Raport.

STALPRODUKT SA (19/2018) Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych osiągniętych w I półroczu 2018 roku

W związku z przyjętymi przez Stalprodukt S.A. ("Emitent", "Spółka") Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Segment Blach Elektrotechnicznych w I półroczu 2018 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich 2 latach. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.
Przychody ze sprzedaży Segmentu Blach Elektrotechnicznych w I półroczu 2018 r. wyniosły 386 758 tys. zł. Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s. W pozostałym zakresie objętym Indywidualnymi Standardami Raportowania, tzn. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz skonsolidowanego zysku netto, wielkości te nie wykazały odchyleń przekraczających +/- 25 % w stosunku do średniej z ostatnich 2 okresów.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych i będą podlegały przeglądowi w sierpniu br. przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę wyników, które zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r. opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 10.01.2018 r., tj. w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stalprodukt SA
ISIN:PLSTLPD00017
NIP:868-000-07-75
EKD: 24.32 produkcja metali walcowanie na zimno
Adres: ul. Wygoda 69 32-700 Bochnia
Telefon:+48 14 6151000
www:www.stalprodukt.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STALPRODUKT
2020-04-30 14:03:54
jk
Nie pośpieszyliście się z tym info - przed wynikami - a tu juz podaja zysk netto?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor