Raport.

STOPKLATKA SA (18/2018) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r. („NWZ”) wraz z wynikami głosowania.
Spółka jednocześnie informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie NWZ nie były poddane pod głosowanie uchwały, które nie zostały podjęte.
Dodatkowo NWZ Emitenta, na postawie uchwały nr 4 dokonało zmian w Statucie Spółki. Jednolity tekst Emitenta został przyjęty w uchwale nr 5 NWZ Emitenta. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki dodatkowo przekazuje uchwalony tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 2) i 7) - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  STATUT
  spółki pod firm ą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna
  I. Postanowienia ogólne
  Art. 1.
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z
  ograniczoną odpow iedzialnością w Spółkę Akcyjną .
  Art. 2.
  1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodar czą pod firmą:
  „STOPKLATKA” Spółka Akcyjna .
  2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz
  wyróżniającego ją znaku graficznego .
  Art. 3.
  Siedzibą Spółki jest miasto st ołeczne Warszawa .
  Art. 4.
  Czas tr wania Spółki jest nieoznaczony .
  Art. 5.
  1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
  za granicą .
  2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a
  także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji .

  II. Przedmiot działalności Spółki
  Art. 6.
  Przedmiotem dzia łalności Spółki jest :
  1) działalność usługowa związana z przygotow ywaniem do druku - PKD
  18.13.Z ;
  2) reprodukcja zapisanych noś ników informacji – PKD 18.20.Z ;
  3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
  PKD 46.19.Z ;


  2

  4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artyku łów użytku domowego – PKD
  46.43.Z ;
  5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  – PKD 46.51.Z ;
  6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
  części do niego – PKD 46.52.Z;
  7) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;
  8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
  Internet - PKD 47.91.Z;
  9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
  straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z;
  10) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z;
  11) wydawanie książek - PKD 58.11.Z;
  12) wydawanie wykazów oraz list (n p. adresowych, telefonicznych) - PKD
  58.12.Z;
  13) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z;
  14) wydawanie czasopism i pozostałych peri odyków – PKD 58.14.Z;
  15) pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
  16) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
  17) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
  programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z;
  18) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych – PK D 59.13.Z;
  19) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z;
  20) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD
  59.20.Z ;
  21) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;
  22) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i
  abonamentowych - PKD 60.20.Z;
  23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;


  3

  24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
  telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z ;
  25) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;
  26) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;
  27) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z;
  28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD
  62.02.Z;
  29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi –
  62.03.Z;
  30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
  informatycznych komputerowych – PKD 62.09.Z;
  31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
  podobna działalnoś ć – PKD 63.11.Z;
  32) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
  33) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z;
  34) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z;
  35) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;
  36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami w łasnymi lub dzierżawionymi
  – PKD 68.20.Z;
  37) zarządzanie nieruchomościami wykony wane na zlecenie – PKD 68.32.Z; -
  38) działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe – PKD
  69.2 0.Z;
  39) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
  holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
  40) pozost ałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania – PKD 70.22.Z;
  41) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
  42) pozostałe badania i ana lizy techniczne - PKD 71.20.B;
  43) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;


  4

  44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
  telewizji – PKD 73.12.A;
  45) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
  drukowanych – PKD 73.12.B;
  46) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediac h
  elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C;
  47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
  mediach - PKD 73.12.D;
  48) badanie r ynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;
  49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
  50) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
  51) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
  52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
  53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD
  77.11.Z;
  54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;
  55) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z;
  56) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  - PKD 77.33.Z;
  57) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z;
  58) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z
  wyłączeniem prac chron ionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;
  59) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników – PKD 78.10.Z;
  60) pozostała działalność związana z udostępniani em pracowników - PKD
  78.30.Z;
  61) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;


  5

  62) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD
  82.11.Z;
  63) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
  specjalisty czna działalność wspomagająca p rowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
  64) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z;
  65) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD
  82.30.Z;
  66) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;
  67) działalność archiwów - PKD 91.01.B;
  68) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
  69) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
  96.09.Z.

  III. Kapitał zakładowy
  Art. 7.
  Kapitał zakładowy wynosi 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto
  siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na:
  a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) a kcji
  zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
  każda,
  b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela ser ii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji
  zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
  każda,
  d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji
  zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
  każda,


  6

  e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
  siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
  nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta
  cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł
  (jeden złoty) każda.
  Art. 8.
  Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.
  Art. 9.
  1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki
  poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie
  większej niż 8.378.445 zł (osiem milionów trzys ta siedemdziesiąt
  osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego
  lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
  określonych powyżej (kapitał docelowy).
  2. Upoważnienie Zarządu do podwy ższania kapitału zakładowego oraz
  do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z
  upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
  zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
  3. Za zgodą Rady Nadzorc zej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych
  akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do
  akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z
  wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych
  zgodnie z postanowieniem u st. 7 poniżej.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie
  stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o
  wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
  zakładowego w ramach k apitału docelowego, w szczególności Zarząd
  jest upoważniony do:


  7

  1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków
  emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć
  w d ywidendzie,
  2) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania
  innych działań w sprawie emisji i proponowania objęcia akcji,
  3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję
  usługową lub in nych umów zabezpieczających powodzenie
  emisji akcji.
  5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być
  obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  6. Uchwały Zarząd u w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji
  emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian
  za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną,
  subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie
  emisji akcji, wymag ają zgody Rady Nadzorczej.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do
  podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa
  zapisu upływają cym nie później niż okres, na który zostało udzielone
  Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w
  ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania
  warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i
  ceny em isyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia
  lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
  Art. 10.
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
  akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczaso wych akcji.
  2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami
  alfabetu.
  3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.


  8

  4. Obniżenie kapit ału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie
  wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie
  części akcji.
  5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następ uje na mocy
  uchwały Walnego Zgromadzenia.
  Art. 11.
  1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu
  kapitału zakładowego.
  2. Akcja może być um orzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez
  wynagrodzenia.
  4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone
  akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału
  rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego
  Zgromadzenia.
  5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa
  użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe
  są świadectwami na okaziciela.
  6. Spółka może nabywać własne akcje w cel u umorzenia, jak również w
  innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

  IV. Organy Spółki
  Art. 12.
  Organami Spółki są:
  a) Zarząd,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Walne Zgromadzenie.
  Art. 13.
  1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.


  9

  3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym
  Prezesa Zarządu i określa ich liczbę.
  4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
  Art. 14.
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w
  przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku
  zarządu wieloosobowego dwaj członkow ie Zarządu działający łącznie.
  2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków
  Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.
  Art. 15.
  W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim
  Spółkę repre zentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą
  Walnego Zgromadzenia.
  Art. 16.
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
  wszystkich dziedzinach jej działalności . Do uprawnień Rady Nadzorczej
  należy:
  1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami
  i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
  Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a
  także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
  pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie
  ich liczby,
  3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących
  sprawować swoich czynności,
  4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz
  członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego
  wykonywania czynności członka Zarządu,


  10

  5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach
  poszczególnych lub wszystk ich członków Zarządu,
  6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału
  w nieruchomości,
  8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
  Spółki,
  9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej
  Spółki sporządzanych przez Zarząd, w tym planów
  marketingowych i finansowych,
  10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i
  przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek,
  11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia
  lub obniżenia kapitału zakładowego.
  Art. 17.
  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.
  2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej,
  w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.
  3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.


  Art. 18.
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy
  w roku obrotowym.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej z wołuje posiedzenia Rady
  Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
  3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie
  zwoła posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać
  samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  11

  Art. 19.
  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W
  razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
  wszystk ich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu
  co najmniej połowy składu Rady.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
  uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem inne go
  członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw
  wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
  osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artyku łu.
  Art. 20.
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych
  kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały
  Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
  1) rozpatrzenie i zatwie rdzenie sprawozdania zarządu z
  działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów
  Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  2) podział zysku albo pokrycie strat,
  3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu
  albo nadzoru,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w
  tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
  wynagrodzenia,


  12

  5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczo nego
  prawa rzeczowego,
  6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa,
  7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzi anych przez
  kodeks spółek handlowych,
  8) umorzenie akcji,
  9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.
  Art. 21.
  1. Walne Zgromadzenie może odby ć się jako Zwyczajne lub
  Nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6
  (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach
  określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym
  Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania
  Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
  4. Walne Zgromadze nie zwołuje Zarząd.
  5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa
  w ust.2. tego artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  jeżeli zwo łanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego
  Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia
  odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10
  (jed ną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia
  określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu


  13

  najpóźniej na mies iąc przed proponowanym terminem Walnego
  Zgromadzenia.
  Art. 22.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub
  Gdańsku.
  Art. 23.
  1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na
  liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez
  nich akcji.
  2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod
  rygorem niew ażności i dołączone do protokołu Walnego
  Zgromadzenia.
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
  oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub
  niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.
  Art. 24.
  Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej
  albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie
  otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona pr zez Zarząd. Następnie
  spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
  Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista
  obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z
  wymienieniem liczby akcji, które ka żdy z nich przedstawia, i służących im
  głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna
  być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona
  podczas obrad tego Zgromadzenia.
  14

  V. Rachunkowość Spółki
  Art. 25.
  Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.
  Art. 26.
  Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku
  obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie
  finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym
  zakresie.
  Art. 27.
  1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące ka pitały i
  fundusze:
  a) kapitał zapasowy,
  b) kapitał rezerwowy,
  c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
  Art. 28.
  Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w
  szczególności na:
  a) odpisy na kapitał zapasowy,
  b) odpisy na kapitał rezerwowy,
  c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
  d) dywidendę dla akcjonariuszy,
  e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  Art. 29
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin
  wypłaty dywidendy.
  2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
  posiada środki wystarczające na wypłatę. W ypłata zaliczki wymaga
  zgody Rady Nadzorczej.
  3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy,
  jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane


  15

  przez biegłego rewiden ta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić
  najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku
  obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym
  przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z
  poprzednich lat obrotowych, umi eszczone w kapitałach rezerwowych
  przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty
  z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych
  utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

  VI. Przepisy końcow e
  Art. 30.
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
  przepisy kodeksu spółek handlowych.
  Art. 31.
  Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w
  Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
  1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde
  ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2021-01-26 19-01-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649