Raport.

SYGNITY SA (43/2018) Uzgodnienie przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent", "Wykonawca") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów ("Zamawiający", "Skarb Państwa") porozumienie ("Porozumienie") dotyczące ustalenia warunków przyszłej ugody, którą Zamawiający i Wykonawca zamierzają zawrzeć przed sądem w przedmiocie kompleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją Umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie Budowy, Wdrożenia i Utrzymania Systemu e-Podatki oraz świadczenia Usług Dodatkowych ("Umowa"), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku oraz Umowy uzupełniającej do Umowy ("Umowa Uzupełniająca"), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku ("Ugoda").
Zgodnie z treścią Porozumienia, Strony zobowiązały się do zawarcia przed sądem Ugody, zgodnie z którą kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji Umowy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2018 zostaną zmiarkowane i pomniejszone z kwoty 27,2 mln zł do ok. 9,5 mln zł, a ich zapłata nastąpi przede wszystkim poprzez zaliczenie na ich poczet należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu świadczonych usług. Po dokonaniu ww. potrąceń i rozliczeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ok. 10 mln zł tytułem pozostałych do zapłaty wierzytelności Wykonawcy.
Strony w Porozumieniu ustaliły ponadto, że przyszła Ugoda zmieni zakres Umowy oraz Umowy Uzupełniającej, a w konsekwencji zmniejszy się ich maksymalna wartość, która po zmianach wyniesie dla obydwóch umów odpowiednio ok. 159,6 mln zł i ok. 22,4 mln zł, oraz doprecyzowane zostaną warunki łączących je stosunków umownych. Zmiany te zostaną wprowadzone do Umowy i Umowy Uzupełniającej w formie stosownych aneksów podpisanych przez sądem, w ramach zawieranej Ugody, a w pozostałym zakresie współpraca Stron będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.
Ponadto, Strony ustaliły, że kwota kar umownych, która zostanie przyjęta Ugodą wyczerpie wszelkie wzajemne roszczenia Stron związane z wezwaniem Spółki do zapłaty kar umownych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018, oraz że Strony zrzekną się wszelkich wzajemnych dalszych roszczeń związanych z ww. wezwaniem.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Spółka informuje, że Ugoda, do zawarcia której dojdzie podczas posiedzenia sądowego, dla skuteczności będzie wymagała, żeby sąd, przed którym zostanie ona zawarta, nie uznał jej za niedopuszczalną w świetle art. 184 K.p.c. O zawarciu Ugody oraz spełnieniu wspomnianego warunku jej wejścia w życie Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.
Zarząd jednocześnie przewiduje, że ustalone w Porozumieniu warunki przyszłej Ugody pozostaną neutralne dla wyniku finansowego Spółki w roku obrotowym 2017/2018, który zakończy się 30 września 2018 roku.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
2020-05-23 17:32:00
Amadeusz
Analiza Techniczna na portalu TradingView https://pl.tradingview.com/chart/SGN/1zxudriY/
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor