Raport.

STARHEDGE SA (11/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobą fizyczną przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 01 (jeden) hektar 25 (dwadzieścia pięć) arów 84 (osiemdziesiąt cztery) metry kwadratowe, położonej w Łodzi, dzielnicy Górna.
W działach I-Sp, III i IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz, że stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, winna zostać zawarta na żądanie którejkolwiek ze stron najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich została na kwotę 1.675.000,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłacił tytułem zadatku, 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 1.525.000,00 (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych zostanie zapłacona Stronie sprzedającej, przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży.
Dla zabezpieczenia zwrotu uiszczonego przez Emitenta zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi osoba fizyczna poddaje się egzekucji na rzecz Spółki pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprost z tego aktu, do maksymalnej kwoty 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, a zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku jest złożenie przez Starhedge oświadczenia w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, iż Strona kupująca odstąpiła od umowy i zwrot zadatku jest wymagalny oraz wezwanie sprzedającego do zwrotu kwoty wskazanej w wezwaniu wraz ze wskazaniem 7 dniowego terminu do zapłaty. Sprzedająca osoba fizyczna dla zabezpieczenia zwrotu uiszczonego przez stronę kupującą zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi ustanawia na rzecz STARHEDGE hipotekę umowną do kwoty 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych i tak ustanowioną hipoteką obciąża ww. nieruchomość.
Emitent ma prawo wystąpić do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Ponadto w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzedająca osoba fizyczna zobowiązała się względem kupującej Spółki:
a) nie obciążać przedmiotowej nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich, nie oddawać jej w użytkowanie osobom trzecim, nie udostępniać jej lub jej części w żaden sposób osobom trzecim, w szczególności poprzez obciążanie służebnościami lub innymi prawami bez zgody Kupującego, która pod rygorem nieważności musi być udzielona w formie pisemnej;
b) nie zawierać z osobami trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących przedmiotowej nieruchomości oraz nie składać ofert dotyczących przedmiotowej nieruchomości;
c) wyraża zgodę na dysponowanie przez Kupującego przedmiotową nieruchomością na cele budowlane, w celu uzyskania zgód, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji a także na wstęp na nieruchomość w celu przeprowadzenia koniecznych badań i pomiarów związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia planowanej inwestycji;
d) zobowiązuje się przedłożyć przy przyrzeczonej umowie wszelkie wymagane i aktualne zaświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu opłat i podatków, zaświadczenie o treści obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis z planu, aktualny wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie tytułem darowizny było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, bądź prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu;
e) zobowiązuje się do przepisania wszystkich posiadanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących przedmiotowej nieruchomości na Stronę kupującą;
f) zobowiązuje się do przekazania Stronie kupującej całej posiadanej dokumentacji w tym opinii oddziaływania ITD dotyczącego linii energetycznej, wodociągowej i innych.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.
Opisana wyżej umowa, jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą fizyczną i nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.
Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych , a o jej istotności decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Starhedge SA
ISIN:PLHRDEX00021
NIP:9260001337
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Łączyny 5 82-820 Warszawa
Telefon:+48 22 6203176
www:www.starhedge.pl
Kalendarium raportów
2021-09-17Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STARHEDGE
2021-06-18 17-06-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor