Raport.

STARHEDGE SA (5/2018) Zawarcie Umowy na wykonanie prac remontowo budowlanych dla inwestycji mieszkaniowej Emitenta w Bełchatowie

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. otrzymał podpisaną przez wykonawcę Umowę na wykonanie prac remontowo budowlanych.
Przedmiotowa Umowa przekazuje całość prac związanych z wyremontowaniem stanowiącego własność Emitenta budynku mieszkalnego położonego na prawie użytkowania gruntu, obejmującego działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 583, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00034352/1 wykonawcy, który cześciowo wykonywał prace na obiekcie przy ul. Czaplinieckiej 44b w Bełchatowie w oparciu o zlecenia Emitenta.
Przedmiot Umowy obejmuje zakres Robót budowlanych, w szczególności:
a) prace remontowe oraz budowlane
b) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami,
c) pełnienie nadzoru autorskiego,
Strony ustaliły Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji na dzień 31 października 2019 roku, przy czym Wykonawca nie wyklucza wcześniejszego zakończenia prac. Wykonawca wykona wszelkie Roboty zgodnie z Projektem wykonawczym, Projektem budowlanym, Dokumentacją Emitenta i warunkami określonymi w zgłoszeniu, a także innych dokumentach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegając przy tym zasad właściwej sztuki i Dobrej Praktyki Budowlanej oraz zaleceń Emitenta. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane Materiały i Urządzenia oraz wcześniej wykonane elementy budynku i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do użytkowania.
Okres rękojmi na Roboty budowlane wynosi 60 miesięcy i liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i/lub usterek w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Inwestora możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy Wynagrodzenie w wysokości 6.035.705,05 zł netto (słownie: sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięć złotych 5/100 groszy), przy czym kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie całkowitym Wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Zarząd Starhedge S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż względu na fakt, że jej zawarcie jest istotnym elementem portfela inwestycyjnego Emitenta w budowaniu przychodów na rok 2018 i lata kolejne i będzie miało duże znaczenie na odzyskanie kapitału niezbędnego w dalszym procesie inwestycyjnym.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Starhedge SA
ISIN:PLHRDEX00021
NIP:9260001337
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Łączyny 5 82-820 Warszawa
Telefon:+48 22 6203176
www:www.starhedge.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce STARHEDGE
2019-06-25 07-06-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649