Raport.

STEM CELLS SPIN SA (16/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 23 lipca 2018 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.293.650 zł do kwoty 4.133.650 zł poprzez emisję 28.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki STEM CELLS SPIN S.A. wynosi obecnie 4.133.650 zł i dzieli się na 41.336.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
­- 1.700.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
­- 4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
­- 476.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
- 28.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 43.036.500.
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmianie uległa również dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu (przed zmianą):
„§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.293.650,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 12.936.500 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
Aktualna treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi (po zmianie):
„§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.133.650 zł (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.336.500 (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H."
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, w ramach załącznika, obecnie obowiązujący tekst jednolity statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  STATUT
  STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1
  1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A.
  3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

  §2
  Siedzibą Spółki jest Wrocław.

  §3
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  §4
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały
  oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i
  organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
  3. Obszar gospodarczy - Spółka działa w obszarze transferu wyników badań
  naukowych, prac rozwojowych i technologii do gospodarki. Jej
  podstawowym celem jest sprzedaż wyników badań naukowych, prac
  roz wojowych i technologii do gospodarki lub na ich podstawie wytwarzanie
  produktów i świadczenie usług.
  4. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo
  powiązaniach organizacyjno -prawnych.
  5. Założycielami spółki są:
  1) Prof. Marek Bochnia,
  2) Dr Marek Cegielski sp. z o.o. we Wrocławiu w organizacji,
  3) Dr Wojciech Dziewiszek,
  4) Infrakom sp. z o.o. we Wrocławiu,
  5) Dr hab. Ireneusz Całkosiński
  6) BCD -M sp. z o.o. we Wrocławiu

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  §5
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
  2) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów
  farmaceutycznych,
  3) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,


  2
  4) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i
  medycznych,
  5) PKD 47.73 .Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  6) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
  ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  7) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i art ykułów toaletowych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  8) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  9) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  11) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo
  podatkowe,
  12) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i
  holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  13) PKD 70.22.Z Pozostałe d oradztwo w zakresie prowadzenia
  działalności gospodarczej i zarządzania,
  14) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
  15) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  16) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
  biotechnologii,
  17) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
  pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  18) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  19) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego
  projektowania,
  20) PK D 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
  21) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
  techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  22) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
  23) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowane,
  24) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
  gdzie indziej niesklasyfikowana.
  2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności
  wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub konc esji Spółka
  podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji,
  jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w
  obecności akcjonariuszy reprezentują cych co najmniej połowę kapitału
  zakładowego.


  3

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  §6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.133 .650 zł ( cztery milion y sto trzydzieści
  trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.336.500
  (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o
  wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych
  uprzywilejowanych serii A,
  b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B,
  c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na
  okaziciela serii C,
  d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela
  serii D ,
  e) 1.500.000 (jeden milion pięćs et tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
  F,
  f) 28 .40 0.000 (dwa dzieścia osiem milion ów czterysta tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii H.
  2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich
  przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty.
  4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na
  której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
  5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami na okaziciela.
  Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
  6. Akcje imienne mogą być zbyte wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki. Zgody
  na zbycie akcji imiennych w imieniu Spółki zgodnie z par. 18 ust. 9 pkt. 18
  nn. Statutu udziela Rada Nadzorcza w fo rmie pisemnej pod rygorem
  nieważności.
  7. W wypadku zbywania akcji imiennych pierwszeństwo nabycia takich akcji
  przysługuje akcjonariuszom założycielom proporcjonalnie do posiadanych
  akcji imiennych (prawo pierwszeństwa nabycia).
  8. Akcjonariusz założyciel w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia
  go o przysługującym mu prawie pierwszeństwa nabycia (powiadomienie na
  piśmie o umowie sprzedaży), może skorzystać z przysługującego mu prawa w
  drodze pisemnego oświadczenia.
  9. W przypadku wykonania prawa pier wszeństwa nabycia tylko przez
  niektórych akcjonariuszy założycieli, akcje imienne, co do których nie
  wykonano prawa pierwszeństwa nabycia, winny zostać zaoferowane do
  nabycia (proporcjonalnie do aktualnie posiadanych akcji imiennych) tym
  akcjonariuszom zał ożycielom, którzy już wykonali prawo pierwszeństwa
  nabycia. Powyższa procedura znajduje zastosowanie aż do chwili, w której


  4
  żaden z założycieli nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa
  nabycia.
  10. Cena nabycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa nie może być wyższa niż
  kwota stanowiąca wartość przypadających na akcję aktywów netto,
  wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy,
  pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy
  11. W zakresie nieuregulowanym niniejsz ym paragrafem do wykonania prawa
  pierwszeństwa nabycia, zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, jak
  również skutków naruszenia praw i obowiązków związanych z prawem
  pierwszeństwa nabycia stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego
  dotyczące prawa pi erwokupu.
  12. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz osoby spoza
  grona akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 nn. Statutu,
  akcje te tracą uprzywilejowanie i stają się akcjami zwykłymi na okaziciela,
  chyba że zbycie następu je na rzecz spółki kapitałowej, w której dany
  akcjonariusz założyciel posiada co najmniej 50 procent kapitału zakładowego
  (spółka zależna akcjonariusza założyciela). W takim przypadku
  uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa, gdy dany akcjonariusz założycie l
  lub jego spadkobiercy przestaną posiadać co najmniej 50 procent kapitału
  zakładowego.

  §7
  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych
  akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  2. Akcje każdej nowej emisji mo gą być pokrywane gotówką lub wkładami
  niepieniężnymi.
  3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany
  dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.
  Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.
  4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje utratą
  uprzywilejowania.
  5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

  §8
  Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie
  dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka
  ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem
  pierwszeństwa.

  §9
  1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie
  dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorze nie dobrowolne), z
  zastrzeżeniem ust. następnego.


  5
  2. W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o
  przymusowym wykupie akcji imiennych serii A na podstawie przepisów
  Kodeksu spółek handlowych lub ogłoszenia przez akcjonariusza lub
  akcjonariuszy wię kszościowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
  działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żądania
  sprzedaży akcji imiennych serii A w ramach przymusowego wykupu na
  podstawie odrębnych przepisów, akcje imienne serii A objęte tą uchwa łą lub
  tym ogłoszeniem ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne
  Zgromadzenie (umorzenie wskutek ziszczenia się zdarzeń określonych w
  Statucie). Poza przypadkami ziszczenia się tych zdarzeń umorzenie akcji
  wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Uch wała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki
  umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
  wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji
  oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzen ie akcji imiennych
  serii A bez podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie, o którym
  mowa w ust. poprzednim, następuje za wynagrodzeniem równym ich cenie
  ustalonej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych o ustalaniu
  ceny przymusowego wykupu akcj i akcjonariuszy mniejszościowych.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupienie akcji
  akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w
  trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych może być skutecznie podjęta
  pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD -M spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.

  §10
  1. W zyskach i stratach Spółki akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do
  posiadanych akcji.
  2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wynik ającym z rocznego
  bilansu.
  3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok
  obrotowy. Uchwała Walnego Zgromadzenia decyduje o przeznaczeniu zysku i o
  tym jaką część zysku przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy oraz określa
  sposób przeznaczenia zysku, zasady i terminy jego podziału. Zysk netto może być
  wyłączony z podziału w całości i pozostawiony w Spółce.
  4. Zarząd Spółki przed terminem corocznego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia składa wniosek dotyczący podziału zysku a lbo pokrycia straty
  wraz z oceną Rady Nadzorczej.
  5. Na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Zarząd może wypłacić
  akcjonariuszom zaliczkę, na warunkach i zasadach określonych w Kodeksie
  spółek handlowych.

  IV. ORGANY SPÓŁKI


  6
  §11
  Organami Spółki są:
  1. Zarząd,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.  A. ZARZĄD
  §12
  1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym
  Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią
  kadencję przy czym w przypadku Zarządu:
  a. jednoosob owego - Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD -M sp. z
  o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,
  b. dwuosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i
  odwołuje BCD -M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto
  tys ięcy) akcji Spółki,
  c. trzyosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i
  odwołuje BCD -M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto
  tysięcy) akcji Spółki, a trzeciego członka Zarządu – Rada Nadzorcza.
  2. Członkowie Zarządu, którzy kończą ka dencję mogą być wybierani ponownie.
  3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
  obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  4. Członek Zarządu składa rezygnację R adzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację
  uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na
  adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku
  niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na
  ad res każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  5. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD -M sp. z o.o. do
  powoływania i odwoływania członków Zarządu wskazanych w ust. 1,
  członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

  §13
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich
  czynnościach sądowych i pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone
  przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego
  Zgromadzeni a lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami
  Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

  § 14


  7
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania
  upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu
  jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu
  łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.
  2. Zarząd zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki umowy o udzielanie na rzecz
  podmiotów trzecich prawa do korzystania z praw własności intelektualnej
  spółki (w tym zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know -how
  Spółki) na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
  Jeżeli zawarcie lub rozwiązanie takiej umowy wymaga według Statutu
  dodatkowo zgody innego organu Spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać
  tego typu zgodę przed dokonaniem czynności.
  3. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów. W przypadku równości
  głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

  §15
  1. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania
  przewyższającego kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki
  Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych
  czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
  3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się
  interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spół ce konkurencyjnej
  jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
  spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej
  jako członek organu.
  4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do
  ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu
  muszą być prawidłowo powiadomieni.
  5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin
  uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
  6. Każdy Członek Zarządu mo że prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
  sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
  7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby
  jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,
  wyma gana jest uprzednia uchwała Zarządu.

  B. RADA NADZORCZA
  §16
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków
  powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
  2. Tak długo jak akcjonariusz BCD -M sp. z o.o. posiada co najmniej 100.0 00
  (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 5 (pięciu)


  8
  Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD -M sp. z o.o.
  przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.
  3. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150)
  posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje,
  w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to
  wygasa, gdy ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351 150) przestanie
  posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.
  4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o
  których mowa w §12 ust. 1 i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków
  zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu , że wartość nominalna
  jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te
  stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej
  jednej akcji.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego
  na pods tawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego
  odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje
  BCD -M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150),
  stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
  6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
  Zgromadzenie.
  7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD -M sp. z o.o. lub ASTORIA
  CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) do powoływania i odwoływania
  członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 Statutu,
  uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia.
  8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej
  kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej.

  §17
  1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów
  odpowiednio Przewodniczącego lub jego Zastępcę wyznacza BCD -M sp. z
  o.o. Paragraf 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  2. Przewo dniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności zastępca
  Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność
  Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady
  Nadzorczej i przewodniczy na nich.

  §18
  1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.
  2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady
  Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.


  9
  3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch
  tygodn i.
  4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust
  3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
  proponowany porządek obrad.
  5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
  najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni
  na piśmie. Postanowienia pkt.1 -5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń
  Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej.
  6. Z zastrzeżeniem ust . 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają
  bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie
  zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich
  Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (pkt.9
  ust.6 i 7), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W
  przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
  Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośr ednictwem
  innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie
  pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość. Organizację ora z tryb działania Rady Nadzorczej określa
  Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez
  Walne Zgromadzenie.
  8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
  wszystkich dziedzinach jej działania.
  9. Do kompetencji Rady Nadz orczej należą w szczególności następujące
  sprawy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
  księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2) określanie liczby członk ów zarządu,
  3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
  straty,
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
  sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
  5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez
  Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
  7) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności
  Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
  8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,


  10
  9) wybór biegłego rewi denta do badania rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki,
  10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa
  użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie
  użytkowania wieczystego,
  11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie
  posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich
  transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca
  kalendarzowego kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy),
  12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek ,
  13) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie
  przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub
  narastająco w ciągu miesiąca 250.000,00 zł (słownie: dwieście
  pięćdziesiąt tysięcy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek ,
  kredytów, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie
  ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się
  sumę świadczeń częściowych.
  14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę
  5.000,00 zł (pięć tys ięcy),
  15) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie
  wyłączności albo zastawianie lub obciążanie jakichkolwiek wartości
  niematerialnych i prawnych Spółki innych niż prawa własności
  intelektualnej Spółki (w tym prawa ze zgłoszeń do rejest racji
  wynalazków, patentów oraz know -how Spółki) oraz innych aktywów
  Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu
  roku 5 % kapitału zakładowego,
  16) reprezentowanie Spółki w umowie między spółką a członkiem
  zarządu, przy czym Rada Na dzorcza w takim przypadku może działać
  przez swojego Przewodniczącego lub wskazanego w Uchwale Rady
  Nadzorczej członka,
  17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
  18) wyrażanie zgody w imieniu Spółki na zbycie akcji imiennych,
  19) inne sprawy powierzone do kompetencj i Rady Nadzorczej przez
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego
  Zgromadzenia.
  10. Rada Nadzorcza w formie uchwały określa zasady gospodarki prawami
  własności intelektualnej Spółki, w tym w zakresie trybu i warunków
  udzielania przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich prawa do korzystania
  z praw ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, pat entów oraz know -how
  Spółki na zasadzie wyłączności lub na zasadzie niewyłącznej.

  §19


  11
  Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować
  swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
  nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może
  nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres
  czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

  §20
  1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich
  obowi ązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne
  Zgromadzenie.
  2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały
  Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania
  nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie , którego wysokość
  ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o
  którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

  C. WALNE ZGROMADZENIE
  §21
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne
  Walne Zgromadz enie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po
  upływie każdego roku obrotowego.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
  inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub
  akcjonariuszy reprezentujących 1 /20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek
  Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od
  daty zg łoszenia wniosku.
  3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
  określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom
  reprezentującym 1/5 (jedna piąt a) kapitału zakładowego Spółki.
  4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego
  Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z
  obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia
  lub wniesienia p oszczególnych spraw do porządku obrad.

  §22
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
  objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest
  reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
  sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.


  12
  2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
  najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia.
  3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone p o upływie
  terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie
  ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego
  Zgromadzenia.

  §23
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

  §24
  1. Walne Zgromadzenie jes t ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na
  nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub
  postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki quorum.
  2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy
  Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze
  wymogi co do głosowania.
  3. Większości trzech czwartych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu
  wymagają uchwały w sprawach:
  1) rozwiązania spółki,
  2) zmian umowy spółki, w tym podwyższenia b ądź obniżenia kapitału
  zakładowego,
  3) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie
  wyłączności praw własności intelektualnej Spółki, w tym praw ze zgłoszenia
  do rejestracji wynalazków, patentów oraz know -how Spółki,
  4) wyrażenia zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów,
  know -how, praw ze zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.) samodzielnie
  lub jako składnika przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo na
  oddanie tych praw osobie trzeci ej do korzystania na zasadzie wyłączności.
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być
  skutecznie podjęte pod warunkiem, że za ich przyjęciem głosował
  akcjonariusz BCD -M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  §25
  1. Głosowanie jest j awne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz
  nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o
  pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych
  oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy.
  2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają
  zawsze w jawnym głosowaniu.  13
  §26
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba
  przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
  w Walnym Zgromad zeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W
  razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
  lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
  2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb
  prowadzenia obrad.

  §27
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
  Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków,
  4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  5) zmiana statutu Spółki,
  6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie
  funduszy celowych,
  10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub i nnego
  ograniczonego prawa rzeczowego,
  11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
  12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo
  nadzoru,
  13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
  15) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów,
  know -how, praw ze zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.)
  samodzielnie lub jako składnika przedsiębiorstwa lub j ego zorganizowanej
  części albo oddanie tych praw osobie trzeciej do korzystania na zasadzie
  wyłączności.

  §28
  1. Akcje są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców.
  2. Każdy akcjonariusz może uregulować kwestię dziedziczenia swoich akcji w
  drodze rozporządzenia na wypadek śmierci.


  14
  3. W drodze rozporządzenia na wypadek śmierci akcjonariusz może wskazać
  pełnomocnika umocowanego do łącznego wykonywania praw z jego akcji
  imiennych.
  4. Pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji imiennych udzielone prze z
  akcjonariusza na wypadek śmierci wygasa z chwilą:
  1) w razie gdy spadek został przyjęty przez jednego spadkobiercę – w chwilą
  wylegitymowania się wobec Spółki prawomocnym postanowieniem o
  stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia
  dz iedziczenia,
  2) w razie gdy spadek został przyjęty przez kilku spadkobierców - z chwilą
  wyznaczenia przez nich przedstawiciela do łącznego wykonywania
  przysługujących im praw albo dokonania działu spadku i przystąpienia do
  spółki.
  5. Spadkobiercy akcji imi ennych wylegitymują się wobec Spółki prawomocnym
  postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym
  poświadczenia dziedziczenia niezwłocznie po przyjęciu spadku.
  6. W przypadku braku pełnomocnika powołanego przez zmarłego akcjonariusza,
  pr awa spadkobierców akcji imiennych w trybie przepisów kodeksu cywilnego
  o współwłasności wykonuje wybrany przez nich przedstawiciel. Jeżeli w
  terminie trzech miesięcy od przyjęcia spadku spadkobiercy nie wyznaczą
  swojego przedstawiciela albo nie podzielą sp adku i nie przystąpią do spółki,
  przedstawiciela spadkobierców do łącznego wykonywania ich praw z akcji
  imiennych wyznacza Walne Zgromadzenie. Przedstawiciel wyznaczony przez
  Zgromadzenie Wspólników traci umocowanie z chwilą dokonania przez
  spadkobierców d ziału spadku i przystąpienia do spółki

  §29
  1. Akcje akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki
  oraz będących ich następcami prawnymi spółek zależnych, o których mowa
  w §6 ust. 12 Statutu Spółki korzystają z prawa pierwszeństwa pr zy podziale
  majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
  toku likwidacji Spółki w granicach sum wpłaconych na każdą z nich.
  2. W razie likwidacji Spółki akcjonariuszom założycielom, o których mowa w
  §4 ust. 5 Statutu Spółki przysłu guje wyłączne uprawnienie osobiste do
  otrzymania praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know -how,
  praw ze zgłoszenia wynalazków i in.), których wartość zostanie zaliczona
  na poczet przysługującego każdemu z tych akcjonariuszy świadczenia
  pieniężne go z tytułu likwidacji.
  3. Likwidatorami są członkowie zarządu.

  V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI
  §30
  1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,


  15
  2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym
  pierwszy rok obrotowy po powstaniu spółki akcyjnej może zostać połączony
  z kolejnym rokiem obrotowym lub zakończyć się 31.12.2010 r.


  §31
  Spółka tworzy następujące kapitały:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  3) kapitał rezerwowy,
  4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego
  Zgromadzenia

  §32
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany
  rok obrotowy.
  2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  1) kapitał zapasowy,
  2) dywidendę,
  3) kapitał rezerwowy,
  4) fundusze celowe Spółki.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §33
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stem Cells Spin SA
ISIN:PLSTCLS00013
NIP:8951944727
EKD: 21.10 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Adres: ul. Teofila Lenartowicza 6 51-140 Wrocław
Telefon:+48 71 3265407
www:www.stemcellsspin.com.pl
Komentarze o spółce STEM CELLS SPIN
2021-09-21 07-09-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor