Raport.

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SA (13/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie

Zarząd LUX MED Trójmiasto S.A. (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do rejestru w dniu wczorajszym zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2018 r. Informacja o uchwalonych zmianach w Statucie została przekazana przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 11/2018.
Jedna z wprowadzonych zmian Statutu dotyczy nowej firmy Spółki. Z dniem 12 czerwca 2018 r. firma Emitenta została zmieniona z Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na LUX MED Trójmiasto S.A.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem wszystkich zmienionych postanowień Statutu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI:

  STATUT SPÓŁKI
  LUX MED Trójmiasto S.A. W GDAŃSKU
  Postanowienia ogólne

  §1
  1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod
  firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
  2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.
  3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny
  Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

  §2
  1. Firma Spółki brzmi LUX MED Trójmiasto Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej LUX
  MED Trójmiasto S.A.
  2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

  §3
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  §4
  Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.
  §5
  1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
  2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach
  w kraju i zagranicą.
  3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Przedmiot działania Spółki

  §6
  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:
  1. Praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]
  2. Praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]
  3. Praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z]
  4. Działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]
  5. Działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B]
  6. Praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C]
  7. Działalność paramedyczna [PKD 86.90.D]
  8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E]
  9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
  technicznych[PKD 72.19.Z]
  10. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu el ektromedycznego i elektroterapeutycznego


  [PKD 26.60.Z]
  11. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD
  32.50.Z]
  12. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
  13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektroniczny ch i optycznych [PKD 33.13.Z]
  14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
  15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
  16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
  17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
  18. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  [PKD 47.73.Z]
  19. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
  20. Sprzedaż det aliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach [PKD 47.75.Z]
  21. Zakwaterowanie [PKD 55]
  22. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
  23. Działalność wydawnicza [PKD 58]
  24. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
  25. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
  26. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  [PKD 64.9]
  27. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
  28. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
  29. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
  30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
  31. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
  32. Działalność wspomagająca edukację [P KD 85.60.Z]
  33. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
  34. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
  35. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
  36. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla o sób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  [PKD 87.30.Z]
  37. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
  38. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  [PKD 88.10.Z]
  39. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]
  40. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

  Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

  § 7
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt
  cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt
  cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00
  zł (jeden złoty) każd a w tym:


  a) 1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej
  wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieśc ie dziewięćdziesiąt jeden
  tysięcy dwieście złotych),
  b) 508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
  nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie:
  pięćset os iem tysięcy osiemset złotych),
  c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
  nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie:
  jeden milion pięćset tysięcy z łotych),
  d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej
  770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset d ziewięćdziesiąt pięć złotych),
  e) 1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na
  okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
  nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden mi lion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych),
  f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00
  zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
  3. Kap itał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
  4. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem.

  §8
  W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami
  alfabetu.
  §9
  1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
  2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela
  na pisemny wniosek akcjonariusza.
  3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo
  pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile
  uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na
  okaziciela.

  §10
  Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
  §11
  Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób
  i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  Organy Spółki

  §12

  Organami Spółki są:
  1. Zarząd Spółki,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.
  §13
  1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób.
  2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej
  powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
  3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
  4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością
  głosów pełnego składu Ra dy w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
  5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
  Zarządu.
  6. Członek Zarządu składa rez ygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

  § 14
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
  pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisam i prawa lub
  postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
  kompetencji Zarządu.
  3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a
  w szczególności:
  a) ustanowienie i odwołanie prokury,
  b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  c) zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  e) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

  § 15
  1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu ma prawo reprezentowania
  Sp ółki samodzielnie.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu
  działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z
  prokurentem lub przez innego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez
  dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

  § 16
  1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez


  upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
  2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane
  są w tym samym trybie.
  3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
  4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmowa ć się interesami konkurencyjnymi,
  ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
  jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej
  jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w
  przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź
  prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia
  funkcji w org anach spółek należących do grupy kapitałowej.

  § 17
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej,
  którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
  5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
  Rady Nadzorczej.
  6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

  § 18
  1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w
  głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie
  zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym
  dokonuje wyborów uzupełniających.
  2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd l ub członek Rady Nadzorczej, podając
  proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie
  dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady
  Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać
  samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie albo na sesjach
  wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia
  w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
  4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy
  czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie
  równej i lości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w
  jakim trybie Rad a może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
  członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
  7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem
  doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.


  8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

  § 19
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalno ści.
  2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  a. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  b. powoływanie Członków Zarządu,
  c. odwoływanie Członków Zarządu,
  d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka
  Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o
  wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  g. ocena spr awozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i
  ze stanem faktycznym,
  h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących
  podziału zysku albo pokrycia straty,
  i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pise mnego sprawozdania z wyników badań dokumentów
  finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo -finansowych,
  l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego
  rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
  3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga
  uzasadnienia.

  § 20
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po
  zakończeniu każdego kolejnego roku obrachunkowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  c) na pisemny wniosek akcj onariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną
  dziesiątą kapitału zakładowego.
  4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy
  powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  5. Rad a Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
  a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
  przepisanym terminie,
  b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w terminie dwóch tyg odni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

  § 21
  1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
  pełnomocników.


  2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis
  uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących
  im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i
  wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadze nie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
  4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
  5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
  kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu
  najpóźniej n a miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

  § 22
  Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.
  § 23
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po
  czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
  Przewodniczącego Zgromadzenia.
  § 24
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaj ą w szczególności:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków,
  b) podział zysku lub pokrycie straty,
  c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  d) zmiana Statutu Spółki,
  e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  h) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym
  dywidenda będzie wypłacana,
  i) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  j) zbycie i wyd zierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  k) rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę
  Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy p osiadających co najmniej jedną piątą kapitału
  akcyjnego.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
  przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia
  określonych uchwał.
  3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
  4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz
  spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach
  osobowy ch.
  5. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie


  wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

  Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki
  § 25
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01
  kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
  2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w
  dniu 31 grudni a 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31
  marca 2012 roku.
  3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej.
  § 26
  Spółka tworzy następujące kapitały własne:
  a) kapitał zakładowy,
  b) kapitał zapasowy:
  c) z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co
  najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  d) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu
  kosztów emisji akcji,
  e) z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
  f) z innych tytułów przewidzianych prawem.
  g) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
  h) pozostałe kapitały rezerwowe.


  § 27
  Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  § 28
  Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki,
  obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.
  § 29
  Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć
  w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
  Spółki.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Gdańsk, dnia 13 czerwca 2018 roku

  Zarząd LUX MED Trójmiasto S.A. (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ) poniżej
  przedstawia dotychczasową treść § 2 ust. 1, § 6, § 13 ust. 1, § 15, § 18 ust. 3 oraz § 22 Statutu Spółki
  oraz dokonane zmiany Statutu Spółki.
  Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
  „1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy
  skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.”
  Dokonana zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
  „1. Firma Spółki brzmi LUX MED Trójmiasto Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej LUX MED
  Trójmiasto S.A.”
  Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:
  㤠6
  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:
  1. Opieka zdrowotna [PKD 86]
  2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD
  26.60.Z]
  3. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
  4. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
  5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
  6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
  7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
  8. Sprzedaż hurtowa re alizowana na zlecenie [PKD 46.1]
  9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
  10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD
  47.73.Z]
  11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając or topedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach [PKD 47.74.Z]
  12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  [PKD 47.75.Z]
  13. Zakwaterowanie [PKD 55]
  14. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
  15. Działalność wydawnicza [PKD 58]
  16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
  17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
  18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnyc h [PKD
  64.9]
  19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
  20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
  21. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
  22. Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna [PKD 74]
  23. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
  24. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]


  25. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
  26. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
  27. Pomoc społeczna z zakwaterowanie m dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
  28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD
  87.30.Z]
  29. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
  30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD
  88.10.Z]
  31. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]
  32. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z] ”.

  Dokonana zmiana § 6 Statutu Spółki:
  㤠6
  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:
  1. Praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]
  2. Praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]
  3. Praktyka lekar ska dentystyczna [PKD 86.23.Z]
  4. Działalność f izjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]
  5. Działalność pogo towia ratunkowego [PKD 86.90.B]
  6. Praktyka pielęgn iarek i położnych [PKD 86.90.C]
  7. Działal ność paramedyczna [PKD 86.90.D]
  8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E]
  9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodnicz ych i technicznych[PKD
  72.19.Z]
  10. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD
  26.60.Z]
  11. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczn e [PKD 32.50.Z]
  12. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
  13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
  14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
  15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
  16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
  17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
  18. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD
  47.73.Z]
  19. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach [PKD 47.74.Z]
  20. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  [PKD 47.75.Z]
  21. Zakwaterowanie [PKD 55]
  22. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
  23. Działalność wydawnicza [PKD 58]
  24. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
  25. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
  26. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD


  64.9]
  27. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
  28. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
  29. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
  30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
  31. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
  32. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
  33. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
  34. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
  35. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
  36. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD
  87.30.Z]
  37. Pozosta ła pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
  38. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD
  88.10.Z]
  39. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]
  40. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskla syfikowana [PKD 88.99.Z] ”.

  Dotychczasowa treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
  „1. Zarząd Spółki składa się z 1 albo 3 osób.”
  Dokonana zmiana § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
  „1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób.”

  Dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki:
  㤠15
  W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
  upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek
  Zarządu łącznie z Prokurentem ”.
  Dokonana zmiana § 15 Statutu Spółki:
  㤠15
  1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki
  samodzielnie.
  2 W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu działającego
  łącznie z innym członkiem Zarządu lub przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub
  przez innego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez dwóch innych członków
  Zarządu działających łącznie ”.
  Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki:
  „3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady
  Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym
  posiedzeniu.”
  Dokonana zmiana § 18 ust. 3 Statut u Spółki:
  „3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie albo na sesjach wyjazdowych.
  Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o
  planowanym posiedzeniu.”

  Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki:
  㤠22
  Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.”
  Dokonana zmiana § 22 Statutu Spółki:
  㤠22
  Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.”  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA
ISIN:PLSWSMD00013
NIP:118-00-43-996
EKD: 86.22 opieka zdrowotna
Adres: ul. Jaśkowa Dolina 132 80-286 Gdańsk
Telefon:+48 58 3440518
www:www.swissmedpsm.pl
Komentarze o spółce SWISSMED PRYWATNY ...
2019-05-22 18-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649