Raport.

STOPKLATKA SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Agora S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami), zawierające poniższe informacje:
"Na podstawie art, 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niżej podpisana, działając w imieniu Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2018 Agora sprzedała poza systemem obrotu 4.596.203 akcji spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ("Transakcja"), stanowiące ok. 41,14% ogólnej liczby głosów, w wyniku czego jej stan posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Agora informuje, że:
- przed Transakcją Agora posiadała 4.596.203 akcje Spółki, stanowiące ok. 41,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 4.596.203 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 41,14% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- po Transakcji Agora nie posiada żadnych akcji Spółki i tym samym nie posiada żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0%);
- żadne podmioty zależne Agory nie posiadają akcji Spółki;
- w stosunku do Agory nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy;
- ani przed ani po Transakcji Agora nie posiadała instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2021-01-26 18-01-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649