Raport.

STELMET SA (2/2018) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 13 lutego 2018 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 (tj. za okres 1 października 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.), podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
  Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet
  za pierwszy kwartał rok u obrotow ego 201 7/201 8
  Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwszy kwartał rok obrotow ego 201 7/201 8 z
  porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Stelmet za pierwszy kwartał rok u
  obrotowego 2016 /2017 :
  Za okres
  01.10. 2017 -
  31 .12 .2017
  Za okres
  01.10. 2016 -
  31 .12 .2016
  Zmiana
  (01.10. 2017 - 31 .12 .2017 vs
  01.10. 2016 - 31 .12 .2016)
  Przychody ze sprzedaży netto 63.079 tys. PLN 65.933 tys. PLN -2.854 tys. PLN -4,3 %
  Zysk z działalności operacyjnej -6.085 tys. PLN -8.953 tys. PLN 2.868 tys. PLN 32,0 %
  EBITDA: 4.183 tys. PLN -1.334 tys. PLN 5.517 tys. PLN -
  Zysk netto: 40 tys. PLN -15.055 tys. PLN 15.095 tys. PLN -
  Jednostkowe wyniki finansowe Stelmet S.A. za pierwszy kwartał rok u obrotow ego 201 7/201 8 z
  porównaniem do jednostkowych wyników finansowych Stelmet S.A. za pierwszy kwartał roku
  obrotowego 2016 /2017 :
  Za okres
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  Za okres
  01.10.2016 -
  31.12.2016
  Zmiana
  (01.10.2017 - 31.12.2017 vs
  01.10.2016 - 31.12.2016)
  Przychody ze sprzedaży netto 41.137 tys. PLN 49.217 tys. PLN -8.080 tys. PLN -16,4%
  Zysk z działalności operacyjnej 563 tys. PLN 1.244 tys. PLN -68.681 tys. PLN -54,7%
  EBITDA 5.754 tys. PLN 6.257 tys. PLN -503 tys. PLN -8,0%
  Zysk netto 859 tys. PLN -842 tys. PLN 1.701 tys. PLN -
  Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwszy
  kwartał rok u obrotow ego 201 7/201 8 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego
  2016 /2017 decydujący wpływ miały w szczególności :
  (a) dla przychodów ze sprzedaży – negatywny wpływ wynikający z umocnienia złotego w stosunku do
  kursu funta brytyjskiego i euro szacowany na ok . 2 mln PLN, utrzymanie porównywalnego
  wolumenu sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej na rynku Wielkiej Brytanii, przy
  jednoczesnym spadku wolumenu dla Europy kontynentalnej , gdzie niższej sprzedaży we Francji
  nie udało się skompensować jej wzrostami w Niemczech ,
  (b) dla wyniku na działalności operacyjnej – poprawa nastąpiła przede wszystkim w obszarze
  sprzedaży kierowanej na rynek brytyjski, zarówno dzięki poprawie efektywności produkcji,
  realizowanej w główn ej mierze przez spółkę MrGarden, jak i niższym kosztom sprzedaży spółki
  Grange Fencing,  (c) dla wyniku EBITDA – poprawa efektywności działalności operacyjnej oraz wzrost amortyzacji
  związany z zakładem w Grudziądzu ,
  (d) dla wyniku netto - oprócz wskazanej powyżej poprawy na poziomie działalności operacyjnej,
  istotny wpływ miały przychody finansowe wynikające z umocnienia złotego w stosunku do kursu
  innych walut jak euro i funt brytyjski .
  Emitent dodatkowo wyjaśnia, iż dokonano weryfikacji skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za
  okres pierwszego kwartału roku obrotowego 2016/2017 w konsekwencji czego uległy one zmianie w
  kwocie ( -) 974 tys. PLN. Wyjaśnienie powyższej weryfikacji zostanie opisane w skonsolidowanym
  raporcie okresowym.
  Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za pierwszy kwartał
  rok u obrotow ego 201 7/201 8 (tj. za okres 1 października 201 7 r. – 31 grudnia 2017 r.), zostaną
  przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Stelmet,
  którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 lutego 201 8 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stelmet SA
ISIN:PLSTLMT00010
NIP:9730679032
EKD:
Adres: ul. Gorzowska 20 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3293800
www:www.stelmet.com
Kalendarium raportów
2019-06-28Raport półroczny
2019-08-29Raport za III kwartał
2019-06-28Raport półroczny
2019-08-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STELMET
2019-05-24 17-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649