Raport.

SUMMA LINGUAE SA (2/2019) Prognoza wyników finansowych grupy Summa Linguae na 2019 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Summa Linguae S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników, jakie Spółka planuje uzyskać w 2019 r.:
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 50,6 mln PLN
Skonsolidowana EBITDA: 5,1 mln PLN
Przez EBITDA Emitent rozumie wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzacje, w tym amortyzacje wartości firmy.
Zarząd Emitenta wskazuje, że prognoza wyników oparta została na następujących, kluczowych założeniach:
1. Objęcie konsolidacją pełną kluczowych dla działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta ("Grupa") spółek wchodzących w jej skład:
- Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie,
- Mayflower Language Services Pvt. Ltd. z siedzibą w Bangalore,
- Kommunicera Communications AB z siedzibą w Göteborgu,
- Kommunicera AS z siedzibą w Oslo,
- Lingtech A/S z siedzibą w Stenløse k. Kopenhagi,
- Summa Linguae Romania S.r.l. z siedzibą w Bukareszcie.
2. Utrzymanie korzystnej koniunktury w zakresie popytu na usługi Grupy w kluczowych dla niej wertykalach (IT, e-commerce/retail, e-learning) na najważniejszych geograficznie rynkach (Skandynawia, Indie oraz Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska).
3. Wzrost organiczny przychodów wynikający z zawartych w budżecie Grupy na rok 2019 planów sprzedażowych dla każdej ze spółek tworzących Grupę Kapitałową Emitenta.
4. Poprawa rentowności Grupy wynikająca z pozyskiwania coraz większych wolumenowo zleceń, restrukturyzacji wewnętrznej i optymalizacji kosztów po dokonaniu akwizycji w Skandynawii, która miała miejsce pod koniec 2018 r.
5. Brak uwzględnienia przychodów i EBITDA związanych z nowymi potencjalnymi akwizycjami oraz brak uwzględniania kosztów jednorazowych związanych z działalnością akwizycyjną.
Powyższa prognoza została sporządzona przy założeniu, że w okresie do którego prognoza się odnosi nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w otoczeniu prawnym, podatkowym i administracyjnym Grupy oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Grupę. Ponadto, prognoza została sporządzona przy założeniu niewystępowania nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż opracowana prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Zarząd Spółki będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy w cyklach kwartalnych. W przypadku, gdy rzeczywisty poziom prognozowanych wyników będzie wykazywał istotną różnicę w stosunku do opublikowanej prognozy, Zarząd Emitenta poinformuje o tym w drodze raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Summa Linguae SA
ISIN:PLSMLNG00010
NIP:9452165721
EKD: 74.30 działalność związana z tłumaczeniami
Adres: ul. Lublańska 34 31-476 Kraków
Telefon:+48 12 2939380
www:www.summalinguae.pl
Komentarze o spółce SUMMA LINGUAE
2019-05-24 17-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649