Raport.

SYGNITY SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku otrzymał od Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej łącznie jako "Fundusze") reprezentowanych przez Esaliens TFI S.A. zawiadomienie o następującej treści:
"Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą", informujemy, iż w dniu 6 marca 2018 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji Sygnity S.A. ("Spółka"), co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach Funduszy znajdowało się 1.249.698 akcji Spółki, co stanowiło 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.249.698 głosów z tych akcji, co stanowiło 10,51% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na moment przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajduje się 1.157.286 akcji Spółki, co stanowi 9,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.157.286 głosów z tych akcji, co stanowi 9,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.
Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.157.286 oraz 9,74%."
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
Kalendarium raportów
2020-06-12Raport półroczny
2020-08-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649