 lipca 2018 toku Grupa Kapitałowa Synektik S.A. zawarła aneksy wydłużające terminy ważności
  produktów kredytowych o kolejny rok.
  11. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE
  W okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 201 8 roku Grupa Kapitałowa nie w ypłacała ani n ie deklarowała
  wypłaty dywidend. Nie istnieje uprzywilejowanie akcji SYNEKTIK S.A. co do wypłaty dywidendy.
  12. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, OR GANEM WŁAŚCIWYM DLA
  POSTĘPOWANIA ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM AD MINISTRACJI PUBLICZN EJ
  Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie
  toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którejkolwiek ze spółek z Grupy, których
  wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitał ów w łasnych SYNEKTIK S.A .
  13. ZMIANY W WARTOŚCIACH SZACUNKOWYCH , W TYM W ZAKRESIE AK TYWÓW
  I ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWY CH ORAZ ROSZCZEŃ I S PRAW SĄDOWYCH
  W okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 201 8 roku Grupa Kapitałowa nie odnotowała zmian
  w wartościach sza cunkowych . Żadna ze spółek z Grupy nie była stro ną żadnych roszczeń ani spraw są dowych –
  ani jako powód , ani jak o pozwana .


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  25

  14. WARTOŚĆ GODZIWA INST RUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ INNYCH AKTYWÓW
  WYCENIANYCH W WARTOŚ CI GODZIWEJ
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku Grupa Kapitałowa nie posiada otwartych instrumentów finansowych.
  15. ISTOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZAN YMI
  Transakcje spółek z Grupy z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach odpo wiadających
  warunkom rynkowym.
  16. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE GWAR ANCJE
  W okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 201 8 roku żadna ze spółek z Grupy nie udzieliła poręczeń
  kredytów lub pożyczek , ani gwarancji stanowiących równowartość ponad 10% kapitałów własnych Jednostki
  Do minującej .
  17. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA , KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI
  FINANSOWEJ GRUPY KAP ITAŁOWEJ
  W okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 2018 roku nie wystąpiły inne okoliczności mogące w istotny
  sposób wpływać na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej , czy na wyniki finansowe Grupy
  Kapitałowej, lub które mogłyby zagrozić jej zdolności do wywiązywania się z zobowiązań.
  18. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZE NIU OKRESU SPRAWOZDA WCZEGO
  W dniu 04 lipca 2018 Sąd Rejonowy dla m.st. War szawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał
  postanowienie w sprawie zarejestrowania połączenia podmiotów zależnych od Spółki, tj. Synektik Pharma Sp. z
  o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o. Połączenie nastąpi ło w drodze przejęcia
  przez Synektik Pharma Sp. z o.o. (Podmiot Przejmujący) spółki Iason Sp. z o.o. (Podmiot Przejmowany) w trybie
  określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Iason Sp. z o.o. z jednoczesnym
  podwyższeniem kapitału zakładowego Synektik Pharma Sp. z o.o., poprzez utworzenie nowych udziałów, które
  Synektik Pharma Sp. z o.o. wyda ła Synektik S.A. - jedynemu wspólnikowi spółki Iason Sp. z o.o. W związku z
  powyższym skład Grupy Kapitałowa Synektik S.A. uległ zmia nie i obejmuje następujące podmioty :
  − SYNEKTIK S.A. - podmiot dominujący
  − Synektik Pharma Sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK S.A
  W dniu 5 lipca 2018 roku została zawarta umowa między Synektik S.A. a Intuitive Surgical, Sàrl z siedzibą w
  Aubonne, Szwajcaria („Intuitive Surgical”) w sprawie współpracy między Spółką a Intuitive Surgical w zakresie
  sprzedaży, na polskim rynku, robotów chirurgicznych da Vinci. Na mocy zawartej umowy Spółka została
  wyłącznym dystrybutorem na Polsk ę systemów da Vinci i będzie odpowiadała za sprzedaż i serwis robotów,
  instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń, szkolenia operatorów systemów, kwestie regulacyjne oraz
  marketingowe. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością przedłużen ia na kolejny rok.  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  26

  KOMENTARZ DO INFORMA CJI FINANSOWYCH SKON SOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA
  FINANSOWEGO ZA VI KWARTAŁ 201 7/2018 ROKU
  19. WYNIKI FINANSOWE ZA VI KWAR TAŁ 201 7/2018 ROKU
  Podstawowe dane finansow e osiągnięte w Grupie Kapitałowej w VI kwarta ł 2017/2018 oraz porównywalne
  okresy w 201 7 roku zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:
  01. 04 .2018
  – 30.06.2018
  01.0 4.2017
  – 30.06.2017 *
  01.01.2017
  – 30.06.2018 **
  01.01.2016
  – 31.12.2016 w tys. PLN
  Przychody ze sprzedaży 10 137,51 9 629,99 81 476,06 49 433,14
  Koszty operacyjne (8 483,71) (9 133,10) (66 936,50) (47 305,06)
  Zysk na działalności operacyjnej 1 653,79 496,89 14 539,56 2 128,08
  EBITDA 2 719,59 1 098,51 18 812,98 4 218,48
  Wynik finansowy netto 1 619,22 229,31 13 118,60 1 082,07
  % zysku operacyjnego 16,31% 5,16% 17,85% 4,30%
  % EBITDA 26,83% 11,41% 23,09% 8,53%
  % wynik netto 15,97% 2,38% 16,10% 2,19%
  *dla celów porównawczych zaprezentowano wyniki finansowe osiągnięte w analogiczny m okres ie kalendarzowy m
  ** obecny rok obrotowy i podatkowy Grupy Kapitałowej ma charakter przejściowy, rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2017 roku
  i zakończy się 30 września 2018 r oku, a przedstawione dane obejmują okres 1 8 miesięcy

  W VI kwartale 201 7/2018 roku Grupa Kapitałowa zanotowała :
  • w segmencie ra diofarmaceutyków zostały podtrzymane tendencje z poprzednich kwartałów , przychody
  ze sprzedaż y wzros ły w ujęci u kwartalnym o 15 ,40% (po eliminacji operacji wewnętrznych) , a wielkość
  sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom dla tego okresu kalendarzowego i wyniosła 4. 926.212 PLN
  (wzrost wartościowy o 657.247 PLN ). W ramach tego segmentu największy wzrost zanotował a sprzedaż
  eksportowa , a jej dynamika wyniosła 22%,
  • przychody w s egmencie sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych był y nieznacznie
  niższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu kalendarzowego , zaś rentowność segmentu
  była determinowana strukturą zrealizowanych projektów,
  • zysk na działalności op eracyjnej wyniósł 1.654 tys. PLN oraz 1 4.539 tys. PLN w ujęciu narastającym,
  • wynik EBITDA za okres ostatnich 1 8 miesięcy osiągnął poziom 1 8.813 tys. PLN (w okresie
  sprawozdawczym 2.719 tys. PLN) ,
  • wynik netto wyniósł 1.619 tys. PLN , a w ujęciu narastającym za 1 8 miesięcy wynik netto 1 3.118 tys. PLN .
  Podstawowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w przedstawionym okresie miały
  następujące czynniki:
  a. utworzenie aktywa z odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat z lat poprzednich w
  wysokości 2.858 tys. PLN
  b. wzrost przychodów w segmencie radiofarmaceutyków o 657 tys. PLN
  c. jednorazowe koszty reorganizacji Grupy Kapitałowej w wysokości około 210.000 PLN .


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  27

  20. W SKAZANIA CZY NNIKÓW , KTÓRE W OCENIE ZARZĄD U S PÓŁKI BĘDĘ MIAŁY WPŁ YW
  NA OSIĄGANE P RZEZ G RUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W P ERSPEKTYWIE CO NAJMN IEJ
  KOLEJNEGO KWARTAŁU
  W opinii Zarządu podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę
  Kapitałową w pespektywie najbliższych kwartałów to:
  1. umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej jako czołowego producenta i dostawcy radiofarmaceutyków w
  Polsce dzięki rozwojowi organicznemu, akwizycji Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. (obecna nazwa Synektik
  Pharma Sp. z o.o.) o raz poszerzeniu oferty o nowe radiofarmaceutyki (Axumin),
  2. rozwój rynku badań PET/CT związany ze wprowadzoną decyzją Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016
  zmianą zasad kontraktowania i wyceny świadczeń medycznych, w tym wprowadzenie m oddzielnej
  refundacji bada ń PET/CT z użyciem radioznaczników specjalnych (badania PET/CT podzielone na dwie
  grupy w zależności od kosztu stosowanego radiofarmaceutyku),
  3. prowadzone przez Centrum Badawczo –Rozwojowe badania kliniczne związane z produktem
  kardiologicznym oraz prace ro zwojowe dotyczące produktów onkologicznych,
  4. rozwój nowych produktów oraz poszerzenie zakresu działalności o nowe specjalizacje medyczne :
  onkologia, kardiologia i neurologia zgodnie ze Strategią Rozwoju na lata 2017 -2021,
  5. poszerzenie oferty produktowej w ob szarze sprzętu medycznego i rozwiązań IT (m.in. robot medyczny
  da Vinci, autorskie rozwiązanie rozwijane w ramach Platformy Evolution),
  6. wydatkowanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 -2020 przeznaczonych
  na zakup aparatury medycz nej i podwyższ enie standardów ochrony zdrowia.

  W ocenie Zarządu Spółki Dominującej realizacja Strategii Rozwoju na lata 2017 -2021 w połączeniu z istotnymi
  zmianami otoczenia rynkowego doprowadzi do :
  • istotnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
  • wzrostu zyskowności i efektywności zaangażowanego kapitału ,
  • istotnego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej .
  21. PROGNOZY FINANSOWE
  Zarząd Podmiotu Dominującego nie podawał do publicznej wiadomości prognoz finansowych na 201 7/2018 rok.


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Oświadczenie Zarządu  28

  22. OŚWIADCZ ENIE Z ARZĄDU
  Zarząd SYNEKTIK S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, sprawozdania finansowe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie finansowe
  zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  Warszawa, 03 sierpnia 201 8 roku
  Cezary Kozanecki
  Prezes Zarządu
  Dariusz Korecki
  Wiceprezes
  Zarządu
  Artur Ostrowski
  Członek Zarządu


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2018 roku
  Wybrane jednostkowe dane finansowe  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  29

  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  Dane w PLN Dane w EUR

  *Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Przychód razem 61 776,85 44 516,76 14 559,96 10 173,63
  Koszty działalności razem (61 056,36) (42 061,67) (14 390,15) (9 612,56)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 720,49 2 455,10 169,81 561,08
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 770,72 2 302,67 181,65 526,24
  Zysk (strata) netto 617,54 1 337,38 145,54 305,64
  Całkowite dochody ogółem 617,54 1 343,10 145,54 306,94
  Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
  Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR] 0,07 0,16 0,02 0,04 Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR] 0,07 0,16 0,02 0,04


  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 143,47) (9 331,33) (740,87) (2 132,53) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (910,94) 198,93 (214,69) 45,46 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 792,87) (2 637,12) (422,56) (602,67) Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 847,28) (11 769,52) (1 378,12) (2 689,75)


  Dane w PLN Dane w EUR
  Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR Aktywa razem 85 578,01 88 299,05 19 620,78 19 959,10 Aktywa trwałe 71 433,37 61 995,80 16 377,79 14 013,52 Aktywa obrotowe 14 144,64 26 303,25 3 242,99 5 945,58 Zobowiązania razem 29 026,66 32 365,24 6 655,05 7 315,83 w tym zobowiązania długoterminowe 14 876,49 12 699,66 3 410,79 2 870,63 w tym zobowiązania krótkoterminowe 14 150,17 19 665,57 3 244,26 4 445,20 Kapitał własny 56 551,35 55 933,82 12 965,74 12 643,27 Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 977,75 963,96

  Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
  Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR] 6,63 6,56 1,52 1,48

  ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

  Okres 18 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Średni kurs w okresie 4,2429 zł 4,3757 zł
  Kurs na koniec okresu 4,3616 zł 4,4240 zł * obecny rok obrotowy i podatkowy SYNEKTIK S.A. ma charakter przejściowy, rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 r. – patrz informacje punkt 1.5 na stronie 1 3


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  30

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁK OWITYCH DOCHODÓW

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów 2 439,32 21 786,03 5 413,39 15 800,50 Przychody ze sprzedaży towarów 3 780,75 39 990,82 2 395,55 28 716,26
  Razem przychody 6 220,07 61 776,85 7 808,94 44 516,76 - Koszt własny sprzedaży (2 273,95) (18 044,97) (4 650,91) (12 151,61) Wartość sprzedanych towarów (3 218,69) (33 244,71) (1 797,39) (23 659,50) Koszty sprzedaży (705,31) (3 547,59) (560,16) (2 483,87) Koszty zarządu (1 461,55) (9 265,68) (1 640,25) (6 485,20) Pozostałe (koszty) przychody netto 325,78 3 046,59 721,91 2 718,51
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 113,66) 720,49 (117,85) 2 455,10 - Przychody finansowe 32,00 372,29 59,83 153,78 Koszty finansowe (37,47) (322,06) (62,43) (306,21) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 119,13) 770,72 (120,45) 2 302,67 - Podatek dochodowy 178,74 (153,19) 55,83 965,28 - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (940,40) 617,54 (176,29) 1 337,38 - Działalność zaniechana - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto (940,40) 617,54 (176,29) 1 337,38
  Inne całkowite dochody - Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat Zyski i straty aktuarialne - - - 7,05 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - - Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - - - Skutki aktualizacji majątku trwałego - - - - Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych - - - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - - (1,34) - 5,71
  Inne całkowite dochody - Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do Rachunku Zysków i Strat Różnice kursowe powstałe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - - Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - - - Inne - - - - Inne całkowite dochody (netto) - - - 5,71 Całkowite dochody ogółem (940,40) 617,54 (176,29) 1 343,10


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  31

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ
  Stan na 30.06.2018
  Stan na 31.12.2017
  Stan na 30.06.2017
  Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA

  Aktywa trwałe
  Wartość firmy - - -
  Pozostałe wartości niematerialne 35 051,90 31 593,37 27 155,71 24 920,77
  Rzeczowe aktywa trwałe 30 351,66 31 791,21 33 144,11 34 431,39
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 3,10 - - -
  Udzielone pożyczki 3 239,18 3 601,96 3 526,20 -
  Udziały w jednostkach powiązanych 2 201,68 2 054,60 1 904,60 1 904,60
  Aktywa przeznaczone do obrotu - - - -
  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 585,85 350,32 894,12 739,04
  Pozostałe aktywa niefinansowe - - - -
  Aktywa trwałe razem 71 433,37 69 391,47 66 624,74 61 995,80
  - Aktywa obrotowe - Zapasy 4 310,47 4 345,05 2 949,51 4 876,72
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 7 846,47 10 701,91 10 263,49 13 404,88
  Udzielone pożyczki - - - -
  Aktywa dostępne do sprzedaży - - - -
  Aktywa przeznaczone do obrotu - - - -
  Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - - -
  Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego - - - 154,45
  Pozostałe aktywa niefinansowe 169,97 170,30 286,57 202,19
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 817,74 18 858,75 2 857,14 7 665,02
  Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - -
  Aktywa obrotowe razem 14 144,64 34 076,01 16 356,70 26 303,25

  Aktywa razem 85 578,01 103 467,48 82 981,44 88 299,05

  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  32

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKO WE SPR AWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD .
  Stan na 30.06.2018
  Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.201 7 Stan na 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 4 264,56 4 264,56
  Kapitał zapasowy 52 800,32 52 800,32 52 800,32 51 462,94
  Kapitał rezerwowy 5,94 5,94 5,94 5,94
  Zyski zatrzymane (1 137,01) (1 137,01) (1 137,01) (1 137,01)
  Wynik bieżącego okresu 617,54 1 796,94 (474,95) 1 337,38
  Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Razem kapitał własny 56 551,35 57 730,76 55 458,87 55 933,82
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe - 359,00 1 064,22 1 752,73
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 276,27 460,45 644,63 828,81
  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 76,73 285,20 715,58 979,51
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej - - - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 76,73 285,20 715,58 979,51
  Inne zobowiązania finansowe - - - -
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 75,59 75,59 75,59 75,59
  Rezerwa na podatek odroczony - - - -
  Pozostałe rezerwy długoterminowe - - - -
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe (1) 14 447,90 13 665,85 7 572,95 9 063,03
  Zobowiązania długoterminowe razem 14 876,49 14 846,08 10 072,97 12 699,66
  - Zobowiązania krótkoterminowe -
  Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe 4 002,62 1 371,73 7 084,13 2 984,54
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 8 527,12 26 536,37 7 267,95 13 996,98
  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 656,24 709,02 531,52 531,68
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej - - - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 656,24 709,02 531,52 531,68
  Inne zobowiązania finansowe - - - -
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 366,68 366,68 366,68 366,68
  Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - - -
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 84,62 84,62 84,62 92,34
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe (1) 512,89 1 822,22 2 114,71 1 693,36
  - - - -
  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 14 150,17 30 890,63 17 449,60 19 665,57
  Zobowiązania razem 29 026,66 45 736,72 27 522,57 32 365,24

  Kapitał i zobowiązania razem 85 578,01 103 467,48 82 981,44 88 299,05

  (1) przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres
  od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  33

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPI TALE WŁASNYM
  Kapitał podstawowy ogółem, w tym:
  Kapitał akcyjny opłacony
  Kapitał akcyjny nieopłacony
  Kapitał zapasowy
  Kapitał rezerwowy ogółem, w tym:
  Kapitał rezerwowy - zyski i straty aktuarialne
  Kapitał rezerwowy - wycena aktywów finansowych
  Kapitał rezerwowy - rachunkowość zabezpieczeń
  Kapitał rezerwowy - pozostały
  Zyski zatrzymane
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitały przypadające akcjonarius zom jednostki dominującej tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Stan na 1 kwietnia 2018 roku 4 264,56 4 264,56 - 52 800,32 5,94 5,94 - - - (1 137,01) 1 557,93 57 491,75 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - (940,40) (940,40) Stan na 30 czerwca 2018 4 264,56 4 264,56 - 52 800,32 5,94 5,94 - - - (1 137,01) 617,54 56 551,35 Stan na 1 stycznia 2017 roku 4 264,56 4 264,56 - 51 462,94 5,94 5,94 - - - (1 137,01) 1 337,38 55 933,82 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - 1 337,38 - - - - - - (1 337,38) - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - 617,54 617,54 Stan na 30 czerwca 2018 4 264,56 4 264,56 - 52 800,32 5,94 5,94 - - - (1 137,01) 617,54 56 551,35 Stan na 1 kwietnia 2017 roku 4 264,56 4 264,56 - 51 462,94 5,94 5,94 - - - 200,37 (298,66) 55 635,16 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - 1 337,38 - - - - - (1 337,38) - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - - - - - - (176,29) (176,29) Stan na 30 czerwca 2017 4 264,56 4 264,56 - 52 800,32 5,94 5,94 - - - (1 137,01) (474,95) 55 458,87 Stan na 1 stycznia 2016 roku 4 264,56 4 264,56 - 52 228,94 0,23 0,23 - - - (1 137,01) (766,00) 54 590,72 Emisja akcji - - - - - - - - - - - - Umorzenie Akcji - - - - - - - - - - - - Zakup akcji własnych - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatności dokonywanych w formie akcji - - - - - - - - - - - - Podział zysku netto - - - (766,00) - - - - - - 766,00 - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - Całkowite dochody za okres, razem - - - - 5,71 5,71 - - - - 1 337,38 1 343,10 Stan na 31 grudnia 2016 roku 4 264,56 4 264,56 - 51 462,94 5,94 5,94 - - - (1 137,01) 1 337,38 55 933,82


  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  34

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZE PŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 119,13) 770,72 (120,45) 2 302,67
  Korekty o pozycje: (14 960,25) (3 914,19) (156,61) (11 633,99)
  Amortyzacja 1 314,63 3 659,78 587,21 2 038,10
  Zyski i straty z wyceny udziałów metodą praw własności - - - -
  Różnice kursowe - 56,27 - -
  Odsetki otrzymane (67,21) (239,18) (96,20) (0,00)
  Odsetki zapłacone 45,00 227,48 93,39 293,01
  Dywidendy otrzymane - - - -
  (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (56,56) (272,58) (143,36) (812,71)
  Zmiana stanu zapasów 34,58 566,25 2 304,25 (825,07) Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych 2 866,33 2 041,63 (1 393,12) 5 316,21
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych (18 232,90) (7 179,81) (846,57) (14 256,84)
  Zmiana stanu rezerw - (7,72) - 79,14
  Zmiana stanu innych aktywów i zobowiązań (864,12) (2 920,77) (830,70) (2 787,30)
  Podatek dochodowy zapłacony - 154,45 168,49 (933,75)
  Inne - - - 255,23 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 375,20) (3 143,47) (277,07) (9 331,33)

  Przepływy z działalności inwestycyjnej
  Wpływy
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (16,21) 4 956,95 (156,38) 1 571,29
  Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - - -
  Wpływy z aktywów finansowych, w tym: 430,00 4 000,00 - 0,00
  zbycie aktywów finansowych - - - -
  dywidendy i udziały w zyskach - - - -
  spłata udzielonych pożyczek 430,00 4 000,00 - -
  odsetki otrzymane - - - 0,00
  inne wpływy z aktywów finansowych - - - -
  Wpływy z dotacji na aktywa trwałe 337,17 7 157,39 122,62 5 920,17
  Inne wpływy inwestycyjne - - - -
  Wydatki - - - -
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (3 303,48) (9 728,19) (1 535,50) (7 092,53)
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - - -
  Wydatki na aktywa finansowe: (147,08) (7 297,08) - (200,00)
  nabycie jednostki zależnej (147,08) (297,08) - (200,00)
  udzielone pożyczki - (7 000,00) - -
  inne wydatki na aktywa finansowe - - - -
  Inne wydatki inwestycyjne - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 699,60) (910,94) (1 569,27 ) 198,93

  Synektik S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Noty informacji dodatkowej, stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  35

  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CD .

  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 1 8 m-cy zakończonych 30.06.2018
  Okres 3 m -cy zakończonych 30.06.2017
  Okres 12 m -cy zakończonych 31.12.2016
  Przepływy z działalności finansowej
  Wpływy Wpływy netto z emisji instrumentów kapitałowych - - - -
  Zaciągnięte kredyty i pożyczki 2 839,58 4 543,67 2 671,36 1 686,18
  Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - -
  Zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych - - - 0,00
  Inne wpływy finansowe - - - 0,00
  Wydatki -
  Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - -
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
  Spłaty kredytów i pożyczek (567,68) (5 334,57) (328,27) (2 966,67)
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
  Spłaty innych zobowiązań finansowych (196,83) (778,21) (131,33) (1 063,61)
  Odsetki zapłacone (41,28) (223,76) (85,31) (293,01)
  Inne wydatki finansowe - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 033,79 (1 792,87) 2 126,44 (2 637,12)
  Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 041,02) (5 847,28) 280,10 (11 769,52)

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 18 858,75 7 665,02 2 577,04 19 434,53
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych - - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu obrotowego 1 817,74 1 817,74 2 857,14 7 665,02  Warszawa, 03 sier pnia 201 8 roku

  Cezary Kozanecki
  Prezes Zarządu
  Dariusz Korecki
  Wiceprezes
  Zarządu
  Artur Ostrowski
  Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Synektik SA
ISIN:PLSNKTK00019
NIP:521-31-97-880
EKD: 26.60 produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Adres: Al. Witosa 31 02-532 Warszawa
Telefon:+48 22 3270900
www:www.synektik.pl
Komentarze o spółce SYNEKTIK
2021-09-25 00-09-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor