Raport.

STEM CELLS SPIN SA (10/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377470 (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu tj. akcjonariusza posiadającego 4.460.695 akcji Spółki, co stanowi 34,48% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku opublikowanego w raporcie bieżącym nr 9/2018.
Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem zmian znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu
  ogłoszenia NWZ

  Akcje serii A Emitenta są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu
  Akcje serii B, C, D, F Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela:  Seri a akcji


  Liczba akcji
  Procentowy
  udział w
  kapitale
  zakładowym

  Liczba głosów
  na WZ
  Procentowy
  udział w
  głosach na WZ
  A 1 700 000 13,14% 3 400 000 23,23%
  B 4 460 000 34,48% 4 460 000 30,47%
  C 476 500 3,68% 476 500 3,26%
  D 4 800 000 37,10% 4 800 000 32, 79%
  F 1 500 000 11,60% 1 500 000 10,25%
  SUMA 12 936 500 100,00% 14 636 500 100,00%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Uchwała Numer 1 /0 9/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w s prawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na
  Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Numer 2 /09/2018
  Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  §1
  Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
  1. Otwarcie Nadz w yczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzen ia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał y w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
  wyboru komi sji powoływanych przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dni a 18 maja 2018 r. w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
  na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
  zorganizowa nego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany
  statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia
  jednolitego tekstu statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia
  Prezesowi Zarządu Spółki absolut orium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017.


  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia
  Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie u chwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok u obrotowym 2017.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  15. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o
  nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowan ego w
  ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac
  rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez
  Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
  I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej
  przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z
  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na ryne k i sprzedaż
  wyrobów medycznych?
  IV. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa
  zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak
  to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę
  wolumenów sprzedaży i/lub wysokoś ci przychodów z
  komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na
  wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów
  sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
  V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez
  spółkę?
  VI. Kiedy spółka z awarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem
  Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: „ Opracowanie
  prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych ”,
  realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wspar cie


  badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
  DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego
  Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na
  podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
  VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyj nego oraz czy nastąpiła
  skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych
  powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o
  którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia
  29.10.2013?
  VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych
  wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała
  raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki
  jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód
  zaniechania w tej kwestii?
  IX. Czy Spółka dokonała rejestrac ji wyrobów medycznych oraz czy
  wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby
  medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów
  wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu
  „Demonstrator +”?
  X. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD
  – DEM -1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum
  konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli
  tak to jakie?
  XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną
  wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztu kach,
  wygenerowała Spółka w latach 2012 -2017. Oraz jaki jest powód
  odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
  XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów
  powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach
  2012 -2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
  powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a)
  Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i
  kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz
  Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezes em Zarządu był
  Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący
  m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b)
  Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława
  Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady
  Programowe j Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
  Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD -M Sp. z o.o., kontrolowanej przez
  Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem
  Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
  Prezesem Zarządu S CS SA.


  XIII. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy
  pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy
  o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
  dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spół ki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
  serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie
  do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
  "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej
  upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
  wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?
  16. Wolne wnioski , z amknięcie obrad.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Numer 3 /09/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
  powoływan ej przez Walne Zgromadzenie

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

  § 1.
  Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Numer 4 /09/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:

  §1.
  Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1. .............
  2. .............
  3. ............

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała numer 5/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w
  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
  na okaziciela serii H w ramach subskrypcji pry watnej z wyłączeniem prawa poboru,
  wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
  zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany
  statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
  tekstu sta tutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 2 pkt 1 , art. 43 2 § 1, art. 43 3 § 2
  oraz art. 431 § 7 , w związku z 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :

  § 1.
  uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stem
  Cells Spin S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w
  ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem p rawa poboru, wyrażenia
  zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego


  w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i
  udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
  tekstu statutu Spółki

  § 2.
  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała numer 6/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 7/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  Uchwała numer 8/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 9/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 10/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  Uchwała numer 11/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 12/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 13/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 14/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uch wała numer 15/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 16/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  Uchwała numer 17/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 18/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 19/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  Uchwała numer 20/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 21/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 22/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 23/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 24/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 25/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 26/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 27/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 28/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 29/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 30/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 31/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 32/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 33/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 34/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała numer 35/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 36/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 37/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sp ółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 38/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Uchwała numer 39/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Uchwała numer 40 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Uchwała Numer 41 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 201 8 roku
  w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
  odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i akcjonariusz, na żądanie
  któr ego zostało zwołane Walne Zgromadzen ie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 431763 .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .  Uchwała Numer 42 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 201 8 roku
  w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
  odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i Spółka Stem Cells Spin S.A.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o z wołani u
  Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
  spółki STEM CELLS SPIN S.A.
  na dzień 3 września 201 8 roku

  W związku ze złożeniem przez Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  akcjonariusza spółki Stem Cells Spin S.A., wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki Stem
  Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51 -140
  Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocł awia -Fabrycznej we
  Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod n umerem KRS:
  0000377470 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych , niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STEM
  CE LLS SPIN S.A., które odbędzie się w dniu 3 września 201 8 r. o godzinie 10:00 w
  Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka -Siarka we Wrocławiu (50 -075) przy ulicy
  Krupniczej 5 lok. 1 .

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni u, o którym
  mowa w art. 406 1 KSH przypada na dzień 18 sierpnia 2018 r. (tzw. record date ).

  Adres do korespondencji pocztowej Spółki:
  ul. Konopnickiej 15b , 51-141 Wrocław

  Adres Poczty Elektronicznej Spółki:
  wz@stemcellsspin.com.pl

  Adres Strony Internetowej Spółki:
  www.stemcellsspin.com.pl

  Tel.: 71 326 54 07
  Fax: 71 735 93 47

  Szczegółowy porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest
  następujący:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
  wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.


  7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
  na okazici ela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
  zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany
  statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia
  jednolitego tekstu statutu Spółki .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia
  Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchyl enia uchwał w sprawie udzielenia
  Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w r oku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosz tów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a.
  15. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o
  nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowan ego w
  ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac
  rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez
  Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
  i. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej
  prze z Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  ii. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z
  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  iii. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż
  wyrobów medycznych?
  iv. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa
  zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak


  to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę
  wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z
  komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie um owy. Na
  wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów
  sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
  v. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez
  spółkę?
  vi. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem
  Przyrodniczy na realizacj ę projektu o nazwie: „ Opracowanie
  prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych ”,
  realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie
  badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
  DE MONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego
  Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na
  podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
  vii. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła
  skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych
  powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o
  którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia
  29.10.2013?
  viii. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych
  wyrobów medycznych, o planach powstania których infor mowała
  raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki
  jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód
  zaniechania w tej kwestii?
  ix. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy
  wprowadziła lub zamierza wprowadzi ć na rynek wyroby
  medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów
  wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu
  „Demonstrator +”?
  x. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD
  – DEM -1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum
  konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli
  tak to jakie?
  xi. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną
  wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach,
  wygenerowała Spółka w latach 2012 -2017. Oraz jaki jest powó d
  odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
  xii. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów
  powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach
  2012 -2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
  powiązanych osobowo i kapitałowo, przed e wszystkim a)


  Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i
  kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz
  Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był
  Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SC S SA, pełniący
  m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b)
  Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława
  Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady
  Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
  Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD -M Sp. z o.o., kontrolowanej przez
  Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem
  Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
  Prezesem Zarządu SCS SA.
  xiii. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariu szy
  pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy
  o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
  dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
  serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie
  do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
  "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej
  upoważnienia do uchwalenia jednoli tego tekstu statutu Spółki
  wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?
  16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

  Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na
  Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu
  Na podstawie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje
  informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Nadzwyczajn ego W alnego Zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze
  reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego W alnego
  Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej
  (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie
  Spółki ) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad.
  Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni
  przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia, ogłosić


  zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcj i
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
  uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z
  właściwego rejestru . W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
  wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
  przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał do tyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze repr ezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia
  Spółce) . Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesł ane na adres
  Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał
  na swojej stronie internetowej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żąd ania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
  uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z
  właściwego rejestru . W przypadku akcjonariuszy zgłaszają cych żądanie przy
  wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
  przesłane w formacie PDF.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego W alnego
  Zgr omadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane
  podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
  pełnomocnika


  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uc zestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składa nia
  oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru
  (składanego w oryginale lub kopii potwie rdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
  pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
  uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akc jonariusza rejestru.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty
  Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była sku teczna
  weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie
  pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedn iego dokumentu na
  adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Informacja o udzieleniu pełn omocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych
  jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię,
  nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego reje stru oraz aktualnych
  numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika ),
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
  prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na
  którym prawa te będą wykonywane ,
   zeskanowan y dokument pełnomocnictwa przesłan y w formacie PDF,
   w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami
  organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z
  właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających
  pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF ,
   ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o
  prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w
  formacie PDF.

  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać
  przesłana do Spółki nie później niż do godziny 1 4.00 w ostatnim dniu poprzedzającym
  Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji
  faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości


  pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka
  zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności
  akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu
  potwierdzenia faktu udzi elenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje
  jakie mogłyby wyniknąć z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

  Po przybyciu na Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie , przed podpisa niem listy
  obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego
  pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
  dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa
  wraz z wzor em instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na
  stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa
  pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu
  pełnomocnictwa lub niezawarci em w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów,
  a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi
  akcjonariusz.

  Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocni k działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez
  akcjonariusza.
  Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewiduj ą możliwości wypowiadania się w trakcie
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Regulacje we wnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Record date


  Zgodnie z art. 406 1 KSH p rawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście
  dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu record date .

  Akcje zdematerializowane
  W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
  posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem
  ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem
  powszednim po dniu record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów
  wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Akcje niezdematerializowane
  Zgodnie z art. 406 2 uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczaso wych oraz
  zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu
  record date .
  Zgodnie z art. 406 3 akcje na okaziciela mające postać dokumentu da ją prawo
  uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
  dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
  zakończeniem tego d nia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
  dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
  lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
  Europejskim Obszarze Gospodarc zym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego
  zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
  dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .

  Lista akcjo nariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Bi urze Spółki przy ul. Konopnickiej
  15b , 51 -141 Wrocław w godzinach od 9:00 do 15 :00. Akcjonariusz może żądać
  przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w
  tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie
  winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien
  wykazać posiada nie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania
  świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .  Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona
  Na dzwyczajnemu W alnemu Zgromadzeniu
  Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są
  zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo
  osobistego stawienia się w Biurze Spółki przy ul. Konopnickiej 15b , 51 -141 Wrocław w
  dni powszednie w godzinach od 9:00 do 1 5:00 i uzyskania na swoje żądanie całej
  dokumentacji, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu W alnemu Zgromadzeniu.

  Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjon ariuszy w
  związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinny być
  sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym
  powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysię głego.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  * - niepotrzebne skreślić

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
  Nadzwyczajn ym Waln ym Zgromadzeniu Spółki
  STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  zwołan ym na dzieo 3.0 9.201 8 r.

  I. IDENTYFIKACJA AKCJON ARIUSZA ODDAJĄCEGO G ŁOS


  (Uzupełnia Akcjonariusz będący os obą fizyczną )*
  Ja …………….… imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ……………… adres zamieszkania ……………………………..
  ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..… seria i nr dokumentu ………..
  oraz numerem PESEL ……………………….. , uprawniony do wykonania … ………………………………… głosów na
  walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
  pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję * do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
  przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyc zajn ego Walnego Zgromadzenia spółki STEM
  CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09 .201 8 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.


  ………… data ……… ..…, ………… podpis akcjonariusza …………


  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną )*
  Ja/My …………….… imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ……… nazwa osoby prawnej ……
  …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…..….………….….,
  zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………,
  ……… Wydział Gospodarczy KRS pod nu merem ………………………………… , uprawnion ej do wykonania
  …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą
  niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję * do głosowania przez
  pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajn ego
  Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09 .201 8 r. zgodnie z ogłoszonym przez
  Spółkę porządkiem obrad.


  ………… data ……… ..…, …… podpis w imieniu akcjonariusza ……


  * - niepotrzebne skreślić

  Identyfikacja Akcjonari usza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostad załączona:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
  oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokume ntu potwierdzającego tożsamośd A kcjonariusza,
  ­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz
  kopia odpisu z właściwego r ejestru , wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym
  Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełno mocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkowad niedopuszczeniem
  przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadz eniu.
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostad p rzesłane
  w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki .

  W przypadku wątpliw ości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodnośd z o ryginałem przez notariusza lub inny
  podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnośd z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamośd Akcjonariusza,
  ­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczn a – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnośd z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego
  nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania
  Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkowad niedopuszczeniem przedstawiciela
  Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostad
  dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego


  * - niepotrzebne skreślić


  II. IDENTYFIKACJA PEŁNOM OCNIKA, JEŻELI AKCJO NARIUSZ WYKONUJE
  PRAWO GŁOSU PRZEZ PE ŁNOMOCNIKA


  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej *
  niniejszym udzielam/y Panu/Pani …………… …… …… imię i nazwi sko…… …… …….…. zamieszkałemu/ej przy
  …………………………………………………… adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
  legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości …………… seria i nr dokumentu ………..….. oraz numer PESEL
  ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
  zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji spółki STEM CELLS SPIN S.A.
  na Nadzwyczajn ym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A. zwołanym na dzieo 3.09 .2018
  r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosow ania zamieszczoną poniżej /zgodnie z uznaniem
  pełnomocnika*.  ………… data ……… ..…, ………… podpis akcjonariusza …………

  Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej *
  niniejszym udzielam/y …………………………… nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
  …………………………………………………… ……………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną pod
  ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział
  Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
  wykonywania prawa głosu z zarejestrowanyc h przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji
  spółki STEM CELLS SPIN S.A. na Nadzwyczajn ym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A.
  zwołanym na dzieo 3.09 .2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
  poniżej/zgodnie z uznan iem pełnomocnika*.


  ………… data ……… ..…, ………… podpis akcjonariusza …………

  * - niepotrzebne skreślić

  Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
  Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwośd ustanowienia
  pełnomocnikiem dowo lnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia
  pełnomocnika należy uzupełnid właściwe pola identyfikuj ące zarówno pełnomocnika jak i A kcjonariusza znajdujące się na pierwszych
  stronach pełnomocnictwa i skreślid pozostałe wolne miejsca.

  Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowani a
  tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym z gromadzeniu Spółki . W obu przypadkach
  Akcjonariusz powinien wskaza d w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczb ę akcji Spółki, do głosowania z
  których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnid odrębny formularz dla
  każdego pełnomocnika z osobna .

  Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwo może zostad udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpieczny m
  podpisem elektro nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
  elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazan y adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez
  Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonari usza.

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnom ocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  ­ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamośd pe łnomocnika,
  ­ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnośd z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego
  nie pó źniej niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw) oraz dowodu osobi stego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
  fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusz a Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą
  skutkowad niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów
  sporządzonych w języku obcym powinno zostad dołączone tłumaczenie na język polski sporz ądzone przez tłumacza przysięgłego.


  * - niepotrzebne skreślić


  III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU

  Uchwała Numer 1 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na
  Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ……………………………… ………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała Numer 2 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  §1
  Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso wań dotyczących
  wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
  podwyżs zenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
  na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
  zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrot u "NewConnect", zmiany
  statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia
  jednolitego tekstu statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch wał w sprawie udzielenia
  Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wyko nania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  10. Podjęcie uch wał w sprawie nie udzielenia Pr ezesowi Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania przez nieg o obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch wał w sprawie udzielenia
  Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki absolutorium z wykonania przez ni ch
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki
  absolutorium z wyko nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uch wał w sprawie nie udzielenia Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki
  abs olutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.


  * - niepotrzebne skreślić

  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  15. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o
  nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowan ego w
  ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac
  rozwojowych w sk ali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez
  Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
  I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej
  przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2 013 r. zawartej z
  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
  III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż
  wyrobów medycznych?
  IV. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa
  zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśl i tak
  to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę
  wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z
  komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na
  wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów
  sprzedaży i przychodów z akładała umowa?
  V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez
  spółkę?
  VI. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem
  Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: „ Opracowanie
  prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
  otrzy mywanych z porożogennych komórek macierzystych ”,
  realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie
  badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
  DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego
  Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był pod ział obowiązków stron na
  podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
  VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła
  skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych
  powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o
  którym Spółka in formowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia
  29.10.2013?
  VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych
  wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała
  raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki
  jest wynik te j oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód
  zaniechania w tej kwestii?


  * - niepotrzebne skreślić

  IX. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy
  wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby
  medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów
  wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu
  „Demonstrator +”?
  X. Czy zawa rta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD
  – DEM -1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum
  konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli
  tak to jakie?
  XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną
  wartościowo ora z wolumenowo w PLN oraz w sztukach,
  wygenerowała Spółka w latach 2012 -2017. Oraz jaki jest powód
  odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
  XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów
  powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w la tach
  2012 -2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
  powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a)
  Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i
  kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz
  Pana Marka Cegielski ego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był
  Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący
  m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b)
  Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława
  Muszyńskiego, będącego jednocze śnie członkiem Rady
  Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
  Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD -M Sp. z o.o., kontrolowanej przez
  Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem
  Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześni ej będącego
  Prezesem Zarządu SCS SA.
  XIII. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy
  pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy
  o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
  dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższ enia kapitału
  zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
  serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
  poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie
  do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
  "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej
  upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
  wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?
  16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  * - niepotrzebne skreślić


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała Numer 3 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
  powoływ anej przez Walne Zgromadzenie

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

  § 1.
  Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………… ……….. (ilośd głosów)


  * - niepotrzebne skreślić

  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………............................. ......………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:……………………………… …………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  ……………………………
  (podpis Akcjonariusza)  Uchwała Numer 4 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:

  §1.
  Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia
  Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1. .............
  2. .............
  3. ............

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosó w)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………… ……………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  * - niepotrzebne skreślić

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… …………………………………………… ………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  ……………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała numer 5/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w
  sprawie podwyższenia kapitału zak ładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
  na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,
  wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
  zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zm iany
  statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
  tekstu statutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 2 pkt 1 , art. 43 2 § 1, art. 43 3 § 2
  oraz art. 431 § 7 , w związku z 310 § 2 Kodeksu spółek handlowyc h
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :

  § 1.
  uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stem
  Cells Spin S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłyc h na okaziciela serii H w
  ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia
  zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
  w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i
  udzielenia Radzie Nadzorczej u poważnienia do uchwalenia jednolitego
  tekstu statutu Spółki

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  * - niepotrzebne skreślić

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………… ……………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ……………………………………………………….............. .....................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcj i*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  ……………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała numer 6/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  * - niepotrzebne skreślić

  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała numer 7/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 8/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała numer 9/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  * - niepotrzebne skreślić  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała numer 10 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  * - niepotrzebne skreślić

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała numer 11 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  * - niepotrzebne skreślić

  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała numer 12 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała numer 13 /09/2018


  * - niepotrzebne skreślić

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 14 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 15/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 16 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 17 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 18 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 19/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 20 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 21/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 22 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 23 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 24 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 25 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 26 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała numer 27 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 28/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 29/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 30 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 31/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 32 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku
  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 33 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 34/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 35/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 36/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  * - niepotrzebne skreślić  Uchwała numer 37/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)

  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 38/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 39/09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić


  Uchwała numer 40 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 2018 roku

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

  …………………… …………
  (podpis Akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała Numer 41 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z si edzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 201 8 roku
  w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
  odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i akcjonariusz, na żądanie
  któr ego zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 431763 .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

  Głosowanie:
   Za … ………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Ak cjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu g łosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  ……………………………
  (podpis Akcjonariusza)  * - niepotrzebne skreślić

  Uchwała Numer 42 /09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia _____________ 201 8 roku
  w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

  § 1.
  Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
  odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i Spółka Stem Cells Spin S.A.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………………………………… (ilośd gło sów)
  Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
  Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie pod jęcia uchwały nr ….. w
  sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
  Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  ……………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  * - niepotrzebne skreślić  INST RUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest
  uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślid .

  W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej
  wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym ró wnież
  w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskaza nie w
  odpowiedni ej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „przeciw” lub „wstrzymad się od głosu”. W braku wskazania
  liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
  Akcjona riusza.

  W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyd będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
  przekroczyd liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu .

  Zwracamy uwagę, że treści projekt ów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnid się od treści uchwał poddanych pod
  głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku,
  zale camy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

  Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
  znajdującymi się na liście akcjonariuszy s porządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  S.A., opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostad niedopuszczeni do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może byd ud zielone na innych
  drukach, wg u znania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie
  nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że
  akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

  Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono
  pisemnie wiążącej inst rukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w
  szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu p rzez
  danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stem Cells Spin SA
ISIN:PLSTCLS00013
NIP:8951944727
EKD: 21.10 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Adres: ul. Teofila Lenartowicza 6 51-140 Wrocław
Telefon:+48 71 3265407
www:www.stemcellsspin.com.pl
Komentarze o spółce STEM CELLS SPIN
2021-09-23 22-09-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor