Raport.

STALPROFIL SA (28/2019) Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 29 maja 2019 roku informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku spółka zależna Izostal S.A. (Dostawca) zawarła z AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska (Zamawiający), umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km.
Wartość zawartej umowy wynosi 26.425 tys. EUR netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 24 lipca 2019 roku wynosi 112.520 tys. PLN netto.
Umowa przewiduje realizację dostaw najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Umowa zawiera następujące istotne zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:
- za opóźnienie w dostarczeniu towarów nieprzekraczające 15 dni, Zamawiający będzie uprawniony zażądać od Dostawcy zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości niedostarczonych w terminie towarów;
- za opóźnienie w dostarczeniu towarów przez okres przekraczający 15 dni, Zamawiający będzie uprawniony zażądać od Dostawcy zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości niedostarczonych w terminie towarów;
- w przypadku, gdy ze względu na opóźnienie w dostawie towarów nie jest możliwe użycie innych, dotychczas dostarczonych towarów, kary za zwłokę naliczane będą od całkowitej ceny towarów;
- w przypadku odmowy przyjęcia towaru od Dostawcy lub jego zwrotu, w przypadkach przewidzianych w w/w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać kary w wysokości 10% zwracanego towaru, lecz nie mniej niż 3 tys. EUR;
- w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń i gwarancji zawartych w umowie, strona oświadczająca i gwarantująca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 1% całkowitej wartości towarów za każdą niezgodność,
- odpowiedzialność Dostawcy w ramach niniejszej umowy ograniczona jest do wartości umowy, z wyjątkiem sytuacji rażącego niedbalstwa lub oszustwa Dostawcy;
- w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie naruszającej, strona naruszająca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% całkowitej ceny towarów i wyrówna wszelkie bezpośrednie straty wykraczające swoim wymiarem ponad karę.
Przedmiot umowy objęty jest 36 miesięczną gwarancją jakości. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania towaru Zamawiającemu.
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania na kwotę odpowiadającą 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie.
Umowa została zawarta oraz będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:STALPROFIL SA
ISIN:PLSTLPF00012
NIP:629-001-21-66
EKD: 51.70 pozostała sprzedaż hurtowa
Adres: ul. Roździeńskiego 11a 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon:+48 32 2616000
www:www.stalprofil.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-20Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-07Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STALPROFIL
2020-02-24 08-02-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649