Raport.

SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (12/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 22 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków ("Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH.
7. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".
Załączniki:
1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 marca 2021 r.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.
5) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Summa Linguae SA
ISIN:PLSMLNG00010
NIP:9452165721
EKD: 74.30 działalność związana z tłumaczeniami
Adres: ul. Lublańska 34 31-476 Kraków
Telefon:+48 12 2939380
www:www.summalinguae.pl
Komentarze o spółce SUMMA LINGUAE
2021-05-09 19-05-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor